Working languages:
English to Slovak
French to Slovak
Slovak to English

Jan Chupac
Expertise, sense and quality

Slovakia
Local time: 10:58 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
8 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in English to Slovak
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, MT post-editing, Transcription, Desktop publishing, Project management
Expertise
Specializes in:
Cinema, Film, TV, DramaMaterials (Plastics, Ceramics, etc.)
Petroleum Eng/SciAutomotive / Cars & Trucks
Engineering (general)Electronics / Elect Eng
Telecom(munications)Aerospace / Aviation / Space
Mechanics / Mech EngineeringEngineering: Industrial

Rates
English to Slovak - Rates: 0.03 - 0.07 EUR per word / 15 - 20 EUR per hour
French to Slovak - Rates: 0.03 - 0.07 EUR per word / 15 - 20 EUR per hour
Slovak to English - Rates: 0.03 - 0.07 EUR per word / 15 - 20 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 273, Questions answered: 170, Questions asked: 8
Blue Board entries made by this user  2 entries

Payment methods accepted Visa, PayPal, Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Slovak: Compressor train upgrade
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Petroleum Eng/Sci
Source text - English
Shaft end sizes will be designed to match the existing compressor shaft ends to accommodate the reuse of the existing coupling and lube oil pump drive gear.
Since the shaft power is limited to that of the existing driver, GE has assumed but not verified that the existing shaft end designs are adequate for the application. We cannot at this time confirm that the existing shaft ends are compliant with current API 617 or 671 standards.

SPP has specified that the existing coupling and lube oil pump drive assemblies are to be reused. Since the shaft power is limited to that of the existing driver, GE has assumed but not verified that the existing coupling and lube oil pump drive gear assemblies are adequate for the application.

Since the existing motor driver is a synchronous motor, GE will perform a transient torsional analysis of the compressor train to confirm the adequate torsional frequency separation margins and shaft end life assessment. If this assessment determines that the existing coupling or shaft ends are not adequate for the new service duty, GE will at that time quote to SPP a new coupling assembly.

SPP will need to supply to GE the needed mass elastic data for the motor, coupling and lube oil pump assembly. This will facilitate GE’s ability to perform the torsional analysis. Since the shaft power is limited to that of the existing driver, GE has assumed but not verified that the existing
Translation - Slovak
Rozmery koncov hriadeľa budú navrhnuté tak, aby boli zhodné s existujúcimi koncami hriadeľa kompresora a aby sa tým mohli opätovne použit existujúce spoje a pohon olejového čerpadla.

Keďže výkon hriadeľa je obmedzený výkonom existujúceho pohonu, GE sa domnieva, ale nemá overené, že existujúce konštrukcie koncov hriadeľa budú dostačujúce pre dané použitie. V súčasnej dobe nemôžeme potvrdiť, či existujúce konce hriadeľa sú v súlade s aktuálnymi normami API 617 alebo 671.

SPP uviedla, že sa znovu použijú existujúce zostavy spojov a náhonu olejového čerpadla. Keďže výkon hriadeľa je obmedzený výkonom existujúceho pohonu, GE sa domnieva, ale nemá overené, že existujúce zostavy spojov a pohonu olejového čerpadla budú dostačujúce pre dané použitie.

Vzhľadom k tomu, že existujúci pohon motora je synchrónny motor, GE vykoná aj torznú analýzu náhonu kompresora na potvrdenie dostatočnosti separačných bodov torznej frekvencie a zhodnotenie životnosti hriadeľa. Ak sa pri tomto hodnotení určí, že existujúce spoje alebo konce hriadeľa nie sú dostačujúce pre nové zaťaženie, spoločnosť GE v danom momente vypracuje pre SPP ocenenie novej zostavy spojov.

