ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow:

November 2, 2002, 12:00 am
TurkeyIstanbulIn personEnglish
Event Organizer:

Csaba Ban


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (9) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
Csaba Ban  \"Organizer\" \"Reporter\" o günler Istanbulda olacagim  
XUmit Altug   ...  
murat Karahan   ...  
sevinc altincekic   ...  
turengfr   ...  
Nezih Doğu   ...  
XNilgun Ozcan (X)   ...  
Ebru Inhan   ...  
AZRA AKARTUNA   ...  


Postings about this event


Pages in topic:   [1 2] >
Powwow: Istanbul - Turkey

turengfr  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
Organizasyon Oct 17, 2002

Merhaba,
Sizce de artýk yavaþ yavaþ organize olmamýz gerekmiyor mu? Bunun için de ilk olarak bir organizatöre ihtiyacýmýz var galiba. Hadi artýk buluþmayý detaylandýralým, bu da siz Ist'lulara düþüyoricon_smile.gif Antalya, Ankara ve yurtdýþýndan bile katýlacaklar var görünüþe göre.
Ýyi çalýþmalar

  What are these?

 

sevinc altincekic  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
evet evet Oct 17, 2002

Kumkapý demiþtik en son. 2 Kasým demiþtik en son. kumkapý olunca herhalde akþam vakitleri olacak, saat belirleyelim ve yer adýný ümit söyleyecekti.
hadi bakalým. organizasyon çok da fazla bir þey gerekmiyor....

  What are these?

 

turengfr  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
Çadýr Kurultayý Oct 19, 2002

Pekala.. kimseden ses çýkmadýðýna göre, fikir ve isim hakký Murat Bey'e aitti sanýrým, organizatörlüðü ona "yýkmayý" öneriyorumicon_smile.gifÝtirazýnýz ve baþka aday yoksa elbette.."Kumkapý Hatýrasý" ve ProZ dýþý bir "olay" için fotoðraf makinamý zaten yanýmda getireceðim, fotoðraf iþi de halloldu..
Mekan için Ümit Bey'i bekliyoruz..
Sevinç, geriye sanýrým senin arabanýn park
... See more
Pekala.. kimseden ses çýkmadýðýna göre, fikir ve isim hakký Murat Bey'e aitti sanýrým, organizatörlüðü ona "yýkmayý" öneriyorumicon_smile.gifÝtirazýnýz ve baþka aday yoksa elbette.."Kumkapý Hatýrasý" ve ProZ dýþý bir "olay" için fotoðraf makinamý zaten yanýmda getireceðim, fotoðraf iþi de halloldu..
Mekan için Ümit Bey'i bekliyoruz..
Sevinç, geriye sanýrým senin arabanýn park iþi kaldýicon_smile.gif)
Collapse

  What are these?

 

murat Karahan
Turkey
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
organizasyon Oct 20, 2002

Arkadaþlar, organizatör teklifi için teþekkürler. Öteki arkadaþlar da kabul ederse olur ama ben yine de bu iþi Ümit'e yýkma taraftarýyým. Organizatörlük iþinin içinde mezeleri seçmek de var mý?
  What are these?

 

sevinc altincekic  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
organizasyon Oct 21, 2002

bence ümit'in olmasýnda sakýnca da yok, murat'ýn da. daha önce bir powwow'a katýlýmda bulunduðum için büyük bir organizasyon gerekmiyor. onu biliyorum. þimdi anladýðým kadarýyla istanbul dýþýndan gelecekler de var. gündüz mü olacak akþam mý? ona da bir karar versek????
  What are these?

 

Umit Altug  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
organizasyon meselesi Oct 21, 2002

Nasýlsa bu powwow çok resmi bir havada olmayacak, organizatör olmasý da sadece formalite, birimiz listede bunu üstleniriz, olur biter. Yer ayarlamasý için, herkes kaç kiþi geleceðini bildirebilir mi? Bir de zaman tercihi belirtilse iyi olur. Ha, bir de Ýstanbul dýþýndan gelecekler için: Ertesi gün (3 Kasým) seçim vardý deðil mi. Bu durumu deðiþtirir mi?
  What are these?

