Member since May '09

Working languages:
German to Slovak
English to Slovak

Availability today:
Available

March 2021
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Vladimir sihotsky
More than 35 years experiences

Slovakia
Local time: 20:40 CET (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak, Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Science (general)Computers (general)
Computers: HardwareElectronics / Elect Eng
Engineering: IndustrialAutomation & Robotics
Metallurgy / CastingMechanics / Mech Engineering
Business/Commerce (general)

Rates
German to Slovak - Rates: 0.05 - 0.07 EUR per word
English to Slovak - Rates: 0.05 - 0.07 EUR per word
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal, payment on account | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
German to Slovak: Wärmerückgewinnungsgerät für grosse Luftmengen - Zariadenie na využitie odpadového tepla pre veľké množstvá vzduchu
Source text - German
TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Das Wärmerückgewinnungsgerät campus wurde als Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für den Einsatz in Lüftungsanlagen mit Luftvolumenströmen bis 600 m³/h entwickelt und ist wie alle Wärme- rückgewinnungsgeräte mit einem hocheffizienten Gegenstrom-Kanalwärmetauscher (deutsches und europäisches Patent) ausgestattet. Das Gerät eignet sich insbesondere für die Be- und Entlüftung großer Einfamilienhäuser, von Schulen, Kindergärten, Gaststätten, Büros oder von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Zwei energiesparende, elektronisch kommutierte 48 V Gleichstrom (DC)-Radialventilatoren fördern bis zu 600 m³/h
Luftvolumenstrom bei 100 Pa extern verfügbarem Druck.
Entsprechend der geforderten Anlagenkonzeption kann das Wärmerückgewinnungsgerät entweder mittels einer Folientastatur (manuelle Steuerung), eines Komfort-Bedienteils (Automatik-Steuerung) oder über Aktoren (jeweils nur mit Netzteil) eines frei wählbaren Gebäudebussystems betrieben werden. Bei der Automatik-Steuerung ist der Luftvolumenstrom in 3 Stufen regelbar. Die Ventilatorleistung dieser 3 Stufen kann in 1%-Schritten variiert werden. Filterlaufzeitüberwachung, Balanceausgleich, Volumenstromkonstantregelung u. a. für die Kamintauglichkeit (Option) und die Ansteuerung einer Erdwärmetauscher-Stellklappe, einer motorischen Bypassklappe, einer Defrosterheizung, eines Nachheizregisters oder einer Heizkreispumpe sind möglich. Die frei programmierbare Steuerung bietet außerdem eine tageszeitliche Vorprogrammierung der jeweils gewünschten Lüfterstufe; 8
Zeitprogramme sind einstellbar. Die 3 Lüfterstufen lassen sich aber auch manuell ansteuern. Eine spezielle Standby- Schaltung (Option) begrenzt die Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb auf unter 2 W.
Die Steuerungsvariante mit Folientatstatur ermöglicht: 7-Stufen-Schaltung der Luftmengen, Stoßlüftung, Balance- ausgleich, wahlweise nur Zu- oder nur Abluftbetrieb (Sommerlüftung), Frostschutzautomatik und Filterlaufzeit- überwachung. Der Anschluss eines zusätzlichen Stoßtasters und einer Wochenzeitschaltuhr sowie Kamintauglichkeit sind optional möglich. Serienmäßig ist das Lüftungsgerät mit einem Bypassschieber für den Sommerbetrieb ausgestattet.
Das Gerät ist komplett schall- und wärmeisoliert – ohne Wärmebrücken . Die Außenluft wird über einen Filter G4 oder optional über einen Pollenfilter F8 gereinigt.
Translation - Slovak
TECHNICKÝ POPIS

