KudoZ home » Polish to English » Business/Commerce (general)

specyfikacja przedmiot zamówienia

English translation: detailed description (specification) of the subject-matter of the contract

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Polish term or phrase:specyfikacja przedmiotu zamówienia
English translation:detailed description (specification) of the subject-matter of the contract
Entered by: Lidia Lewandowska-Nayar
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

20:06 Mar 7, 2006
Polish to English translations [PRO]
Bus/Financial - Business/Commerce (general) / metodologia zarządzania projektami
Polish term or phrase: specyfikacja przedmiot zamówienia
Szef projektu realizując zadania użytkownika wewnętrznego, określa w uzgodnieniu z merytorycznie właściwymi ze względu na przedmiot zakupu uczestnikami procesu projektowego, szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia
Lidia Lewandowska-Nayar
Poland
Local time: 12:01
detailed description (specification) of the subject-matter of the contract
Explanation:
Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:


1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
5) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7;
6) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
7) termin wykonania zamówienia;
8) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
9) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
10) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
11) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
12) wymagania dotyczące wadium;
13) termin związania ofertą;
14) opis sposobu przygotowywania ofert;
15) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
16) opis sposobu obliczenia ceny;
17) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;
18) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
19) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
20) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
21) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
22) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W postępowaniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, specyfikacja istotnych warunków zamówienia może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 17, 19 i 20.

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Article 36.
1. The specification of essential terms of the contract shall include at least:
1) name (company name) and address of the awarding entity;
2) procedure for awarding the contract;
3) description of the object of contract;
4) description of lots, where the awarding entity allows tenders for lots;
5) information concerning envisaged supplementary contracts referred to in Article 69 paragraph 1 items 6 and 7;
6) description of the manner of presenting variants and minimum conditions which the variants must satisfy where the awarding entity allows variants;
7) contract execution date;
8) description of the conditions for participation in the procedure and the description of the method used for the evaluation of the fulfilment of those conditions;
9) information concerning declarations and documents to be supplied by economic operators to confirm the fulfilment of the conditions for participation in the procedure;
10) information on the manner of communication between the awarding entity and economic operators as well as of delivery of declarations and documents, including the awarding entity's e-mail or website, where the awarding entity admits electronic communication;
11) persons authorised to communicate with economic operators;
12) deposit requirements;
13) time limit during which a economic operator must maintain his tender;
14) description of how to prepare tenders;
15) date and place of submission and opening of tenders;
16) description of price calculation;
17) information concerning foreign currencies in which settlements between the awarding entity and economic operators can be made;
18) description of criteria which the awarding entity will apply in selecting a tender, specifying also the importance of particular criteria and method of evaluation of tenders;
19) information concerning formalities which should be arranged following the selection of a tender in order to conclude a public procurement contract;
20) requirements concerning the security on due performance of the contract;
21) provisions of essence to the parties which will be introduced into the concluded public procurement contract, general terms of the contract or model contract, if the awarding entity requires from economic operators to conclude a public procurement contract with him on these terms;
22) information on law enforcement measures available to a economic operator during the contract award procedure.
2. In contract award procedures where the value of the contract does not exceed the expressed in PLN equivalent of EUR 60 000, specification of essential terms of the contract may not include information, referred to in paragraph 1 items 12, 17, 19 and 20.
3. The awarding entity shall request the economic operators to indicate in their tenders the share of the contract they intend to sub-contract.
4. The awarding entity may indicate in the specification of essential terms of the contract, the share of the contract which shall not be sub-contracted.
Selected response from:

Wojciech Wołoszyk
Poland
Local time: 12:01
Grading comment
serdecznie dziękuję
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +1detailed description (specification) of the subject-matter of the contract
Wojciech Wołoszyk
4 +2contract specification
Adam Lankamer
5Description of the object of procurementMariusz Kuklinski
3project specifications
cquest


Discussion entries: 1

  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia
detailed description (specification) of the subject-matter of the contract


Explanation:
Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:


1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
5) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7;
6) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
7) termin wykonania zamówienia;
8) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
9) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
10) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
11) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
12) wymagania dotyczące wadium;
13) termin związania ofertą;
14) opis sposobu przygotowywania ofert;
15) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
16) opis sposobu obliczenia ceny;
17) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;
18) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
19) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
20) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
21) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
22) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W postępowaniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, specyfikacja istotnych warunków zamówienia może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 17, 19 i 20.

