Betalningssäkring

English translation: lien (over st) ; attachment

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Swedish term or phrase:Betalningssäkring
English translation:lien (over st) ; attachment
Entered by: Peter Linton

23:10 Dec 17, 2003
Swedish to English translations [PRO]
Bus/Financial
Swedish term or phrase: Betalningssäkring
Report on economic crime - whole sentence reads:

Det går också att använda andra instrument, som kvarstad, beslag, förverkande
och betalningssäkring.
David Shannon
Sweden
Local time: 02:39
lien (over st)
Explanation:
An alternative legal term, given in Sv-En Affärslexikon. Means much the same as attachment, so this just a suggestion.
Definition in Oxford English Dictionary:
A right to retain possession of property (land, goods, money) until a debt due ... is satisfied.
See also ref
Selected response from:

Peter Linton
Local time: 01:39
Grading comment
Many thanks - opted for this, with an explanatory footnote
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +3attachment
Sven Petersson
3lien (over st)
Peter Linton
4 -2payment insurance
Jenny Johansson


Discussion entries: 1

  

Answers


3 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): -2
Betalningssäkring
payment insurance


Explanation:
payment insurance

Jenny Johansson
Local time: 19:39
Native speaker of: Native in SwedishSwedish
PRO pts in pair: 19

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  Sven Petersson: Nu skämtar bror igen!
5 hrs

disagree  Peter Linton: Does not fit context
7 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

15 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +3
Betalningssäkring
attachment


Explanation:
:o)

--------------------------------------------------
Note added at 7 hrs 39 mins (2003-12-18 06:50:40 GMT)
--------------------------------------------------

Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter


Inledande bestämmelser

1 § För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring tas i anspråk så mycket av gäldenärens egendom som svarar mot fordringen.
Är det fråga om en fordran som inte är fastställd, får betalningssäkring ske endast om det finns sannolika skäl för att fordringen kommer att fastställas. I sådant fall får betalningssäkring avse högst det belopp till vilket fordringen med hänsyn till omständigheterna sannolikt kommer att bli fastställd. Lag (1989:1000).


2 § Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på
1. skatt och tull samt, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt,
2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift, om den fordran som tillägget, räntan eller avgiften avser får betalningssäkras.


Betalningssäkring får användas också
1. om annan än den skatt- eller avgiftsskyldige är betalningsskyldig för belopp som avses i första stycket,
2. för sådan fordran på utländsk skatt, tull eller avgift, för vilken säkerställande av betalning får ske här i landet enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat. Lag (1997:489).

Beslut

3 § /Upphör att gälla U:2004-01-01/ Fråga om betalningssäkring prövas av länsrätt. Det allmännas talan i mål enligt denna lag förs, om inte annat följer av andra stycket, av skattemyndigheten.
I mål om betalningssäkring för tull eller annan skatt som skall tas ut för varor vid import eller tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter förs det allmännas talan av Tullverket. Bestämmelserna i 9 kap. 14 och 15 §§ tulllagen gäller då också i mål om betalningssäkring.
Vad som i 10, 17 och 18 §§ föreskrivs om skattemyndigheten gäller i sådana mål som avses i andra stycket Tullverket. Lag (2000:1283).


3 § /Träder i kraft I:2004-01-01/ Fråga om betalningssäkring prövas av länsrätt. Det allmännas talan i mål enligt denna lag förs, om inte annat följer av andra stycket, av Skatteverket.
I mål om betalningssäkring för tull eller annan skatt som skall tas ut för varor vid import eller tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter förs det allmännas talan av Tullverket. Bestämmelserna i 9 kap. 14 och 15 §§ tulllagen gäller då också i mål om betalningssäkring.
Vad som i 10, 17 och 18 §§ föreskrivs om Skatteverket gäller i sådana mål som avses i andra stycket Tullverket. Lag (2003:649).