SPP bude musieť poskytnúť spoločnosti GE potrebné údaje týkajúce sa motora, spojov a zostavy olejového čerpadla, čo umožní spoločnosti GE vykonať torznú analýzu. Keďže výkon hriadeľa je obmedzený výkonom existujúceho pohonu, GE sa domnieva, avšak nemá overené, že existujúce
English to Slovak: COMMITTEES OF DIRECTORS
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
Section 11. The Board of Directors may, by resolution passed by a majority of the whole Board, designate one or more committees, each committee to consist of one or more of the directors of the Corporation. The Board may designate one or more directors as alternate members of any committee, who may replace any absent or disqualified member at any meeting of the committee.
Any such committee, to the extent provided in the resolution of the Board of Directors, shall have any may exercise all the powers and authority of the Board of Directors in the management of the business and affairs of the Corporation, and may authorize the seal of the Corporation to be affixed to all papers which may require it; but no such committee shall have the power or authority in reference to amending the Certificate of Incorporation, (except that a committee may, to the extent authorized in the resolution or resolutions providing for the issuance of shares of stock adopted by the Board of Directors as provided in Section 151(a) fix any of the preferences or rights of such shares relating to dividends, redemption, dissolution, any distribution of assets of the Corporation or the conversion into, or the exchange of such shares for, shares of any other class or classes or any other series of the same or any other class of classes of stock of the Corporation) adopting an agreement of merger or consolidation, recommending to the stockholders the sale, lease or exchange of all or substantially all of the Corporation's property and assets, recommending to the stockholders a dissolution of the Corporation or a revocation of a dissolution, or amending the by-laws of the Corporation; and, unless the resolution or the Certificate of Incorporation expressly so provide, no such committee shall have the power or authority to declare a dividend or to authorize the issuance of stock or to adopt a certificate of ownership and merger. Such committee or committees shall have such name or names as may be determined from time to time by resolution adopted by the Board of Directors.
Section 12. Each committee shall keep regular minutes of its meetings and report the same to the Board of Directors when required.
Translation - Slovak
Časť 11. Predstavenstvo môže, prostredníctvom rozhodnutia schváleného väčšinou celej Rady, ustanoviť jeden alebo viac výborov, každý výbor má pozostávať z jedného alebo viacerých riaditeľov Akciovej spoločnosti. Predstavenstvo môže ustanoviť jedného alebo viacerých riaditeľov ako náhradných členov akéhokoľvek výboru, ktorí môžu nahradiť akéhokoľvek neprítomného alebo diskvalifikovaného člena na akejkoľvek schôdzi výboru.
Akýkoľvek taký výbor, v rozsahu poskytnutom v rozhodnutí Predstavenstva, ak nejaké má, môže vykonávať všetky moci a právomoc Predstavenstva v riadení obchodu a záležitostí Akciovej spoločnosti, a môže autorizovať pečiatku Akciovej spoločnosti, aby bolo pripojené k všetkým papierom, ktoré to môžu vyžadovať; ale žiadny taký výbor nemá mať moc ani právomoc s ohľadom na doplnenie Záznamu v obchodnom registri, (okrem toho, že výbor môže, v rozsahu oprávnenom v rozhodnutí alebo rozhodnutiach poskytujúcim výdaj akcií prijatých Predstavenstvom, ako je to uvedené v Časti 151(a) stanovujúc akékoľvek z preferencií alebo práv takých akcií týkajúcich sa dividend, kompenzácie, zrušenia, akejkoľvek distribúcie aktív Akciovej spoločnosti, alebo konverzie na, alebo výmeny takých akcií za akcie akejkoľvek inej triedy alebo tried alebo akýchkoľvek iných sérií tých istých, alebo akejkoľvek inej triedy z tried akcií Akciovej spoločnosti) prijímajúcej dohodu o zlúčení alebo konsolidácii, doporučujúc akcionárom predaj, prenájom alebo výmenu všetkých alebo podstatne všetky z majetku a aktív Akciovej spoločnosti, doporučujúc akcionárom zrušenie Akciovej spoločnosti alebo revokáciu zrušenia, alebo doplnenie stanov Akciovej spoločnosti; a, pokiaľ uznesenie alebo Zápis v obchodnom registri výslovne tak neuvádzajú, žiadny taký výbor nemá mať moc ani právomoc vyhlásiť dividendu, alebo oprávniť vydanie akcie alebo prijať certifikát vlastníctva a zlúčenia. Taký výbor alebo výbory majú mať taký názov alebo názvy, ako sa môže určiť z času na čas prostredníctvom uznesenia prijatého Predstavenstvom.
