KudoZ home » Russian to Dutch » Law/Patents

Судья по административным делам и исполнительным производствам

Dutch translation: administratieve rechter

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:Судья по административным делам и исполнительным производствам
Dutch translation:administratieve rechter
Entered by: Natuschka
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

14:05 May 21, 2003
Russian to Dutch translations [PRO]
Law/Patents
Russian term or phrase: Судья по административным делам и исполнительным производствам
Rechter bevoegd in administratieve zaken en...?
Weet iemand wat hier precies bedoeld wordt met исполнительным производствам en of er een Nederlandstalige variant voor bestaat?
Marc Kuypers
Local time: 11:04
administratieve rechter
Explanation:

ïîíÿòèå – ñóäüÿ ïî àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì è èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì
administratieve rechter
...strafvordering


Selected response from:

Natuschka
Netherlands
Local time: 11:04
Grading comment
Bedankt Natuschka, ook voor de link.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
3ñì.íèæå
Svetlana Touloub
2administratieve rechter
Natuschka


  

Answers


59 mins   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
ñì.íèæå


Explanation:
execution proceeding - ýòî íà àíãëèéñêîì.

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RIxvurtoylr;tul!v...

Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî
Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî - çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñòàäèÿ ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà, â êîòîðîé ïðèíóäèòåëüíî îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàâà, ïîäòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ñóäà. Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî âîçáóæäàåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ âçûñêàòåëÿ èëè ïðîêóðîðà. Êîíòðîëü çà ïðàâèëüíûì è ñâîåâðåìåííûì èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ ñóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóäüåé. Ðàçëè÷àþò:
- äîáðîâîëüíîå èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà, èíèöèèðóåìîå ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäëîæåíèåì, âðó÷àåìûì äîëæíèêó; è
- ïðèíóäèòåëüíîå èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà, êîòîðîå ïðîèçâîäèòñÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äëÿ äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ


http://www.seminar.ru/seminars/p_r3_008.html
http://www.garant.ru/main/10006000-043.htm--------------------------------------------------
Note added at 2003-05-21 15:18:31 (GMT)
--------------------------------------------------

èñïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå - ýòî uitvoeringsbesluit
à çäåñü âñòðå÷àåòñÿ uitvoeringsrecht - http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/37n3/schellekens.htm


--------------------------------------------------
Note added at 2003-05-21 15:28:46 (GMT)
--------------------------------------------------

tenuitvoerleggingsprocedure - http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l33190.htm


Svetlana Touloub
Local time: 11:04
Native speaker of: Russian
PRO pts in pair: 100
Login to enter a peer comment (or grade)

1 hr   confidence: Answerer confidence 2/5Answerer confidence 2/5
administratieve rechter


Explanation:

ïîíÿòèå – ñóäüÿ ïî àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì è èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì
administratieve rechter
...strafvordering

    Reference: http://justbel.by.ru/1998-2/art11.htm
Natuschka
Netherlands
Local time: 11:04
Native speaker of: Native in RussianRussian
PRO pts in pair: 101
Grading comment
Bedankt Natuschka, ook voor de link.
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search