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Article 36.
1. The specification of essential terms of the contract shall include at least:
1) name (company name) and address of the awarding entity;
2) procedure for awarding the contract;
3) description of the object of contract;
4) description of lots, where the awarding entity allows tenders for lots;
5) information concerning envisaged supplementary contracts referred to in Article 69 paragraph 1 items 6 and 7;
6) description of the manner of presenting variants and minimum conditions which the variants must satisfy where the awarding entity allows variants;
7) contract execution date;
8) description of the conditions for participation in the procedure and the description of the method used for the evaluation of the fulfilment of those conditions;
9) information concerning declarations and documents to be supplied by economic operators to confirm the fulfilment of the conditions for participation in the procedure;
10) information on the manner of communication between the awarding entity and economic operators as well as of delivery of declarations and documents, including the awarding entity's e-mail or website, where the awarding entity admits electronic communication;
11) persons authorised to communicate with economic operators;
12) deposit requirements;
13) time limit during which a economic operator must maintain his tender;
14) description of how to prepare tenders;
15) date and place of submission and opening of tenders;
16) description of price calculation;
17) information concerning foreign currencies in which settlements between the awarding entity and economic operators can be made;
18) description of criteria which the awarding entity will apply in selecting a tender, specifying also the importance of particular criteria and method of evaluation of tenders;
19) information concerning formalities which should be arranged following the selection of a tender in order to conclude a public procurement contract;
20) requirements concerning the security on due performance of the contract;
21) provisions of essence to the parties which will be introduced into the concluded public procurement contract, general terms of the contract or model contract, if the awarding entity requires from economic operators to conclude a public procurement contract with him on these terms;
22) information on law enforcement measures available to a economic operator during the contract award procedure.
2. In contract award procedures where the value of the contract does not exceed the expressed in PLN equivalent of EUR 60 000, specification of essential terms of the contract may not include information, referred to in paragraph 1 items 12, 17, 19 and 20.
3. The awarding entity shall request the economic operators to indicate in their tenders the share of the contract they intend to sub-contract.
4. The awarding entity may indicate in the specification of essential terms of the contract, the share of the contract which shall not be sub-contracted.


Wojciech Wołoszyk
Poland
Local time: 12:01
Specializes in field
Native speaker of: Polish
PRO pts in category: 76
Grading comment
serdecznie dziękuję

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Rafal Korycinski: albo (detailed) description of the object of contract (art. 36 p.1)
9 hrs
  -> thx
Login to enter a peer comment (or grade)

10 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
contract specification


Explanation:
wg mnie oddzielanie samego zamówienia od jej przedmiotu nie ma większego sensu
wykonanie przedmiotu zamówienia jest de facto wykonaniem zamówienia, więc proponowałbym jak wyżej

Adam Lankamer
Luxembourg
Local time: 12:01
Specializes in field
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 857

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Rafal Korycinski: Contract specification zawiera również np. termin płatności, który ma (IMVHO) niewiele wspólnego z opisem przedmiotu zamówienia.
1 hr

agree  big_fish: otóż to
2505 days
Login to enter a peer comment (or grade)

1 day1 hr   confidence: Answerer confidence 5/5
Description of the object of procurement


Explanation:
Self-evident. Przy okazji, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia to Terms of Reference (w skrocie ToR)

Mariusz Kuklinski
Local time: 11:01
Specializes in field
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 44

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Rafal Korycinski: IMVHO procurement to proces zamawiania, a nie przedmiot zamówienia. I chyba 'szczegółowa' zaginęła w akcji... No i może ja nie jestem jakimś wielkim znawcą języka angielskiego, ale dla mnie to nie jest self-evident, zwłaszcza bez referencji
1 day10 hrs
  -> W proponowanym przeze mnie zwrocie slowo procurement nie figurowalo samodzielnie i dlatego iMho taka konstrukcja byla uprawniona. Gdy pisze sie ToR tez gubi sie slowo istotna a wszyscy wiedza o co chodzi
Login to enter a peer comment (or grade)

1723 days   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
project specifications


Explanation:
Detailed project specifications - coś takiego kiedyś miałem w tym sensie.

cquest
Local time: 12:01
Works in field
Native speaker of: Polish
PRO pts in category: 8
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search