The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Law (general) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
cuenta de capital vs. cuenta de reserva indisponible de la Sociedad konto "kapitał zakładowy" vs konto "kapitał rezerwowy/zapasowy nieprzeznaczony do podziału"
Entered by: Maria Schneider
cuota liquida a pagar kwota podatku do zapłaty
Entered by: Maria Schneider
cursos selectivos kursy selekcyjne
dando y otorgando los opportunos poderes przyznawać i udzielać odpowiednie pełnomocnictwa
de administración/disposición o charakterze administracyjnym/ w formie rozporzadzen
decanato sekretariat sądowy
declaraciones de obras y mejoras zgłoszenie budowy, rozbudowy lub prowadzenia robót budowlanych
Entered by: Maria Schneider
Decreto Real Dekret Królewski
Decreto-Ley Dekret z mocą ustawy
Defensa del siniestro ustalanie wielkości odszkodowania/miarkowanie
Entered by: Maria Schneider
dejando sin efecto unieważnienie / unieważniając
delito imprudente de daños przestępstwo, będące wynikiem brawury, mogące być przedmiotem dochodzenia odszkodowania
Entered by: Maria Schneider
derecho de información prawo do informacji
derecho de rendición de cuentas prawo do składania sprawozdań rachunkowych
derecho que tenían a hacerle por si del cual usa prawo do samodzielnego odczytania, które wykorzystał
Entered by: Maria Schneider
desembolso (udziały) opłacone (w 100%)
Entered by: Maria Schneider
despacho parcial częściowe załatwienie
Entered by: Maria Schneider
devolución de la deuda sin quita spłata wierzytelności bez możliwości umorzenia (zwolnienia dlużnika z zaciągniętego długu)
Diligencia Zarządzenie [sekretarza sądu]
diligencia zaświadczenie
Entered by: Marlena Trelka
DILIGENCIA AL DARSO na odwrocie (strony)
diligencia para hacer constar formalne oświadczenie celem potwierdzenia
divisiones de comunidad/divisiones materiales ustanawianie własności odrębnej (lokalu)/podział nieruchomości
Entered by: Maria Schneider
divorcio contencioso rozwód bez zgody strony przeciwnej
Entered by: Marlena Trelka
eficacia legitimadora skuteczna reprezencja/skuteczne pełnomocnictwo
el Excmo. Sr. General Jefe de Policía Judicial generalny inspektor Policji Sądowej
Entered by: Marlena Trelka
el regimen de salidas transitorias tryb zwolnienia tymczasowego
elevacion a publico de acuerdos sociales nadanie formy aktu notarialnego uchwałom spółki
en situación de rebeldía procesal uznany/a za Stronę winną niestawienictwa
Fiscalía de la Empresa dział prawny firmy
fs. 24 vta. vuelta - na odwrocie
Entered by: Maria Schneider
fundación simultanea de la sociedad założenie jednoczesne/łączne
fundamento jurídico podstawa prawna
gestión (ante las autoridades) należy okazać na każde żądanie stosownych organów
giro o tráfico de la sociedad zwykła/bieżąca działalność spółki
graduado social specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Entered by: Kasia Platkowska
hecho único po pierwsze i wyłącznie
Entered by: Maria Schneider
homicidio doloso con todas sus agravantes zabójstwo umyślne przy zaistnieniu okoliczności zaostrzających wymiar kary
Honorarios según minuta opłata zgodnie z rachunkiem
Incapacidad temporal de la seguridad social czasowa niezdolność do pracy
Entered by: Marlena Trelka
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search