Working languages:
English to Bulgarian

Georgi Enev
42 years in the translation industry

Dobrich, Dobrich, Bulgaria
Local time: 21:33 EET (GMT+2)

Native in: Bulgarian Native in Bulgarian
  • Send message through ProZ.com MSN IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Interpreting, Voiceover (dubbing), Training, Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, MT post-editing, Transcription
Expertise
Specializes in:
Automotive / Cars & TrucksCertificates, Diplomas, Licenses, CVs
Construction / Civil EngineeringGeneral / Conversation / Greetings / Letters
Idioms / Maxims / SayingsLinguistics
Poetry & LiteratureReal Estate

Rates
English to Bulgarian - Rates: 0.05 - 0.06 EUR per word / 20 - 25 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 8, Questions answered: 3, Questions asked: 1
Payment methods accepted Visa, PayPal, Skrill, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 6
English to Bulgarian: Consumer Products
Detailed field: Furniture / Household Appliances
Source text - English
Cradle & Soothe Bounce
Model # 50259


Bouncer Seat Instructions
For up to 25 lbs. or until baby can sit upright unassisted

Please read all instructions before using the infant bouncer seat. Keep instructions for future use. Adult assembly is required. Please read all instructions thoroughly and identify all parts before assembly. Care should be taken in unpacking and assembly.

Keep small parts out of children’s reach.

! WARNING

1. NOT INTENDED FOR CARRYING BABY!
2. NEVER leave child unattended.
3. Always use restraint system.
4. NEVER use with a baby who is able to sit upright unassisted.
5. NEVER place a child over 25 lbs. in the bouncer.
6. FALL HAZARD:
Child’s movement can slide bouncer.
Never place product on countertops, tables, steps or other elevated surfaces.
7. ALWAYS use on the floor.
8. NEVER lift bouncer using the toy bar as a handle.
9. NEVER move unit while child is in seat.
10. NEVER use recline feature while child is in seat.
11. NOT for use in automobile or for airline travel.
12. NEVER use as a car seat or infant carrier.


IMPORTANT:
• Adult assembly required.
• Care should be taken in unpacking and assembly.
• Examine product frequently for damaged or missing components. Do not use if damaged or broken.

If you have any questions about this product, please contact:

Company X, Inc.
1000 ABC Parkway
New York, NY 10000
Tel: (212) 555-5555 Fax: (212) 555-5555
e-mail: consumerservices@companyx.com
For use with: # 31093 Bouncer
Instruction Sheet Printed in China ©2004
Translation - Bulgarian
Cradle & Soothe Bounce
Модел № 50259


Упътване за бебешко столче
За деца с тегло до 11 кг, или докато детето не може да седи изправено без чужда помощ.

Моля, прочетете упътването преди да използвате столчето. Запазете упътването за по-нататъшно използване. Столчето трябва да се сглоби от възрастен. Моля, прочетете упътването изцяло и се запознайте с всички части преди сглобяването. Бъдете внимавателни при разопаковането и сглбяването.

Съхранявайте дребните детайли далече от достъп на деца.

! ВНИМАНИЕ

13. НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА НОСЕНЕ НА ДЕТЕТО!
14. НИКОГА не оставяйте детето без наблюдение.
15. Винаги използвайте предпазните колани на столчето.
16. НИКОГА не използвайте столчето за деца, които могат да седят изправени без чужда помощ.
17. НИКОГА не слагайте в столчето дете с тегло над 11 кг.
18. ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ:
Столчето може да се плъзне от движенията на детето.
Никога не слагайте изделието върху бюра, маси, стъпала или други издигнати повърхности.
19. ВИНАГИ поставяйте столчето на пода.
20. НИКОГА не повдигайте столчето, хващайки го за дръжката за играчки.
21. НИКОГА не местете столчето, докато детето е на него.
22. НИКОГА не движете облегалката, докато детето е на столчето.
23. НЕ Е предназначено за използване в автомобил или при пътуване със самолет.
24. НИКОГА не го използвайте за седалка в кола или за носене на детето.


