ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow:

December 22, 2001, 12:00 am
TurkeyIstanbulIn personEnglish
More data to be posted soon...

Değerli meslekdaşlarım,

Toplantımız, aramızda daha dostça ilişkiler yaratılmasına ve mesleki faaliyetlerimizde daha güçlü dayanışmalara olanak sağlayacaktır.
Tüm meslekdaşlarımla bu toplantıda buluşmaktan mutluluk duyacağım. Lütfen katılmayı ihmal etmeyiniz.

Bu toplantıyı Dünyanın pek çok yerinde düzenleyebilmenin başarısı ve onuru Proz'ye aittir. Bu vesile ile kendilerine tüm meslekdaşlarımız ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

Ali Osman TEZCAN
Organizatör
Event Organizer:

Ali Osman TEZCAN


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (23) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
Ali Osman TEZCAN  \"Organizer\" \"Reporter\" ...  
XUmit Altug   ...  
Xgordana (X)   ...  
XAyce Yalcin  \"Host\" Zevkle  
Xmish (X)   sounds interesting  
Xsebnem (X)   Very nice idea...  
Ömer Maraş   Sure as hell!  
Yilmaz Ozkan   ...  
kartalkus   Interested  
mgedik   neden olmasın  
Ebru Ozgen Oglesbay   Haydi tanisalim!  
Yelda DOGAN   Very nice!!  
sevinc altincekic   Good idea  
Erman BALKIN  \"Host\" iyi olur  
Talip Kucukcan   smashing idea!  
1964  \"Photographer\" ...  
Huriser Cömert Karababa   Güzel fikir, kolay gelsin!  
XMustafa Karahasan (X)  \"Photographer\" ...  
XM. Karahasan  \"Reporter\" Toplanti tarihi kesinlestimi?  
XSadi Yumusak (X)  \"Reporter\" let's spread the word  
Ebru Inhan   görüşmek üzere  
Ata Tercume   iyi fikir  
XGuher Gurmen (X)   ...  
Postings about this event


Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6] >
Powwow: Istanbul - Turkey

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Toplantý yeri Nov 22, 2001

Deðerli arkadaþlar
Sizlere daha önce birkaç kez gönderdiðim mesajlarýmda önerilerimi belirtmiþtim.
Toplantý yeri olarak Taksim'deki Dilson Oteli benim tarafýmdan önerildi.
Bu önerimi uygun bulup bulmadýðýnýzý lütfen belirtiniz.
Eðer uygun bulunursa Otel ile görüþme saðlanacaktýr.
Saygýlarýmla
Ali Osman TEZCAN
Organizatör.

  What are these?

 

sevinc altincekic  Identity Verified
Local time: 13:51
English to Turkish
+ ...
Dilson Nov 24, 2001

Bence uygundur

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Kýsa konferanslar önerisi Nov 24, 2001

Deðerli Arkadaþlar,
Toplantýmýzda cevirmenliðe ve çevirmenlere iliþkin çeþitli konularda kýsa konferanslar vermek isteyen arkadaþlar varsa eðer konularýný bildirsinler. Konularýn geliþtirici olmasý þartý aranýr.
Saygýlarýmla
Ali Osman TEZCAN
Organizatör

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
toplantýya iliþkin öneriler ve bilgilendirme Nov 28, 2001

Deðerli Arkadaþlar,

Ýki konuyu sizlere sunmak istiyorum.

1. Bana ulaþan düþünceler arasýnda toplantý tarihinin uygun olmadýðý görüþü var. 16 Aralýk Bayram, ve biz 15 Aralýkta toplantý yapacaðýz. Bu tarihin uygun olmadýðý düþünülüyor. Oylarýnýza sunuyorum. Toplantýyý 1 hafta geriye kaydýrarak 22 Aralýk tarihinde yapýlmasýný uygun görür müsünüz?

2. Dilson Oteli ile görüþüldü. Þöyle bir fiyat teklifi verdiler.
... See more
Deðerli Arkadaþlar,

Ýki konuyu sizlere sunmak istiyorum.

1. Bana ulaþan düþünceler arasýnda toplantý tarihinin uygun olmadýðý görüþü var. 16 Aralýk Bayram, ve biz 15 Aralýkta toplantý yapacaðýz. Bu tarihin uygun olmadýðý düþünülüyor. Oylarýnýza sunuyorum. Toplantýyý 1 hafta geriye kaydýrarak 22 Aralýk tarihinde yapýlmasýný uygun görür müsünüz?

