KudoZ home » French to Greek » Law (general)

pour les auditions par voie de commission rogatoire

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
07:13 Feb 21, 2006
This question was closed without grading. Reason: Answer found elsewhere

French to Greek translations [Non-PRO]
Law/Patents - Law (general)
French term or phrase: pour les auditions par voie de commission rogatoire
Un delai auy 22/8/2006 vous est fixe pour faire parvenir au greffe du tribunal la liste de vos temoins, vos propositions de questionnaires pour les auditions par voie de commission rogatoire ainsi que vos propositions d'expert.

ÐÙÓ ÓÁÓ ÖÁÉÍÅÔÁÉ ÔÏ ÐÁÑÁÊÁÔÙ;;; ÌÅ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÆÅÉ ÔÏ ÓÇÌÅÉÏ ".... pour les auditions par voie de commission rogatoire ..." ÁËËÁ ÊÁÈÅ ÐÑÏÔÁÓÇ ÃÉÁ ÂÅËÔÉÙÓÇ ÔÇÓ ÖÑÁÓÇÓ ÄÅÊÔÇ ÊÁÉ ÐÏËÕÔÉÌÇ...

Êáèïñßæåôáé äå ðñïèåóìßá ìÝ÷ñé ôéò 22 Áõãïýóôïõ 2006 ãéá íá êïéíïðïéÞóåôå óôïí ãñáììáôÝá ôïõ äéêáóôçñßïõ ôçí ëßóôá ôùí ìáñôýñùí óáò, ôéò ðñïôÜóåéò óáò áíáöïñéêÜ ìå ôéò åñùôÞóåéò ðïõ èá ôåèïýí êáôÜ ôçí áêñïáìáôéêÞ äéáäéêáóßá êáôüðéí áßôçóçò ãéá ôç äéåíÝñãåéá äéáäéêáóôéêþí ðñÜîåùí êáèþò ôéò ðñïôÜóåéò åéäéêþí êáé ðñáãìáôïãíùìüíùí.
Assimina Vavoula
Greece
Local time: 01:36Discussion entries: 1

  

Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search