ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow:

September 1, 2002, 12:00 am
GreecePatrasIn personEnglish


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (7) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
Betty Revelioti  \"Organizer\" \"Host\" ..... Ευκαιρία για βόλτα στην "πανέμορφη" Πάτρα...!!!
  What are these?
 
 
Alex Seidanis  \"Photographer\" Ευκαιρία για βόλτα στην Πάτρα!
  What are these?
 
 
Alexandra Fakalou  \"PNS I'll be there... or better...HERE  
Margarita Ioannidou  \"Photographer\" Čá đńďóđáčŢóů íá Ýëčů áí ęáé ĺßíáé ěĺăáëďýôóéęç ç áđüóôáóç!!
  What are these?
 
 
XVasiliki Papadimitriou   It sounds interesting. I will try to be there.  
pammy  \"Reporter\" ...  
XLilian Vardanyan   Πράγματι δεν ξέρω αν θα μπορέσω.Θα κάνω μια προσπάθεια.
  What are these?
 
 


Postings about this event


Powwow: Patras - Greece

Betty Revelioti
Greece
Local time: 05:02
Member (2003)
English to Greek
+ ...
.....???? Jul 8, 2002

¢ëëïò ãéá ôç âÜñêá ìáò...???
  What are these?

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 05:02
Member (2003)
English to Greek
+ ...
???? Aug 27, 2002

Èá Þèåëá íá ìå åíçìåñþóåôå êáôÜ ðüóï åßóáóôå óßãïõñïé üôé èá Ýñèåôå ãéáôß âëÝðù üôé õðÜñ÷åé ðïëý ìéêñÞ óõììåôï÷Þ êáé óêÝöôïìáé ôçí åêäï÷Þ áêýñùóçò ôçò óõíÜíôçóçò.

Åõ÷áñéóôþ ðïëý

  What are these?

 

Margarita Ioannidou  Identity Verified
Greece
Local time: 05:02
English to Greek
+ ...
!!!!! Aug 28, 2002

Äõóôõ÷þò äåí èá ìðïñÝóù ôåëéêÜ íá Ýëèù áí êáé èá ôï Þèåëá ðïëý. ºóùò êÜðïéá Üëëç çìåñïìçíßá. Ðïëëïýò ÷áéñåôéóìïýò óå üëïõò !!!!
  What are these?

 

Vasiliki Papadimitriou
Local time: 05:02
English to Greek
+ ...
unfortunately.. Aug 28, 2002

I will not be able to come either. Too much work here.
My best wishes
Vasiliki


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 05:02
Member (2003)
English to Greek
+ ...
????? Aug 30, 2002

ÐåñéìÝíù áðÜíôçóç êáé áðü ôïõò õðüëïéðïõò.
  What are these?

 

Lilian Vardanyan
Greece
Local time: 05:02
Greek to English
+ ...
Sorry! Aug 30, 2002

I am just back from the holidays, too many things to arrange...with two kids and so many responcibilities!!!Why is it in Patra?Athens will be OK.

 

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search