behoeftigheid vs behoefte??

English translation: need for financial support

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Dutch term or phrase:behoeftigheid
English translation:need for financial support
Entered by: Olga El-Hagoug

16:50 Mar 9, 2017
Dutch to English translations [PRO]
Law/Patents - Law: Contract(s) / Divorce agreement
Dutch term or phrase: behoeftigheid vs behoefte??
Dear colleagues,

I have a bit of a struggle to find appropriate translations for behoeftigheid and behoefte in the following sentence of a divorce agreement:

De partneralimentatie kan bij gewijzigde omstandigheden indien zich niet-financiële factoren voordoen (wangedrag naar aanleiding van objectieve maatstaven) waardoor in redelijkheid niet langer van de alimentatiebetaler kan worden verlangd dat hij/zij (dit bedrag aan) partneralimentatie betaalt, of zich een wijziging voordoet in de behoeftigheid, de behoefte (verdiencapaciteit), de draagkracht of de vrije ruimten van partijen in onderling overleg of bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd.

My Juridisch-Economisch Lexicon has "need" for both terms.
I would be very grateful for any suggestions or ideas. Thanks!
Olga El-Hagoug
Netherlands
Local time: 11:31
state of need vs. needs
Explanation:
Please see my reference note below. I realised later that the site concerned is an offical EU site and provides a translation of the above in Dutch. This reads:

"Indien de verweerder aantoont dat de staat van behoefte van de verzoeker te wijten is aan zijn eigen beslissing die niet was ingegeven door de noden van de familie, kan de rechtbank hem ontheffen van het betalen van een onderhoudsuitkering of het bedrag ervan verminderen (artikel 301, §§ 1-2 en 5 BW). Het bedrag van de uitkering moet ten minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde dekken en mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige."

I think 'staat van behoefte' comes pretty close to 'behoeftigheid', although one could argue that this is a more or less qualitative refinement of 'behoeftigheid, compared, for example, with 'mate van behoefte'. In the context of the question asked, however, I would say that 'behoeftigheid' is being used in a qualitative rather than a quantitative sense and that it would be quite in order to interpret the term as meaning the same as 'staat van behoefte'.
Selected response from:

Jack den Haan
Netherlands
Local time: 11:31
Grading comment
Thank you! Finally chose for the version of Barend, i.e. behoeftigheid = need for financial support
2 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +2state of need vs. needs
Jack den Haan
Summary of reference entries provided
state of need (behoeftigheid) vs. needs (behoefte)
Jack den Haan
refs
Michael Beijer
An alternative explanation
Barend van Zadelhoff

Discussion entries: 22

  

Answers


15 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
state of need vs. needs


Explanation:
Please see my reference note below. I realised later that the site concerned is an offical EU site and provides a translation of the above in Dutch. This reads:

"Indien de verweerder aantoont dat de staat van behoefte van de verzoeker te wijten is aan zijn eigen beslissing die niet was ingegeven door de noden van de familie, kan de rechtbank hem ontheffen van het betalen van een onderhoudsuitkering of het bedrag ervan verminderen (artikel 301, §§ 1-2 en 5 BW). Het bedrag van de uitkering moet ten minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde dekken en mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige."

I think 'staat van behoefte' comes pretty close to 'behoeftigheid', although one could argue that this is a more or less qualitative refinement of 'behoeftigheid, compared, for example, with 'mate van behoefte'. In the context of the question asked, however, I would say that 'behoeftigheid' is being used in a qualitative rather than a quantitative sense and that it would be quite in order to interpret the term as meaning the same as 'staat van behoefte'.

Jack den Haan
Netherlands
Local time: 11:31
Works in field
Native speaker of: Native in DutchDutch, Native in EnglishEnglish
PRO pts in category: 44
Grading comment
Thank you! Finally chose for the version of Barend, i.e. behoeftigheid = need for financial support

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  writeaway
1 hr
  -> Thank you, P.

agree  Michael Beijer
1 hr
  -> Thank you, Michael.

neutral  Barend van Zadelhoff: Seems to me too abstract. It seems: behoeftigheid = verdiencapaciteit: see Michael's and my ref // Go back to my initial comment, rather: 'behoeftigheid' = need for financial support (financial need minus earning capacity)
2 days 7 hrs
  -> Thank you, Barend. I tend to agree, but it is a somewhat 'interpretative' solution IMHO.
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


