ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow: To know us better..

May 8, 2004, 12:00 am
GreeceAthensIn personEnglish


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (27) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
Betty Revelioti  \"Organizer\" \"Photographer\" Δηλώστε συμμετοχή και όταν μαζευτούμε αρκετά άτομα θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνάντησης....
  What are these?
 
 
XBernadette Delahaye   Looking forward to it  
Nadia-Anastasia Fahmi   Count me in Betty  
angelsid   Great idea! I will be there!  
Marianna Kotzia  \"Reporter\" I am in  
elzosim   An eimai stin Athina tote,tha erthw opwsdipote!  
Katerina Kallitsi   Ωραία θα είναι. Μεγάλο Σάββατο είναι; Και πού θα γίνει; Πρέπει οπωσδήποτε να συναντηθούμε, βρε παιδιά!
  What are these?
 
 
XEvdoxia R. (X)   ελπίζω να τα καταφέρω να έθρω
  What are these?
 
 
Margarita Ioannidou   ¸÷ů üëç ôçí ęáëŢ äéÜčĺóç íá Ýńčů áëëÜ ďřüěĺčá !!
  What are these?
 
 
Sophia Fourlari   Ελπίζω να τα καταφέρω να έρθω. Είναι το Σάββατο μετά το Πάσχα απ'όσο βλέπω στο ημερολόγιο.
  What are these?
 
 
XElpida Karapidaki   Epitelous!! Na sas gnwrisw olous ki apo konta.Tha kanw oti mporw gia na eimai ekei!  
Spiros Doikas  \"Photographer\" see you there!  
Emmanouil Tyrakis   Erxomai kai ego!  
kapsalis   Mesa! An kai eimai newbie, sigoura tha me bohthsei h gnvrimia me alloys metafrastes ths polhs.  
Natassa Iosifidou   Ενδιαφέρον ακούγεται!
  What are these?
 
 
Franz Holzer   Èá ðñïóðáèÞóù íá Ýñèù
  What are these?
 
 
Costas Zannis   Μέσα, αλλά όχι σε σκυλάδικο. Είμαι σνομπ!
  What are these?
 
 
Georgios Paraskevopoulos  \"Reporter\" \"Photographer\" Αν βολεύει θα έρθω
  What are these?
 
 
Alexandra Fakalou   Και εγώ μέσα! Αφού θα έχω και παρέα στο ταξίδι μέχρι Αθήνα :)
  What are these?
 
 
Vicky Papaprodromou   Μαζί σου, Μπέττυ!
  What are these?
 
 
Daphne Theodoraki   Ελπίζω να τα καταφέρω!
  What are these?
 
 
ilias yannopoulos   Μέσα, εκτός απροόπτου
  What are these?
 
 
XEvelina Mineva (X)   Иб Юиелб нб Эсищ, бллЬ фп УЬввбфп еЯнбй лЯгп дэукплз мЭсб, Эчщ дэп мйксЬ бгьсйб...
  What are these?
 
 
maria sgourou   θέλω κι εγώ! Μπορώ?
  What are these?
 
 
Alex Seidanis   Εκτός απροόπτου...
  What are these?
 
 
XAthanasios Tsifis (X)   Ki ego eimai sigoura mesa.  
mfoumi   Erxomai ki egw. Ki egw newbie, alla tous oerissoterous apo esas sas diavazw edw kai xronia.. Epitelous 8a sas dw ki apo konta!  
Postings about this event


Pages in topic:   [1 2 3 4 5] >
Powwow: Athens - Greece

Betty Revelioti
Greece
Local time: 04:06
Member (2003)
English to Greek
+ ...
ÈÝìáôá ðïõ èÝëåôå íá óõæçôçèïýí... Feb 18, 2004

