acordar no tener por preparado

Polish translation: orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Spanish term or phrase:acordar no tener por preparado
Polish translation:orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym
Entered by: Maria Schneider

21:40 Jun 11, 2009
Spanish to Polish translations [PRO]
Law/Patents - Law (general) / Prawo cywilne/skarga kasacyjna
Spanish term or phrase: acordar no tener por preparado
Dotyczy postepowania w sprawie o świadczenia alimentacyjne.
Por Auto de x de noviembre de xxxx. notificado el 5 de diciembre, la Audiencia Provincial acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de fecha
xx de mayo de xxxx y tener por subsanado el defecto formal a que el mismo se referia, acordando seguir adelanle la ejecución.
Por Auto de xx de diciembre de xxxx la Audiencia Provincial acuerda no tener por preparado recurso de casación interpuesto contra el auto de xx de noviembre.
Maria Schneider
Poland
Local time: 17:50
orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym
Explanation:
Wniosek apelacyjny, skarga aby był przyjęty przez właściwy do tego organ musi czynić za dość wymogom które są określone prawem.Musi mieć formę pisma prawnego, zostać napisanym przez odpowiednią osobę, złożony w odpowiednim miejscu i czasie oraz musi zostać opłacony.Temat określony jest poprzez ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracymi, KPC i hiszpańskie Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - administrativa oraz LEC.

Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Art. 46.
§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę
stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
.......
Nie cytuję reszty.

Art. 49.
§ 1. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie
lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma
bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący
zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego
wniesienia.

I teraz to, co najbardziej nas interesuje ze względu na frazę do tłumaczenia:


Art. 57.
§ 1. Skarga powinna CZYNIĆ ZADOŚĆ wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym,
a ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Po hiszpańsku:
LEY 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 88.
1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno
o algunos de los siguientes motivos:
a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la
jurisdicción.
b) Incompetencia o inadecuación del procedimiento.
c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio
por infracción de las normas reguladoras de la sentencia
o de las que rigen los actos y garantías procesales,
siempre que, en este último caso, se haya producido
indefensión para la parte.
d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico
o de la jurisprudencia que fueran aplicables para
resolver las cuestiones objeto de debate.

Artículo 89.
1. El recurso de casación se preparará ante la Sala
que hubiere dictado la resolución recurrida en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la notificación
de aquélla, mediante escrito en el que deberá
manifestarse la intención de interponer el recurso, con
sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos
de forma exigidos.

Artículo 90.
1. Si el escrito de preparación cumple los requisitos
previstos en el artículo anterior, y se refiere a una resolución
susceptible de casación, se tendrá por preparado
el recurso ordenándose el emplazamiento de las partes
para su comparecencia e interposición del recurso dentro
del plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo. Practicados los
emplazamientos, se remitirán los autos originales y el
expediente administrativo dentro de los cinco días
siguientes.
2. En otro caso, se dictará auto motivado denegando
el emplazamiento de las partes y la remisión de las
actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente
podrá interponerse recurso de queja, que se
sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento
Civil.


Cytat z książki Gonzalez Perez - Procedimiento y proceso administrativo practico:
El art. 90 regula, en definitiva, un primer tramite de admision ante el tribunal.Ya que este ha de verificar si el escrito de preparacion cumple todos los requisitos que la Ley exige.
Existe un segundo tramite de admision, esta vez ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que aparece regulado en los articulos 92 y siguientes de la JLCA de 1998.
1. TENER POR PREPARADO EL RECURSO
Si el escrito de preparacion ha sido presentado dentro del plazo legal habilitado a tal efecto, por persona legitimada y si, en fin, cumple los requisitos previstos en el articulo 89, la Sala a quo tendra por preparado el recurso.

http://www.bialapodlaska.uc.gov.pl/?obiekt=24&m=3
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowien...
http://www.anpiff.com/files/Ley_de_Enjuiciamiento_Civil.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/07/14/pdfs/A23516-23551.pdf#
http://www.bip.bydgoszcz.wsa.gov.pl/index.php?strona=14&nobr...
Orzeczenia sądów:
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowien...
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowien...

W sytuacji, gdy wniesiona skarga kasacyjna czyni zadość wymaganiom formalnym określonym w art. 3984 § 1 i § 2 k.p.c., nie podlega ona odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, natomiast rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia lub odmowy przy-
jęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania należy do wyłącznej kompetencji Sądu Najwyższego (art. 3989 § 1 i § 2 k.p.c.).


