KudoZ home » Russian to Dutch » Bus/Financial

Ol'ga Butorina - zaveduyushtchaya (zie verder)

Dutch translation: Rossijskaja Akademija Nauk

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:RAN
Dutch translation:Rossijskaja Akademija Nauk
Entered by: Vidmantas Stilius
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

02:18 Aug 28, 2001
Russian to Dutch translations [PRO]
Bus/Financial
Russian term or phrase: Ol'ga Butorina - zaveduyushtchaya (zie verder)
Volledige term: Ol'ga Butorina - zaveduyushtchaya sektorom Instituta Evropy RAN

Opmerking: 'RAN' is een translitteratie uit het Russisch (dus in het Russisch staat 'PAH')

Ik vraag me af waar deze letters ('PAH') voor staan.

Heeft iemand een idee?

Dank u!
Nathalya
Belgium
Local time: 04:04
Rossijskaja Akademija Nauk
Explanation:
Rossijskaja Akademija Nauk
Selected response from:

Vidmantas Stilius
Local time: 05:04
Grading comment
Spasibo!!!
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
naÐîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê (ÐÀÍ)
Davorka Grgic
naRossijskaja Akademija Nauk
Vidmantas Stilius


  

Answers


29 mins
Rossijskaja Akademija Nauk


Explanation:
Rossijskaja Akademija Nauk

Vidmantas Stilius
Local time: 05:04
Native speaker of: Native in LithuanianLithuanian
PRO pts in pair: 48
Grading comment
Spasibo!!!
Login to enter a peer comment (or grade)

35 mins
Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê (ÐÀÍ)


Explanation:
...Russiche Academie van Wetenschappen


Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê (ÐÀÍ)
http://www.ras.ru

Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ÐÀÍ: äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû, ÷ëåíû-êîððåñïîíäåíòû, îòäåëåíèÿ, íàó÷íûå öåíòðû. Ñèñòåìà ïîèñêà â áàçå äàííûõ - èíòåãðèðîâàííàÿ ñèñòåìà èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ: îðãàíèçàöèè, ïåðñîíû, ïðîåêòû, ïóáëèêàöèè. Ïëàí-êàðòà è ñïèñîê ðîññèéñêèõ WWW-ñåðâåðîâ.

HTH


    Van Dale
    web
Davorka Grgic
Local time: 04:04
Native speaker of: Native in CroatianCroatian, Native in SpanishSpanish
PRO pts in pair: 70
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search