зачита се

German translation: bestanden/teilgenommen

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Bulgarian term or phrase:зачита се
German translation:bestanden/teilgenommen
Entered by: Maya Todorova

07:19 Dec 9, 2003
Bulgarian to German translations [PRO]
Bulgarian term or phrase: зачита се
В диплома за средно образование:

Успех от задължителна подготовка:

География -отличен 6
Изобразително изкуство - зачита се
Maya Todorova
Local time: 11:53
bestanden
Explanation:
Äàëè bestanden èëè teilgenommen ...

 Ãåðìàíèÿ ñúùåñòâóâà âúçìîæíîñòòà (îáà÷å â óíèâåðñèòåòèòå) äà ñå ïîñåùàâàò ëåêöèè è ñåìèíàðè, áåç íàêðàÿ ñòóäåíòèòå äà áúäàò êîíòðîëèðàíè êàêâî ñà íàó÷èëè.  òîçè ñëó÷àé òå ïîëó÷àâàò â êðàÿ íà ñåìåñòúðà Teilnahmebestätigung.

Çà äà ïîëó÷àò îáà÷å Leistungsschein, à 4 òàêèâà ñà çàäúëæèòåëíè, ñòóäåíòèòå òðÿáâà äà ïèøàò äîìàøíà ðàáîòà 30 ñòðàíèöè èëè äà èçãîòâÿò äîêëàä ïî îïðåäåëåíà òåìà èëè äà ïèøàò êîíòðîëíà ðàáîòà. Òîãàâà â ãðàôà Bewertung íà òîçè Leistungsschein òðÿáâà äà ïèøå bestanden.

Íî äàëè â Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñå çà÷åòå åäèí ó÷åáåí ïðåäìåò, ñàìî âúç îñíîâà íà ïðèñúñòâèå, íå ìè å èçâåñòíî.
Àêî ó÷åíèêúò å ïîñåùàâàë ó÷åáíèòå çàíÿòèÿ ïî îïðåäåëåí ïðåäìåò è å áèë îöåíÿâàí ïðåç ó÷åáíèÿ ñðîê èëè íàêðàÿ å áèë ïèñìåíî èëè óñòíî èçïèòàí, ëîãè÷íî å äà ñå ïðåâåäå bestanden.
Selected response from:

Erona
Local time: 10:53
Grading comment
Åðîíà, áëàãîäàðÿ çà ïîäðîáíîòî ðàçÿñíåíèå îòíîñíî ðàçëèêàòà ìåæäó bestanden è teilgenommen.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +2Bestanden
Jarema
5bestanden
Erona


Discussion entries: 1

  

Answers


6 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
Bestanden


Explanation:
Bestanden.
ich schreibe immer so.

Jarema
Ukraine
Local time: 11:53
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in pair: 124

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Uwe Kirmse: Ich denke, "teilgenommen" trifft die Sache besser. Wцrtlich wдre wohl "wird angerechnet", d.h. in dem Fach wurde keine Prьfung abgelegt, also wohl nicht "bestanden".
2 hrs

agree  Veneta Georgieva: Ich schreibe auch "bestanden".
4 hrs

agree  Erona: Дали bestanden или teilgenommen ...
15 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

15 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
bestanden


Explanation:
Äàëè bestanden èëè teilgenommen ...

 Ãåðìàíèÿ ñúùåñòâóâà âúçìîæíîñòòà (îáà÷å â óíèâåðñèòåòèòå) äà ñå ïîñåùàâàò ëåêöèè è ñåìèíàðè, áåç íàêðàÿ ñòóäåíòèòå äà áúäàò êîíòðîëèðàíè êàêâî ñà íàó÷èëè.  òîçè ñëó÷àé òå ïîëó÷àâàò â êðàÿ íà ñåìåñòúðà Teilnahmebestätigung.

Çà äà ïîëó÷àò îáà÷å Leistungsschein, à 4 òàêèâà ñà çàäúëæèòåëíè, ñòóäåíòèòå òðÿáâà äà ïèøàò äîìàøíà ðàáîòà 30 ñòðàíèöè èëè äà èçãîòâÿò äîêëàä ïî îïðåäåëåíà òåìà èëè äà ïèøàò êîíòðîëíà ðàáîòà. Òîãàâà â ãðàôà Bewertung íà òîçè Leistungsschein òðÿáâà äà ïèøå bestanden.

Íî äàëè â Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñå çà÷åòå åäèí ó÷åáåí ïðåäìåò, ñàìî âúç îñíîâà íà ïðèñúñòâèå, íå ìè å èçâåñòíî.
Àêî ó÷åíèêúò å ïîñåùàâàë ó÷åáíèòå çàíÿòèÿ ïî îïðåäåëåí ïðåäìåò è å áèë îöåíÿâàí ïðåç ó÷åáíèÿ ñðîê èëè íàêðàÿ å áèë ïèñìåíî èëè óñòíî èçïèòàí, ëîãè÷íî å äà ñå ïðåâåäå bestanden.


Erona
Local time: 10:53
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 36
Grading comment
Åðîíà, áëàãîäàðÿ çà ïîäðîáíîòî ðàçÿñíåíèå îòíîñíî ðàçëèêàòà ìåæäó bestanden è teilgenommen.
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search