Art. 58. § 1. Sąd odrzuca skargę:
1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;
2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;
3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;
4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;
5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów proponuję:

Nie czyni zadość (warunkom prawa w formie lub czasie) lub
Nie czyni zadość (formalnym wymogom prawnym).
Nie spenia wymagań...
Co do acordar, to wydaje mi się że powinno to być drugie pytanie i nie zagłębiałem się w znaczenie wyrazu w języku prawa i nie mam pewności jak go przetłumaczyć.Oczywiście jest kilka słów, które oddadzą znaczenie, ale mogą być z poza zakresu słownictwa prawnego.
Tak na szybko:
Acordar - dictar los jueces y tribunales alguna providencia que debe comunicarse a las partes.Orzec,ustanowić, stwierdzić, przyjąć, podjąć decyzję.
Cytuję niżej rozważania sądu dotyczące naszego tematu, gdzie używa sie słowa orzecznictwo.Tak też sądzę, że sąd rozważając sprawę będzie na jej temat orzekał.
Orzekać-wydać decyzję lub wyrok na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Dlatego proponuję acordar przetłumaczyć jako orzekać.

W całym systemie prawa administracyjnego doniosłą rolę odgrywa orzecznictwo sądowe, chociaż nie jest ono formalnym źródłem prawa, gdyż nie tworzy powszechnie obowiązujących norm postępowania. Rozstrzygnięcia sądowe nie mogą być podstawą prawną rozwiązania podobnych czy analogicznych sytuacji prawnych. Mogą one jednak mieć duże znaczenie w interpretacji (wykładni) przepisów prawa administracyjnego i ich stosowaniu w praktyce administracyjnej.
Wydawane orzeczenia sądowe obowiązują w indywidualnej sprawie i skierowane są do konkretnie zaznaczonych podmiotów.

Przepis art. 368 k.p.c. określa niezbędne elementy konstrukcyjne apelacji, sta-
nowiąc w § 2, że w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przed-
miotu zaskarżenia, którą określa się przy odpowiednim zastosowaniu reguł określo-
nych w art. 19-24 i 25 § 1 k.p.c. Brak apelacji polegający na niewskazaniu wartości
przedmiotu zaskarżenia podlega usunięciu w trybie określonym w art. 130 § 1 k.p.c.,
a jego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie apelacji przez
sąd drugiej instancji na podstawie art. 373 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. Z treści
art. 130 § 1 k.p.c. wynika, że ma on zastosowanie w przypadku, gdy pismo proceso-
we jest dotknięte brakiem uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu.
Istotne jest zatem w pierwszym rzędzie rozważenie kwestii, czy wezwanie do uzu-
pełnienia apelacji przez określenie wartości przedmiotu zaskarżenia było niezbędne
do nadania jej biegu. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jednolicie przyjmuje się, że
określenie wartości przedmiotu sporu i wartości przedmiotu zaskarżenia spełnia kilka
funkcji. Przede wszystkim służy ono stwierdzeniu właściwości rzeczowej sądu, wyso-
kości opłat sądowych oraz dopuszczalności skargi kasacyjnej, ale także ma na celu
ustabilizowanie przedmiotu sporu i zakresu zaskarżenia dla eliminacji możliwości
dowolnego ich określania w poszczególnych stadiach postępowania dla potrzeb do-
puszczalności zaskarżenia skargą kasacyjną lub zażaleniem do Sądu Najwyższego
oraz ponoszenia kosztów procesu (ich rozliczenia między stronami).
Pozdrawiam.
Selected response from:

MG Lipski
Local time: 17:50
Grading comment
Dziękuję, bardzo się cieszę ze tak długo czekałam. Tekst już dawno poszedł, zastosowałam "orzekł, iż nie spełnia wymagań" ael dalej czekałam na lepszą wersję
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym
MG Lipski
3nie przyjął/odrzucił
barbs_barbs (X)
Summary of reference entries provided
no tener por preparado
MG Lipski

Discussion entries: 2

  

Answers


10 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
nie przyjął/odrzucił


Explanation:
znalazłam:
escrito de preparación de recurso
Formulario mediante el cual la parte que haya resultado perjudicada por la resolución judicial que se pretende recurrir viene a preparar su recurso de casación ante la Sala que dictó la misma. Todo recurso de casación requiere este escrito de preparación previo que deberá presentarse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que se impugna ante la Sala que dictó la misma.
https://libros.derecho.com/18_14_285_1_1/Escrito_de_preparac...

