с легким опалом

French translation: legerement opalescent

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:с легким опалом
French translation:legerement opalescent
Entered by: Vera Fluhr (X)

16:25 Dec 23, 2003
Russian to French translations [PRO]
Russian term or phrase: с легким опалом
Органолептическим исследованием установлено, что виноматериал сухой необработанный светло-соломенного цвета в танке N19 в аромате без посторонних тонов, с легким опалом, имеет соленый привкус.
Vera Fluhr (X)
Local time: 00:57
vin legerement opalescent
Explanation:
Íèêàêîå îíî íå ïàëåíîå - îíî îïàëåñöèðóþùåå, ïåðåëèâàþùååñÿ èç-çà âçâåøåííûõ ÷àñòèö.

Ïî ññûëêå ñþäà: òàì ïðî ïèâî, íî òåðìèíîëîãèÿ ó äåãóñòàòîðîâ îáùàÿ.
Íà äåñÿòêàõ ïðèñóòñòâîâàë.
http://www.beermarket.ru/news/?id=201

Èëè ñþäà:http://www.propivo.ru/sens/01/43.html.

Ñëîâîì, ïîèñê â ßíäåêñå.
Selected response from:

Iouri Bibikov
Local time: 00:57
Grading comment
Áîëüøîå ñïàñèáî, Þðèé, Îëüãà è lark!
Ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè, âñåãî Âàì ñàìîãî õîðîøåãî!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5vin legerement opalescent
Iouri Bibikov
4avec une légère note (une pointe) empyreumatique
Larisa Luzan
4opacite
olganet


Discussion entries: 4

  

Answers


31 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
opacite


Explanation:
avec un accent aigu
Opacité de la robe, bouquet complexe et soutenu, puissance, richesse, des tannins
faits ... presque religieuse, pûreté et équilibre font de ce vin à attendre www.vin-fr.com/bordeaux/vins-d-exception/ ?Session=ok&P=7

--------------------------------------------------
Note added at 2003-12-23 18:16:42 (GMT)
--------------------------------------------------

Ìàðêèðîâêà
 ìèðå ïðîèçâîäèòñÿ äî 9 ìëí. ñîðòîâ ïèâà.  çàâèñèìîñòè îò îñíîâíûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, èíòåíñèâíîñòè öâåòà, âêóñà è àðîìàòà ïèâî ïîäðàçäåëÿþò íà òåìíîå è Íåïàñòåðèçîâàííîå ïèâî ñî âðåìåíåì ìóòíååò, â íåì ïîÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûé îïàë (èçìåíåíèå öâåòà) è îñàäîê.
http://www.toast.com.ua/rp/6.html.

--------------------------------------------------

Ïðîçðà÷íîñòü ëàáîðàòîðíîãî ñóñëà (âèçóàëüíî) Ïðîçðà÷íîå, îïàë
http://www.vityaz-beer.ru/products/another/solod.php

--------------------------------------------------
Note added at 2003-12-23 18:40:47 (GMT)
--------------------------------------------------

3.2.4. L\'opacité

Cette notion révèle la présence d\'argile. Certains cépages grossiers donnent des vins mats.


3.2.5. Vocabulaire de la transparence, de la brillance, de l\'opacité

Exemples : transparence moyenne, bonne transparence, très bonne transparence, vin brillant
http://www.chez.com/bibs/Raphaelle Dedourge/expos internet.do...olganet
Local time: 17:57
Native speaker of: Native in RussianRussian
PRO pts in pair: 22
Login to enter a peer comment (or grade)

38 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
avec une légère note (une pointe) empyreumatique


Explanation:
Vera, ja mogu tolko predpolozit', chto OPAL = palenyj (gorelyj). T.e.
"v aromate prisutustvuet ottenok gorelogo, zzhenogo"
V etom slutchae:
Ja ne znaju, kak tam u SUHIH vinomatérialov, no v enologii i u degustatorov normalnogo vina seria "palenyh, zzhenyh, gorelyh, koptchenyh zapahov" oboznachaetsia slovom EMPYREUMATIQUE. Po zhelaniu mozhno napisat' i grillé , no eto bolshe "zapah zharenogo".

EMPYREUMATIQUE Qualificatif d’une série d’odeurs rappelant le brûlé, le cuit ou la fumée.

Ne budu davat' mnogo ssylok, Vy i sami legko naidete:

Primeurs
... Ensuite, le grillé et la note empyreumatique domine l'ensemble, mais
sans l'écrasé. C'est un très beau nez de grand vin de Bordeaux. ...
www.chateauonline.fr/pages/primeurs/ selection.asp?idtag=9723 - 43k - En cache - Pages similaires

Vins en apéritif, avec les entrées et les charcuteries
... Les charcuteries fumées appellent les vins rustiques (vins du pays) et les blancs à note empyreumatique (fumé, grillé, pierre à fusil) comme les pouilly ...
club.amis.vin.free.fr/les_accords01.htm - 11k - En cache - Pages similaires

Sorry za translit, u menia s kodirovkami tut problemy.--------------------------------------------------
Note added at 2003-12-23 17:05:12 (GMT)
--------------------------------------------------

Oj, ja ne stavila polnuju CONFIDENCE.. ono samo.
Ja vovse ne na stolko uverena.--------------------------------------------------
Note added at 2003-12-23 17:10:54 (GMT)
--------------------------------------------------

Naschet predpolozhenia Olgi:

U vin harakteristiki dajutsia posledovatelno:
couleur, parfums (bouquet, arômes), bouche.
Tut tsvet javno uzhe proskochili i pereshli k aromatam. T.e; \"opal\" vrode kak v aromate.


--------------------------------------------------
Note added at 2003-12-23 17:21:04 (GMT)
--------------------------------------------------

A voobsche dlia spokoinoi sovesti luchshe sprosit\' na kakom-nibud\' specialnom russkom vinnom forume.


    Reference: http://www.chartron-trebuchet.com/news/fra/actualites/glossa...
Larisa Luzan
United Kingdom
Local time: 23:57
Native speaker of: Russian
PRO pts in pair: 15
Login to enter a peer comment (or grade)

50 mins   confidence: Answerer confidence 5/5
vin legerement opalescent


Explanation:
Íèêàêîå îíî íå ïàëåíîå - îíî îïàëåñöèðóþùåå, ïåðåëèâàþùååñÿ èç-çà âçâåøåííûõ ÷àñòèö.

Ïî ññûëêå ñþäà: òàì ïðî ïèâî, íî òåðìèíîëîãèÿ ó äåãóñòàòîðîâ îáùàÿ.
Íà äåñÿòêàõ ïðèñóòñòâîâàë.
http://www.beermarket.ru/news/?id=201

Èëè ñþäà:http://www.propivo.ru/sens/01/43.html.

Ñëîâîì, ïîèñê â ßíäåêñå.

Iouri Bibikov
Local time: 00:57
Native speaker of: Native in FrenchFrench, Native in RussianRussian
PRO pts in pair: 73
Grading comment
Áîëüøîå ñïàñèáî, Þðèé, Îëüãà è lark!
Ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè, âñåãî Âàì ñàìîãî õîðîøåãî!
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search