 

Nezih Doğu  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
bana göre hava hoþ Oct 22, 2002

Nasýl olsa oy kullanmayacaðým. Zaten kullanabilmem için Antalya'ya gitmem gerekir ki mümkün deðil. Bir ayý aþkýn süredir Ankara'dayým. Saat çok önemli bir hal aldý ama. Ben Cumartesi sabahý uçaðýyla gelip Cumartesi akþam uçaðýyla da dönmeyi düþünmüþtüm toplantý saatini 12:00 diye görünce.(Hatta yadýrgamýþtým da, adamlar bize sabahýn bir köründe Kumkapýda içirip geri paketleyecekler diye... See more
Nasýl olsa oy kullanmayacaðým. Zaten kullanabilmem için Antalya'ya gitmem gerekir ki mümkün deðil. Bir ayý aþkýn süredir Ankara'dayým. Saat çok önemli bir hal aldý ama. Ben Cumartesi sabahý uçaðýyla gelip Cumartesi akþam uçaðýyla da dönmeyi düþünmüþtüm toplantý saatini 12:00 diye görünce.(Hatta yadýrgamýþtým da, adamlar bize sabahýn bir köründe Kumkapýda içirip geri paketleyecekler diyeicon_smile.gif)
Eðer hadiseyi akþam yapacaksak önceden açýklýða kavuþmasý gerekir, ki ben ve benim gibi Ýstanbul dýþýndan gelecekler dönüþ ya da konaklama meselesini halletsin ama, deðil mi? Malum, ertesi gün seçim olacaðýndan ulaþým sýkýntýsý olabilir.
Collapse

  What are these?

 

turengfr  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
Benim için sorun yok Oct 22, 2002

Dönüþümü oy da kullanabilecek þekilde pazar olarak ayarlamýþtým zaten. Kumkapý olunca haliyle akþam olacaðýný düþündüm ve Cts. gündüz saatlerini diðer iþlerime ayýrdým. Eðer akþam olmayacaksa bunun bir an önce kararlaþtýrýlmasý benim için de çok önemli, arkadaþlar vs. sorun deðil ama saati kesinleþmiþ bir toplantým var, vakit varken yeni bir ayarlama yaparým.
Eþini, arkadaþýný, getirecek olan var mý? Bunu Ümit Bey'e gereken kiþi sayýsý için
... See more
Dönüþümü oy da kullanabilecek þekilde pazar olarak ayarlamýþtým zaten. Kumkapý olunca haliyle akþam olacaðýný düþündüm ve Cts. gündüz saatlerini diðer iþlerime ayýrdým. Eðer akþam olmayacaksa bunun bir an önce kararlaþtýrýlmasý benim için de çok önemli, arkadaþlar vs. sorun deðil ama saati kesinleþmiþ bir toplantým var, vakit varken yeni bir ayarlama yaparým.
Eþini, arkadaþýný, getirecek olan var mý? Bunu Ümit Bey'e gereken kiþi sayýsý için soruyorum, ayrýca eþim Ank'da olacak ama belki bir arkadaþýmý getirme ihtimalim olabilir (sizlerden getiren olursa).
Ve bir itiraf, gergin ortam ve ilk powwow'u da göz önüne alarak, bu toplantýnýn soðuk, resmi hatta tartýþmalý geçeceðini düþünüyordum ve açýkcasý çok da umudum
yoktu, sanýrým yanýlmýþým..
Collapse

  What are these?

 

sevinc altincekic  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
:) Oct 22, 2002

akþam olursa ben de bir arkadaþýmý getirebilirim, aman sakýn ha iþi resmiyete dökmeyelim, þöyle rahat, keyifli, hatta geyikli bir sohbet olsun, kumkapý'da baþka ne olabilir ki zaten:))
  What are these?