ВАЖНО:
• Столчето трябва да се сглоби от възрастен.
• Бъдете внимателни при разопаковането и сглбяването.
• Често проверявайте изделието за повредени или липсващи части. Не го използвайте, ако е повредено или счупено.

Ако имате въпроси за това изделие, моля, обърнете се към:

Компания X, Inc.
1000 ABC Parkway
Ню Йорк, NY 10000
Тел.: (212) 555-5555 Факс: (212) 555-5555
e-mail: consumerservices@companyx.com
За използване със столче № 31093
Упътването е отпечатано в Китай ©2004
English to Bulgarian: Lexus GS
Detailed field: Automotive / Cars & Trucks
Source text - English
Put the rush back in rush hour.

Unleash the exhilarating power of the GS.

With an unbeatable combination of top-flight automotive design and engineering the Lexus GS Series is guaranteed to raise the heartbeat of any driver. For instance, with its 4.3-litre V8 engine, road holding is precise and sporty, the ride firm and positive, making GS the ideal car for the demanding driver. Inside you and your passengers have some of the best luxury equipment available today. In short, owning a Lexus GS you enjoy sports car performance and handling, seated in the comfort of a luxury saloon.

Translation - Bulgarian
Задържай скоростта в натовареното движение.
Владей бързината в пиковия час.
Обуздавай напиращата тръпка в натоварения трафик.
Подтискай желанието си да препускаш в пиковите часове.
Не давай воля на емоцията в пиковите часове.
Не се поддавай на порива в натоварения трафик.

Да отприщим ободряващата мощ на GS.
Не задържай неудържимата сила на GS.
Освободи животворната сила на GS.
Дай воля на буйния нрав на GS.
Отпусни юздата на GS.

С ненадминатfjf съчетание на първокласен автомобилен дизайн и технологии, серията GS на Lexus със сигурност ще ускори пулса на всеки шофьор. Например, с 4,3-литровия, 8-цилиндров, V-образен двигател поведението на колата на пътя e пъргаво и прецизно, возенето е стабилно и сигурно, което прави GS идеалната кола за взискателния шофьор. Вие и вашите пътници разполагате вътре с една от най-луксозните екипировки, които се предлагат днес. Накратко, ако имате Lexus GS, ще се радвате на качествата и управлението на една спортна кола сред комфорта на разкошен салон.
С ненадминатото съчетание на първокласен автомобилен дизайн и технологии, серията GS на Lexus със сигурност ще разтупти сърцето на всеки шофьор. Например, с 4,3-литровия, 8-цилиндров, V-образен двигател колата се държи на пътя пъргаво и прецизно, возенето е стабилно и сигурно, което прави GS идеалната кола за най-претенциозния водач. Вие и вашите пътници разполагате вътре с една от най-луксозните екипировки, които се предлагат днес. Накратко, ако имате Lexus GS, ще се радвате на качествата и управлението на една спортна кола сред комфорта на разкошен салон.
Перфектното съчетание на първокласен автомобилен дизайн с инженерните технологии в серията GS на Lexus със сигурност карат сърцето на всеки шофьор да затупти силно. V-образният, 8-цилиндров, 4,3-литров двигател, точното и бързо поведение на колата на пътя, стабилното и удобно возене правят GS идеалната кола за най-претенциозния водач. За вас и вашите пътници купето е оборудвано луксозно и по последна мода. Накратко, ако имате Lexus GS, ще карате спортна кола седейки в разкошен салон.
English to Bulgarian: Loving the Mark
Detailed field: Government / Politics
Source text - English
FROM: LOVING THE MARK

Next year, Germany will celebrate the mark’s fiftieth birthday, and it plans to do so with a ceremonial enthusiasm befitting the birthday of a national saint or liberator: publishing houses, museum curators, and banks are all planning to devote the month of June to honoring the occasion. Yet six months after this jubilee, on January 1, 1999, Germany plans to kill off the mark and lead Europe in adopting the new Continental currency, the Euro.

