KudoZ home » French to Greek » Poetry & Literature

épi de faitage

Greek translation: (γοτθικός) διακοσμητικός οβελός στέγης

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
French term or phrase:épi de faitage
Greek translation:(γοτθικός) διακοσμητικός οβελός στέγης
Entered by: Lamprini Kosma
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

09:17 May 22, 2005
French to Greek translations [PRO]
Art/Literary - Poetry & Literature / folklore
French term or phrase: épi de faitage
Metallique [la croix], elle sert quelquefois d'épi de faitage. Elle est souvent peinte à la chaux en facade, au-dessus des portes et des fenetres.
elisavet
Local time: 11:10
(γοτθικός) διακοσμητικός οβελός στέγης
Explanation:
Όρος που θα δικαιολογούσε και το σχήμα του:

http://www.decofinder.com/df/fr/produits/50/468/epi_de_faita...
http://www.systemed.fr/articles.asp?ArtId=784

"Το 1979 ευρέθη στην θέσι Σκάλες της Παλαιπάφου στον τάφο 49 της Γεωμετρικής-¶ρχαϊκής εποχής, ένας οβελός, δηλαδή ένα σουβλί με την επιγραφή Οφέλτου στην Κυπροσυλλαβικη γραφή."
http://www.ekivolos.gr/Elliniki grafi.htm

Το Robert το δίνει finial, διακοσμητικός οβελός κατά την Magenta.

Selected response from:

Lamprini Kosma
Italy
Local time: 10:10
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
4 +2ακρωτήριο (στέγης)
Nick Lingris
3 +1(γοτθικός) διακοσμητικός οβελός στέγης
Lamprini Kosma


  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
epi de faitage
ακρωτήριο (στέγης)


Explanation:
Κόσμημα που τοποθετείται επάνω σε γωνία της στέγης ναού κ.λπ. Διακοσμητική ακρόληξη στέγης.

http://www.culture.gr/2/21/211/21101m/g211am02.html (και αλλού)

Ειδικότερα, τα ακρωτήρια των αρχαιοελληνικών ναών λέγονται acroteres. Το epi de faitage είναι η εξέλιξή του στη γοτθική τέχνη.

Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις επίσης τον όρο "ακρόστεγο", αλλά δεν είναι τόσο συνηθισμένος.
http://www.inarcadia.gr/dd/kerpini/kerpistoria1.htm

Ο όρος "επίστεγο" ανήκει στα πλοία.

Nick Lingris
United Kingdom
Local time: 09:10
Specializes in field
Native speaker of: Native in GreekGreek
PRO pts in category: 92

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Vicky Papaprodromou: Ùñáßá ëÝîç åßíáé ôï "áêñüóôåãï" - åãþ ìÜëëïí áõôü èá ÷ñçóéìïðïéïýóá. Ôï "áêñùôÞñéï óôÝãçò" ìÞðùò áöïñÜ ìüíïí ôïõò áñ÷áßïõò íáïýò;//ÅìÝíá äåí èá ìïõ êáêïöáéíüôáí êáé êÜðïéï áíïé÷ôü ðÝëáãï... á÷, ìå ôéò óêÝøåéò èá ìåßíïõìå ðÜëé óÞìåñá.
35 mins
  -> Óôï êåßìåíï ôçò ÅëéóÜâåô, êé åãþ ôï áêñüóôåãï èá ÷ñçóéìïðïéïýóá. Ôï áêñùôÞñéï "âñïìÜåé" íáïýò êáé áñ÷éôåêôïíéêÞ ïñïëïãßá. Áóå ðïõ áêïýù áêñùôÞñéï êáé óêÝöôïìáé Óïýíéï.

agree  Assimina Vavoula: ..pas de quoi... mon ami..
2 hrs
  -> Åõ÷áñéóôþ ãéá ôïí ... ïâïëü óáò.
Login to enter a peer comment (or grade)

3 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
ιpi de faitage
(γοτθικός) διακοσμητικός οβελός στέγης


Explanation:
Όρος που θα δικαιολογούσε και το σχήμα του:

http://www.decofinder.com/df/fr/produits/50/468/epi_de_faita...
http://www.systemed.fr/articles.asp?ArtId=784

"Το 1979 ευρέθη στην θέσι Σκάλες της Παλαιπάφου στον τάφο 49 της Γεωμετρικής-¶ρχαϊκής εποχής, ένας οβελός, δηλαδή ένα σουβλί με την επιγραφή Οφέλτου στην Κυπροσυλλαβικη γραφή."
http://www.ekivolos.gr/Elliniki grafi.htm

Το Robert το δίνει finial, διακοσμητικός οβελός κατά την Magenta.Lamprini Kosma
Italy
Local time: 10:10
Specializes in field
Native speaker of: Greek
PRO pts in category: 46

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Nick Lingris: Ìå ôïõò ïâåëïýò ôçò ÌáôæÝíôá îåêßíçóá, ËáìðñéíÞ, áëëÜ áí äåéò åéêüíåò (Google images: "epi de faitage"), ðñüêåéôáé ãéá ðéï ðåñßðëïêåò êáôáóêåõÝò êáé åëÜ÷éóôåò èõìßæïõí óïýâëåò. Áëëùóôå, epi êáé finial Ý÷ïõí ôçí Ýííïéá ôçò áêñüëçîçò.
1 hr
  -> http://www.denninger.com/whatisf.htm Ï üñïò "äéáêïóìçôéêüò ïâåëüò" íïìßæù üôé êáëýðôåé ôéò öùôïãñáößåò ðïõ âëÝðù.

agree  Elena Petelos: Ìéá êáé óõ÷íÜ ôá ëÝìå spike finials, íïìßæù üôé åßíáé óùóôÞ áðüäïóç. Ôþñá áí êÜðïéï Ý÷åé fleur-de-lis ôï "äéáêïóìçôéêü" èá ðñÝðåé íá ôï êáëýðôåé. http://images.google.com/images?q=finial spike&hl=en&lr=&rls...
4 hrs
  -> Merci, Elena!
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search