KudoZ home » English to Bulgarian » Tech/Engineering

contractor security

Bulgarian translation: гаранция за изпълнение; тръжна гаранция; гаранция за участие (според контекста)

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:contractor security
Bulgarian translation:гаранция за изпълнение; тръжна гаранция; гаранция за участие (според контекста)
Entered by: xxxVihar Kraste
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

12:44 Oct 17, 2002
English to Bulgarian translations [Non-PRO]
Tech/Engineering
English term or phrase: contractor security
Възможно ли е това да е някаква парична гаранция?
Elissaveta Toteva
Local time: 10:15
Според мен да - гаранция за изпълнение
Explanation:
Според мен става дума за онова обезпечение, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ трябва да предостави като ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ но поетите договорни задължение. Най-често е банкова гаранция, т.е. писмо от реномирана банка(first-rate bank), която гарантира, че еди каква си сума е на нейно разположение на името на изпълнителя и ще бъде преведена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора в случай на неизпълнение.

НО ВСЕ ПАК БЕЗ КОНТЕКСТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ДОГОВОРА НЕ СЕ НАЕМАМ ДА ВИ УВЕРЯВАМ В ПРАВОТАТА СИ, А САМО ПРЕДПОЛАГАМ.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-10-17 13:39:03 (GMT)
--------------------------------------------------

(http://www1.government.bg/rop/zakon/naredba_03.html)
Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете,
определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Глава трета ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
...
Чл. 16.
(1) За участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с изключение на процедурата по чл. 5, ал. 4, кандидатът представя гаранция в една от следните форми:
банкова гаранция;
парична сума.

(2) Размерът на гаранцията за участие в процедурата се определя от възложителя в размер не повече от 1 на сто от стойността на обществената поръчка.

(3) Гаранцията за участие в процедурата за възлагане и за изпълнение на малка обществена поръчка се задържа и освобождава по реда на чл. 32 и 33 от Закона за обществените поръчки.

(4) Когато възложителят определи гаранция за изпълнение на малката обществена поръчка по-висока от гаранцията за участие в процедурата, изпълнителят представя допълнителна гаранция в размер, равен на разликата между внесената гаранция за участие и определената гаранция за изпълнение.


(http://www1.government.bg/rop/zakon/bank_guar_obr3.html)
Примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
Подготвена и препоръчана от Комисията по банкова техника и практика към Асоциацията на търговските банки

До

/Възложител/.......................................
/адрес/.........................................

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ N....
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние,........................./банка/ със седалище ..................................../адрес/ сме уведомени, че на.............../дата/ между Вас, .................................../Възложител/, като Възложител и фирма...................................................., със седалище.........................................................../адрес/, БУЛСТАТ............................., като Изпълнител, предстои да бъде сключен/е сключен договор N....................... за ............................................../предмет на договора/ на обща стойност ......................./цифром/.
В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата.............../цифром/,/............................................../словом/, представляваща ..............% от стойността на договора. Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ........................................................., ние, ....................................................../банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ...................../цифром/............................................................................../словом/ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма .......................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Настоящата гаранция е валидна до........................../дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до...........часа на ............/дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ................................../банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................./банка/.

Подписи:


(http://www.mrrb.government.bg/pn_w_000404_bg.htm)
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Проект по програмата ФАР № BG 0004.04.03 \"Обновяване на институции за професионално обучение\"
...
11. Тръжна гаранция
При подаване на офертата Участниците в търга трябва да представят тръжна гаранция, в размер на 2000 евро за всеки Лот. На неспечелилите участници в търга тази гаранция се връща при приключване на тръжната процедура, а на печелившия(те) участник(ци) - при подписване на договора от всички страни.
12. Гаранция за изпълнение
Спечелилият търга Участник представя гаранция за изпълнение, в размер на 10 % от цената на договора в евро, в срок до 30 дни от получаването на договора, подписан от Възложителя. Ако в рамките на посочения срок избраният Участник не представи такава гаранция, договорът става невалиден, като може да бъде предложен нов договор и изпратен на следващият по ред Участник в търга, чиято оферта е с най-ниска цена и съответства на изискванията.
...