2. Dilson Oteli ile görüþüldü. Þöyle bir fiyat teklifi verdiler.
Üç alternatif var:

a. Coffee-Break (kurabiyesiz) : Kiþi baþýna 5.000.000,_TL. Herkes istediði kadar çay - kahve içebilir

b. Coffee-Break (kurabiyeli): Kiþi baþýna 7.000.000,_TL. Herkes istediði kadar çay - kahve içebilir

c. Öðle yemeði : Kiþi baþýna 15.000.000,_TL
Bu fiyatlara %18 KDV dahildir.

Bu alternatiflerden hangisini tercih edersiniz?

Otel salonunun kullanýmýnda zaman sýnýrý konmayacak. Eðer kalabalýk bir katýlým olursa ses düzeni hazýr bulundurulacak.

3. Toplantýnýn hangi saatler arasýnda yapýlmasýný uygun görürsünüz?

4.Toplantýya katýlacak arkadaþlar için birer yaka kartý hazýrlayacaðýz. Bunun için lütfen þu bilgileri bize
( [email protected] )ulaþtýrýnýz:
a. Gerçek adýnýz ve soyadýnýz
b. Proz'de kullandýðýnýz adýnýz/kod adýnýz
c. Ulaþtýrmayý düþündüðünüz baþka bilgiler, öeneðin e-mail, telefon, vs.

Bu yaka kartlarýnýn yaptýrýlmasý ile ilgili olarak gönüllü bir arkadaþýn görev alacaðýný umuyorum.

5. Toplantýnýn mali iþlerinin (otel ödemeleri, eðer varsa baþka ödemeler) idaresi için bir arkadaþýn gönüllü görev almasýný öneriyorum. Titiz bir arkadaþ olmalý ve bütün hesaplarý izah etmelidir.
Ben Sayýn Kamil Kartal'ýn bu iþi yürütmelerinin uygun olacaðýný düþünüyorum.

6. Organizasyonla ilgili önerileriniz nelerdir?

7. Powwow London toplantýs ile ilgili bilgileri okudunuz mu?

8. Toplantýnýn gündemi ne olmalýdýr?

Görüþlerinizi bekliyorum. Zahmetleriniz için þimdiden teþekkürler.

Ali Osman TEZCAN
Powwow Ýstanbul organizatörü.
Collapse

  What are these?

 

allingus (X)
Local time: 13:51
Turkish to English
+ ...
Gündem maddeleri için öneri Nov 28, 2001

Sevgili Arkadaþlar,

Toplantý gündemi ile ilgili olarak aþaðýdaki konularý öneriyorum:

1 - Hedef dilin Türkçe olduðu çevirilerde, Türk diline baðlý kalýnmasý.

2 - Serbest çevirmen ve çeviri bürolarý iliþkilerinin, karþýlýklý taraflarýn haklarýný güvence altýna alan hukuki bir zemine oturtulmasý.

3 - Yurtiçi ve yurtdýþý fiyat tarifelerinin standart bir aralýða konulmasý için gerekli çalýþmalarýn baþlatýlmasý
... See more
Sevgili Arkadaþlar,

Toplantý gündemi ile ilgili olarak aþaðýdaki konularý öneriyorum:

1 - Hedef dilin Türkçe olduðu çevirilerde, Türk diline baðlý kalýnmasý.

2 - Serbest çevirmen ve çeviri bürolarý iliþkilerinin, karþýlýklý taraflarýn haklarýný güvence altýna alan hukuki bir zemine oturtulmasý.

3 - Yurtiçi ve yurtdýþý fiyat tarifelerinin standart bir aralýða konulmasý için gerekli çalýþmalarýn baþlatýlmasý.

4 - Internet üzerinde ekip çalýþmalarýndan örnekler ve deneyimler.

Toplantýnýn mali iþleri hakkýnda Ali Osman Bey'in teklifine olumlu yanýt vermek isterim ancak bu konuda aday olan bir arkadaþ varsa, görevin kendisine verilmesini memnuniyetle onaylarým.

