Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 27 eng>ell SDG Localising Tool Εργαλείο Τοπικοποίησης των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη pro open no
- Nov 26 eng>ell Creativity is about making connections η δημιουργικότητα έχει να κάνει με τη δημιουργία συνδέσεων pro open no
- Nov 20 eng>ell the loss of convenience and value that has come at the expense of COVID concerns απώλεια βολής και αξίας ως συνέπεια της πανδημίας pro just_closed no
4 Nov 20 eng>ell mandated shelter-in -place orders εντολές του είδους «μείνετε εκεί που είστε», εντολές για κατ’ οίκον περιορισμό pro closed ok
4 Nov 19 eng>ell even highlights and open resources οι καλύτερες στιγμές των εκδηλώσεων και οι ελεύθεροι πόροι pro closed ok
4 Nov 19 eng>ell Inspiring, Useful, New, Intense Εμπνευστική, Χρήσιμη, Καινούρια, Έντονη pro closed no
4 Nov 16 eng>ell Housing Fair Finance Ισότιμη πρόσβαση σε στεγαστική χρηματοδότηση pro closed ok
4 Nov 16 eng>ell outlander ετερογενείς / αλλοδαπές / ξένες μειονότητες pro closed ok
4 Nov 10 eng>ell Carbon Literacy training κατάρτιση στον Ανθρακικό Γραμματισμό pro closed ok
4 Nov 5 eng>ell health care and education reconciliation act Ειδικός Νόμος [περί] Φροντίδας της Υγείας και Παιδείας pro closed ok
4 Oct 29 eng>ell A multitude of local food solutions πληθώρα τοπικών διατροφικών λύσεων pro closed ok
4 Oct 22 ell>eng αποφοιτήριο certificate of studies pro closed ok
- Oct 13 eng>ell an asset based approach to present a positive sense of place προσέγγιση που αξιοποιεί τα τοπικά πλεονεκτήματα προκειμένου να προβάλει μια θετική εικόνα του τόπου pro open no
4 Oct 13 eng>ell mobilisation at the grassroots κινητοποίηση σε επίπεδο βάσης, κινητοποίηση σε επίπεδο πολιτών pro closed ok
4 Sep 13 eng>ell communal society κοινοβιακή κοινωνία pro closed ok
4 Sep 11 eng>ell in a fishbowl format με την τεχνική της γυάλας, σε ομόκεντρους κύκλους pro closed ok
4 Sep 11 eng>ell A cross-sectional and cross-cutting approach μια διατομεακή και εγκάρσια προσέγγιση pro closed ok
4 Aug 31 eng>ell The answer is in the line that η απάντηση είναι στην κατεύθυνση / στη συλλογιστική / στο πλαίσιο ότι pro closed ok
4 Aug 28 eng>ell Land Sea Interactions and terrestrial planning αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και χερσαίος χωροταξικός σχεδιασμός pro closed no
4 Aug 17 eng>ell food insecurity επισιτιστική ανασφάλεια pro closed no
4 Aug 21 eng>ell Outreach services υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι... pro closed ok
4 Aug 21 eng>ell working in multi-scalar way σε πολλαπλές κλίμακες, με πολυκλιμακωτό τρόπο pro closed ok
4 Aug 20 eng>ell Engaging cities to reject housing exclusion as a 'fact of life' Δεσμεύουμε τις πόλεις να μη δέχονται τον αποκλεισμό από τη στέγαση ως «γεγονός της ζωής» pro closed ok
4 Aug 3 eng>ell Playbook εγχειρίδιο, βοήθημα, οδηγός pro closed ok
4 Jul 29 eng>ell hedonic treadmill μαγκανοπήγαδο της ευτυχίας pro closed no
4 Jul 16 eng>ell Online facilitation διαδικτυακή υποβοήθηση pro closed ok
4 Jul 16 eng>ell nudge you across the line να σου δώσει τη μικρή ώθηση που χρειάζεσαι προς την επιτυχία pro closed no
4 Jul 15 eng>ell Cities engaging in the right to housing-No one left behind Πόλεις που ασχολούνται με το δικαίωμα στη στέγαση – Να μη μείνει κανείς πίσω pro closed no
- Jul 14 eng>ell as it is already proving to be on many accounts today όπως ήδη αποδεικνύεται ότι είναι για πολλούς λόγους σήμερα pro closed no
4 Jul 13 eng>ell ..when you see people you got to be able to relate to them at face value να μπορείς να προσεγγίσεις τους άλλους με βάση αυτό που βλέπεις / απροκατάληπτα pro closed ok
4 Jun 22 eng>ell civic ecosystems κοινωνικά οικοσυστήματα pro closed ok
4 Jun 17 eng>ell trump the safe centre ή αγαπάμε ή μισούμε — τίποτα το ενδιάμεσο pro closed ok
- Jun 12 eng>ell ownership ενστερνισμός pro closed ok
4 Jun 10 eng>ell through to the use of reservations and the light regime, , and to social award c και τη χρήση των επιφυλάξεων και το απλοποιημένο καθεστώς έως τα κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης pro closed ok
4 Jun 10 eng>ell design for all σχεδίαση για όλους pro closed ok
4 Jun 11 eng>ell Public byers and public purchasers αγοραστές του δημόσιου τομέα pro closed ok
4 Jun 11 eng>ell Procurement προμήθειες pro closed ok
4 Jun 2 eng>ell has led to cities that bleed seamlessly into sprawling suburbs είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται οι πόλεις ένα με τα άναρχα δομημένα προάστια pro closed no
4 Jun 9 ell>eng θηραματοπονία game preservation pro closed ok
4 Jun 5 eng>ell we are now more familiar than ever with the idea of pushing work, rest and play με την προώθηση της εργασίας, της ανάπαυσης και του παιχνιδιού με ψηφιακές μορφές pro closed no
4 Jun 4 eng>ell the cohesive and asset-based elements we have seen as part of our ‘new normal’ c τα συνεκτικά στοιχεία που βασίζονται στα ισχυρά σημεία των κοινοτήτων [...] pro closed ok
4 Jun 2 eng>ell if we keep the data in silos, we cannot track where the pivot points are αν κρατήσουμε τα δεδομένα σε στεγανά, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τα κομβικά σημεία pro closed ok
4 Jun 2 eng>ell small businesses and workers that make urban centers work is up in the air. παραμένει αβέβαιη η τύχη [...] pro closed ok
4 Jun 1 eng>ell Urbiquity Urbiquity pro closed no
4 Jun 1 eng>ell both as disruptions and as new pathways for economic growth. τόσο σαν διαταρακτικοί παράγοντες όσο και σαν νέοι δρόμοι για την οικονομική ανάπτυξη pro closed ok
4 May 26 eng>ell Building on the needs of cities for the next generation of ....Χ program Χτίζοντας με βάση τις ανάγκες των πόλεων για την επόμενη γενιά τού... pro closed ok
4 May 22 eng>ell saintly δεν είναι απόδειξη αγιοσύνης - δεν σημαίνει ότι είσαι άγιος pro closed ok
4 May 20 eng>ell nexus-grounds λόγοι της δίωξης pro closed no
4 May 19 eng>ell Awareness raising in the athropocene ευαισθητοποίηση του κοινού κατά την Ανθρωπόκαινο pro closed ok
- May 19 eng>ell «Bee Engaged» Εμένα τι με... μέλι; pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last