KudoZ home » English to Bulgarian » Law/Patents

whereas

Bulgarian translation: Whereas (в преамбюла на конвенции, договори, споразумения) = Като се има предвид, че ...

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:whereas
Bulgarian translation:Whereas (в преамбюла на конвенции, договори, споразумения) = Като се има предвид, че ...
Entered by: xxxVihar Kraste
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

13:46 Oct 16, 2002
English to Bulgarian translations [Non-PRO]
Law/Patents
English term or phrase: whereas
Начален абзац на споразумение със следната структура:

"Страните по това споразумение,
- Whereas еди кой си направил еди що си
- Whereas ако и друг го направи, ще стане още по-хубаво
Се споразумяха за следното:"

А сега въпросът - в речниците пише, че whereas означава и since във formal documents.
Мислех си да приложа превода "тъй като". Считат ли опитните колеги, че това е удачно? Ако не - какво предлагат?
Comtrans1
Local time: 21:29
Като се има предвид, че ... (взимайки предвид, че ... ; предвид на това, че ... )
Explanation:
(http://www.mlsp.government.bg/Direktivi_NEW/Li_Dir96-71.html...

ДИРЕКТИВА 96/71ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 1996

относно назначаването на работници в рамките на осигуряването на услуги

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взимат под внимание Договора за създаването на Европейската общност и в частност неговите членове 57 (2) и 66;

Като взимат под внимание предложението на Комисията;

Като взимат под внимание предложението на Комисията по икономическите и социалните въпроси;

Като действуват в съответствие с процедурата, изложена в член 189b на Договора.

(1) Като се има предвид, че [WHEREAS] съгласно член 3 (с) на Договора премахването на пречките между държавите-членки за свободното движение на хора и услуги представлява една от целите на Общността;
(2) Като се има предвид, че [WHEREAS] според Договора ограниченията за предоставяне на услуги са забранени, като това влиза в сила след края на преходния период;
(3) Като се има предвид, че [WHEREAS] завършването на вътрешния пазар предлага динамична среда за трансграничното предоставяне на услуги, което кара много предприятия временно да назначават хора зад граница, за да извършват работа на територията на държава-членка, която е различна от държавата, в която те обикновено са наети на работа;
(4) Като се има предвид, че [WHEREAS] предоставянето на услуги може да бъде под формата на извършване на работа от дадена фирма за нейна сметка и под нейно ръководство, или по силата на договор, сключен между тази фирма и страната, за която са предназначени услугите, или за наемане на работници, които да се използват от фирмата в рамките на държавен или честен проект;
(5) Като се има предвид, че насърчаването на трансграничното предоставяне на услуги изисква атмосфера на лоялна конкуренция и мерки, гарантиращи правата на работещите;
(6) Като се има предвид, че интернационализирането на трудовото взаимоотношение повдига проблеми, свързани със законодателството, приложимо спрямо трудовото взаимоотношение; като се има предвид, че е в интерес на страните да се определят условията, които регулират въпросното трудово отношение;
Като се има предвид, че Римската Конвенция от 19 юни 1980 г. за законодателството, приложимо към договорните задължения, подписано от 12 държави-членки, влезе в сила на 1 април 1991 г. в мнозинството от държавите-членки;
Като се има предвид, че член 3 на Конвенцията предвижда като общо правило свободния избор на законодателството от страните; Като се има предвид, че при отсъствието на избор договорът, съгласно член 6 (2), трябва да се подчинява на законодателството на страната, в която заетото лице обикновено извършва работата си по изпълнение на договора, дори ако то временно е заето в друга страна или, ако заетото лице не извършва обикновено работата си в никоя страна, на законодателството на страната, в която се намира фирмата, чрез която е наето, освен ако не изглежда от цялостните обстоятелства, че договорът е свързан по-тясно с руга страна, в който случай договорът се подчинява на законодателството на тази страна;
Като се има предвид, че съгласно член 6 (1) на посочената Конвенция изборът на законодателство, направен от страните, не може да има за резултат лишаването на работещия от задължителната защита, която му се предоставя от задължителните разпоредби, които биха били приложими съгласно алинея (2) на посочения член при отсъствието на избор;
Като се има предвид, че член 7 на посочената Конвенция определя, че при определени условия, успоредно със законодателството, което е определено за приложимо, може да се приложат задължителни разпоредби на законодателството на друга страна, в частност законодателството на държавата-членка, на територията на която временно е назначен работещият;
Като се има предвид, че съгласно принципа за приоритета на законодателството на Общността, закрепен в член 20, посочената Конвенция не засяга прилагането на разпоредбите, които по отношение на конкретен въпрос определят правила за избор на законодателство относно договорните задължения и които се или ще се съдържат в актове на институции на Европейските общности или в национални закони, хармонизирани в изпълнение на такива актове;
Като се има предвид, че законодателството на Общността не препятствува държавите-членки да прилагат собственото си законодателство или колективните договори, сключени между работодателите и работниците по отношение на всяко лице, което е заето, дори и временно, на тяхна територия, макар и неговият работодател да е установен в друга държава-членка; като се има предвид, че законодателството на Общността не забранява на държавите-членки да гарантират спазването на тези правила с подходящите средства;
Като се има предвид, че законодателството на държавите-членки трябва да бъде координирано, за да се определи ядро от задължителни разпоредби за минимална защита, които да се спазват в страната-домакин от работодателите, които назначават работници за извършване на работа на територията на държавата-членка, в която се предоставят услугите; като се има предвид, че такава координация може да бъде постигната само със средствата на законодателството на Общността;
.....