Pushing Germany toward this perplexing act of national sacrifice is its Chancellor, Helmut Kohl, who has solemnly asserted that “the policy of European unification is, in reality, a question of war and peace in the twenty-first century.” Kohl believes that the only safe Germany is one that can be locked - along with its money - into the constraining framework of a greater Europe.

For Kohl, a practising Catholic who operates with one eye to judgement day, the fear of continental division and, ultimately, war is genuine. He first rose to power, in the early eighties, through his mastery of parliamentary tactics, not through any inspired vision of twenty-first-century Europe. Once he was in office, his largest ambition was to demonstrate Bonn’s loyalty to NATO by prevailing over Germany’s bumptious peace movement and lining the Fulda Gap with medium-range nuclear missiles. When Kohl did pull off something truly historic - reunification - he was spooked by his own success. Now the prospect of Reich loomed, where before there had been only the tame Federal Republic. If offering up the mark will banish that prospect, he is willing to pay the price.
Translation - Bulgarian
ОТКЪС ОТ „ОТ ЛЮБОВ КЪМ МАРКАТА”

Догодина Германия ще отбележи петдесетгодишния рожден ден на марката и има намерение да го направи с приповдигната показност, подобаваща на раждането на един национален светец или освободител; издателства, уредници на музеи, банки – всички те възнамеряват да посветят месец юни на отбелязването на случая. И въпреки това, на 1 януари 1999 г., шест месеца след този юбилей, Германия се кани да убие марката и да поведе Европа към приемането на новата парична единица на Стария континент – еврото.

Германия е тласкана към тази обезпокоителна национална саможертва от своя канцлер, Хелмут Кол, който съвсем сериозно заяви, че „в действителност, единението на Европа е въпрос на война и мир през двадесет и първи век”. Кол смята, че единственият начин Германия да си осигури безопасност е да се затвори заедно с парите си в ограничителните рамки на една разширена Европа.