4 § Beslut om betalningssäkring får fattas om det finns en påtaglig risk att gäldenären försöker undandra sig att betala fordringen och denna eller, om det finns flera fordringar mot samma gäldenär, de tillsammans uppgår till betydande belopp. Är fordringen att hänföra till viss tidsperiod får betalningssäkring beslutas endast om perioden har gått till ända eller fordringen dessförinnan har förfallit till betalning.
Beslut om betalningssäkring får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för gäldenären eller för något annat motstående intresse. Lag (1994:468).


5 § Ett yrkande om betalningssäkring får inte bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig. Är det fara i dröjsmål, får dock åtgärden omedelbart beviljas att gälla till dess något annat har förordnats. Lag (1989:1000).


6 § Beslut om betalningssäkring skall hävas helt eller delvis i den mån skäl för beslutet inte längre föreligger eller beslutet av någon annan anledning inte längre bör kvarstå. Frågor om hävning prövas av länsrätten, om någon av parterna begär det eller om det annars finns skäl för det. Gäldenären skall upplysas om rätten att begära hävning.
Länsrätten kan helt eller delvis häva ett beslut om betalningssäkring, även om beslutet har överklagats.
Ett överklagande av länsrättens beslut om betalningssäkring förfaller, om länsrätten själv ändrar beslutet så som klaganden begär. Ändrar länsrätten beslutet på ett annat sätt än klaganden begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Lag (1989:1000).


7 § Avser ett beslut om betalningssäkring en fordran som inte är fastställd, skall länsrätten häva beslutet, om inte talan om fastställelse av fordringen eller av underlaget för den har väckts vid domstol inom sex månader från dagen för beslutet eller fordringen eller underlaget för den inom samma tid har fastställts i annan ordning. Länsrätten får medge förlängning av tidsfristen med tre månader i taget, om det finns särskilda skäl.
Har ett beslut om betalningssäkring hävts enligt första stycket, får ett nytt beslut om betalningssäkring på samma grund fattas endast om talan beträffande fordringen har väckts eller om fordringen eller underlaget för den har fastställts i annan ordning. Lag (1994:468).


8 § Vid handläggning av frågor om betalningssäkring i länsrätt och kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om gäldenären begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om det är uppenbart obehövligt. Gäldenären skall upplysas om rätten till muntlig förhandling. Lag (1989:1000).


9 § Beslut om betalningssäkring skall delges gäldenären.
Kan det befaras att genomförandet av beslutet skulle avsevärt försvåras genom att beslutet delges innan förrättning för verkställighet äger rum, behöver delgivning ej ske före förrättningen. Lag (1989:1000).


Verkställighet

10 § /Upphör att gälla U:2004-01-01/ Beslut om betalningssäkring får genast verkställas.
Verkställighet begärs hos kronofogdemyndigheten av skattemyndigheten.
Hävs ett beslut om betalningssäkring, skall vidtagna åtgärder genast återgå. I andra fall än som avses i 7 § första stycket kan dock rätten förordna att vidtagna åtgärder skall bestå till dess beslutet om hävning har vunnit laga kraft. Lag (1990:372).


10 § /Träder i kraft I:2004-01-01/ Beslut om betalningssäkring får genast verkställas.
Verkställighet begärs hos kronofogdemyndigheten av Skatteverket.
Hävs ett beslut om betalningssäkring, skall vidtagna åtgärder genast återgå. I andra fall än som avses i 7 § första stycket kan dock rätten förordna att vidtagna åtgärder skall bestå till dess beslutet om hävning har vunnit laga kraft. Lag (2003:649).


11 § I fråga om verkställighet av beslut om betalnings säkring tillämpas 1 och 2 kap. utsökningsbalken samt vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 2-9 §§, 11 § första stycket, 12-19 §§, 22 § första och tredje styckena, 24, 25 och 33-35 §§, 5 och 6 kap. och 12 kap. 3-5 §§ samma balk. Mål om verkställighet av beslut om betalningssäkring handläggs som allmänt mål.
Lön eller annan förmån som avses i 7 kap. utsökningsbalken får ej tas i anspråk genom betalningssäkring innan den har betalats ut och kan utmätas. Lag (1989:1000).