Zariadenie na spracovanie odpadového tepla bolo vyvinuté ako vetracie zariadenie so spracovaním odpadového tepla pre použitie vo vetracích zariadeniach s prietočnými množstvami do 600 m³/h a je vybavené, ako všetky zariadenia na spracovanie odpadového tepla, s vysoko účinným proti prúdovým kanálovým výmenníkom tepla (nemecký a európsky patent). Zariadenie je vhodné hlavne pre vetranie a odvetrávanie väčších jednorodinných domov, škôl, detských jaslí, reštaurácií, úradov alebo iných verejných zariadení.
Dva energeticky úsporné, elektronicky komutované radiálne ventilátory s jednosmerným prúdom 48 V (DC), prepravia až 600 m³/h vzduchu pri externom tlaku 100 Pa.
Podľa požadovanej koncepcie systému môže zariadenie na spracovanie odpadového tepla voliteľne prevádzkovať buď pomocou klávesnice s fóliou (manuálne ovládanie), panela obsluhy (automatické ovládanie) alebo pomocou akčných jednotiek (vždy len zdrojom prúdu) so systém zbernice budovy. Pri automatickom riadení je možné prietok vzduchu regulovať v troch stupňoch. Výkon ventilátora týchto troch stupňov sa môže meniť v krokoch s veľkosťou 1%. Okrem toho je možná kontrola prevádzky filtra, vyregulovanie rovnováhy, reguláciu prietoku na konštantnú hodnotu, okrem iného možnosť komína (opcia) a riadenie regulačnej klapy výmenníka geotermického tepla, motorickej klapy obtoku, defrostera ohrievania, registra registra alebo čerpadla horúceho okruhu. Voľne programovateľné riadenie poskytuje okrem toho denné časové naprogramovanie požadovaného stupňa vetrania; je možné nastaviť 8 časových programov. Tri stupne vetrania je možné tiež nastaviť manuálne. Špeciálne zapnutie na pripravené (opcia) obmedzuje odber výkonu v prevádzke pripravené na menej než 2 W.
Variant riadenia s fóliovou klávesnicou umožňuje: 7 stupňové spínanie množstiev vzduchu, nárazové vetranie, vyrovnanie rovnováhy, voliteľnú prevádzku s prídavným alebo len odpadovým vzduchom (letné vetranie), automatiku proti mrazu a kontrolu prevádzky filtra. Pripojenie tlačidla pre nárazovú prevádzku a týždňových spínacích hodín ako aj možnosť komína sú možné opcie. Sériovo je vetracie zariadenie vybavené s posúvačovým uzáverom obtoku pre letnú prevádzku.
Zariadenie je kompletne zvukovo a tepelne izolované bez tepelných premostení. Vonkajší vzduch sa čistí vo filtri G4, alebo ako opcia, v peľovom filtri F8.
English to Slovak: Differential Protection - diferenciálna ochrana
Source text - English
Applications
The numerical differential protection 7SD610 functions as a selective short-circuit protection for overhead lines and cables with single- and multi-ended infeeds in radial, ring or any type of meshed systems of any transmission level. Conditioning of the system starpoint is irrelevant, as measuring data are compared separately for each phase.

High sensitivity and the inrush current restraint allow for the application of the 7SD610 even if is a power transformer is situated within the protected zone (ordering option) whose starpoint(s) might also be isolated, earthed or provided with a Petersen coil.

A major advantage of the differential protection function is the instantaneous tripping in the event of a short-circuit at any point in the entire protected zone. The current transformers limit the protected zone at the ends towards the remaining system. This rigid limit is the reason why the differential protection scheme shows such an ideal selectivity.

The total differential protection system requires a 7SD610 device as well as a set of current transformers at either end of the protected zone. Voltage transformers are not required, they can, however, be connected for the purpose of indicating and processing measured values (voltages, power, power factor).

The devices located at the ends of the protected zone exchange measuring information via protection data interfaces using dedicated communication links (usually fibreoptic cables) or a communication network. Two type 7SD610 devices can be used for an object with two ends to be protected: cable, overhead line or both, with or without unit-connected power transformer (option).

As a fault-free data transfer being the prerequisite for the proper operation of the protective system, it is continuously monitored internally.

Protective Functions
Recognition of short circuits in the protection zone — even of weak-current or highresistive shorting — is the basic function of the device. Also complex multiphase faults are precisely detected, as the measured values are evaluated phase segregated. The protection system is stabilized against inrush currents of power transformers. When switching onto a fault at any point of the line, an undelayed trip signal can be emitted.

In the event of a communication failure, the devices can automatically be switched to emergency operation using an integrated time overcurrent protection until communication is restored again. This time overcurrent protection has three definite time overcurrent stages and one inverse time (IDMT) stage; a series of characteristics according to various standards is available for the inverse time stage. Alternatively, the time overcurrent protection can be used as a backup time overcurrent protection, i.e. it operates independent of and parallel to the differential protection at either end.
Translation - Slovak
Použitia
Číslicová diferenciálna ochrana 7SD610 má funkciu selektívnej ochrany proti skratu pre vonkajšie elektrické vedenia a káble s jedným alebo viacnásobným ukončením, ktoré sú usporiadané hviezdicovite, kruhovite alebo iné sieťové systémy akejkoľvek úrovne prenosu. Úprava spustenia systému je nepodstatná, pretože namerané dáta sa porovnávajú zvlášť pre každú fázu.