За Кол, който е практикуващ католик и едното му око е винаги обърнато към второто пришествие, страхът от разделението на континента и, в крайна сметка, от война е съвсем реален. Той дойде на власт в началото на осемдесетте години благодарение на майсторското си владеене на парламентарната тактика, а не благодарение на някаква въодушевена представа за Европа на двадесет и първи век. След като встъпи в длъжност, неговата най-голяма амбиция беше да демонстрира лоялността на Бон към НАТО като взе надмощие над високомерието на движението за мир в Германия и нареди ядрени ракети със среден обсег на действие по коридора Фулда. Когато Кол извърши нещо наистина историческо – обединението на двете Германии – той се изплаши от собствения си успех. Там, където преди беше кротката Федерална Република, сега се надигаше заплахата на Райха. Ако пожертвуването на марката би осуетило тази перспектива, той е готов да плати цената за това.
English to Bulgarian: Mechanical
Source text - English
72” ZERO BACKBEND SHEAR SLITTING MACHINE
Your Independent Machine Company 72” Zero Backbend Shear Slitting Machine for composite materials has been engineered for long and dependable service. It is designed to accommodate a maximum 64" wide x 31.5" diameter supply roll on 6” & 10" ID cores, slit with pneumatic shear blades and rewind to a 31.5" (800mm) maximum diameter on 6”, 10" & 292mm ID cores. Unwind and rewind shafts are loaded/unloaded with an overhead hoist.
PREPREG (PRIMARY) UNWIND [1]
The unwind accommodates a maximum 31.5” wide x 24” diameter supply roll of Composite graphite prepreg with paper & film liners film on 6’ & 10” ID core mounted on an air shaft supported in Boschert safety chucks. The lateral traversing unwind includes auto edge guiding +/- 2” correction. Constant unwind web tension, 2 – 5 PLI, is controlled by an electronic brake and non-contact diameter sensor. By monitoring roll diameter a signal proportional to the diameter is generated. The brake controller compares the actual roll diameter to the set point and adjusts the brake accordingly to provide constant tension as required.
POLY LINER REWIND [8.a] & [8.b]
The rewind is positioned after the prepreg unwind will take up liner material from the prepreg as it is processed. The rewind accommodates a maximum 69” wide x 24” diameter roll of film on 3” ID core mounted on an airshaft supported in Boschert safety chucks. Constant rewind web tension, 0.1 – 0.5 PLI, is controlled by the ac drive and a non-contact diameter sensor. By monitoring roll diameter a signal proportional to the diameter is generated. The drive controller compares the actual roll diameter to the set point and adjusts the drive speed/torque accordingly to provide taper tension as required.
Translation - Bulgarian
72-ИНЧОВА МАШИНА ЗА НОЖИЧНО РЯЗАНЕ БЕЗ ОБРАТНО ОГЪВАНЕ
Вашата 72-инчова машина за ножично рязане на композитни материали без обратно огъване от компанията Independent Machine е конструирана за продължителна и надеждна работа. На нея може да се помести руло с материал за рязане с максимална ширина 64 инча и диаметър 31,5 инча, навит на шпула с вътрешен диаметър 6 и 10 инча, който се нарязва с пневматични ножици и отново се навива на руло с максимален диаметър 31,5 инча (800 мм) върху шпули с вътрешен диаметър 6 инча, 10 инча и 292 мм. Осите за развиване и навиване се поставят/свалят с телфер.
РАЗВИВАНЕ НА ПРЕПРЕГ (В СУРОВ ВИД) [1]
Страната за развиване помества руло от композитен графитен препрег с максимална ширина 31,5 инча и диаметър 24 инча, който има слой от хартия и фолио, и е навит на шпула с вътрешен диаметър 6 и 10 инча, поставена на въздушна ос върху предпазни носачи Boschert. Към напречно движещата се развиваща страна има автоматичен водач отстрани с точност ± 2 инча. Постоянното обтягане на лентата при развиване 2–5 фунта на линеен инч се контролира от електронна спирачка и безконтактен датчик за диаметъра на рулото. Чрез следене на диаметъра на рулото се генерира сигнал, пропорционален на диаметъра. Контролерът на спирачката сравнява действителния диаметър на рулото със зададената стойност и съответно нагажда спирачката за осигуряване на необходимото постоянно обтягане.
English to Bulgarian: General
Source text - English
Diabetes is on the rise. Today, about 16 million people have the disease.
But just 10 years ago, approximately 11 million people had it. Why is diabetes a
growing problem? Among the reasons: People who weigh too much and do not
