Sicherheits-Bit-Satz

Bulgarian translation: комплект предпа&

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
German term or phrase:Sicherheits-Bit-Satz
Bulgarian translation:комплект предпа&
Entered by: Ludmilla Eimer

20:55 Apr 17, 2005
German to Bulgarian translations [PRO]
Engineering (general)
German term or phrase: Sicherheits-Bit-Satz
Sicherheits-Bit-Satz
Ludmilla Eimer
Germany
Local time: 06:46
комплект предпа&
Explanation:
комплект предпазни накрайници

--------------------------------------------------
Note added at 9 hrs 51 mins (2005-04-18 06:46:25 GMT)
--------------------------------------------------

\'комплект накрайници\' разбира се звучи най-добре, но ако освен Sicherheits- има и напр. Bohrbits, все ще трябва да изберем подходящо прилагателно - предпазни, безопасни, обезопасителни, осигурителни
Selected response from:

Anelia Pavlova
Bulgaria
Local time: 07:46
Grading comment
Благодаря Анелия! Благодаря и на колегите, които ми помогнаха много за изясняването на думата. Мая благодаря и на теб. Ти ме помогна да намеря страницата на самата фирма "Гедоре", която ми беше от голяма помощ.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +3комплект предпа&
Anelia Pavlova
3комплект гедорета
Maya Todorova


Discussion entries: 1

  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +3
комплект предпа&


Explanation:
комплект предпазни накрайници

--------------------------------------------------
Note added at 9 hrs 51 mins (2005-04-18 06:46:25 GMT)
--------------------------------------------------

\'комплект накрайници\' разбира се звучи най-добре, но ако освен Sicherheits- има и напр. Bohrbits, все ще трябва да изберем подходящо прилагателно - предпазни, безопасни, обезопасителни, осигурителни


    Reference: http://www.hstools.de/d1.html
Anelia Pavlova
Bulgaria
Local time: 07:46
Works in field
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in category: 4
Grading comment
Благодаря Анелия! Благодаря и на колегите, които ми помогнаха много за изясняването на думата. Мая благодаря и на теб. Ти ме помогна да намеря страницата на самата фирма "Гедоре", която ми беше от голяма помощ.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Willy Obretenov: Êîìïëåêò íàêðàéíèöè, íî íå ïðåäïàçíè, à áåçîïàñíè. Âñúùíîñò áèõ ïðåïîðú÷àë ïðèëàãàòåëíîòî èçîáùî äà ñå èçïóñíå.
6 hrs

agree  Veneta Georgieva: Âìåñòî "íàêðàéíèê, íàêðàéíèöè" íàïîñëåäúê ñå èçïîëçâà "áèò, áèòîâå", íî àç íå ñúì ïðèâúðæåíèê íà ÷óæäèöèòå.
7 hrs

agree  nikstan: Ïðèâåò Ëþäìèëà, Âëàäî Áîðîâ ñúì. Ïðèñòàâêàòà Sicherheits, ñïîðåä ìåí, òðåòèðà êàòåãîðèÿòà íà ñúåäèíåíèÿòà, à íå íà ñàìèòå áèòîâå. Èìàì âïðåäâèä, ÷å ñà ñïåöèôè÷íè, íåñòàíäàðòíè.  íÿêîè ñëó÷àè ñå ïîëçâà "ñåêðåòíè". Ñïîðåä ìåí: "êîìïëåêò ñïåöèàëíè íàêðàéíèö
9 hrs

agree  klyunchev: Àç áèõ íàïèñàë áåçîïàñíè èëè îáåçîïàñåíè íàêðàéíèöè.
18 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

16 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
комплект гедорета


Explanation:
Ето още един немски адрес, на който може да се види такъв комплект:

http://www.toolova.de/deutsch/DBset BIT,R,L.htm

Sicherheitsbitsatz ohne Mini-Ratsche

Häufig fehlt das passende Bit, um Elektrogeräte oder Computer aufschrauben und reparieren zu können...

Не става ли въпрос за това, което на български се нарича "гедоре"?
Ето един български адрес:

http://newteck.orbitel.bg/doitself/articles.php?issue_id=25&...

на който може да се види подобен комплект инструменти:

Гедоре
Гедорето е универсален инструмент, абсолютно задължителен за всяка работилница за ремонт на машини. Няма по-удобен от него, а в редица случаи е и задължителен инструмент за отвиване и завиване на винтове и гайки при ремонт на автомобила, на бойлера и въобще на каквато и да било машина.
--------------------------------------------------
Note added at 22 hrs 19 mins (2005-04-18 19:14:41 GMT)
--------------------------------------------------

На адрес:

http://over-ground.net/axioma/offer.php

могат да се прочетат и други варианти за гедоре:

гидоре 100 части
гидоре 29 части с тричотка
гидоре 40 части с отверка
гидория 21 части

--------------------------------------------------
Note added at 22 hrs 30 mins (2005-04-18 19:26:19 GMT)
--------------------------------------------------

Венета е права, че и на български се използва понятието \"битове\":

http://newteck.orbitel.bg/doitself/articles.php?issue_id=27&...

Накрайници за отвертки
И най-съвършената електрическа отвертка е безполезна, ако не разполагате с подходящи и качествени накрайници, познати още с чуждоземското наименование битове...    Reference: http://www.toolova.de/deutsch/DBset%20BIT,R,L.htm
    Reference: http://newteck.orbitel.bg/doitself/articles.php?issue_id=25&...
Maya Todorova
Local time: 07:46
Specializes in field
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in category: 35

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  klyunchev: Äîêîëêîòî çíàì, äóìàòà ãåäîðå (êîåòî èäâà îò íåìñêî ôèðìåíî íàèìåíîâàíèå) îçíà÷àâà êîìïëåêò îò èíñòðóìåíòè çà îòâèâàíå è çàâèâàíå íà âèíòîâå è ãàéêè.
4 hrs
  -> Äà, òî÷íî òàêà, òîâà ìîæå äà ñå ïðî÷åòå â ñòàòèÿòà íà âòîðèÿ Èíòåðíåò-àäðåñ, êîéòî ñúì ïîñî÷èëà. Òàì ñå âèæäà, ÷å "ãåäîðå" å ïîïóëÿðíîòî íàèìåíîâàíèå íà òåçè íàêðàéíèöè.
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search