KudoZ home » Russian to Dutch » Bus/Financial

v koshelkax

Dutch translation: â êîøåëüêå / â êîøåëüêàõ

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:v koshelkax
Dutch translation:â êîøåëüêå / â êîøåëüêàõ
Entered by: Vidmantas Stilius
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

15:25 Jul 30, 2001
Russian to Dutch translations [PRO]
Bus/Financial
Russian term or phrase: v koshelkax
Een technische vraag: waarom zegt het Russisch 'in de portemonnees', terwijl wij in het Nederlands een enkelvoud gebruiken?

bv: "Het is geen toeval dat net de bejaarde Duitsers het meeste moeite hebben met de gedachte dat de euro al binnen drie jaar de vertrouwde Duitse marken in hun *portemonnee* zal vervangen."

Het Russisch schrijft 'v koshelkax'.

Ik moet voor mijn vertaalcommentaar een verklaring vinden voor dit fenomeen...

Dank u!
Nathalya
Belgium
Local time: 14:40
â êîøåëüêå / â êîøåëüêàõ
Explanation:
Het Russisch schrift zowel v koschelke als v koschelkah!

(Îäèí) íåìåö - â ñâîåì êîøåëüêå
(Ìíîãî) íåìöåâ - â ñâîèõ êîøåëüêàõ; ook
â ñâîåì êîøåëüêå

Bvb:

Áåñïëàòíûé îíëàéí êëóá äëÿ æåëàþùèõ ïîïîëíèòü ñâîé êîøåëåê õîðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ è ðàñøèðèòü êðóã çíàêîìûõ

Ðåàëüíûå äåíüãè â âàøåì êîøåëüêå

Òîâàðû íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê

Óìíîæ wm â ñâîåì êîøåëüêå


Ïî ìîåìó ìíåíèþ ðàôò õîðîø: à) Äëÿ êàòàíèÿ òîëñòûõ äÿäåê è òåòîê ñ íåìåíåå òîëñòûì ïîòîìñòâîì è êîøåëüêàìè. ...
Äà íå î÷åíü-òî òîëñòûé êîøåëåê äëÿ ýòîãî íóæåí - âàæíåå, ÷òîáû êëèåíò áûë íå ïðî÷ü åãî ðàçâÿçàòü. ...
... îò íèõ, ñâàðåíû íå èç ïðîðåçèíåííîé òêàíè, à èç ãîðàçäî áîëåå òîëñòîãî è ïðî÷íîãî ÏÕÂ-ìàòåðèàëà, òèïà ñîâòðàíñà.


Selected response from:

Vidmantas Stilius
Local time: 15:40
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
naâ êîøåëüêå / â êîøåëüêàõ
Vidmantas Stilius


  

Answers


46 mins
â êîøåëüêå / â êîøåëüêàõ


Explanation:
Het Russisch schrift zowel v koschelke als v koschelkah!

(Îäèí) íåìåö - â ñâîåì êîøåëüêå
(Ìíîãî) íåìöåâ - â ñâîèõ êîøåëüêàõ; ook
â ñâîåì êîøåëüêå

Bvb:

Áåñïëàòíûé îíëàéí êëóá äëÿ æåëàþùèõ ïîïîëíèòü ñâîé êîøåëåê õîðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ è ðàñøèðèòü êðóã çíàêîìûõ

Ðåàëüíûå äåíüãè â âàøåì êîøåëüêå

Òîâàðû íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê

Óìíîæ wm â ñâîåì êîøåëüêå


Ïî ìîåìó ìíåíèþ ðàôò õîðîø: à) Äëÿ êàòàíèÿ òîëñòûõ äÿäåê è òåòîê ñ íåìåíåå òîëñòûì ïîòîìñòâîì è êîøåëüêàìè. ...
Äà íå î÷åíü-òî òîëñòûé êîøåëåê äëÿ ýòîãî íóæåí - âàæíåå, ÷òîáû êëèåíò áûë íå ïðî÷ü åãî ðàçâÿçàòü. ...
... îò íèõ, ñâàðåíû íå èç ïðîðåçèíåííîé òêàíè, à èç ãîðàçäî áîëåå òîëñòîãî è ïðî÷íîãî ÏÕÂ-ìàòåðèàëà, òèïà ñîâòðàíñà.

    Reference: http://www.aport.ru
    Reference: http://www.yandex.ru
Vidmantas Stilius
Local time: 15:40
Native speaker of: Native in LithuanianLithuanian
PRO pts in pair: 48
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search