KudoZ home » German to Bulgarian » Tech/Engineering

Vorpumpe

Bulgarian translation: помощна помпа

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
German term or phrase:Vorpumpe
Bulgarian translation:помощна помпа
Entered by: Maya Todorova
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

15:32 Nov 7, 2003
German to Bulgarian translations [PRO]
Tech/Engineering
German term or phrase: Vorpumpe
Vom Becken gelangt das gekühlte Wasser zur Vorpumpe. Die Vorpumpe erzeugt einerseits den notwendigen Vordruck für den Rückspülfilter und andererseits den nötigen Zulaufdruck für die Hauptpumpe.
Maya Todorova
Local time: 08:38
помпа за предварително създаване на ....
Explanation:
помпа за предварително създаване от една страна на .... и от друга страна ....
Selected response from:

Veneta Georgieva
Bulgaria
Local time: 08:38
Grading comment
Благодаря на всички колеги за предложенията! Може би най-точният превод в случая е "помпа за създаване на начално налягане", но това наистина е прекалено дълъг израз, особено когато думата се появява десетки пъти в текста. Затова, за по-кратко, предлагам да се спрем на варианта "помощна помпа". Приятен ден на всички!
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
4 +1помпа за предварително създаване на ....
Veneta Georgieva
3захранваща помпа
invguy


Discussion entries: 2

  

Answers


11 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
помпа за предварително създаване на ....


Explanation:
помпа за предварително създаване от една страна на .... и от друга страна ....

Veneta Georgieva
Bulgaria
Local time: 08:38
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 490
Grading comment
Благодаря на всички колеги за предложенията! Може би най-точният превод в случая е "помпа за създаване на начално налягане", но това наистина е прекалено дълъг израз, особено когато думата се появява десетки пъти в текста. Затова, за по-кратко, предлагам да се спрем на варианта "помощна помпа". Приятен ден на всички!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Erona: ïîìïà çà ïðåäâàðèòåëåí âàêóóì (Íåìñêî-áúëãàðñêè ïîëèòåõíè÷åñêè ðå÷íèê)
1 day 2 hrs

neutral  invguy: Òî÷íîòî å "çà ñúçäàâàíå íà íà÷àëíî íàëÿãàíå (â ñèñòåìàòà)" - íî å ìíîãî ñëîæíî êàçàíî. Erona: òóê íå ñòàâà äóìà çà âàêóóì (êîéòî, ìàòåìàòè÷åñêè ïîãëåäíàòî, å íàëÿãàíå ñ îòðèöàòåëåí çíàê), à çà íàëÿãàíå (ñ ïîëîæèòåëåí çíàê).
1 day 9 hrs
  -> Áëàãîäàðÿ çà óòî÷íåíèåòî.
Login to enter a peer comment (or grade)

1 day 9 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
захранваща помпа


Explanation:
Обикновено помпите, които осигуряват началното налягане в системата, се наричат захранващи помпи. В хидравличните системи обикновено са зъбни помпи (за тази тук не знам).

Понякога им казват и "помпа за ниско налягане" (в отличие от основната помпа, която е "за високо налягане"). Не знам обаче това дали ще звучи добре тук: зависи какво налягане осигурява тази Hauptpumpe. (За сравнение една хидравлична помпа, захранваща хидромотор, има работно налягане ок. 200-250 атм. и номинално - към 400... е, с чиста съвест може да се нарече "за високо налягане").

--------------------------------------------------
Note added at 1 day 9 hrs 45 mins (2003-11-09 01:18:00 GMT)
--------------------------------------------------

Ако някой се сети за \"подкачваща помпа\" - не, не е това. Подкачващите помпи за предназначени за подаване на флуид от ниво А до ниво Б, обикновено по посока, обратна на силата на гравитацията, и толкоз. Те не са интегрална част от затворена система, както е захранващата помпа.

--------------------------------------------------
Note added at 1 day 20 hrs 9 mins (2003-11-09 11:42:03 GMT)
--------------------------------------------------

За бустерните помпи:

Доколкото разбирането ми е правилно, предназначението на една бустерна помпа е да *поддържа определено работно налягане* в някаква система или затворен обем. Типичен пример за бустерна помпа са хидрофорните инсталации във високите блокове - осигуряват нормално налягане във водопроводната мрежа. Тъй като системата/обемът, за който \"се грижи\" бустерната помпа, има и най-различни консуматори, които черпят флуид произволно, бустерната помпа е такава, която може да работи с променливо натоварване и често - в голям диапазон от налягане и/или дебит.

Захранващата помпа обикновено има постоянни (или променящи се в тесни граници) изходни параметри, които са зададени при проектантското оразмеряване на системата. Целта й не е да обезпечава *точно определено* налягане, а просто да се грижи в системата да има флуид под *някакво* налягане - основно за да гарантира флуидът да достига до всички части на системата. Особено за хидравликата това е критично: захранващата помпа служи да не допусне някой елемент от хидравличната система да остане да работи \"на сухо\".

invguy
Bulgaria
Local time: 08:38
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 99

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Elissaveta Toteva: Êàêâî ùå êàæåòå çà áóñòåðíà ïîìïà? Íå å ìíîãî áúëãàðñêî, íî ñúì ãî ÷óâàëà.
9 hrs
  -> Áëàãîäàðÿ! Áóñòåðíèòå ïîìïè ñà ìàëêî ïî-ðàçëè÷íî íåùî (âèæ ãîðå).

disagree  RUJA: Ìèñëÿ, ÷å ñòàâà âúïðîñ çà ïîìîùíà ïîìïà. Òÿ ñúçäàâà íåîáõîäèìèòå óñëîâèÿ çà ñàìîïî÷èñòâàíå íà ôèëòúðà è çà ðàáîòàòà íà îñíîâíàòà ïîìïà.
2 days 6 hrs
  -> Âÿðíî, òîâà å äîáúð âàðèàíò - áëàãîäàðÿ çà êîìåíòàðà! "Çàõðàíâàùà" íàèñòèíà å ìàëêî çàäúëæàâàùî - ïðåäïîëàãà, ÷å ñèñòåìàòà èìà íóæäà îò *çàõðàíâàíå* (êîåòî ìîæå äà å òàêà, à ìîæå è äà íå å); "ïîìîùíà" å ïî-"fit-all" òåðìèí.
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search