KudoZ home » Russian to Estonian » Bus/Financial

цемент, бетонн, строительные материалы, строительство, железобетонные изделия

Estonian translation: tsement; betoon; ehitusmaterijalide; ehitus; raudbetoontooted

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:цемент, бетонн, строительные материалы, строительство, железобетонные изделия
Estonian translation:tsement; betoon; ehitusmaterijalide; ehitus; raudbetoontooted
Entered by: xxxVera Fluhr
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

11:49 Apr 1, 2003
Russian to Estonian translations [Non-PRO]
Bus/Financial
Russian term or phrase: цемент, бетонн, строительные материалы, строительство, железобетонные изделия
Напишите пожалуйста, как эти слова пишуться в эстонских интернет сайтах

tsement; betoon; ehitusmaterijalide; ehitus; raudbetoontooted
Explanation:
öåìåíò === tsement
áåòîí === betoon
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû === ehitusmaterijalide
ñòðîèòåëüñòâî === ehitus
æåëåçîáåòîííûå ñòðîèòåëüíûå èçäåëèÿ === raudbetoontooted

--------------------------------------------------
Note added at 2003-04-20 00:31:35 (GMT)
--------------------------------------------------

Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü, íàïðèìåð, âîò ýòîò ñàéò :
http://www.buildingestonia.com/est/concrete.htm
Selected response from:

xxxVera Fluhr
Local time: 14:20
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +1tsement; betoon; ehitusmaterijalide; ehitus; raudbetoontooted
xxxVera Fluhr
3 +1with Vera :)
Vents Villers


  

Answers


18 days   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
tsement; betoon; ehitusmaterijalide; ehitus; raudbetoontooted


Explanation:
öåìåíò === tsement
áåòîí === betoon
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû === ehitusmaterijalide
ñòðîèòåëüñòâî === ehitus
æåëåçîáåòîííûå ñòðîèòåëüíûå èçäåëèÿ === raudbetoontooted

--------------------------------------------------
Note added at 2003-04-20 00:31:35 (GMT)
--------------------------------------------------

Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü, íàïðèìåð, âîò ýòîò ñàéò :
http://www.buildingestonia.com/est/concrete.htm


    Reference: http://www.buildingestonia.com/est/concrete.htm
xxxVera Fluhr
Local time: 14:20
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in FrenchFrench

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Vents Villers: A kak tut ne soglasitsja :)
13 days
  -> Спасибо, Ингемар
Login to enter a peer comment (or grade)

31 days   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
with Vera :)