Audiencia Provincial de Toledo (Sección Primera), de 24 de mayo de 2006, que denegó tener por preparado recurso de casación contra la Sentencia de 27 de febrero de 2006, por extemporáne
http://85.62.99.51/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?...
imho

La Audiencia Nacional, mediante auto, acordó no tener por preparado el recurso de casación por ser la cuantía del pleito inferior a lo previsto en el art. 86.2 b)

http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/doctri...

stąd moja propozycja.

barbs_barbs (X)
Poland
Local time: 17:50
Specializes in field
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 12
Login to enter a peer comment (or grade)

9 days   confidence: Answerer confidence 5/5
orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym


Explanation:
Wniosek apelacyjny, skarga aby był przyjęty przez właściwy do tego organ musi czynić za dość wymogom które są określone prawem.Musi mieć formę pisma prawnego, zostać napisanym przez odpowiednią osobę, złożony w odpowiednim miejscu i czasie oraz musi zostać opłacony.Temat określony jest poprzez ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracymi, KPC i hiszpańskie Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - administrativa oraz LEC.

Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Art. 46.
§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę
stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
.......
Nie cytuję reszty.

Art. 49.
§ 1. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie
lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma
bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący
zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego
wniesienia.

I teraz to, co najbardziej nas interesuje ze względu na frazę do tłumaczenia:


Art. 57.
§ 1. Skarga powinna CZYNIĆ ZADOŚĆ wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym,
a ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Po hiszpańsku:
LEY 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 88.
1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno
o algunos de los siguientes motivos:
a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la
jurisdicción.
b) Incompetencia o inadecuación del procedimiento.
c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio
por infracción de las normas reguladoras de la sentencia
o de las que rigen los actos y garantías procesales,
siempre que, en este último caso, se haya producido
indefensión para la parte.
d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico
o de la jurisprudencia que fueran aplicables para
resolver las cuestiones objeto de debate.

Artículo 89.
1. El recurso de casación se preparará ante la Sala
que hubiere dictado la resolución recurrida en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la notificación
de aquélla, mediante escrito en el que deberá
manifestarse la intención de interponer el recurso, con
sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos
de forma exigidos.

Artículo 90.
1. Si el escrito de preparación cumple los requisitos
previstos en el artículo anterior, y se refiere a una resolución
susceptible de casación, se tendrá por preparado
el recurso ordenándose el emplazamiento de las partes
para su comparecencia e interposición del recurso dentro
del plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo. Practicados los
emplazamientos, se remitirán los autos originales y el
expediente administrativo dentro de los cinco días
siguientes.
2. En otro caso, se dictará auto motivado denegando
el emplazamiento de las partes y la remisión de las
actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente
podrá interponerse recurso de queja, que se
sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento
Civil.


Cytat z książki Gonzalez Perez - Procedimiento y proceso administrativo practico:
El art. 90 regula, en definitiva, un primer tramite de admision ante el tribunal.Ya que este ha de verificar si el escrito de preparacion cumple todos los requisitos que la Ley exige.
Existe un segundo tramite de admision, esta vez ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que aparece regulado en los articulos 92 y siguientes de la JLCA de 1998.
1. TENER POR PREPARADO EL RECURSO
Si el escrito de preparacion ha sido presentado dentro del plazo legal habilitado a tal efecto, por persona legitimada y si, en fin, cumple los requisitos previstos en el articulo 89, la Sala a quo tendra por preparado el recurso.

http://www.bialapodlaska.uc.gov.pl/?obiekt=24&m=3
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowien...
http://www.anpiff.com/files/Ley_de_Enjuiciamiento_Civil.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/07/14/pdfs/A23516-23551.pdf#
http://www.bip.bydgoszcz.wsa.gov.pl/index.php?strona=14&nobr...
Orzeczenia sądów:
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowien...
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowien...

W sytuacji, gdy wniesiona skarga kasacyjna czyni zadość wymaganiom formalnym określonym w art. 3984 § 1 i § 2 k.p.c., nie podlega ona odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, natomiast rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia lub odmowy przy-
jęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania należy do wyłącznej kompetencji Sądu Najwyższego (art. 3989 § 1 i § 2 k.p.c.).


