The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Law: Contract(s) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
"directrices de la normativa aplicable" wytyczne w zakresie obowiązujących przepisów/wytyczne odnośnie stosowanych zasad
Entered by: Maria Schneider
acción powództwo
activación rozpoczęcie (w kontekście jak poniżej)
Entered by: Maria Schneider
actos "intervivos" czynności prawne między żyjącymi
adquirir en bloque nabycie całości
al contado de la totalidad del Precio platnosc w gotowce calej kwoty
Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) wpis do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez hiszpański Urząd Skarbowy
arbitraje ejecutivo arbitraż z tytułem wykonawczym
Entered by: Maria Schneider
arbitrio podatki komunalne
Arras / Contrato de arras zadatek/nienotarialna umowa przedwstępna
Entered by: Maria Schneider
asuntos y intereses interesy
Entered by: Maciej Andrzejczak
boletín de pago odcinek składki ubezpieczeniowej
causar protestas składać sprzeciwy
certificación valorada wykaz z podaniem wartości [elementów dostawy]
Entered by: Maria Schneider
Cesión de suelo por obra futura cesja terenu w zamian za część wybudowanych na nim budynków/cesja terenu za udział w wybudowanym obiekcie
Entered by: Maria Schneider
Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña..... "jezeli zajdzie taka potrzeba (odbędzie się?) w obecności prawnika, Pani/Pana ..."
con renuncia expresa zrzekając się nieodwołalnie
con una ocupación de o maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy
Entered by: Aleksandra Wójcik
condición warunek, stan, położenie, sytuacja
contrato de agencia umowa agencyjna
contrato de ingeniería umowa na świadczenie usług inżynierskich
contrato de opción de compra umowa z opcją wykupu
copia simple odpis aktu notarialnego bez poświadczenia zgodności z oryginałem
copys slogany reklamowe objęte prawem autorskim
Entered by: Maria Schneider
crédito no endosable kredyt bez indosu/bez prawa indosu
cuerpo cierto patrz poniżej
dar altas y bajas (w poniższym kontekście) przeprowadzać rejestrację i wyrejstrowanie w organach podatkowych
de dasarrollo de la citada ley określającego przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy
De una parte, domicilio a efectos del presente contrato... z siedzibą dla celów niniejszej umowy
Declaración cuentas anuales Roczne sprawozdanie finansowe
dejes de cuenta y abandono de mercancías odmowa odbioru i zrzeczenie się towarów
derechos autorizados opłata za zaświadczenie/opłata administracyjna
Entered by: Maria Schneider
diligencia (w tym kontekście) patrz: poniżej
documento sin cuantía dokument/umowa bez określonej/podanej wartości
elevación a públicos sporządzenie aktu notarialnego
Entered by: Maria Schneider
en su propio nombre y derecho (działa/występuje) w swoim imieniu i na własny rachunek / w zgodzie z prawem
escritura autorizada akt notarialny sporządzony przez
ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES Uchwała Spółki potwierdzna notarialnie / sporządzona w formie aktu notarialnego
escritura de novación modificativa no extintiva umowa nowacji modyfikująca, lecz nie powodująca wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania
evicción rękojmia za wady prawne
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search