KudoZ home » Russian to Dutch » Other

сырокапченный

Dutch translation: gerookte en gekookte vleeswaren

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:сырокапченный
Dutch translation:gerookte en gekookte vleeswaren
Entered by: Vasilisa
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

15:30 Jan 19, 2004
Russian to Dutch translations [PRO]
Russian term or phrase: сырокапченный
Het gaat om een opsomming van allerlei soorten voeding en de volledige term is: сырокапченные и вареные колбасные изделия.
Marc Kuypers
Local time: 09:45
gerookte en gekookte vleeswaren
Explanation:
Ñëîâîì "rookworst" â ãîëëàíäñêîì ÿçûêå îáîçíà÷àåòñÿ î÷åíü îïðåäåë¸ííûé ñîðò êîëáàñîê, êîíêðåòíåå èìåííî ãîðÿ÷åãî êîï÷åíèÿ. Îíè èñïîëüçóþòñÿ â îïðåäåë¸ííûõ áëþäàõ â ÷àñòíîñòè â ñîïðîâîæäåíèè êèñëîé êàïóñòû. Ýòè êîëáàñêè î÷åíü ïîïóëÿðíû îñîáåííî â Ýëüçàñå.
À â ãîëëàíäñêîì ÿçûêå ðàçëè÷àþò ñêîðåå êîï÷¸íûå, ñóø¸íûå è âàð¸íûå êîëáàñû è îêîðîêà, à íå ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ...
Ñóø¸íûé îêîðîê èëè êîëáàñà â ÷àñòíîñòè áóäóò èìåíîâàòüñÿ droge worst of ham
Selected response from:

Vasilisa
Grading comment
Hartelijk bedankt!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +3rookworst en gekookte worsten/vleeswaren
Nienke Kok
5gerookte en gekookte vleeswaren
Vasilisa


  

Answers


18 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +3
rookworst en gekookte worsten/vleeswaren


Explanation:
ñûðîêîï÷åííàÿ êîëáàñà is wat wij rookworst noemen (wordt gemaakt van rauwe, niet gekookte worst), âàðåíàÿ êîëáàñà is gekookte worst. Èçäåëèÿ is een verzamelnaam, vandaar dat misschien rookworst en gekookte vleeswaren mooier is dan rookworst en gekookte worsten, dat hangt er vanaf hoe letterlijk je het wilt vertalen

Nienke Kok
Local time: 09:45
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in pair: 29

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Natuschka
33 mins

agree  xxxOlM: vleeswaren, niet alleen worsten (diverse soorten ham, bijvoorbeeld)
42 mins

agree  Vasilisa
2 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

2 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
gerookte en gekookte vleeswaren


Explanation:
Ñëîâîì "rookworst" â ãîëëàíäñêîì ÿçûêå îáîçíà÷àåòñÿ î÷åíü îïðåäåë¸ííûé ñîðò êîëáàñîê, êîíêðåòíåå èìåííî ãîðÿ÷åãî êîï÷åíèÿ. Îíè èñïîëüçóþòñÿ â îïðåäåë¸ííûõ áëþäàõ â ÷àñòíîñòè â ñîïðîâîæäåíèè êèñëîé êàïóñòû. Ýòè êîëáàñêè î÷åíü ïîïóëÿðíû îñîáåííî â Ýëüçàñå.
À â ãîëëàíäñêîì ÿçûêå ðàçëè÷àþò ñêîðåå êîï÷¸íûå, ñóø¸íûå è âàð¸íûå êîëáàñû è îêîðîêà, à íå ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ...
Ñóø¸íûé îêîðîê èëè êîëáàñà â ÷àñòíîñòè áóäóò èìåíîâàòüñÿ droge worst of ham


Vasilisa
Native speaker of: Native in RussianRussian
PRO pts in pair: 26
Grading comment
Hartelijk bedankt!
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search