get enough exercise have a higher risk for type 2 diabetes. And now there are
more overweight people. In the past 10 years, the number of obese people has
jumped more than 50%. About a third of those with diabetes don’t know they
have it. That is a troubling fact. Why? All people with diabetes have a higher risk
for heart disease. A man’s risk is doubled. And for women with diabetes, it is
worse. They are four times more likely to have heart disease.
People with diabetes tend to be overweight. They often have high blood pressure
and high cholesterol.
WATCH OUT FOR THESE SYMPTOMS
If you have any of the warning signs of diabetes listed below, see your doctor as
soon as possible. Remember: You can have diabetes without symptoms, too.
Keeping tabs on all risk factors for heart disease is important. With their doctor’s
help, people with diabetes should set goals for controlling blood sugar. They also
need goals for managing other risk factors for heart disease. Meeting those goals
will help protect their hearts and their health.
Translation - Bulgarian
Диабетът се разпространява все повече и повече. Днес от тази болест страдат около 16 милиона души. Само до преди 10 години обаче, приблизително 11 милиона бяха болни от нея. Защо диабетът става все по-голям проблем? Ето някои от причините: хората, които имат твърде голямо тегло и не се движат достатъчно, са изложени на по-голям риск да заболеят от диабет тип 2. А в днешно време има по-голям брой хора с наднормено тегло. През последните 10 години броят на затлъстелите хора е скочил с над 50%. Около една трета от тези, които имат диабет, не знаят това, което е обезпокоително. Защо? Всички диабетици са изложени на по-голям риск от заболяване на сърцето. Рискът при мъжете е двойно по-голям. А при жените с диабет е дори по-зле. При тях вероятността от заболяване на сърцето е четири пъти по-голяма.
Повечето диабетици са с наднормено тегло. Обикновено са с високо кръвно налягане и високо съдържание на холестерин.
СЛЕДЕТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ СИМПТОМИ
Ако забележите някой от предупредителните сигнали за диабет, посочени по-долу, идете на лекар колкото може по-скоро. Запомнете - вие може да имате диабет и без да имате симптоми. Важен е контролът върху всички рискови фактори, водещи до заболяване на сърцето. С помощта на своя лекар диабетиците трябва да си поставят цели за контролиране на съдържанието на захар в кръвта. Необходими са и цели за управление на други рискови фактори на сърдечната болест. Постигането на тези цели спомага за предпазване на сърцето и здравето им.
English to Bulgarian: Medical
Source text - English
High-Density Mapping Catheter
CATHETER DESCRIPTION
The High-Density Mapping Catheter is designed to facilitate electrophysiological mapping of the heart. It is deployed in a heart chamber through an 8F guiding sheath, such as the Guiding Sheath. This deflectable catheter consists of multiple 3F spines on its distal tip, each spine having multiple platinum electrodes that are used for stimulation and recording. Pushing forward on the catheter thumbknob deflects the tip; pulling back on the thumbknob straightens the tip. This device includes an irrigation lumen for connetion to a source of continuous drip anticoagulant fluid.
INDICATIONS FOR USE
The High-Density Mapping Catheter is indicated for multiple electrode electrophysiological mapping of cardiac structures in the heart, i.e., recording or stimulation only. This catheter is intended to obtain electrograms in the atrial and ventricular regions of the heart.
WARNINGS
• Cardiac catheterization procedures present the potential for significant x-ray exposure, which can result in acute radiation injury as well as increased risk for somatic and genetic effects, to both patients and laboratory staff due to the x-ray beam intensity and duration of the fluoroscopic imaging.
• Cardiac catheterization should only be performed after adequate attention has been given to the potential radiation exposure associated with the procedure, and steps taken to minimize this exposure.
• Do not immerse the proximal handle or cable connector in fluids; electrical performance could be affected.
• Do not introduce the Catheter into a guiding sheath with its distal spines folded backwards (i.e., toward the handle). Collapse the spines together prior to insertion.
• Note: Do not use the Catheter in conjunction with transseptal sheaths featuring side holes larger than 1.25 mm in diameter.

