KudoZ home » German to Bulgarian » Tech/Engineering

Rückspülfilter

Bulgarian translation: филтър с промиване в обратен поток

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
German term or phrase:Rückspülfilter
Bulgarian translation:филтър с промиване в обратен поток
Entered by: Maya Todorova
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

15:53 Nov 7, 2003
German to Bulgarian translations [PRO]
Tech/Engineering
German term or phrase: Rückspülfilter
Vom Becken gelangt das gekьhlte Wasser zur Vorpumpe. Die Vorpumpe erzeugt einerseits den notwendigen Vordruck fьr den Rьckspьlfilter und andererseits den nцtigen Zulaufdruck fьr die Hauptpumpe.
Maya Todorova
Local time: 04:22
само пояснение
Explanation:
Не съм виждал такова животно досега, и не знам как се казва на български :((

Както и да е, ето какво представлява (линкът долу). Има и картинки, и чертежчета, и анимации, които показват как работи :) Ако за всеки термин можехме да намираме такива подробни нагледни пособия... ех!... :D

Та ако има някой спец по филтри, да хвърли едно око - няма начин да не се сети за какво става дума.
Selected response from:

invguy
Bulgaria
Local time: 04:22
Grading comment
Благодаря за хубавия линк! Да, това е някакъв "филтър, който се промива от обратния поток", ако можем така да го кръстим, макар че е малко дълго и описателно. Благодаря и на Ружа за поясненията!
3 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
3 +1само пояснение
invguy


  

Answers


1 day 9 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
Rьckspьlfilter
само пояснение


Explanation:
Не съм виждал такова животно досега, и не знам как се казва на български :((

Както и да е, ето какво представлява (линкът долу). Има и картинки, и чертежчета, и анимации, които показват как работи :) Ако за всеки термин можехме да намираме такива подробни нагледни пособия... ех!... :D

Та ако има някой спец по филтри, да хвърли едно око - няма начин да не се сети за какво става дума.


    Reference: http://www.ako-koch.de/html/ruckspulfilter.html
invguy
Bulgaria
Local time: 04:22
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 99
Grading comment
Благодаря за хубавия линк! Да, това е някакъв "филтър, който се промива от обратния поток", ако можем така да го кръстим, макар че е малко дълго и описателно. Благодаря и на Ружа за поясненията!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  RUJA: Èëþñòðàöèÿòà è îáÿñíåíèåòî ñà ìíîãî äîáðè. Òî÷íîòî íàèìåíîâàíèå íà áúëãàðñêè íå ñúì ñðåùàëà, íî ñòàâà âúïðîñ çà ôèëòðè, êîèòî ïåðèîäè÷íî, âñëåäñòâèå íà çàâúðòàíå íà ïðúñòåí ñ äþçè è ñúçäàäåíàòà ïðè òîâà ðàçëèêà â íàëÿãàíå, ñå ïî÷èñòâàò îò âúíøíàòà ñòðàíà.
2 days 7 hrs
  -> Õì-ì... "ñàìîïî÷èñòâàù ñå ôèëòúð", ìîæå áè? Òî ìàé òîâà ìó å îñíîâíàòà îñîáåíîñò... Îïñ... áëàãîäàðÿ - ùÿõ äà çàáðàâÿ :)
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search