А ЕТО ВИ И ОРИГИНАЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДИРЕКТИВАТА:

DIRECTIVE 96/71/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 57 (2) and 66 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 189b of the Treaty (3),
(1) Whereas, pursuant to Article 3 (c) of the Treaty, the abolition, as between Member States, of obstacles to the free movement of persons and services constitutes one of the objectives of the Community;
(2) Whereas, for the provision of services, any restrictions based on nationality or residence requirements are prohibited under the Treaty with effect from the end of the transitional period;
(3) Whereas the completion of the internal market offers a dynamic environment for the transnational provision of services, prompting a growing number of undertakings to post employees abroad temporarily to perform work in the territory of a Member State other than the State in which they are habitually employed;
(4) Whereas the provision of services may take the form either of performance of work by an undertaking on its account and under its direction, under a contract concluded between that undertaking and the party for whom the services are intended, or of the hiring-out of workers for use by an undertaking in the framework of a public or a private contract;
(5) Whereas any such promotion of the transnational provision of services requires a climate of fair competition and measures guaranteeing respect for the rights of workers;
(6) Whereas the transnationalization of the employment relationship raises problems with regard to the legislation applicable to the employment relationship; whereas it is in the interests of the parties to lay down the terms and conditions governing the employment relationship envisaged;
(7) Whereas the Rome Convention of 19 June 1980 on the law applicable to contractual obligations (4), signed by 12 Member States, entered into force on 1 April 1991 in the majority of Member States;
(8) Whereas Article 3 of that Convention provides, as a general rule, for the free choice of law made by the parties; whereas, in the absence of choice, the contract is to be governed, according to Article 6 (2), by the law of the country, in which the employee habitually carries out his work in performance of the contract, even if he is temporarily employed in another country, or, if the employee does not habitually carry out his work in any one country, by the law of the country in which the place of business through which he was engaged is situated, unless it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely connected with another country, in which case the contract is to be governed by the law of that country;
(9) Whereas, according to Article 6 (1) of the said Convention, the choice of law made by the parties is not to have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by the mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph 2 of that Article in the absence of choice;
(10) Whereas Article 7 of the said Convention lays down, subject to certain conditions, that effect may be given, concurrently with the law declared applicable, to the mandatory rules of the law of another country, in particular the law of the Member State within whose territory the worker is temporarily posted;
...

--------------------------------------------------
Note added at 2002-10-16 14:41:07 (GMT)
--------------------------------------------------

P.S. Аз не съм young enough to know everything, нито съм толкова опитен като други колеги, но просто съм имал късмета и честа да преведа голяма част от тези документи (конвенции, споразумения, спогодби, договори и т.н.) през последните 6-7 години и разчитам на знанията си и на опита, натрупани в удоволствието от общуването с вещи и опитни юристи и преводачи, та затова:

1. На речниците и на \"компетентните\" им съставители НЕ вярвам и не се доверявам;

2. Ви моля да не прилагате превода \"тъй като\". Считам, че НЕ Е удачно. По-горе Ви предлагам друго.