Toplantýnýn, saat sýnýrlamasý olmayacaðý için uzun ve keyifli geçeceðini umuyorum. Bu nedenle, çeviri alanýndaki ticari ve kültürel bir çok diðer konuyu da planlý olarak tartýþacaðýz. Önerilerinizi bekliyorum.

Kamil KARTAL
allingus
Collapse

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Toplantýda iþ bölümü Dec 1, 2001

Sayýn Ayce Ungan, Sayýn Balkin

Toplantýda gelen arkadaþlarý karþýlama, ve yaka kartlarýný kendilerine verme görevini sizler yapmak ister misiniz?
Zaten Sayn Balkin HOST görevini üstlenmiþ durumdalar. Bay bayan birer arkadaþýn bu iþi yapmalarý uygun olur kanýsýndayým. Bu arada yaka kartlarýný nerede yaptýrabileceðimizi de araþtýrmanýzý öneririm.
Arzu eden baþka arkadaþlar da bu güreve katýlabilirler.
Saygýlarýmla
Ali Osman TEZCAN
Organizatör.

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Toplantýda iþbölümü Dec 1, 2001

Toplantýda fotograf çekme görevlerini aþaðýdaki arkadaþlar üstlenmiþ bulunmaktadýrlar:
Sadi Yumuþak, Ali Yel, Ali Osman TEZCAN, Tayfun Torunoðlu

Bilgilerinize sunulur.
Ali Osman TEZCAN
Organizatör

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Toplantýda iþbölümü, ses kaydý Dec 1, 2001

Toplantýda ses kaydý görevini þahsen ben üstleniyorum.

Ali Osman TEZCAN
Organizatör.

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Toplantýda iþbölümü, raporlama Dec 1, 2001

Toplantýnýn rapora dönüþtürülmesi görevini Sadi Yumuþak ve Ali Osman TEZCAN üstlenmiþ bulunmaktadýrlar, Sayýn Özgen Sabancýnýn da bu göreve katýlmalarýný talep ediyorum.
Saygýlar
Ali Osman TEZCAN
Organizatör

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Toplantýda iþbölümü, mali iþler Dec 1, 2001

Toplanýnýn mali muhasebe iþlerini yürütmek ve katýlýmcýlara sonuçlarý raporla bildirmek görevini Sayýn Kamil Kartal üstlenmiþ bulunmaktadýr. Bu göreve Sayýn Ömer Maraþ'ýn da katýlmasýný talep ediyorum.
Saygýlarýmla
Ali Osman TEZCAN
Organizatör.

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Powwow, toplantýda iþbölümü Dec 1, 2001

Deðerli arkadaþlar,
Powwow sayfasýndaki isim listesinin altýndaki mesajlarý lütfen okuyunuz. Ýþbölümü için bazý arkadaþlar görev almýþ/önerilmiþ bulunmaktadýrlar. Her arkadaþýn bir görev almasýýnýn yararlý olacaðý kanýsýndayým. Bu nedenle görev almak isteyen diðer arkadaþlarýn da isteklerini belirtmeleri rica olunur.
Ali Osman TEZCAN
Organizatör.

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Powwow sanatçýlarýna çaðrý Dec 1, 2001

Powwow Ýstanbul toplantýsýna katýlacak arkadaþlar arasýnda sanatçýlar olup olmadýðýný öðrenmek istiyoruz. Toplantýya þarkýlarýyla, þiirleriyle, vs sanat etkinlikleriyle katkýda bulunabilecek arkadaþlar lütfen bildirsinler.
Saygýlarýmla,
Ali Osman TEZCAN
Organizatör

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Deðiþiklik, Toplantý tarihi Dec 1, 2001

Deðerli arkadaþlar,
Toplantý tarihinin deðiþtirilerek 22 Aralýk 2001 tarihine alýnmasý önerisinin olumlu karþýnadýðý görülmektedir. 7 Aralýk 2001 tarihine kadar bu konuda gelecek öneriler doðrultusunda kesin tarih ilan edilecektir. 7 Aralýk'a kadar bu konudaki düþüncelerinizi iletebilirsiniz.
Saygýlarýmla
Ali Osman TEZCAN
Organizatör.

  What are these?