Vysoká citlivosť a obmedzenie zapínacieho prúdu sú možné pre všetky použitia 7SD610, dokonca i keď v úseku ochrany je umiestnený výkonový transformátor (opcia objednania), ktorého uzol (y) môžu byť tiež izolované, uzemnené alebo vybavené Petersonovou tlmivkou.

Hlavnou výhodou funkcie diferenciálnej ochrany je okamžité vypnutie v prípadoch skratu v ktoromkoľvek mieste celého chráneného úseku. Prúdové transformátory obmedzujú chránené úseky na koncoch voči zostávajúcemu systému. Toto pevné obmedzenie je dôvodom prečo schéma diferenciálnej ochrany vykazuje takú ideálnu selektivitu.

Celkový systém diferenciálnej ochrany vyžaduje na každom konci chráneného úseku zariadenie 7SD610 a tiež blok prúdových transformátorov. Napäťové transformátory nie sú potrebné, tie však môžu byť pripojené pre účely zisťovania a spracovania nameraných hodnôt (napätie, výkon, účinník).

Zariadenia umiestnené na oboch koncoch chráneného úseku si vymieňajú informácie merania cez rozhrania dát ochrany s použitím určených komunikačných liniek (obyčajne optické káble) a komunikačnej siete. Dve zariadenia 7SD610 môžu byť použité pre jeden objekt s dvomi chránenými koncami: káble, vonkajšie vedenie alebo káble a vonkajšie vedenie, s alebo bez jednotky pripojenia výkonového transformátora (opcia).

Pretože predpokladom pre bezporuchový prenos dát je správna prevádzka systému ochrany, je táto prevádzka kontinuálne interne monitorovaná.

Ochranné funkcie
Zistenie skratu v chránenom úseku – dokonca pri nízkom prúde alebo vysokoohmovom spojení – je základnou funkciou zariadenia. Tiež sú presne zistené komplexné viacfázové poruchy, keďže namerané hodnoty sú vyhodnocované zvlášť pre jednotlivé fáze. Systém ochrany je stabilizovaný proti zapínacím prúdom výkonových transformátorov. Keď sa zapne počas poruchy v ktoromkoľvek mieste vedenia, môže byť vyslaný neoneskorený signál vypnutia.

V prípade poruchy komunikácie, zariadenia môžu byť automaticky zapnuté na núdzovú prevádzku s použitím integrovanej časovo nezávislej nadprúdovej ochrany, kým sa znova neobnoví komunikácia. Táto časovo nezávislá nadprúdová ochrana má tri prúdovo nezávislé stupne a jeden prúdovo závislý stupeň (IDTM); pre časové závisle stupne je možná séria charakteristík podľa rôznych noriem. Alternatívne časove závislá nadprúdová ochrana sa môže použiť ako zálohová nadprúdová ochrana, t.j. pracuje nezávisle a súbežne s diferenciálnou ochranou na každom konci.

Experience Years of experience: 48. Registered at ProZ.com: Feb 2009. Became a member: May 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software memoQ version 9.5.11, SDL Trados Studio 2021
CV/Resume CV available upon request
Bio
I have graduated at Electric High School in Kosice (Slovak Republic).
I have a degree in Technical cybernetic at Technical University, Brno (Czech Republic) which I obtained.

My native language is Slovak.

I spent my professional career in a metallurgical company – cold rolling mill – later U.S. Steel. Kosice. I worked in this company in the field of the maintenance and repair of the measurement and control equipment based on electronic tubes up to PC for 40 years.

During my career in U.S. Steel. Kosice I prepared projects for the modernization of the existing aggregates for production of new materials delivered for automobile industry. These projects were realized by cooperation with world-known companies Demag, ABB, VOEST APLINE, Clecim, Segelec, Schneider group etc. I have translated many manuals from English to Slovak for Eberline Instruments GmbH, Erlangen.

Over 35 years I work in technical translation. Since 2003 I have been active as freelance translator in the fields:
Measurement & control, process automation
PC – hardware and software
Electric devices
Mechanical devices
Maintenance and repair of different electric and mechanical equipment
Cold rolling processing and other metallurgical processes from blast – furnace, steelwork, hot mill up to finishing lines
Automotive industry
EU standards
Technical contracts
Safety
Keywords: Mess- und Regeltechnik, Prozessautomation, Metallverarbeitung, Fahrzeugtechnik, Elektroingenieur, Sicherheitsdatenblätter, Elektrische Stromversorgung, Übersetzung der technischen Dokumente, Microsoft Project, Measurement & control, process automation, metal processing, automotive industry, electrical engineer, material safety data sheets, electrical power supply, translation of technical documents


Profile last updated
Dec 17, 2020More translators and interpreters: German to Slovak - English to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search