4 hrs peer agreement (net): +2
Reference: state of need (behoeftigheid) vs. needs (behoefte)

Reference information:
This passage may be helpful:
"Where the respondent demonstrates that the applicant’s state of need is the result of his/her own decision that was not motivated by the needs of the family, the court is authorised to relieve the respondent her from the payment of a maintenance payment, and it may also reduce the amount thereof (Section 301(1-2) and (5) of the Civil Code). The level of the payment should, as a minimum, cover the state of need of the person entitled to the payment, but it may not be higher than one third of the income of the person obliged to make the payment."
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-be-en.do

Jack den Haan
Netherlands
Works in field
Native speaker of: Native in DutchDutch, Native in EnglishEnglish
PRO pts in category: 44

Peer comments on this reference comment (and responses from the reference poster)
agree  writeaway: provides a more than sufficient explanation.
1 hr
  -> Thank you, P.
agree  Michael Beijer: state of need (behoeftigheid) vs. needs (behoefte) seems to be in line with the various explanations given in my last refs. / Le Docte (which is full of questionable stuff), also agrees: "staat van behoeftigheid [socialezekerheidsrecht] = state of need
11 hrs
  -> Thank you, Michael.
Login to enter a peer comment (or grade)

4 hrs peer agreement (net): +2
Reference: refs

Reference information:
fwiw, Le Docte online has:

behoeftigheid, de
FR: indigence f
EN: poverty
DE: Mittellosigkeit f; Bedürftigkeit f


staat van behoeftigheid [socialezekerheidsrecht]
FR: état (m) d’indigence
EN: state of need
DE: Bedürftigkeit f

(http://ledocte.intersentia.be/unilex/pages/search.jsf )

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 20:57:06 GMT)
--------------------------------------------------

IATE:

FINANCE, SOCIAL QUESTIONS, LAW
nl
Term behoeftigheid
Reliability 1 (Reliability not verified)
Term Ref. CCB 1991 art.171
Date 10/01/1997

fr
Term indigence
Reliability 1 (Reliability not verified)
Term Ref. CCB 1991 art.171
Date 10/01/1997

Oxforddictionaries.com:

indigence NOUN

[MASS NOUN]
def.: A state of extreme poverty; destitution.
e.g.: "he did valuable work towards the relief of indigence"

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 20:59:36 GMT)
--------------------------------------------------

JurLex:

de huwelijksgerelateerde behoefte verbleekt =
the need to maintain the wealth level existing during the marriage decreases

behoeftigheid

needbehoeftigheid = need

behoefte = need, requirement

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 21:02:55 GMT)
--------------------------------------------------

Van Dale:

behoeftig (bijvoeglijk naamwoord):

needy
destitute
(formeel) indigent
(noodlijdend) distressed
 
context
de armen en de behoeftigen = the poor and the needy / destitute
het zijn behoeftige mensen = these are people in need / needy people
in behoeftige omstandigheden geraken / verkeren = be / find oneself destitute / in needy / reduced circumstances

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 21:18:56 GMT)
--------------------------------------------------

I bit long, but I think this piece explains the difference between "behoeftigheid" + "behoefte" nicely:

"Partneralimentatie en behoefte

Voor het vaststellen van de behoefte wordt in veel gevallen de in de rechtspraak ontwikkelde 60%-regel toegepast, waardoor het voormalig gezlnsinkomen maatgevend wordt voor de vaststelling van de behoefte. Kan hiermee worden volstaan of dient nog rekening te worden gehouden met andere factoren?

De wettelijke maatstaven voor het vaststellen van ali-mentatie zijn niet voor alle onderhoudsverplichtingen dezelfde. De wettelijke maatstaven voor partneralimentatie vloeien voort uit de artikelen 1:157 en 397 BW.