Успех!
Selected response from:

xxxVihar Kraste
Grading comment
Благодаря :)
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
1 +1Като се има предвид, че ... (взимайки предвид, че ... ; предвид на това, че ... )
xxxVihar Kraste


  

Answers


47 mins   confidence: Answerer confidence 1/5Answerer confidence 1/5 peer agreement (net): +1
Като се има предвид, че ... (взимайки предвид, че ... ; предвид на това, че ... )


Explanation:
(http://www.mlsp.government.bg/Direktivi_NEW/Li_Dir96-71.html...

ДИРЕКТИВА 96/71ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 1996

относно назначаването на работници в рамките на осигуряването на услуги

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взимат под внимание Договора за създаването на Европейската общност и в частност неговите членове 57 (2) и 66;

Като взимат под внимание предложението на Комисията;

Като взимат под внимание предложението на Комисията по икономическите и социалните въпроси;

Като действуват в съответствие с процедурата, изложена в член 189b на Договора.

(1) Като се има предвид, че [WHEREAS] съгласно член 3 (с) на Договора премахването на пречките между държавите-членки за свободното движение на хора и услуги представлява една от целите на Общността;
(2) Като се има предвид, че [WHEREAS] според Договора ограниченията за предоставяне на услуги са забранени, като това влиза в сила след края на преходния период;
(3) Като се има предвид, че [WHEREAS] завършването на вътрешния пазар предлага динамична среда за трансграничното предоставяне на услуги, което кара много предприятия временно да назначават хора зад граница, за да извършват работа на територията на държава-членка, която е различна от държавата, в която те обикновено са наети на работа;
(4) Като се има предвид, че [WHEREAS] предоставянето на услуги може да бъде под формата на извършване на работа от дадена фирма за нейна сметка и под нейно ръководство, или по силата на договор, сключен между тази фирма и страната, за която са предназначени услугите, или за наемане на работници, които да се използват от фирмата в рамките на държавен или честен проект;
(5) Като се има предвид, че насърчаването на трансграничното предоставяне на услуги изисква атмосфера на лоялна конкуренция и мерки, гарантиращи правата на работещите;
(6) Като се има предвид, че интернационализирането на трудовото взаимоотношение повдига проблеми, свързани със законодателството, приложимо спрямо трудовото взаимоотношение; като се има предвид, че е в интерес на страните да се определят условията, които регулират въпросното трудово отношение;
Като се има предвид, че Римската Конвенция от 19 юни 1980 г. за законодателството, приложимо към договорните задължения, подписано от 12 държави-членки, влезе в сила на 1 април 1991 г. в мнозинството от държавите-членки;
Като се има предвид, че член 3 на Конвенцията предвижда като общо правило свободния избор на законодателството от страните; Като се има предвид, че при отсъствието на избор договорът, съгласно член 6 (2), трябва да се подчинява на законодателството на страната, в която заетото лице обикновено извършва работата си по изпълнение на договора, дори ако то временно е заето в друга страна или, ако заетото лице не извършва обикновено работата си в никоя страна, на законодателството на страната, в която се намира фирмата, чрез която е наето, освен ако не изглежда от цялостните обстоятелства, че договорът е свързан по-тясно с руга страна, в който случай договорът се подчинява на законодателството на тази страна;
Като се има предвид, че съгласно член 6 (1) на посочената Конвенция изборът на законодателство, направен от страните, не може да има за резултат лишаването на работещия от задължителната защита, която му се предоставя от задължителните разпоредби, които биха били приложими съгласно алинея (2) на посочения член при отсъствието на избор;
Като се има предвид, че член 7 на посочената Конвенция определя, че при определени условия, успоредно със законодателството, което е определено за приложимо, може да се приложат задължителни разпоредби на законодателството на друга страна, в частност законодателството на държавата-членка, на територията на която временно е назначен работещият;
Като се има предвид, че съгласно принципа за приоритета на законодателството на Общността, закрепен в член 20, посочената Конвенция не засяга прилагането на разпоредбите, които по отношение на конкретен въпрос определят правила за избор на законодателство относно договорните задължения и които се или ще се съдържат в актове на институции на Европейските общности или в национални закони, хармонизирани в изпълнение на такива актове;
Като се има предвид, че законодателството на Общността не препятствува държавите-членки да прилагат собственото си законодателство или колективните договори, сключени между работодателите и работниците по отношение на всяко лице, което е заето, дори и временно, на тяхна територия, макар и неговият работодател да е установен в друга държава-членка; като се има предвид, че законодателството на Общността не забранява на държавите-членки да гарантират спазването на тези правила с подходящите средства;
Като се има предвид, че законодателството на държавите-членки трябва да бъде координирано, за да се определи ядро от задължителни разпоредби за минимална защита, които да се спазват в страната-домакин от работодателите, които назначават работници за извършване на работа на територията на държавата-членка, в която се предоставят услугите; като се има предвид, че такава координация може да бъде постигната само със средствата на законодателството на Общността;
.....

