Exzellenz

Ukrainian translation: екселенція

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
German term or phrase:Exzellenz
Ukrainian translation:екселенція
Entered by: Oksana Kornitskaja

14:31 Jan 31, 2003
German to Ukrainian translations [PRO]
/ Anschreiben
German term or phrase: Exzellenz
Im Anschreiben an ukrainischen stellvertretenden Staatssekretaer
Oksana Kornitskaja
Local time: 00:14
Відносно заступника й так далі
Explanation:
Не потрібно такого писати. НІ ДО ЧОГО.
Досить просто ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ПАНЕ.

А так згоден, ВАША ЕКСЕЛЕНЦІЄ...--------------------------------------------------
Note added at 2003-01-31 14:42:39 (GMT)
--------------------------------------------------

Він ніякий не ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, це русицизм. А екселенція відповідно - походить з Австро-Угорщини.

Щиро раджу, облиште....Досить просто вельмишановного.
Офіційно в Україні немає таких назв й рангів.
Я можу помилятись, але таке звернення буде звучати не досить серйозно. А ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО - взагалі.....
Selected response from:

Jarema
Ukraine
Local time: 00:14
Grading comment
Дякую, jarema. Так, "превосходительство" - це російською.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +2Його Превосходительству
Sergey Strakhov
5 +2Відносно заступника й так далі
Jarema
5 -1Exzellenz
elana


Discussion entries: 3

  

Answers


6 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +2
Його Превосходительству


Explanation:
Так повинно бути у адресi

Звертання, вiдповiдно, "Ваше Превосходительство


Джерело, наприклад, ось тут:

Орден Св.Станiслава
...Його Превосходительство Великий Прiор Ордену Св. Станiслава в Українi шевальє Павло Iванович В ' ялов вручає Його Превосходительству Головi Державного комiтету у справах охорони державного кордону України Борису Миколайовичу Олексiєнку Декрет про нагородження Орденом Св....
01.08.2002 | 70 Kb | http://www.ststanislas.org.ua/award.htm

Бажаю успiху, Оксано!


--------------------------------------------------
Note added at 2003-01-31 14:39:00 (GMT)
--------------------------------------------------

P.S.

Звернення у цiлому:

Його Превосходительству,
заступниковi Державного секретаря...


Sergey Strakhov
Local time: 23:14
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in pair: 30

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Jarema: Òà é åêñåëåíö³ÿ íå äóæå. Àëå Îêñàíà ìåíå ïåðåêîíàëà. :-)
27 mins
  -> Îñü êîëè ç"ÿâëÿòüñÿ â óêðà¿íñüê³é ïîë³òè÷í³é âåðõ³âö³ ñïðàâæí³ Åêñåëåíö³¿, áóäåìî äî íèõ â³äïîâ³äíî é çâåðòàòèñÿ. Äÿêóþ óñ³ì, âåëüìèøàíîâí³ ïàí³ òà ïàíîâå!

agree  elana: Àëå æ í³ ÿ â ÿêîìó ðàç³ "åêñöåëåíö³º". Òàêîãî ñëîâà íåìຠâ óêðà¿íñüê³é ìîâ³
3 hrs

neutral  Ludwig Chekhovtsov: Äëÿ Åëàíè: ª, òà ùå é ç âåëèêî¿ ë³òåðè: "Éîãî Åêñåëåíö³ÿ ä-ð Þð³é Ùåðáàê" (ïîñîë Óêðà¿íè â Êàíàä³)...www.ucc.ca/congress_xx/board-of-directors-report/ index_ua.html
5 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

8 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +2
Відносно заступника й так далі


Explanation:
Не потрібно такого писати. НІ ДО ЧОГО.
Досить просто ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ПАНЕ.

А так згоден, ВАША ЕКСЕЛЕНЦІЄ...--------------------------------------------------
Note added at 2003-01-31 14:42:39 (GMT)
--------------------------------------------------

Він ніякий не ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, це русицизм. А екселенція відповідно - походить з Австро-Угорщини.

Щиро раджу, облиште....Досить просто вельмишановного.
Офіційно в Україні немає таких назв й рангів.
Я можу помилятись, але таке звернення буде звучати не досить серйозно. А ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО - взагалі.....

Jarema
Ukraine
Local time: 00:14
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in pair: 336
Grading comment
Дякую, jarema. Так, "превосходительство" - це російською.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Oleg Rudavin
1 min

agree  Sergey Strakhov: Âè ìåíå ïåðåêîíàëè, ßðåìî! Íå òðåáà íàì "ïðåâîñõîäèòåëüñòâ" ó äåìîêðàòè÷íié Óêðàiíi...
22 mins

agree  Ludwig Chekhovtsov: Âåëüìèøàíîâíèé - öå ÿêðàç òå, ùî òðåáà !
3 hrs
  -> Ñïàñèá³ ï³äòðèìàëè, áî Åëàíà ìåíå âæå ä³ñòàëà.

disagree  elana: âåëüìèøàíîâíèé - öå àuf Deutsch "Sehr geehrter"
3 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

45 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): -1
Exzellenz


Explanation:
ясновельможний пан, якщо вже українською мовою, а не на західний манір писати

elana
Local time: 23:14
PRO pts in pair: 7

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  Jarema: ßñíîâåëüìîæíèé - öå ³íøå.
2 hrs
  -> ²íøå?

neutral  Ludwig Chekhovtsov: Òàê, ä³éñíî, ïàí ßðåìà ìຠðàö³þ - ÿñíîâåëüìîæíèé âæèâàºòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè ðîñ³éñüêîþ êàæóòü "Âàøà ñâåòëîñòü" ÷è "Âàøå ñèÿòåëüñòâî", òîáòî äî êíÿç³â àáî ãåòüìàí³â.  íàø ÷àñ â Óêðà¿í³ òàêèõ ïîêè ùî íåìàº. À "åêñåëåíö³ÿ" - òî äëÿ êàðäèíàë³â òà ïîñë³â.
4 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search