SUGGESTED INSTRUCTIONS FOR USE
• Remove the High-Density Mapping Catheter from its package and place it in a sterile work area.
• Follow standard practice for vessel puncture, guidewire insertion, and guiding sheath use and aspiration per its Instructions for Use.
• Connect the interface connectors to the appropriate recording equipment.
• Flush the catheter with heparinized saline prior to insertion into the body.
• Always follow standard practices of using a continuous drip of anticoagulant fluid under pressure through the proximal Luer connector when the device is in the body.
• Confirm that the thumbknob is pulled back completely before insertion.
• Collapse the spines together prior to insertion into the guiding sheath (see illustration). Do not bend the spines backward.

• Advance the catheter through the guiding sheath to the area of the endocardium under evaluation. Use both fluoroscopy and electrograms to aid in proper positioning. Adjust the radius of curvature as necessary by manipulating the thumbknob. Pushing the thumbknob forward causes the catheter tip to curve; pulling the thumbknob back straightens the catheter tip.
• Under fluoroscopy, catheter spine ‘A’ can be identified by the marker band between rings 1 and 2. Catheter spine ‘B’ can be identified by the marker band between rings 6 and 7. Once spines A and B have been identified, all other spines and electrodes may be identified as follows:


ADVERSE REACTIONS
A number of serious adverse reactions have been documented for cardiac catheterization procedures including pulmonary embolism, myocardial infarction, stroke, cardiac tamponade, and death.
The following complications associated with cardiac catheterization have also been reported in the literature: vascular bleeding, local hematomas, thrombosis, AV fistula, pseudoaneurysm, thromboembolism, vasovagal reactions, cardiac perforation, air embolism, arrhythmias, valvular damage, pneumothorax, and hemothorax.
Translation - Bulgarian
Катетър за работа в среда с висока плътност за съставяне на картина на сърцето
ОПИСАНИЕ НА КАТЕТЪРА
Катетърът за работа в дреда с висока плътност за съставяне на картина на сърцето е конструиран да улесни съставянето на електрофизиологична картина на сърцето. Той се поставя в сърдечна камера през направляващ канал с размер 8 френча, напр. „Guiding Sheath”. Този огъващ се катетър има на върха си множество шипове с размер 3 френча, а на всеки шип има няколко платинени електрода, които служат за стимулация и запис. При натискане на ръчката напред върхът на катетъра се огъва, а при дърпане назад върхът се изправя. Това устройство има иригаторен канал за свързване със система с антикоагулант.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Катетърът за работа в дреда с висока плътност за съставяне на картина на сърцето е предназначен за съставяне на електрофизиологична картина на кардиоструктурата на сърцето с помощта на множество електроди, т.е. служи само за запис и стимулация. Този катетър е предназначен за получаване на електрограми от областта на предсърдията и камерите на сърцето.
ВНИМАНИЕ
• Процедурите за катетъризация на сърцето потенциално водят до значително рентгеново облъчване и могат да доведат до остри радиационни увреждания, а също и до повишен риск от соматични (телесни) и генетични промени, както при пациентите, така и при лаборантите, поради интензитета на рентгеновото лъчение и продължителността на получаване на изображение чрез флуороскопия.
• Катетъризация на сърцето трябва да се извършва само след като се отдаде необходимото внимание на потенциалното радиационно облъчване, произтичащо от процедурата, и се предприемат действия за свеждане до минимум на такова облъчване.
• Не потапяйте в течности дръжката или кабелния конектор; това може да се отрази на електрическите параметри.
• Не вкарвайте катетъра в направляващия канал с обърнати назад шипове (т.е. обърнати към дръжката). Съберете шиповете в сноп преди да ги вмъкнете.
• Обърнете внимание: не използвайте катетъра в комбинация с напречни направляващи канали с дупки отстрани с диаметър над 1,25 мм.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
• Извадете катетъра от опаковката му и го поставете на стерилно място за работа.
• Следвайте стандартната практика за пробождане на кръвоносен съд, вкарване на направляващ проводник и работа с направляващ канал и аспирация съгласно указанията за използването му.
• Свържете интерфейсните конектори със съответното записващо устройство.
• Промийте катетъра с хепаринов физиологичен разтвор преди да го поставите в тялото.
• Винаги следвайте стандартната практика при използване на система с антикоагулант под налягане през Луеров конектор откъм дръжката, когато уредът е в тялото.
• Проверете дали ръчката е издърпана докрай преди вкарване в тялото.
• Съберете шиповете в сноп преди да ги вмъкнете в направляващия канал (вижте илюстрацията). Не прегъвайте шиповете назад.

• Пъхнете катетъра през направляващия канал до областта на ендокардиума, който ще се изследва. За правилно позициониране приложете флуороскопия и електрограми. Регулирайте необходимия радиус на извивката чрез ръчката. Чрез натискане на ръчката напред върхът на катетъра се извива; чрез дърпане на ръчката назад върхът на катетъра се изправя.
• При флуороскопия шипът „A” на катетъра може да се разпознае по обозначителната лентичка между пръстените 1 и 2. Шипът „B” на катетъра може да се разпознае по обозначителната лентичка между пръстените 6 и 7. След като разпознаете шиповете A и B, всички останали шипове и електроди могат да се разпознаят, както е показано по-долу:


НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Документирани са редица сериозни неблагоприятни реакции, свързани с процедурите за катетъризация на сърцето, в това число белодробна емболия, инфаркт на миокарда, удар, запушване на сърцето и смърт.
В литературата са описани и следните усложнения, свързани с катетъризацията на сърцето: съдово кръвотечение, локални хематоми, тромбоза, артериовенозна фистула, псевдоаневризъм, тромбоемболия; реакции, характерни за пароксизмална тахикардия; перфорация на сърцето, въздушна емболия, аритмии, увреждане на клапа, пневмоторакс и хемоторакс.

