Working languages:
English to Slovak
Slovak to English
German to Slovak

Martina Kymanova
Court certified translator +421910578528

Slovakia
Local time: 09:11 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing), Subtitling
Expertise
Specializes in:
Marketing / Market ResearchAdvertising / Public Relations
AccountingFinance (general)
Computers: SoftwareTelecom(munications)
InsuranceEconomics
Medical (general)Human Resources

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) Questions answered: 2, Questions asked: 4
Payment methods accepted Money order, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 4
Slovak to English: Accounting
Source text - Slovak
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením dlhodobého majetku vlastnou činnosťou (výrobná réžia).
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Tvorba odloženého daňového záväzku z titulu dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku k 1. januáru 2004
Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka boli k 1. januáru 2004 prepočítané podľa nových predpisov. Tá časť odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky, ktorá by bola účtovaná ako náklad alebo výnos k 31. decembru 2003, sa zaúčtovala na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov resp. 429 – Neuhradená strata minulých rokov.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 30 000,- Sk a nižšia, sa považuje za DHM a odpisuje sa najmenej 24 mesiacov. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Translation - English
Non-current intangible and tangible self-constructed assets are valued by the production costs. Production costs are created by the direct costs (direct material, direct wages and other direct costs) and by the part of indirect costs related to the self-constructed non-current assets (overhead costs).
Cash is created by the cash on hand and its equivalents, currents bank accounts, overdraft account and part of the balance of the account Cash in transfer attributable to the transfers between the current account and cash on hand or between the two bank accounts.
The creation of the deferred tax liability due to the temporary differences between the book value of the assets and tax value of the assets as at January 1, 2004.
As at January 1, 2004, the deferred tax liability and deferred tax receivable were recalculated pursuant to the new regulations. The part of the deferred tax liability and deferred tax receivable that would have been recognised as the cost or revenue as at December 31, 2003 was entered into the account 428 – Retained earnings from previous years or 429 – Accumulated losses from previous years.
The depreciation of the non-current tangible assets is defined pursuant to the assumed life of service and assumed course of the usage. The depreciation starts on the first day of the month following the date on which the assets were put into service. Low value tangible fixed assets with procurement price of SKK 30,000 and below shall be considered as DHM and shall be depreciated for the period covering, at least, 24 months. The lands shall not be depreciated. The assumed life of service, method of depreciation and depreciation rate are defined in the following table.
English to Slovak: Legal
Source text - English
Seller hereby recognizes the right of the Child (defined as a person younger than fifteen (15) years of age or, as an exception, fourteen (14) years of age in countries covered by article 2.4 in the International Labor Organization Convention No. 138) to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the Child’s education, or to be harmful to the Child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social development according to the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 32.1, and undertakes to act in accordance with the best interests of the Child in all Sellers activities. Minimum age for admission to any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to jeopardize the health, safety or moral of young persons shall not be less than eighteen (18) years. Seller shall maintain documentation verifying date of birth for each employee or other worker.
Translation - Slovak
Predávajúci týmto uznáva právo dieťaťa (osoby mladšej ako pätnásť (15) rokov, alebo výnimočne v prípade krajín, kde sa uplatňuje článok 2.4 Dohovoru č. 138 Medzinárodnej organizácie práce osoby mladšej ako štrnásť (14) rokov) na ochranu pred hospodárskym vykorisťovaním a výkonom akejkoľvek práce, ktorá by podľa článku 32.1 Dohovoru OSN o právach dieťaťa mohla ohroziť alebo byť v rozpore so vzdelávaním dieťaťa, alebo by mohla mať škodlivý dopad na zdravie dieťaťa, či jeho telesný, duševný, duchovný, morálny alebo spoločenský vývoj a zaväzuje sa, že si bude pri výkone všetkých svojich aktivít počínať v súlade s najlepšími záujmami dieťaťa. Spodná veková hranica pre výkon akéhokoľvek zamestnania alebo práce, ktoré svojou povahou alebo na základe podmienok, v ktorých sa vykonáva môže ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo mravnosť mladistvých, je osemnásť (18) rokov. Predávajúci bude evidovať doklady potvrdzujúce dátum narodenia každého zamestnanca alebo iného pracovníka
Slovak to German: Biologie/Chemie
Source text - Slovak
FiberC je špeciálna kombinácia sacharidových a vlákninových zložiek s cieľom predĺžiť trvanie absorpcie cukru: fruktóza, maltodextrín, vyčistená diétna vláknina z ovsa, guaru, extrakt zo zeleniny, jablčný pektín.
E40 predstavuje zdroj voľných aminokyselín a proteínov: sójový proteín, mikrofiltrát srvátkového proteínu získaný iontovo výmennou chromatografiou a enzýmovou hydrolýzou.
Translation - German
FiberC ist eine spezielle Kombination von Saccharin- und Faserbestandteile zwecks Verlängerung der Zuckerabsorption: Fruktose, Maltodextrin, gereinigte Diäten-Haferfaser, Guar, Gemüseextrakt, Apfelpektin.
E40 ist die Quelle der freien Aminosäuren und Proteine: Sojaprotein, Mikrofiltrat des Molkenproteins gewonnen durch Ionenaustauschchromatographie und Enzymhydrolyse.
German to Slovak: Technik
Source text - German
Kernprüfung: Die Kerne müssen abriebfest, konturscharf, ohne Fehlstellen und nicht mit Pasten verschmiert sein. Alle Teilungen müssen sauber und gratfrei verputzt sein.
Die Deckkerne und Ölraumkerne sind verklebt. Vor dem Einlegen in die Kokille sind auf der Auslassseite des Wasserraumkernes die scharfen Kanten zu brechen.
Die sauber gestrahlte Kokille ist vor dem Anschlichten auf Schmierstellen und Kondensatreste zu überprüfen. Zur besseren Haltbarkeit der Steigerschlichte wird der Gießlauf und die Steiger mit Grundschlichte angeschlichtet.
Gussteilkontrolle: Jedes Gussteil ist auf sichtbare Gussfehler zu prüfen: eingegossener Grat, Sandstellen, Form- und Kernversatz, Kaltlauf, Kernbruch, Lunker.
Translation - Slovak
Test jadier: Jadrá musia byť odolné proti oderu, s ostrými obrysmi, bez chýb a neznečistené pastou. Všetky časti musia byť vyhladené a bez hrotov. Krycie jadrá a jadrá olejničky sú zlepené. Pred uložením do kokilovej formy je na výstupnej strane jadra vodného priestoru potrebné zbrúsiť ostré hrany. Vyhladenú kokilovú formu je potrebné pred navrstvením preskúšať na mazacích miestach a zistiť, či neobsahujú zvyšky kondenzátu. Pre lepšiu stabilitu výfukovej šlichty sa vtokový kanál a výfuk navrství základnou šlichtou.
Kontrola liatinových odliatkov: na každom liatinovom odliatku je potrebné skontrolovať prípadné viditeľné chyby odlievania: zaliaty hrot, piesky, osadenie tvaru a jadra, chod za studena, nalomenie jadra, bubliny.

