KudoZ home » Russian to Dutch » Other

ШЛЮБ

Dutch translation: zie

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
11:23 May 23, 2005
Russian to Dutch translations [PRO]
Other / administratie
Russian term or phrase: ШЛЮБ
in een echtscheidingsdocument, gedeeltelijk in het Wit-Russisch opgesteld. Deze term staat in een Wit-Russische tekst.
Elisabeth Ghysels
Local time: 06:00
Dutch translation:zie
Explanation:
ÿ íå óâåðåíà, ÷òî ó Âàñ òåêñò íà áåëîðóññêîì ÿçûêå. ØËÞÁ - ýòî óêðàèíñêîå ñëîâî, â ïåðåâîäå íà ðóññêèé îçíà÷àåò ÁÐÀÊ, ÑÓÏÐÓÆÅÑÒÂÎ, ÆÅÍÈÒÜÁÀ, ÁÐÀÊÎÑÎ×ÅÒÀÍÈÅ
øëþáíèé êîíòðàêò - huwelijkscontract, bvb....


--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 46 mins (2005-05-23 13:10:10 GMT)
--------------------------------------------------

Ïîñìîòðåëà åùå ðàç - â áåëîðóññêîì ÿçûêå ýòî ñëîâî èìååò òî æå ñàìîå çíà÷åíèå. Ìîæåò áûòü, Âàì ïðèãîäèòñÿ:
http://pravo.kulichki.com/otrasl/brk/brk00025.htm
çäåñü îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû íà áåëîðóññêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ - ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, çàêëþ÷åíèè áðàêà, ðàñòîðæåíèè áðàêà è ò.ä.

--------------------------------------------------
Note added at 5 hrs 49 mins (2005-05-23 17:12:27 GMT)
--------------------------------------------------

Echt
Huwelijk
Echtelijke/huwelijkse staat
Bruilof
Selected response from:

Svetlana Touloub
Local time: 06:00
Grading comment
Ñâåòëàíà, åù¸ ðàç áîëüøîå ñïàñèáî çà îòâåò è çà î÷åíü èíòåðåñíûé ëèíê!
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
4 +2zie
Svetlana Touloub


  

Answers


17 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
ØËÞÁ
zie


Explanation:
ÿ íå óâåðåíà, ÷òî ó Âàñ òåêñò íà áåëîðóññêîì ÿçûêå. ØËÞÁ - ýòî óêðàèíñêîå ñëîâî, â ïåðåâîäå íà ðóññêèé îçíà÷àåò ÁÐÀÊ, ÑÓÏÐÓÆÅÑÒÂÎ, ÆÅÍÈÒÜÁÀ, ÁÐÀÊÎÑÎ×ÅÒÀÍÈÅ
øëþáíèé êîíòðàêò - huwelijkscontract, bvb....


--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 46 mins (2005-05-23 13:10:10 GMT)
--------------------------------------------------

Ïîñìîòðåëà åùå ðàç - â áåëîðóññêîì ÿçûêå ýòî ñëîâî èìååò òî æå ñàìîå çíà÷åíèå. Ìîæåò áûòü, Âàì ïðèãîäèòñÿ:
http://pravo.kulichki.com/otrasl/brk/brk00025.htm
çäåñü îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû íà áåëîðóññêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ - ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, çàêëþ÷åíèè áðàêà, ðàñòîðæåíèè áðàêà è ò.ä.

--------------------------------------------------
Note added at 5 hrs 49 mins (2005-05-23 17:12:27 GMT)
--------------------------------------------------

Echt
Huwelijk
Echtelijke/huwelijkse staat
Bruilof


Svetlana Touloub
Local time: 06:00
Native speaker of: Russian
PRO pts in category: 4
Grading comment
Ñâåòëàíà, åù¸ ðàç áîëüøîå ñïàñèáî çà îòâåò è çà î÷åíü èíòåðåñíûé ëèíê!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Bram and Svetlana van Son-Kuzovkova: Однако и на белорусском слово ШЛЮБ означает БРАК, СУПРУЖЕСТВО, ЖЕНИТЬБА, БРАКОСОЧЕТАНИЕ.
21 mins
  -> да, согласна, я поторопилась. См. добавление

agree  Nico Staes
4 hrs
  -> спасибо
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search