Behoeftigheid
Er bestaat alleen recht op een uitkering tot levensonderhoud van de ex-echtgenoot als deze behoeftig is. Artikel 1:157 lid 1 BW bep’aalt het criterium voor behoeftigheid: degene die na (echt)scheiding (of het beeindigen van een geregistreerd partnerschap) niet voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien en evenmin redelij-kerwijs in staat is om deze te verwerven, heeft in beginsel het recht een uitkering tot levensonderhoud te ontvangen van de andere partner. Anders dan tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap zijn de ex-partners dus niet meer verplicht de ander zonder meer van ‘het nodige’ te voorzien, maar is er alleen een onderhoudsverplichting als de ander behoeftig is. De vaststelling van de bepaling van de behoeftigheid gaat dan ook vooraf aan de bepaling van de financiele factoren behoefte en draagkracht. Anders ge-zegd: zonder behoeftigheid bestaat geen recht op partneralimentatie.

Niet-financiele factoren
Bij het vaststellen van partneralimentatie mag de rechter naar vaste rechtspraak ook rekening houden met niet-financiele factoren. De niet-financiele factoren zijn te onder-scheiden in objectieve en subjectieve factoren. Objectieve factoren waarmee rekening kan worden gehouden zijn: duur van het huwelijk, rolverdeling in het huwelijk, aantal kinderen, tijdsverloop tussen de echtscheiding en het vra-gen van alimentatie. Subjectieve factoren zijn: her wange-drag van de alimentatiegerechtigde en andere persooniijke omstandigheden van de alimentatiegerechtigde. Zoals rnr. K.A. Boshouwers uiteenzet in zijn artikel ‘Grievend gedrag en partneralimentatie’, REP 2010, nr. 2, p. 61-65, wordt een beroep op subjectieve factoren niet snel gehonoreerd.

Financiele factoren
Nadat is vastgesteld dat een ex-partner behoeftig is, moet de onderhoudsverplichting concreet worden vastgesteld. Wettelijke maatstaven daarvoor zijn: draagkracht (van de onderhoudsplichtige) en behoefte (van de onderhoudsge-rechtigde). Artikel 1:157 BW noemt deze criteria niet, maar ze worden volgens vaste jurisprudentie naar analogic van het bepaalde in artikel 1:397 BW ook bij de vaststelling van partneralimentatie toegepast. De rechter heeft bij de vaststelling van de uitkering (en dus van draagkracht en behoefte) op de voet van artikel 1:157 BW de vrijheid om rekening te houden met alle feiten en omstandigheden van het geval. Werkelijke of fictieve (in redelijkheid te verwer-ven) inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, ook die uit vermogen, verminderen de alimentatiebehoefte.

Behoefte
Tot 2002 werd de hoogte van de behoefte aan partneralimentatie veelal aannemelijk gemaakt door middel van kostenoverzichten, waarop de bedragen die de alimentatiegerechtigde meende nodig te hebben, per post vver-den aangegeven. Die ‘behoeftelijsten’ werden vervolgens post voor post besproken en door de alimentatieplich-tige betwist, waarna van geval tot geval door de rechter de hoogte van de behoefte rnoest worden vastgesteld."

(http://www.duurzaamscheiden.nl/wp-content/uploads/2010-REP-P... )

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 21:22:15 GMT)
--------------------------------------------------

regarding "Artikel 1:157 lid 1 BW" referred to in the previous ref:

see: http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel157/

"Burgerlijk Wetboek
Boek 1. Personen- en familierecht
Titel 9. Ontbinding van het huwelijk
Afdeling 2. Echtscheiding
Artikel 157

1. De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen."

and an English version by Warendorf (on my bookshelf):

"1. In a divorce decree or in a later decision, the court may grant a right to maintenance chargeable to the other spouse to his spouse without sufficient income for his or her support who cannot reasonably acquire such income, upon his or her request."

(relevant bit: echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft = spouse without sufficient income for his or her support = "behoeftigheid")

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 21:25:08 GMT)
--------------------------------------------------

"Partneralimentatie: berekenen of wijzigen

Partneralimentatie komt voort uit de wettelijke plicht voor echtgenoten om voor elkaar te zorgen. Deze plicht wordt geacht voort te duren na het huwelijk. Dat betekent dat er bij echtscheiding afspraken moeten worden gemaakt over de invulling van deze zorgplicht. Dit gebeurt in de vorm van partneralimentatie.

Voor partneralimentatie zijn drie factoren van belang:

1. de behoefte: hoeveel heeft de alimentatiegerechtigde nodig om de kosten van zijn/haar levensonderhoud te kunnen dragen?