ÂáóéêÜ ðéóôåýù üôé èá Þôáí êáëü íá óõíáíôçèïýìå – áêüìá êáé áí äåí õðÜñ÷ïõí ìåôáöñáóôéêÜ èÝìáôá íá óõæçôçèïýí – êáèþò ìåôáîý ðïëëþí áðü åìÜò õðÜñ÷åé êáèçìåñéíÞ åðéêïéíùíßá ÷ùñßò üìùò íá Ý÷ïõìå ðñïóùðéêÞ åðáöÞ.
Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ üìùò íïìßæù üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ èÝìáôá
... See more
ÂáóéêÜ ðéóôåýù üôé èá Þôáí êáëü íá óõíáíôçèïýìå – áêüìá êáé áí äåí õðÜñ÷ïõí ìåôáöñáóôéêÜ èÝìáôá íá óõæçôçèïýí – êáèþò ìåôáîý ðïëëþí áðü åìÜò õðÜñ÷åé êáèçìåñéíÞ åðéêïéíùíßá ÷ùñßò üìùò íá Ý÷ïõìå ðñïóùðéêÞ åðáöÞ.
Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ üìùò íïìßæù üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ èÝìáôá ðïõ ìðïñïýí íá óõæçôçèïýí, üðùò êáëýôåñç åðéêïéíùíßá, ëéãüôåñïò êáêüò áíôáãùíéóìüò, äñáóôçñéïðïßçóç ãéá Ýíáí «åíåñãü» óýëëïãï ÅëëÞíùí ìåôáöñáóôþí, åíçìÝñùóç ãéá öïñïëïãéêÜ æçôÞìáôá áðü êÜðïéï óõíÜäåëöï ìåôáöñáóôÞ êá.
ÖõóéêÜ, ï êáèÝíáò áðü åìÜò ìðïñåß íá Ý÷åé êÜðïéï èÝìá ðïõ èÝëåé íá óõæçôçèåß….åõðñüóäåêôï êáé áõôü….
ÁëëÜ êáé ðÜëé …..êáé Ýíá êáöÝ íá ðßíáìå áðëÜ êáé ìüíï ãéá íá ãíùñéóôïýìå êáëýôåñá…êáëÜ èá Þôáí...!!!
Ëåôå íá êÜíïõìå Ýíá ìßíé óõíÝäñéï??? Áêïýù ðñïôÜóåéò....
Collapse

  What are these?

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 04:06
Member (2003)
English to Greek
+ ...
ÈÝìáôá ðïõ èÝëåôå íá óõæçôçèïýí... Feb 18, 2004

ÂáóéêÜ ðéóôåýù üôé èá Þôáí êáëü íá óõíáíôçèïýìå – áêüìá êáé áí äåí õðÜñ÷ïõí ìåôáöñáóôéêÜ èÝìáôá íá óõæçôçèïýí – êáèþò ìåôáîý ðïëëþí áðü åìÜò õðÜñ÷åé êáèçìåñéíÞ åðéêïéíùíßá ÷ùñßò üìùò íá Ý÷ïõìå ðñïóùðéêÞ åðáöÞ.
Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ üìùò íïìßæù üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ èÝìáôá ð
... See more
ÂáóéêÜ ðéóôåýù üôé èá Þôáí êáëü íá óõíáíôçèïýìå – áêüìá êáé áí äåí õðÜñ÷ïõí ìåôáöñáóôéêÜ èÝìáôá íá óõæçôçèïýí – êáèþò ìåôáîý ðïëëþí áðü åìÜò õðÜñ÷åé êáèçìåñéíÞ åðéêïéíùíßá ÷ùñßò üìùò íá Ý÷ïõìå ðñïóùðéêÞ åðáöÞ.
Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ üìùò íïìßæù üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ èÝìáôá ðïõ ìðïñïýí íá óõæçôçèïýí, üðùò êáëýôåñç åðéêïéíùíßá, ëéãüôåñïò êáêüò áíôáãùíéóìüò, äñáóôçñéïðïßçóç ãéá Ýíáí «åíåñãü» óýëëïãï ÅëëÞíùí ìåôáöñáóôþí, åíçìÝñùóç ãéá öïñïëïãéêÜ æçôÞìáôá áðü êÜðïéï óõíÜäåëöï ìåôáöñáóôÞ êá.
ÖõóéêÜ, ï êáèÝíáò áðü åìÜò ìðïñåß íá Ý÷åé êÜðïéï èÝìá ðïõ èÝëåé íá óõæçôçèåß….åõðñüóäåêôï êáé áõôü….
ÁëëÜ êáé ðÜëé …..êáé Ýíá êáöÝ íá ðßíáìå áðëÜ êáé ìüíï ãéá íá ãíùñéóôïýìå êáëýôåñá…êáëÜ èá Þôáí...!!!
Ëåôå íá êÜíïõìå Ýíá ìßíé óõíÝäñéï??? Áêïýù ðñïôÜóåéò....
Collapse

  What are these?