12 § Gäldenären får inte överlåta egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssäkring, eller till skada för borgenären förfoga över egendomen på annat sätt, om inte kronofogdemyndigheten medger det av särskilda skäl.
I fråga om verkan i övrigt av verkställd betalningssäkring gäller vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 29 § andra stycket och 31 § och 12 kap. 6--10 §§ och om kvarstad i 16 kap. 15 § första stycket utsökningsbalken. I fråga om verkan av utmätning av egendom som tagits i anspråk genom betalningssäkring gäller vad som är föreskrivet i 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken om utmätning av egendom som belagts med kvarstad för fordran.
Om lös egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssäkring, hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård, får den på begäran av någon av parterna säljas i den ordning som gäller för utmätt egendom. Lag (1994:468).


13 § I fråga om talan mot beslut som rör verkställigheten tillämpas vad som enligt utsökningsbalken gäller beträffande kvarstad för fordran. Lag (1989:1000).


14 § I fråga om förrättningskostnader vid verkställighet av beslut om betalningssäkring gäller vad som föreskrivs i 17 kap. 9 § första stycket utsökningsbalken. Lag (1989:1000).


15 § Har upphävts genom lag (1981:840).


Tagande av egendom i förvar

16 § Är fara att lös egendom, som kan bli föremål för betalningssäkring, undanskaffas, får i avvaktan på rättens beslut granskningsledare som avses i 3 § lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet ta egendomen i förvar. Lag (1994:468).


17 § /Upphör att gälla U:2004-01-01/ Har egendom tagits i förvar enligt 16 §, skall skattemyndigheten, så snart det kan ske och senast fem dagar därefter, göra framställning om betalningssäkring hos länsrätten. Görs ej sådan framställning eller lämnas sådan framställning utan bifall, skall egendomen omedelbart återställas.
Meddelas beslut om betalningssäkring skall, om inte rätten bestämmer annat, egendomen bli kvar i förvar till dess beslutet verkställs. Lag (1990:372).


17 § /Träder i kraft I:2004-01-01/ Har egendom tagits i förvar enligt 16 §, skall Skatteverket, så snart det kan ske och senast fem dagar därefter, göra framställning om betalningssäkring hos länsrätten. Görs ej sådan framställning eller lämnas sådan framställning utan bifall, skall egendomen omedelbart återställas.
Meddelas beslut om betalningssäkring skall, om inte rätten bestämmer annat, egendomen bli kvar i förvar till dess beslutet verkställs. Lag (2003:649).


Ställande av säkerhet

18 § /Upphör att gälla U:2004-01-01/ Har ett beslut om betalningssäkring överlämnats till kronofogdemyndighet för verkställighet, får myndigheten ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig att ställa.
Tar kronofogdemyndigheten emot säkerhet, skall länsrätten i motsvarande mån häva beslutet om betalningssäkring.
Är i annat fall fråga om betalningssäkring får kronofogdemyndighet som anvisas av skattemyndigheten ta emot säkerhet.
Säkerhet får tas i anspråk när fordringen har förfallit till betalning eller vid den senare tidpunkt som har medgivits.
I övrigt skall bestämmelserna i 10--13 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. tillämpas. Lag (1995:442).


18 § /Träder i kraft I:2004-01-01/ Har ett beslut om betalningssäkring överlämnats till kronofogdemyndighet för verkställighet, får myndigheten ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig att ställa.
Tar kronofogdemyndigheten emot säkerhet, skall länsrätten i motsvarande mån häva beslutet om betalningssäkring.
Är i annat fall fråga om betalningssäkring får kronofogdemyndighet som anvisas av Skatteverket ta emot säkerhet.
Säkerhet får tas i anspråk när fordringen har förfallit till betalning eller vid den senare tidpunkt som har medgivits.
I övrigt skall bestämmelserna i 10--13 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. tillämpas. Lag (2003:649).


19 § Har upphävts genom lag (1989:1000).


Behörig domstol m.m.

