The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Law (general) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
incorporarse a titulos negociables zaliczać do przenoszalnych papierów wartościowych
información agrupada łączne informacje
inscripción parcial wpis [częściowy/niepełny] do Rejestru Handlowego
Entered by: Maria Schneider
instar actas notariales wykonywać czynności notarialne
Interviene en su propio nombre y derecho działający we własnym imieniu
Entered by: Maria Schneider
juicio de menor cuantía sąd rozstrzygający w sprawach o mniejszej wartości
Entered by: Maria Schneider
juicio universal Postępowanie upadłościowe
Entered by: Tradpol
Junta Central Electoral Główna Komisja Wyborcza USC
juzgado de instrucción Sąd Śledczy
Juzgado Decano Juzgado Decano [Sąd Wyższy]
Entered by: Maria Schneider
la firmeza de la sentencia prawomocność wyroku
la representación que ostenta jako prawny przedstawiciel
la sociedad se halla vigente spółka prowadzi swoją działalność
Entered by: Katarzyna Müller
le parara el perjuicio a que haya lugar en derecho patrz: ponizej
licencia retribuida de exoneración de prestación de servicios. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia
licitaciones negociadas con anuncio negocjacja z ogłoszeniem /postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem
Entered by: Tradpol
Mandamiento registro certificacion cargas (art. 656) Nakaz wydania zaświadczenia o braku obciążeń na nieruchomości
materia przedmiotowy/stanowiący przedmiot (tu: wpisu)
medida cautelar innovativa vs. medida cautelar środki zapobiegawcze wprowadzające zmiany
medidas cautelares/medidas de seguridad środki zapobiegawcze/środki zabezpiecząjce
Entered by: Maria Schneider
memoria de calidades opis standardów wykończenia
Ministerio de Gobierno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Entered by: Maria Schneider
Ministerio Fiscal prokuratura/urząd prokuratury
minuta policial protokół policyjny / policyjny protokół (z) zajścia
modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este juzgado sposób złożenia sprzeciwu: poprzez skargę kasacyjną/odwołanie
mutuos de dinero umowy pożyczkowe
nadanie biegu sprawie dar curso/trámite al asunto/causa/pleito (civil)
NIG Numer sprawy sądowej/numer akt sądowych
Entered by: Maria Schneider
Nombre societario vs. Nombre comercial firma spółki vs nazwa handlowa spółki
Nota de calificación zarządzenie o zwrocie wniosku/decyzja kwalifikacyjna/ocena kwalifikacyjna/
Entered by: Maria Schneider
nota informativa Nota informacyjna
Entered by: Tradpol
oficial notificador doręczyciel wezwań sądowych / doręczyciel sądowy
oficio pismo (urzędowe)
oficio ley 22.172 zawiadomienie dot. ustawy 22.172
Entered by: Marlena Trelka
para mi protocolo i w celu zarejestrowania w moim repertorium
partes de firma lista obecności (z podpisami)
participaciones hipotecarias obligacja z pokryciem
póliza de afianzamiento poręczenie ?
personarse en la ejecución stawić się osobiście podczas egzekucji/zajęcia
poddanie się karze someterse a la sanción
Entered by: Marlena Trelka
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search