KudoZ home » Russian to Dutch » Telecom(munications)

начисление повременки

Dutch translation: prijs per ......

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
14:16 Jun 22, 2005
Russian to Dutch translations [PRO]
Telecom(munications)
Russian term or phrase: начисление повременки
Op een fiche met gegevens over een telefoonabonnee: Комментарии по телефону: закрыт для начисление повременки
Marc Kuypers
Local time: 16:14
Dutch translation:prijs per ......
Explanation:
ïîâðåìåííàÿ îïëàòà äëÿ ìåñòíûõ ñîåäèíåíèé
ñèñòåìà ïîâðåìåííîãî ó÷åòà
Êðîìå òîãî, âëàäåëüöó íîìåðà íóæíî áóäåò îïëà÷èâàòü âõîäÿùèé ìåæäóãîðîäíûé òðàôèê (à ïîñëå ââåäåíèÿ â Ìîñêâå ïîâðåìåíêè - åùå è îïëà÷èâàòü âíóòðèãîðîäñêèå çâîíêè).

À ñîëüêî ñòîèò âíåäðåíèå áèëëèíãîâîé ñèñòåìû - ïîâðåìåíêè äëÿ ëîêàëüíûõ
çâîíêîâ íà êàæäûé íîìåð?

http://www.aboutphone.info/lib/serge-1.html
Ïîïóëÿðíî î íåïîïóëÿðíîì... À èìåííî î ïîâðåìåííîì ó÷åòå ñòîèìîñòè ðàçãîâîðîâ èëè ïîïðîñòó òàðèôèêàöèè.
dwz zij betalen voor een abonement van, bv., 5 uur + boven die 5 uur betalen zij per minuut/secunde enz. Een nieuwe systeem voor Rusland.


--------------------------------------------------
Note added at 10 hrs 53 mins (2005-06-23 01:10:43 GMT)
--------------------------------------------------

tarief per minuut/secunde....
Selected response from:

Svetlana Touloub
Local time: 16:14
Grading comment
Hartelijk bedankt!
Marc
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
3prijs per ......
Svetlana Touloub


Discussion entries: 1

  

Answers


7 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
íà÷èñëåíèå ïîâðåìåíêè
prijs per ......


Explanation:
ïîâðåìåííàÿ îïëàòà äëÿ ìåñòíûõ ñîåäèíåíèé
ñèñòåìà ïîâðåìåííîãî ó÷åòà
Êðîìå òîãî, âëàäåëüöó íîìåðà íóæíî áóäåò îïëà÷èâàòü âõîäÿùèé ìåæäóãîðîäíûé òðàôèê (à ïîñëå ââåäåíèÿ â Ìîñêâå ïîâðåìåíêè - åùå è îïëà÷èâàòü âíóòðèãîðîäñêèå çâîíêè).

À ñîëüêî ñòîèò âíåäðåíèå áèëëèíãîâîé ñèñòåìû - ïîâðåìåíêè äëÿ ëîêàëüíûõ
çâîíêîâ íà êàæäûé íîìåð?

http://www.aboutphone.info/lib/serge-1.html
Ïîïóëÿðíî î íåïîïóëÿðíîì... À èìåííî î ïîâðåìåííîì ó÷åòå ñòîèìîñòè ðàçãîâîðîâ èëè ïîïðîñòó òàðèôèêàöèè.
dwz zij betalen voor een abonement van, bv., 5 uur + boven die 5 uur betalen zij per minuut/secunde enz. Een nieuwe systeem voor Rusland.


--------------------------------------------------
Note added at 10 hrs 53 mins (2005-06-23 01:10:43 GMT)
--------------------------------------------------

tarief per minuut/secunde....


    Reference: http://www.anitel.ru/obz_06_2001.htm
    Reference: http://www.aboutphone.info/lib/serge-1.html
Svetlana Touloub
Local time: 16:14
Works in field
Native speaker of: Russian
PRO pts in category: 4
Grading comment
Hartelijk bedankt!
Marc
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search