 

murat Karahan
Turkey
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
Organizatör olmak istiyorum. Sizlere keyifli bir ortam Oct 22, 2002

Arkadaþlar, düþündüm taþýndým ve organizatör olursam diye keyifli bir ortam olmasý için þöyle bir program yaptým. Oylarýnýza sunuyorum.
1- Açýlýþ konuþmasý (hoþgeldiniz demek yeter)
2- Kokteyl - (raký)
3- Çeviri Tarihine Giriþ - Babil kulesinden günümüze kadar gelen çeviri uygulamalarý
4- Çeviri Tarihinden Çýkýþ - Bugünkü halimiz ve uygulamada karþýlaþýlan zorluklar
5- Kumkapý'da iz býrakmýþ çevirmenler (can yücel kesin)... See more
Arkadaþlar, düþündüm taþýndým ve organizatör olursam diye keyifli bir ortam olmasý için þöyle bir program yaptým. Oylarýnýza sunuyorum.
1- Açýlýþ konuþmasý (hoþgeldiniz demek yeter)
2- Kokteyl - (raký)
3- Çeviri Tarihine Giriþ - Babil kulesinden günümüze kadar gelen çeviri uygulamalarý
4- Çeviri Tarihinden Çýkýþ - Bugünkü halimiz ve uygulamada karþýlaþýlan zorluklar
5- Kumkapý'da iz býrakmýþ çevirmenler (can yücel kesin)
6 - Alkol ile serbest çeviri arasýndaki korelasyon
7 - Uzun konuþmanýn ses telleri üzerindeki etkisi ve püf noktalarý
8 - CAT'in kedi olmadýðýna dair son bulgular
Oylarýnýza sunulur.
Saygýlar
Murat Karahan
Collapse

  What are these?

 

turengfr  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
2 Kasým oyum Murat'a Oct 22, 2002

Valla çok þey olabilirdi Sevinç ama ýhhh olmayacak gibiicon_smile.gif Keyifli bir gece geçirelim Ümit Bey'in dediði gibi uzun bir zamana yayarak, Nezih Bey'in dediði gibi gelmeyenlerin de yerine bolca içerekicon_smile.gif Ve Murat programýný tuttum ama meze seçimi öyle basit iþ deðil, damak zevkin iyidir umarým aksi halde ceza olarak sa... See more
Valla çok þey olabilirdi Sevinç ama ýhhh olmayacak gibiicon_smile.gif Keyifli bir gece geçirelim Ümit Bey'in dediði gibi uzun bir zamana yayarak, Nezih Bey'in dediði gibi gelmeyenlerin de yerine bolca içerekicon_smile.gif Ve Murat programýný tuttum ama meze seçimi öyle basit iþ deðil, damak zevkin iyidir umarým aksi halde ceza olarak sana kendi yaptýðým yemekleri yediririm, inan bana berbattýr!icon_smile.gif)Collapse

  What are these?

 

Ebru Inhan
Local time: 12:09
Turkish to English
+ ...
selam Oct 22, 2002

Merak ediyorum eþ, arkadaþ, çoluk, çocuk , vs.icon_smile.gif) getirecek olanýnýz var mý? Bu konuyu da açýklýða kavuþturursak sevineceðim çünkü eðer sadece biz bize olacaksak baþýmdan atmam gerekenicon_smile.gif bir eþim ve bir kýzým var, kýzým sorun deðil her durumda evde kalýyor zaten de muhteremin rýzasýný almam gerekiyor.
  What are these?

 

murat Karahan
Turkey
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
Eþ, dost, çoluk Oct 22, 2002

Aslýnda getirilebilir derim ama benim ufaklýðý getitirsek ben hiç bir þey konuþamam ve hiç kimseyi dinleyemem, orasý kesin. Zaten bu tür toplantýlarýn amaçlarý kaynaþmayý saðlamak olmalý. Hatta çeviri tarihine giriþ bölümünden sonra yanýmýzda gelenlere ilgi göstermek için bir 15 dakika sektör dýþý mola verebiliriz.
  What are these?

 

Ebru Inhan
Local time: 12:09
Turkish to English
+ ...
:) Oct 22, 2002

Evet Kumkapý çadýr toplantýsý macerasýna beni iki kiþi olarak yazabilirsiniz, babaanne kýza bakýyor ama babamýzý satacak yer bulamadým artýk Kumkapýda bir çaresine bakarýz:))
  What are these?

 

Nezih Doğu  Identity Verified
Local time: 12:09
English to Turkish
+ ...
Abi çoluðu çocuðu karýþtýrmayýn!! Oct 24, 2002

Antalya'ya bir aloya bakar valla. Gül ve çocuklar (3 adet= Can+Cem+Cenk) gelirse görürsünüz. Tam 'Çadýr Toplantýsý' olur!!!
  What are these?

 
Pages in topic:   [1 2] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search