2. de behoeftigheid: in welk deel van de behoefte kan de alimentatiegerechtigde zelf voorzien met bijvoorbeeld eigen inkomen, inkomen uit vermogen, etc.?

3. de draagkracht: is de alimentatieplichtige in staat het verschil tussen de behoefte en de behoeftigheid aan te vullen en zo ja, voor welk deel?

(http://bosadvocaten.nl/personen-en-familierecht/partneralime... )

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 21:27:51 GMT)
--------------------------------------------------


"Wettelijke maatstaven voor alimentatiebepaling

[…]

De belangrijkste wettelijke maatstaven: behoeftigheid, behoefte en draagkracht laten zich als volgt definiëren:

[ONE] Behoeftigheid is de toestand van iemand die geen of onvoldoende eigen inkomsten verwerft om in eigen levensonderhoud te voorzien en die ook redelijkerwijs niet in staat is om zich deze te verwerven.

[TWO] Behoefte bepaalt het bedrag dat een onderhoudsgerechtigde redelijkerwijs nodig heeft om het eigen levensonderhoud te kunnen bekostigen. Dit is dus het verschil tussen de eigen (redelijkerwijs te verwerven) inkomsten en de kosten van een redelijk bestaan.

[THREE] Draagkracht bepaalt de omvang van het bedrag dat een onderhoudsplichtige kan missen ten behoeve van de onderhoudsgerechtigde(n)."

(http://portal.ina-pfr.nl/wettelijke-maatstaven-alimentatiebe... )

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2017-03-09 21:35:29 GMT)
--------------------------------------------------

"Behoeftigheid, behoefte en draagkracht

De termen BEHOEFTE, BEHOEFTIGHEID EN DRAAGKRACHT zijn belangrijk bij het vaststellen van de partneralimentatie.

De BEHOEFTE houdt samengevat in DAT IEMAND DEZELFDE LEVENSWIJZE MOET KUNNEN VOORTZETTEN, en daardoor behoefte heeft aan een bedrag partneralimentatie. De behoefte van de onderhoudsgerechtigde wordt mede bepaald aan de hand van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de uitgaven tijdens het huwelijk en de mate van welstand waarin partijen tijdens het huwelijk hebben geleefd. In de alimentatierichtlijnen worden specifieke regels gegeven voor het berekenen van de behoefte.

De BEHOEFTIGHEID wordt bepaald aan de hand van de vraag OF EN IN HOEVERRE DE ONDERHOUDSGERECHTIGDE IN HET EIGEN LEVENSONDERHOUD KAN VOORZIEN. Het gaat hierbij om het inkomen dat de onderhoudsgerechtigde verwerft of in redelijkheid zou kunnen verwerven. Hierover wordt veel geprocedeerd. De onderhoudsplichtige kan van mening zijn dat de onderhoudsgerechtigde zich onvoldoende inspant om zelf een inkomen te verwerven. In de rechtspraak wordt bij de beoordeling hiervan gekeken naar onder meer het opleidingsniveau, werkervaring en positie op de arbeidsmarkt van de onderhoudsgerechtigde.

Als de behoefte en behoeftigheid is vastgesteld dient bepaald te worden of de onderhoudsplichtige voldoende draagkracht heeft om geheel of gedeeltelijk bij te dragen in het levensonderhoud van de ex-echtgenoot. De draagkracht wordt berekend aan de hand van onder meer het inkomen, kosten en uitgaven van de onderhoudsplichtige. Ook dient rekening te worden gehouden met onderhoudsverplichtingen van minderjarigen (bijvoorbeeld kinderalimentatie). Het berekenen van de draagkracht is maatwerk. In de alimentatierichtlijnen en jurisprudentie worden hiervoor normen en richtlijnen gegeven. Voor ondernemers gelden specifieke rekenmethodes, waarbij ook rekening gehouden kan worden met de continuïteit van onderneming.

Siebert & Becker advocaten beschikt over specifieke rekenprogramma’s om de behoefte, behoeftigheid en draagkracht te kunnen berekenen."