 

Yelda DOGAN
Turkey
Local time: 13:51
Turkish to Italian
+ ...
Görüþ ve düþüncelerim Dec 2, 2001

Deðerli arkadaþlar,
daha önce de görüþ ve düþüncelerimi e-mail ile bildirmiþtim, ama sanýrým ulaþtýramadým.

Sn Tezcan'ý, yeniden, bizi bir araya getirmek üzere gösterdiði çabalarýndan dolayý kutluyorum. Ayrýca, sektör içindeki konum ve gidiþatýmýz konulu gündem maddesi ile toplantýnýn bizlere yararlar katacaðýna da çok inanýyorum.Ayrýca tarihin 15'den 22 Aralýk'a alýnmasýna da çok memnun oldum.

Çevirmenlerin Türkiye'de karþ
... See more
Deðerli arkadaþlar,
daha önce de görüþ ve düþüncelerimi e-mail ile bildirmiþtim, ama sanýrým ulaþtýramadým.

Sn Tezcan'ý, yeniden, bizi bir araya getirmek üzere gösterdiði çabalarýndan dolayý kutluyorum. Ayrýca, sektör içindeki konum ve gidiþatýmýz konulu gündem maddesi ile toplantýnýn bizlere yararlar katacaðýna da çok inanýyorum.Ayrýca tarihin 15'den 22 Aralýk'a alýnmasýna da çok memnun oldum.

Çevirmenlerin Türkiye'de karþýlaþtýklarý ekonomik koþullar ile ilgili Sn. Kamil Kartal'a görüþlerimi bildiren bir cevap yazmýþtým, kendisinden bir cevap alamadým, sanýrým onu da ulaþtýramadým(!).

Sn Tezcan, benim de bu organizasyon içinde faydalý olabileceðim, uygun görülen konularda rol almak istediðimi bilginize sunarým. Benim gündem konusu olarak, sizin de sözünü ettiðiniz gibi, özellikle yer verilmesini istediðim bir husus da, Türkçe'nin doðru kullanýmý ve teknik çevirilerde karþýlaþýlan özel terimlerin kullanýmý konusudur. Bir de sözlük konusuna deðinilmesini isterim. Evet, çok banal gibi görünen, binlercesine baþvurduðumuz ve aslýnda, her biri bir diðerinin aynýsý olan sözlükler..

Sevgiyle kalýn..
Yelda DOGAN
Collapse

  What are these?

 

Ali Osman TEZCAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 13:51
English to Turkish
Görülen lüzum üzerine bir açýklama Dec 2, 2001

Deðerli Arkadaþlar,

Bu gruba görüþlerinizi kolaylýkla ulaþtýrabilmeniz için lütfen aþaðýdaki yolu izleyiniz:
1. Proz ana sayfasýnda iken kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi giriniz
2. Powwow seçeneðini (Ýstanbul Powwow seçeneðini) týklayýnýz.
3. Orada siznki de dahil olmak üzere Powwow Ýstanbul toplantýsýna katýlacak arkadaþlarýn alt alta isimleri ve resimleri var (sizin resminiz de dahil).
Bu isim listesinin alt taraflarýna ininiz.
... See more
Deðerli Arkadaþlar,

Bu gruba görüþlerinizi kolaylýkla ulaþtýrabilmeniz için lütfen aþaðýdaki yolu izleyiniz:
1. Proz ana sayfasýnda iken kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi giriniz
2. Powwow seçeneðini (Ýstanbul Powwow seçeneðini) týklayýnýz.
3. Orada siznki de dahil olmak üzere Powwow Ýstanbul toplantýsýna katýlacak arkadaþlarýn alt alta isimleri ve resimleri var (sizin resminiz de dahil).
Bu isim listesinin alt taraflarýna ininiz. Orada mesajlarý göreceksiniz. Mesajlarýn en altýnda ise mesaj gönderebilmeniz için bir kutu var. Orayý doldurarak ve "post and mail" seçeneðini seçerek mesajýnýzý tüm katýlýmcýlara gönderebilirsiniz. Ayný zamanda mesajýnýz ayný sayfadaki diðer mesajlarýn altýnda da görünecektir.

Eðer sadece "Post message (but don't mail) seçeneðini kullanýrsanýz, mesajýnýz bu sayfaca görülecek ama tüm gruba e-mail ile gönderilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygýlarýmla
Ali Osman TEZCAN
Collapse

  What are these?

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search