Art. 58. § 1. Sąd odrzuca skargę:
1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;
2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;
3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;
4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;
5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów proponuję:

Nie czyni zadość (warunkom prawa w formie lub czasie) lub
Nie czyni zadość (formalnym wymogom prawnym).
Nie spenia wymagań...
Co do acordar, to wydaje mi się że powinno to być drugie pytanie i nie zagłębiałem się w znaczenie wyrazu w języku prawa i nie mam pewności jak go przetłumaczyć.Oczywiście jest kilka słów, które oddadzą znaczenie, ale mogą być z poza zakresu słownictwa prawnego.
Tak na szybko:
Acordar - dictar los jueces y tribunales alguna providencia que debe comunicarse a las partes.Orzec,ustanowić, stwierdzić, przyjąć, podjąć decyzję.
Cytuję niżej rozważania sądu dotyczące naszego tematu, gdzie używa sie słowa orzecznictwo.Tak też sądzę, że sąd rozważając sprawę będzie na jej temat orzekał.
Orzekać-wydać decyzję lub wyrok na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Dlatego proponuję acordar przetłumaczyć jako orzekać.

W całym systemie prawa administracyjnego doniosłą rolę odgrywa orzecznictwo sądowe, chociaż nie jest ono formalnym źródłem prawa, gdyż nie tworzy powszechnie obowiązujących norm postępowania. Rozstrzygnięcia sądowe nie mogą być podstawą prawną rozwiązania podobnych czy analogicznych sytuacji prawnych. Mogą one jednak mieć duże znaczenie w interpretacji (wykładni) przepisów prawa administracyjnego i ich stosowaniu w praktyce administracyjnej.
Wydawane orzeczenia sądowe obowiązują w indywidualnej sprawie i skierowane są do konkretnie zaznaczonych podmiotów.

Przepis art. 368 k.p.c. określa niezbędne elementy konstrukcyjne apelacji, sta-
nowiąc w § 2, że w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przed-
miotu zaskarżenia, którą określa się przy odpowiednim zastosowaniu reguł określo-
nych w art. 19-24 i 25 § 1 k.p.c. Brak apelacji polegający na niewskazaniu wartości
przedmiotu zaskarżenia podlega usunięciu w trybie określonym w art. 130 § 1 k.p.c.,
a jego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie apelacji przez
sąd drugiej instancji na podstawie art. 373 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. Z treści
art. 130 § 1 k.p.c. wynika, że ma on zastosowanie w przypadku, gdy pismo proceso-
we jest dotknięte brakiem uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu.
Istotne jest zatem w pierwszym rzędzie rozważenie kwestii, czy wezwanie do uzu-
pełnienia apelacji przez określenie wartości przedmiotu zaskarżenia było niezbędne
do nadania jej biegu. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jednolicie przyjmuje się, że
określenie wartości przedmiotu sporu i wartości przedmiotu zaskarżenia spełnia kilka
funkcji. Przede wszystkim służy ono stwierdzeniu właściwości rzeczowej sądu, wyso-
kości opłat sądowych oraz dopuszczalności skargi kasacyjnej, ale także ma na celu
ustabilizowanie przedmiotu sporu i zakresu zaskarżenia dla eliminacji możliwości
dowolnego ich określania w poszczególnych stadiach postępowania dla potrzeb do-
puszczalności zaskarżenia skargą kasacyjną lub zażaleniem do Sądu Najwyższego
oraz ponoszenia kosztów procesu (ich rozliczenia między stronami).
Pozdrawiam.


Example sentence(s):
  • Nie czyni również zadość warumkowi z art.....k.p.c. albowiem sformułowany przez skarżącego wniosek o uchylenie wyroku nie zawiera oznaczenia zakresu żądanego uchylenia.
  • Nie czyni zadość warunkowi określonemu w art. 3984 § 1 pkt 4 k.p.c.
MG Lipski
Local time: 17:50
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 4
Grading comment
Dziękuję, bardzo się cieszę ze tak długo czekałam. Tekst już dawno poszedł, zastosowałam "orzekł, iż nie spełnia wymagań" ael dalej czekałam na lepszą wersję
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


2 hrs
Reference: no tener por preparado

Reference information:
El art. 479 establece que el recurso de casación «se preparará mediante escrito presentado ante el Tribunal que hubiere dictado la sentencia», y el art. 480 concede esta facultad revisora a las Audiencias Provinciales: «Si el recurso o recursos de casación que se hubieren preparado cumplieren los requisitos establecidos en el artículo anterior, el Tribunal los tendrá por preparados. Si los requisitos no se cumplieren, dictará auto rechazando el recurso».

Czyli że el Tribunal los tendrá por preparados gdy se preparará mediante escrito presentado ante el Tribunal que hubiere dictado la sentencia. ¿ nie mieć przedstawionego na piśmie?
Tekst do poczytania może przybliży kierunek poszukiwań.

Pozdrawiam.


    Reference: http://www.bufetejmarti.com/Documenta/casacional.htm
MG Lipski
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 4
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search