 

Evdoxia R. (X)
Greece
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
Asteio... Feb 18, 2004

ÌðÝôôõ, ëåò íá óõíáíôçèïýí 14 ìåôáöñáóôÝò êáé íá ìçí Ý÷ïõí ôßðïôá íá ðïõí;
Áðïêëåßåôáé óôï õðïãñÜöù.
Áò óõìöùíÞóïõìå ôüðï/þñá êáé ìÝñá êáé áò ôï êÜíïõìå "÷ùñßò ëüãéá".
êáô' áñ÷Üò èá ãßíåé ÁèÞíá öáíôÜæïìáé;;;

  What are these?

 

Spiros Doikas  Identity Verified
Local time: 04:06
Member (2002)
English to Greek
+ ...
ÁëëáãÞ Çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

ÌÞðùò èá Þôáí êáëýôåñá íá ãßíåé ìßá Üëëç çìåñïìçíßá ãéá íá ìçí ðÝöôåé ÐÜó÷á;
  What are these?

 

Bernadette Delahaye
Greece
Local time: 04:06
English to French
+ ...
ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

¸ôóé íïìßæù êé åãþ èá Þôáí êáëýôåñá, áí öõóéêÜ åîõðçñåôåß ôïõò ðåñéóóüôåñïõò.
  What are these?

 

Nadia-Anastasia Fahmi  Identity Verified
Greece
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

Óõìöùíþ êáé åãþ, ëßãï äýóêïëç áõôÞ ç çìåñïìçíßá ãéá ôïõò ðåñéóóüôåñïõò ðéóôåýù.
  What are these?

 

Natassa Iosifidou  Identity Verified
Greece
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

Óõìöùíþ áðüëõôá ìå ôïõò ðñïëáëÞóáíôåò. Åßíáé ìéá çìåñïìçíßá äýóêïëç... Áí åßíáé åöéêôü íá ãßíåé ëßãï áñãüôåñá, èá Þôáí êáëýôåñá.
  What are these?

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 04:06
Member (2003)
English to Greek
+ ...
8 ÌáÀïõ Feb 24, 2004

Ôé ëÝôå ãéá 8 ÌáÀïõ???
  What are these?

 

Spiros Doikas  Identity Verified
Local time: 04:06
Member (2002)
English to Greek
+ ...
ÏÊ ãéá 8 ÌáÀïõ Feb 24, 2004 

Nadia-Anastasia Fahmi  Identity Verified
Greece
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
8 ÌáÀïõ Feb 24, 2004

Ìïõ öáßíåôáé ìéá êáëÞ çìåñïìçíßá, ãéá íá äïýìå ôé èá ðïõí êáé ïé Üëëïé...icon_smile.gif
  What are these?

 

Evdoxia R. (X)
Greece
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
ok Feb 24, 2004 

Emmanouil Tyrakis
Local time: 04:06
French to Greek
+ ...
OK. Ôß öáãçôü èá Ý÷åé?? Feb 24, 2004 

Natassa Iosifidou  Identity Verified
Greece
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
Ïê Feb 24, 2004

Åêôüò áðñïüðôïõ.
  What are these?

 

Katerina Kallitsi  Identity Verified
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
ÏÊ Feb 24, 2004

Êé åãþ ðéóôåýù åßíáé êáëÜ 8 Ìáúïõ
  What are these?

 

Marianna Kotzia  Identity Verified
Greece
Local time: 04:06
English to Greek
+ ...
ok Feb 24, 2004

Íá öÝñù êåöôåäÜêéá;;
icon_smile.gif

  What are these?

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search