А ЕТО ВИ И ОРИГИНАЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДИРЕКТИВАТА:

DIRECTIVE 96/71/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 57 (2) and 66 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 189b of the Treaty (3),
(1) Whereas, pursuant to Article 3 (c) of the Treaty, the abolition, as between Member States, of obstacles to the free movement of persons and services constitutes one of the objectives of the Community;
(2) Whereas, for the provision of services, any restrictions based on nationality or residence requirements are prohibited under the Treaty with effect from the end of the transitional period;
(3) Whereas the completion of the internal market offers a dynamic environment for the transnational provision of services, prompting a growing number of undertakings to post employees abroad temporarily to perform work in the territory of a Member State other than the State in which they are habitually employed;
(4) Whereas the provision of services may take the form either of performance of work by an undertaking on its account and under its direction, under a contract concluded between that undertaking and the party for whom the services are intended, or of the hiring-out of workers for use by an undertaking in the framework of a public or a private contract;
(5) Whereas any such promotion of the transnational provision of services requires a climate of fair competition and measures guaranteeing respect for the rights of workers;
(6) Whereas the transnationalization of the employment relationship raises problems with regard to the legislation applicable to the employment relationship; whereas it is in the interests of the parties to lay down the terms and conditions governing the employment relationship envisaged;
(7) Whereas the Rome Convention of 19 June 1980 on the law applicable to contractual obligations (4), signed by 12 Member States, entered into force on 1 April 1991 in the majority of Member States;
(8) Whereas Article 3 of that Convention provides, as a general rule, for the free choice of law made by the parties; whereas, in the absence of choice, the contract is to be governed, according to Article 6 (2), by the law of the country, in which the employee habitually carries out his work in performance of the contract, even if he is temporarily employed in another country, or, if the employee does not habitually carry out his work in any one country, by the law of the country in which the place of business through which he was engaged is situated, unless it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely connected with another country, in which case the contract is to be governed by the law of that country;
(9) Whereas, according to Article 6 (1) of the said Convention, the choice of law made by the parties is not to have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by the mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph 2 of that Article in the absence of choice;
(10) Whereas Article 7 of the said Convention lays down, subject to certain conditions, that effect may be given, concurrently with the law declared applicable, to the mandatory rules of the law of another country, in particular the law of the Member State within whose territory the worker is temporarily posted;
...

--------------------------------------------------
Note added at 2002-10-16 14:41:07 (GMT)
--------------------------------------------------

P.S. Аз не съм young enough to know everything, нито съм толкова опитен като други колеги, но просто съм имал късмета и честа да преведа голяма част от тези документи (конвенции, споразумения, спогодби, договори и т.н.) през последните 6-7 години и разчитам на знанията си и на опита, натрупани в удоволствието от общуването с вещи и опитни юристи и преводачи, та затова:

1. На речниците и на \"компетентните\" им съставители НЕ вярвам и не се доверявам;

2. Ви моля да не прилагате превода \"тъй като\". Считам, че НЕ Е удачно. По-горе Ви предлагам друго.

Успех!


    Reference: http://www.mlsp.government.bg/Direktivi_NEW/Li_Dir96-71.html
xxxVihar Kraste
PRO pts in pair: 306
Grading comment
Благодаря :)

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Lyubka Stambolieva
5 mins
  -> Whereas I thank you.
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search