KudoZ home » Bulgarian to German » Law/Patents

земеразделяне

German translation: Bodenaufteilung

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Bulgarian term or phrase:земеразделяне
German translation:Bodenaufteilung
Entered by: Jarema
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

00:44 Nov 4, 2003
Bulgarian to German translations [PRO]
Law/Patents
Bulgarian term or phrase: земеразделяне
В Нотариален акт:

Нива от 1000 дка, съставляваща имот № 234 по плана за земеразделяне в землището на село Малево.
Maya Todorova
Local time: 03:07
Bodenordnung
Explanation:
Bodenordnung - Bodenordnungsplan.

Beispiele:
Im Rahmen der Bekanntmachung des Bodenordnungsplanes fühlte sich ein Petent durch die Auflistung seines Namens und seiner Rechtsposition sowohl im Beteiligtenverzeichnis als auch im Teilnehmernachweis in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Jeder am Bodenordnungsverfahren Beteiligte konnte auf diese Weise Name, Anschrift, Geburtsdatum und die jeweiligen Eigentumsverhältnisse anderer Beteiligter zur Kenntnis nehmen.
http://www.brandenburg.de/land/lfdbbg/tb_info/tb/tb10/tb10a0...

[DOC] Definition Bodenordnung
Dateiformat: Microsoft Word 2000 - HTML-Version
... Die Bodenordnungsverfahren führen entweder zu einem dem Flurbereinigungsplan vergleichbaren
Bodenordnungsplan (§ 59 LwAnpG) oder werden in Verfahren nach dem ...
www.tu-darmstadt.de/fb/bi/geod/gi/ lm/lehre/kataster/LK%20III.doc

Feststellung Bodenordnungsplan:

http://www.afle-hvl.brandenburg.de/aufgaben/fno/verfahren/gl...

- die Zuteilung der Grundstücke über
Flurbereinigungs-/Bodenordnungsplan erfolgt,

http://foerderbuch-thueringen.tiaw.de/l-s16.htm
Selected response from:

Jarema
Ukraine
Local time: 03:07
Grading comment
Áëàãîäàðÿ ìíîãî çà èíòåðåñíèòå öèòàòè è ëèíêîâå!

Âñå ïàê, ñòðóâà ìè ñå, Bodenordnung, êàêòî è Flurbereinigung ïî-ñêîðî ñå ïðåâåæäàò êàòî çåìåóñòðîéñòâî èëè ðåãóëàöèÿ. À òèïè÷íîòî çåìåðàçäåëÿíå, êîåòî áå èçâúðøåíî â Áúëãàðèÿ ïðåç 90-òå ãîäèíè, ìîæå áè å ïî-ïðàâèëíî äà ïðåâåäåì êàòî Bodenaufteilung. Äíåñ îòêðèõ, ÷å â Íåìñêî-ðóñêèÿ þðèäè÷åñêè ðå÷íèê Bodenaufteilung å ïðåâåäåíî êàòî "ðàçäåë çåìëè", ò.å. çåìåðàçäåëÿíå.
Áëàãîäàðÿ ñúùî íà Åðîíà è íà Ëþäìèëà Àéìåð çà èçêàçàíîòî ìíåíèå!
3 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +1Flurbereinigung
Erona
3 +1Bodenordnung
Jarema


Discussion entries: 1

  

Answers


3 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
земеразделяне
Bodenordnung


Explanation:
Bodenordnung - Bodenordnungsplan.

Beispiele:
Im Rahmen der Bekanntmachung des Bodenordnungsplanes fühlte sich ein Petent durch die Auflistung seines Namens und seiner Rechtsposition sowohl im Beteiligtenverzeichnis als auch im Teilnehmernachweis in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Jeder am Bodenordnungsverfahren Beteiligte konnte auf diese Weise Name, Anschrift, Geburtsdatum und die jeweiligen Eigentumsverhältnisse anderer Beteiligter zur Kenntnis nehmen.
http://www.brandenburg.de/land/lfdbbg/tb_info/tb/tb10/tb10a0...

[DOC] Definition Bodenordnung
Dateiformat: Microsoft Word 2000 - HTML-Version
... Die Bodenordnungsverfahren führen entweder zu einem dem Flurbereinigungsplan vergleichbaren
Bodenordnungsplan (§ 59 LwAnpG) oder werden in Verfahren nach dem ...
www.tu-darmstadt.de/fb/bi/geod/gi/ lm/lehre/kataster/LK%20III.doc

Feststellung Bodenordnungsplan:

http://www.afle-hvl.brandenburg.de/aufgaben/fno/verfahren/gl...

- die Zuteilung der Grundstücke über
Flurbereinigungs-/Bodenordnungsplan erfolgt,

http://foerderbuch-thueringen.tiaw.de/l-s16.htm


    Reference: http://www.brandenburg.de/land/lfdbbg/tb_info/tb/tb10/tb10a0...
    Reference: http://foerderbuch-thueringen.tiaw.de/l-s16.htm
Jarema
Ukraine
Local time: 03:07
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in pair: 124
Grading comment
Áëàãîäàðÿ ìíîãî çà èíòåðåñíèòå öèòàòè è ëèíêîâå!

Âñå ïàê, ñòðóâà ìè ñå, Bodenordnung, êàêòî è Flurbereinigung ïî-ñêîðî ñå ïðåâåæäàò êàòî çåìåóñòðîéñòâî èëè ðåãóëàöèÿ. À òèïè÷íîòî çåìåðàçäåëÿíå, êîåòî áå èçâúðøåíî â Áúëãàðèÿ ïðåç 90-òå ãîäèíè, ìîæå áè å ïî-ïðàâèëíî äà ïðåâåäåì êàòî Bodenaufteilung. Äíåñ îòêðèõ, ÷å â Íåìñêî-ðóñêèÿ þðèäè÷åñêè ðå÷íèê Bodenaufteilung å ïðåâåäåíî êàòî "ðàçäåë çåìëè", ò.å. çåìåðàçäåëÿíå.
Áëàãîäàðÿ ñúùî íà Åðîíà è íà Ëþäìèëà Àéìåð çà èçêàçàíîòî ìíåíèå!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Christina Duneva-Boujuklieva
4 hrs
  -> Danke!
Login to enter a peer comment (or grade)

14 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
Flurbereinigung


Explanation:
-

Erona
Local time: 02:07
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 36

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Ludmilla Eimer: Bodenordnung oznachawa zemeustroistwo
22 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search