Explanation:
öåìåíò
tsement
öåì'åíò 1 Ñ ì. íåîä. tsement (hall pulbritaoline sideaine; anat. hambajuurt kattev luukiht, hambaluu, hambatsement); ãëèíîç'åìèñòûé ~ aluminaattsement, ïîðòë'àíäñêèé ~ portlandtsement, ñëàíöåç'îëüíûé ~ põlevkivituhktsement, kukertsement, áåñò'àðíûé ~ lahtine tsement, çóáí'îé ~ anat. hambatsement
áåòîí
betoon
áåò'îí 1 Ñ ì. íåîä. ehit. betoon; àñô'àëüòîâûé ~ asfaltbetoon, ëžãêèé ~ kergbetoon, ãðàâ'èéíûé ~ kruusbetoon, ÿ÷'åèñòûé ~ kärgbetoon, mullbetoon, ñëàíöåç'îëüíûé ~ kukeroon, kukerbetoon, põlevkivituhkbetoon, ñá'îðíûé ~ taribetoon, àðì'èðîâàííûé ~ sardbetoon, ïðåäâàð'èòåëüíî íàïðÿæžííûé ~ pingbetoon
ñòðîèòåëüñòâî
ehitus
ehitamine
ehitustöö
ehitustegevus
ehitusala
ülesehitus
korraldus
ñòðî'èòåëüñòâî 94 Ñ ñ. íåîä. 1. (áeç ìí. ÷.) ehitus, ehitamine (ka ülek.), ehitustöö, ehitustegevus, ehitusala; æèë'èùíîå ~ elamuehitus, ãðàæä'àíñêîå v æèë'èùíî-ãðàæä'àíñêîå ~ tsiviilehitus, çåëžíîå ~ haljastus, haljastamine, ãîðîäñê'îå ~ linnaehitus, ñ'åëüñêîå ~ maaehitus, äîð'îæíîå ~ teedeehitus, tee-ehitus, ïðîì'ûøëåííîå ~ tööstusehitus, ãèäðîòåõí'è÷åñêîå ~ vesiehitus, hüdroehitus, îáù'åñòâåííîå ~ ühiskondlike hoonete ehitus, ñá'îðíîå v ïîëíîñá'îðíîå ~ monteeritav ehitus, tariehitus, âûñ'îòíîå ~ kõrgehitus, kõrgehitamine, kõrghoonete ehitus, êîìïåíñàöè'îííîå ~ hüvitusehitus, ~ ïîäð'ÿäíûì ñï'îñîáîì töövõtu korras ehitamine, töövõtuehitus, ~ õîç'ÿéñòâåííûì ñï'îñîáîì omal jõul ehitamine, ~ êîììóí'èçìà kommunismi ehitamine, 'î÷åðåäü ñòðî'èòåëüñòâà ehitusjärk, ðàá'îòàòü íà ñòðî'èòåëüñòâå ehitusel töötama; 2. ülek. ülesehitus(töö), korraldus; ñîöèàëèñò'è÷åñêîå ~ sotsialistlik ülesehitustöö, ÿçûêîâ'îå ~ (tegelik) keelepoliitika, keelekorraldus, ïàðò'èéíîå ~ partei ülesehitus, parteiehitus, âî'åííîå ~ (1) sõjaväekorraldus, sõjaväe ülesehitus, (2) sõjaväeobjektide v sõjaliste objektide ehitamine v rajamine, sõjaväeehitus
ìàòåðèàë
materjal
aine
andmestik
aines
ainestik
materjalid
riie
ìàòåðè'àë 1 Ñ ì. íåîä. 1. (îáû÷íî ìí. ÷.) materjal, (toor)aine; êð'îâåëüíûé ~ katuse(katte)materjal, ñòðî'èòåëüíûé ~ ehitusmaterjal, ïåðåâ'ÿçî÷íûé ~ sidumismaterjal, -vahendid, èñïûò'àíèå ~îâ materjalide teimimine v katsetamine, ñîïðîòèâë'åíèå ~îâ (1) materjalide tugevus, (2) tugevusõpetus, âîëîêí'èñòûé ~ tekst. kiudaine, ñì'àçî÷íûé ~ tehn. määrdeaine, määre; 2. andmestik, aines, ainestik, materjalid; ~ (äëÿ) ñëîâàð'ÿ sõnaraamatu aines v ainestik, ãàç'åòíûå ~û ajalehekirjutised; 3. riie; ~ íà ïë'àòüå kleidiriie
èçäåëèå
valmistamine
meisterdamine
tegemine
tootmine
toode
saadus
ese
èçä'åëè/å 115 Ñ ñ. íåîä. 1. (áåç ìí. ÷.) valmistamine, meisterdamine, tegemine, tootmine; êîðç'èíà ñâîåã'î ~ÿ omatehtud v enda valmistatud korv, çàíèì'àòüñÿ ~åì èãð'óøåê mänguasju tegema, ïðåäì'åò ôàáð'è÷íîãî ~ÿ vabrikutoode, êîâžð äîì'àøíåãî ~ÿ kodukootud vaip; 2. toode, saadus, ese; õëåáîá'óëî÷íûå ~ÿ pagaritooted, ìó÷í'îå ~å jahutoode, -saadus, øò'ó÷íîå ~å tükktoode, áåëîâ'îå ~å trük. kirjutuspabertoode, ïðîì'ûøëåííûå ~ÿ tööstustooted, øåðñòÿí'ûå ~ÿ villesemed, villased esemed, ãîò'îâûå ~ÿ valmisesemed, -tooted, òðèêîò'àæíûå ~ÿ trikotaaž, trikootooted, -esemed, ~ÿ èç ôàðô'îðà portselantooted, -esemed, ñêîáÿí'ûå ~ÿ (1) rautised, sepised, (2) ehit. sulused
æåëåçîáåòîííûé
raudbetoon-
raudbetooni-
æåëåçîáåò'îííûé 126 Ï raudbetoon-, raudbetooni-; ~ ìîñò raudbetoonsild


Vents Villers
Local time: 15:20
Native speaker of: Native in LatvianLatvian

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  xxxVera Fluhr: Thank you, Ingemaars
4 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search