Experience Years of experience: 24. Registered at ProZ.com: May 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Slovak (Ministry of Justice of the Slovak Republic)
English to Slovak (Comenius University, Bratislava)
English to Slovak (State language school, Bratislava)
German to Slovak (Comenius University, Bratislava)
German to Slovak (State language school, Bratislava)


Memberships www.sspol.sk
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
Website http://www.amarti.sk
CV/Resume CV available upon request
Bio
PROFILE:

Certified EN-SK/SK-EN translator, 12 years of experience in various fields of translation and interpreting.

KEY PROJECTS: Technical:
- product despriptions,
- operation manuals (assembly lines, household machines,
- technical documentation (incineration plant, alcalic etching machine, tactical aircraft, electroinstallation for road tunnel etc.),
- safety instructions (household appliances, nuclear power plant unit)

Legal:
- contracts,
- judgments,
- certificates,
- statements of official authorities,
- patents

Business&Financial:
- annual reports,
- marketing research,
- tax audits,
- accounting standards,
- quality management,
- trade unions, social dialogue

IT&Telecom:
- internet security systems,
- green data centers,
- SW&HW operation manuals,
- software piracy,
- web pages,
- mobile phones manuals

Medical:
- TDP lamp operation manuals,
- cryotherapy,
- dental surgery
- pharmacology
- research on new medicine launch

Other:
- gastronomy,
- history,
- film (including dubbing)

TRANSLATION CAPACITY:

1500 to 4500 words per day, depending on the nature and subject of the text.
Keywords: english, german, slovak, business, technology, marketing, IT, law


Profile last updated
Jul 14, 2020More translators and interpreters: English to Slovak - Slovak to English - German to Slovak   More language pairs