Selected response from:

xxxVihar Kraste
Grading comment
много благодаря
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +1гаранция за изпълнение
Evelyna Radoslavova
1 +1Според мен да - гаранция за изпълнениеxxxVihar Kraste


  

Answers


35 mins   confidence: Answerer confidence 1/5Answerer confidence 1/5 peer agreement (net): +1
Според мен да - гаранция за изпълнение


Explanation:
Според мен става дума за онова обезпечение, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ трябва да предостави като ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ но поетите договорни задължение. Най-често е банкова гаранция, т.е. писмо от реномирана банка(first-rate bank), която гарантира, че еди каква си сума е на нейно разположение на името на изпълнителя и ще бъде преведена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора в случай на неизпълнение.

НО ВСЕ ПАК БЕЗ КОНТЕКСТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ДОГОВОРА НЕ СЕ НАЕМАМ ДА ВИ УВЕРЯВАМ В ПРАВОТАТА СИ, А САМО ПРЕДПОЛАГАМ.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-10-17 13:39:03 (GMT)
--------------------------------------------------

(http://www1.government.bg/rop/zakon/naredba_03.html)
Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете,
определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Глава трета ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
...
Чл. 16.
(1) За участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с изключение на процедурата по чл. 5, ал. 4, кандидатът представя гаранция в една от следните форми:
банкова гаранция;
парична сума.

(2) Размерът на гаранцията за участие в процедурата се определя от възложителя в размер не повече от 1 на сто от стойността на обществената поръчка.

(3) Гаранцията за участие в процедурата за възлагане и за изпълнение на малка обществена поръчка се задържа и освобождава по реда на чл. 32 и 33 от Закона за обществените поръчки.

(4) Когато възложителят определи гаранция за изпълнение на малката обществена поръчка по-висока от гаранцията за участие в процедурата, изпълнителят представя допълнителна гаранция в размер, равен на разликата между внесената гаранция за участие и определената гаранция за изпълнение.


(http://www1.government.bg/rop/zakon/bank_guar_obr3.html)
Примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
Подготвена и препоръчана от Комисията по банкова техника и практика към Асоциацията на търговските банки

До

/Възложител/.......................................
/адрес/.........................................

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ N....
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние,........................./банка/ със седалище ..................................../адрес/ сме уведомени, че на.............../дата/ между Вас, .................................../Възложител/, като Възложител и фирма...................................................., със седалище.........................................................../адрес/, БУЛСТАТ............................., като Изпълнител, предстои да бъде сключен/е сключен договор N....................... за ............................................../предмет на договора/ на обща стойност ......................./цифром/.
В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата.............../цифром/,/............................................../словом/, представляваща ..............% от стойността на договора. Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ........................................................., ние, ....................................................../банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ...................../цифром/............................................................................../словом/ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма .......................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Настоящата гаранция е валидна до........................../дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до...........часа на ............/дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ................................../банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................./банка/.

Подписи:


(http://www.mrrb.government.bg/pn_w_000404_bg.htm)
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Проект по програмата ФАР № BG 0004.04.03 \"Обновяване на институции за професионално обучение\"
...
11. Тръжна гаранция
При подаване на офертата Участниците в търга трябва да представят тръжна гаранция, в размер на 2000 евро за всеки Лот. На неспечелилите участници в търга тази гаранция се връща при приключване на тръжната процедура, а на печелившия(те) участник(ци) - при подписване на договора от всички страни.
12. Гаранция за изпълнение
Спечелилият търга Участник представя гаранция за изпълнение, в размер на 10 % от цената на договора в евро, в срок до 30 дни от получаването на договора, подписан от Възложителя. Ако в рамките на посочения срок избраният Участник не представи такава гаранция, договорът става невалиден, като може да бъде предложен нов договор и изпратен на следващият по ред Участник в търга, чиято оферта е с най-ниска цена и съответства на изискванията.
...xxxVihar Kraste
PRO pts in pair: 306
Grading comment
много благодаря

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Evelyna Radoslavova: пълният термин е
16 hrs
  -> Благодаря. Давате ли ми гаранция за вярност? -:)
Login to enter a peer comment (or grade)

16 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
гаранция за изпълнение


Explanation:
Sorry, натиснах Enter по грешка. Съгласна съм с Вихър, обикновено това е заверен чек или парична гаранция под друга форма, която се предава в ръцете на възложителя.

Evelyna Radoslavova
Canada
Local time: 00:15
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian, Native in FrenchFrench
PRO pts in pair: 9

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Elena Nitcheva
15 days
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search