20 § /Upphör att gälla U:2004-01-01/ Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets beslut om skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall fattas då framställningen om betalningssäkring görs.
Om beslut om skatten skall meddelas av Skattemyndigheten i Stockholm enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket sista meningen eller 2 § femte stycket sista meningen skattebetalningslagen, skall mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt inom vars domkrets verkställigheten kan äga rum.
Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets taxeringsbeslut eller beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas då framställningen om betalningssäkring görs.
Behörig skattemyndighet att föra det allmännas talan är skattemyndigheten i den region där behörig länsrätt finns. Vad som föreskrivs i 6 kap. 15 och 16 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i mål om betalningssäkring. Lag (2000:1283).


20 § /Träder i kraft I:2004-01-01/ Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av den länsrätt som då framställningen om betalningssäkring görs är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483).
Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den länsrätt som är behörig enligt första stycket eller den länsrätt inom vars domkrets beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas då framställningen om betalningssäkring görs. Lag (2003:649).


Ersättning för skada

21 § Har ett beslut om betalningssäkring meddelats för en fordran som inte är fastställd och blir fordringen senare inte slutligt fastställd eller fastställs den slutligt till ett väsentligt lägre belopp än det som har betalningssäkrats, har gäldenären rätt till ersättning av staten för ren förmögenhetsskada som därigenom har tillfogats honom.
Bestämmelser om ersättning för processkostnader finns i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m. Lag (1994:468).


22 § Ersättning kan vägras eller sättas ned om gäldenären genom att lämna oriktig uppgift, underlåta att lämna uppgift som han var skyldig att lämna eller på annat sätt genom vållande har medverkat till skadan. Detsamma gäller i den mån det annars skulle vara oskäligt att ersättning lämnas. Lag (1989:1000).


Övergångsbestämmelser

1984:172
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
Åtgärder som har vidtagits med stöd av äldre bestämmelser skall efter den nya lagens ikraftträdande anses vidtagna med stöd av denna.
1984:870
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Lagen skall också tillämpas på avgiftsbelopp jämte restavgift som företrädare för juridisk person är skyldig att betala enligt 30 a § lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.
1989:1000
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
De nya bestämmelserna i 7, 21 och 22 §§ gäller inte i fall där framställningen om betalningssäkring kom in till länsrätten före ikraftträdandet.
Den nya bestämmelsen i 14 § skall inte tillämpas på kostnader för verkställighet som har uppstått före ikraftträdandet.
1994:211
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 2 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt, avgift eller ränta som en företrädare för juridisk person är skyldig att betala enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt.
1994:468
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Äldre föreskrifter i 4, 7, 16 och 21 §§ tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring på grund av ansökan som kommit in till länsrätten före ikraftträdandet.
3. De äldre föreskrifterna i 12 § tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.
1996:685
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. I fråga om avgift som belöper på tid före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
1997:489
Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.
Äldre föreskrifter i 2 § gäller fortfarande i fråga om avgiftstillägg för utgiftsåret 1997 och tidigare år.
Äldre föreskrifter i 20 § skall fortfarande gälla i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.
1999:1244
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.
2000:1283
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser skall dock gälla beträffande framställningar som gjorts före ikraftträdandet.
2003:649
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 20 § gäller fortfarande för framställning som har gjorts före ikraftträdandet. I dessa fall skall Skatteverket föra det allmännas talan.    FAR
Sven Petersson
Sweden
Local time: 02:39
Native speaker of: Native in SwedishSwedish, Native in EnglishEnglish
PRO pts in pair: 8205

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Alison Dieden: Gullbergs
7 hrs
  -> Thank you very much!

agree  Peter Linton
10 hrs
  -> Thank you very much!

agree  JessicaC
12 hrs
  -> Thank you very much!
Login to enter a peer comment (or grade)

10 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
lien (over st)


Explanation:
An alternative legal term, given in Sv-En Affärslexikon. Means much the same as attachment, so this just a suggestion.
Definition in Oxford English Dictionary:
A right to retain possession of property (land, goods, money) until a debt due ... is satisfied.
See also ref    Reference: http://www.fraudulenttransfers.com/lien.htm
Peter Linton
Local time: 01:39
Native speaker of: English
PRO pts in pair: 1432
Grading comment
Many thanks - opted for this, with an explanatory footnote
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search