(https://siebert-becker.nl/partneralimentatie/ )

(I'll stop now, I promise! ;-)

--------------------------------------------------
Note added at 16 hrs (2017-03-10 09:30:20 GMT)
--------------------------------------------------

"behoeftigheid: onvermogen buiten de hulp van anderen te kunnen"

(https://nl.wiktionary.org/wiki/behoeftigheid )

Michael Beijer
United Kingdom
Specializes in field
Native speaker of: Native in EnglishEnglish
PRO pts in category: 68
Note to reference poster
Asker: Michael, thank you so much! This is very helpful.I do agree that it has something to do with the inability to provide for a certain lifestyle. Thank a lot!


Peer comments on this reference comment (and responses from the reference poster)
agree  Kitty Brussaard: Useful refs! Strangely enough, it's hard to find relevant publications in English about the divorce system (and its related legal concepts) in the Netherlands.
18 hrs
agree  Barend van Zadelhoff: This is different from 'state of needs'. //Go back to my initial comment, rather: 'behoeftigheid' = need for financial support (financial need minus earning capacity)
2 days 17 hrs
  -> Yes, some of it is different, and some of it isn't. I think I agree with the latter. / aha, I see what you mean. I think. No time to look into it much as I'm working, but I'll try to get back to this one of these days.
Login to enter a peer comment (or grade)

2 days 22 hrs peer agreement (net): +1
Reference: An alternative explanation

Reference information:
That is, a slightly different angle.

Hoogte partneralimentatie

Wanneer de ene huwelijkspartner substantieel meer verdient dan de ander, kan er bij een echtscheiding behoefte ontstaan aan partneralimentatie. Partners kunnen samen afspraken maken over hoogte en duur van deze partneralimentatie. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Wanneer de partijen er echter niet in slagen om het eens te worden, zal de rechter een berekening maken en zo zelf een bedrag vaststellen. Wij raden u echter aan om een advocaat in te schakelen om uw de hoogte van uw partneralimentatie te berekenen. Het is namelijk een ingewikkelde berekening (zie ook rechtspraak.nl). Onze advocaten kunnen u helpen, laat hiervoor uw contactgegevens achter op de pagina.

Behoefte, verdiencapaciteit en draagkracht

De hoogte van het partneralimentatiebedrag wordt berekend aan de hand van een drietal factoren:
◾Behoefte; het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft om de huidige levensstandaard te kunnen handhaven
◾Verdiencapaciteit; de (potentiële) hoogte van het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde
◾Draagkracht; de hoeveelheid partneralimentatie die de alimentatieplichtige zich maximaal kan veroorloven

Behoefte en verdiencapaciteit en hoogte partneralimentatie

Elke berekening met betrekking tot partneralimentatie begint met het vaststellen van het gewenste alimentatiebedrag. Hiertoe wordt allereerst gekeken naar het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft om zijn of haar levensstandaard ten tijde van het huwelijk te kunnen handhaven. Dit bedrag noemt men de behoefte. Aansluitend toetst men middels het vaststellen van de verdiencapaciteit in hoeverre deze persoon zelf in zijn of haar behoefte kan voorzien. Indien blijkt dat de behoefte de verdiencapaciteit overstijgt, wordt het verschil tussen de twee opgevoerd als benodigd alimentatiebedrag.

Hoogte partneralimentatie en draagkracht

Uit de behoefte en de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde vloeit een bepaald benodigd alimentatiebedrag voort. Het is echter nog maar de vraag of de alimentatieplichtige aan deze vraag kan voldoen. Om te voorkomen dat deze meer moet betalen dan hij of zij zich kan veroorloven, wordt daarom middels een draagkrachtberekening getoetst of het benodigde alimentatiebedrag daadwerkelijk haalbaar is. Hierbij geldt dat kinderalimentatie voorrang heeft op partneralimentatie. Pas als volledig is voldaan aan de kinderalimentatie, komt de partner aan de beurt. De totale hoogte van alimentatiebetalingen kan nooit de draagkracht


https://www.de-alimentatie-advocaat.nl/hoogte-partneraliment...

Barend van Zadelhoff
Netherlands
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 20

Peer comments on this reference comment (and responses from the reference poster)
agree  Kitty Brussaard: 'Behoeftigheid' is conveniently left out of the equation here. Basically, it's the reverse side of the 'verdiencapaciteit' coin.
2 hrs
  -> Yes: Verdiencapaciteit (behoeftigheid); de (potentiële) hoogte van het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde / Variety is the spice of life. :-)
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search