Translation education Bachelor's degree - Veliko Turnovo University
Experience Years of experience: 42. Registered at ProZ.com: Sep 2000. Became a member: May 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Bulgarian (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, FrameMaker, MS Office, Passolo, Powerpoint, SDL Online Translation Editor, SDL TRADOS, SDLX, Smartling
CV/Resume Spanish (PDF), English (RTF), French (PDF), Chinese (PDF), Japanese (PDF), German (PDF)
Professional practices Georgi Enev endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
I have been in the translation industry for 42 years and have extensive experience in translating a wide variety of subjects. The volume of the translation work that I have done so far is in the range of thousands of pages. The subjects I translate from English into Bulgarian are literature, automotive, software localisation, mechanical engineering, domestic appliances manuals, marketing, websites.

Here are but a few of the major projects I worked on over the past 35 years or so:

Translation and reviewing of marketing and website content for Lexus, Toyota, Siemens, Oracle, Brother.

JVC Belgium: JVC Catalogue 2006, September 2005 - November 2005

Lexus UK: Lexus (GS model) - Copywriting, July 2005 - August 2006

Monroe: Shock absorbers user manual, March 2001 - May 2001

Mitsubishi & Toyota ( Libya): User and maintenance manuals, January 1985 - October 1985

Paramount Pictures, Warner Bros., Viasat Explorer: Subtitling feature movies and documentaries, July 2003 - December 2003

Hewlett-Packard: Editing and proof checking of Bulgarian translations for HP inkjet printers, April 1999 - ongoing

Royal-57 Publishing House, Varna, Bulgaria: Translation to Bulgarian of the novel AMOK by George Fox, January 1992 - March 1992

Bunge Bulgaria: Translation/interpretation over the entire process of due diligence and acquisition of an oilseed crushing business in Bulgaria by Bunge, and subsequent translation of manuals, technology and processes, January 2003 - July 2004

Schooner Corporation: Translation/interpretation over the entire process of due diligence and acquisition of an oilseed crushing business in Bulgaria by Schooner Corporation, and subsequent translation of manuals, technology and processes, June 1998 - February 2001

Metal-Mayak Bulgaria: Translation of manuals and documentation related to acquiring a technology from M.A.N. for the automotive industry: January 1987 - March 1990

ISO Agrocomplect Libya: Translation/interpretation over the entire period of construction of a poultry complex and setting up equipment in it on a turnkey basis, July 1983 - August 1986

I am working on an ongoing basis on projects for Oracle, Brother, Hewlett-Packard, Huawei. I am fairly comfortable with translation of IT & Telecom related content.

I translated a number of operating and servicing manuals for Toyota and Mitsubishi some 25 years ago, and just a month ago I completed a series of workshop manuals for Opel.

I have also done a few medical and pharmaceutical jobs related to both human and veterinary medicine.

I recently completed a large translation job for Opel, and I am currently working on a large project for Komatsu, Japan.

I have translated a series of films on various subjects for the the European Parliament TV channel.

My previous translation and interpretation work includes a lot of travelling and working as a freelancer and full-time translator/interpreter abroad (England, the US, France, Hungary, Poland, Israel, Syria, Lebanon, Libya, Turkey).

One piece of translation I am particularly proud of is my translation of the novel AMOK by George Fox, published by the Royal-77 Publishing House, Varna, in 1993.

I have a University Degree in English Language, Literature and Translation.

I am a proficient user and owner of CAT tools, such as Trados 8, SDL Trados Studio 2009, SDL Trados Studio 2014, TagEditor, Workbench, SDLX and Google Translator Toolkit.

Other software applications I use: MS Office 2003, Adobe Acrobat 8, QuarkXpress 6.5, FineReader 4 Sprint.

I am SDL certified in Post Editing - Valid from 17 Sep 2014.
Keywords: bulgarian, translation, experienced, literary, automotive, contracts, business, engineering, subtitling, machinery, manuals
Profile last updated
May 27More translators and interpreters: English to Bulgarian   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search