Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 27 '19 fra>pol compte de report à nouveau konto (zysków) rozliczane w przyszłym okresie pro closed no
- Jul 4 '18 fra>pol Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la Société osoba posiadająca uprawnienie do reprezentowania Spółki w normalnym toku działalności pro open no
- Apr 2 '18 fra>pol prise de possession réelle objęcie w bezpośrednie posiadanie pro just_closed no
- Mar 29 '18 fra>pol avec déchéance z natychmiastową wymagalnością pro just_closed no
4 Nov 25 '17 fra>pol (dossier de) réquisition de transfert (dokumentacja) zlecenia przeniesienia pro closed ok
4 Nov 22 '17 fra>pol courtages et commissions pośrednictwo w sprzedaży i sprzedaż komisowa pro closed ok
4 Jul 3 '17 fra>pol profit subsistant korzyść uzyskana pro closed ok
4 Jun 30 '17 fra>pol industrie personnelle nakladem wlasnym pro closed ok
- Jan 4 '17 fra>pol sous un profil de salarié w trybie pracy najemnej pro open no
4 Aug 25 '16 fra>pol QUOTITE DES DROITS zakres praw pro closed ok
4 Aug 25 '16 fra>pol TEL ET AINSI z zastrzeżeniem stanu, w jakim pro closed ok
4 Aug 26 '16 fra>pol il en a la jouissance ma władztwo nad rzeczą pro closed ok
4 Aug 26 '16 fra>pol sous les charges et conditions ordinaires na podstawie zwykłych warunków i zasad pro closed ok
4 Aug 26 '16 fra>pol Donation suivant acte Darowizna na podstawie aktu pro closed ok
4 Aug 24 '16 fra>pol déposés au rang des minutes złożone w aktach sprawy pro closed ok
4 Aug 24 '16 fra>pol Lesquels pouvoirs Rzeczone pełnomocnictwo pro closed ok
4 Aug 23 '16 fra>pol demeurée ci-jointe et annexée après mention załączona i opatrzona wzmianką pro closed ok
4 Aug 23 '16 fra>pol Madame le Juge des Tutelles Juge des Tutelles (sędzia ds. kurateli i opieki) pro closed ok
3 Aug 23 '16 fra>pol est ici présente stawiła się (do aktu) pro closed ok
4 Aug 23 '16 fra>pol élire domicile wskazuje jako swój domicyl pro closed ok
4 Aug 23 '16 fra>pol sièges respectifs siedziby pro closed ok
4 Apr 8 '16 fra>pol registre à souche księga akcji pro closed ok
4 Oct 22 '15 fra>pol appel public à l’épargne udziały (akcje) spółki nie mogą być notowane w obrocie publicznym pro closed ok
4 Aug 3 '15 fra>pol au-delà de ... inclus od [40%] włącznie pro closed ok
4 Jul 21 '15 fra>pol mandat et entreprise pour les honoraires umowa zlecenia pro closed ok
4 Jul 22 '15 fra>pol mesurer de son pourvoir (używa) w sposób umiarkowany swego uprawnienia pro closed ok
4 Jul 20 '15 fra>pol anéantir le contrat unieważnić umowę pro closed ok
- Jul 20 '15 fra>pol sanction des inéquités contractuelles sankcja za naruszenie równowagi kontraktowej stron pro closed ok
4 Jul 16 '15 fra>pol Exit Należy wykluczyć .... pro closed ok
4 Jul 17 '15 fra>pol inexécution partielle de l’obligation de délivrance częściowe niewykonanie obowiązku wydania rzeczy / świadczenia pro closed ok
4 Jul 16 '15 fra>pol accorder quai de l’Horloge orzecznictwo pro closed ok
4 May 29 '15 fra>pol présentation du pli au destinataire valant notification przedstawienie pisma do dyspozycji adresata traktuje się jak zawiadomienie pro closed ok
4 May 29 '15 fra>pol extérieurs aux Parties poza kontrolą Stron pro closed ok
4 May 28 '15 fra>pol être le vis-à-vis de osoba ds. kontaktów pro closed ok
4 May 28 '15 fra>pol à compter de son visa par od zatwierdzenia przez pro closed ok
4 May 27 '15 fra>pol ENTRE LES PARTIES Il est convenu et arrÊté ce qui suit Strony uzgadniają i postanawiają, co następuje pro closed ok
4 May 27 '15 fra>pol EST PREALABLEMENT EXPOSE ZWAŻYWSZY, ŻE pro closed ok
4 Apr 30 '15 fra>pol commettre un représentant oddelegować przedstawiciela pro closed ok
- Mar 13 '15 fra>pol Nom, titre et qualité du soumissionnaire Imię i nazwisko, tytuł służbowy i umocowanie składającego ofertę pro closed ok
- Dec 25 '14 fra>pol un avoir dokument stwierdzający zapłatę na poczet ceny pro closed ok
2 Dec 12 '14 fra>pol Cahier des Clauses Contractuelles Administratives Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) pro closed ok
2 Dec 12 '14 fra>pol Descripteur principal et secondaire Pozycja (kod) słownika głównego i uzupełniającego pro closed ok
2 Dec 12 '14 fra>pol Formule d’engagement (FE) Formularz zgłoszeniowy pro closed ok
4 Nov 5 '14 fra>pol termes ou délais zmiana warunków lub terminu (płatności) pro closed ok
- Jul 22 '14 eng>pol in the case of Re E w sprawie E pro closed ok
- Jul 14 '14 eng>pol ex parte temporary relief środek tymczasowy z wniosku strony pro closed ok
4 May 2 '14 fra>pol procédé photocopique w postaci fotokopii pro closed ok
4 Apr 4 '14 fra>pol prix en principal et accessoires cena rozumiana jako suma główna i pzoostałe należności pro closed no
4 Dec 5 '13 fra>pol par compensation w drodze potrącenia pro closed no
4 Nov 22 '13 eng>pol to hold a first legal charge ustanowienie hipoteki ustawowej o pierwszej kolejności zaspokojenia pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search