Časť 12. Každý výbor má zachovávať pravidelné zápisnice zo svojich schôdzí a podávať o nich správu Predstavenstvu, keď sa to vyžaduje.
English to Slovak: How Big Corporations Are Destroying the "Free Market"
General field: Bus/Financial
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - English
Not a Distinctly American Problem
The Rise of the Fifth Rail is not a distinctly American phenomenon.
As I noted last week from my visit to Argentina, the relationship between the rail union and the trucking union has been so bad that political assassinations are a growing problem. On April 19, the former president of one of the Argentine rail unions (Unión Ferroviaria), was to 15 years in prison for murdering a member of the country's left-wing Workers Party.
It is the rise of corporate influence with expanded government influence over private sectors that is the hallmark of corporatism and fascism, a dangerous economic system that stifles innovation and competition, and drives massive divides between the richest and the poorest in a society.
If American companies were honest about their commitment to competition, innovation, and engaging in the true American Dream, then they would stop attempting to buy influence in an attempt to hurt the competition. The American standard of living relies on companies to engage in true competition, a driver of innovation, better products at lower prices, and greater commitment to customers. Competitive lobbying practices rot that standard from the inside.
We see on a regular basis what happens when a company has little market competition.
They aren't held accountable, and as a result, they are able to deny customers the service they expect and deserve.
Putting an end to this rot is something that is long overdue in Washington.
Translation - Slovak
Nie čisto americký problém
Vznik piateho princípu nie je čisto americkým fenoménom.
Po svojej návšteve v Argentíne minulý týždeň som poznamenal, že vzťahy medzi železničnými odbormi a odbormi autodopravcov sú tak zlé, že vedú k nárastu politických vrážd. 19teho apríla bol bývalý prezident odborov Argentínskych železníc (Unión Ferroviaria) odsúdený na 15 rokov za vraždu člena ľavicovej Robotníckej strany.
Nárast korporačného vplyvu so zvýšeným vplyvom vlády na súkromný sektor je charakteristickou črtou korporativizmu a fašizmu, nebezpečného ekonomického systému, ktorý potláča inováciu a konkurenciu a stavia masívne rozdiely medzi najbohatšími a najchudobnejšími v spoločnosti.
Ak by boli americké firmy skutočne čestné vo svojom prísľube k súťaži, inovácii a budovaní Amerického sna, potom by sa prestali snažiť kupovať vplyv za účelom uškodiť konkurencii. Americký životný štandard sa spolieha na to že spoločnosti sa zapoja do skutočnej hospodárskej súťaže, čo je hnacím motorom inovácie, lepších produktov pri nižších cenách a väčšiemu záväzku voči zákazníkom. Konkurenčné lobistické praktiky rozožierajú tento štandard zvnútra.
Pravidelne vidíme čo sa deje keď má firma malú konkurenciu na trhu.
Zodpovednosť sa stráca a výsledkom je že odopierajú zákazníkom služby, ktoré si zaslúžia a očakávajú.
Washington mal už dávno ukončiť tento rozkladný proces.
English to Slovak: Description of GT-KUES Method
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - English
Monitoring systems for the detection of loose parts are mandatory for the primary circuit of power plants. The applied measuring principles have been adopted for GT-KUES:
When loose or loosened parts hit the surface of a structure, for example nuts in vessels or pipes, burst-type structure-borne sound signals are generated. The signals spread throughout the entire structure with sound velocity and can be detected by accelerometers, which are e.g. mounted to the structure. Background noise of normal power plant operation generally superimposes the burst signals. Such background noise is classified as a stochastic signal with a mostly constant RMS value.
Basic research carried out for GT-KUES from 2000 to 2002 has disclosed that a similar method can be used for gas turbines to detect the impact of tiles which have loosened inside the combustion chamber and hit the inside of the combustion chamber’s outer shell and the turbine guide vanes. Due to loud background noise present during turbine operation, the basic method had to be improved:
The results of the basic research carried out from 2000 to 2002 can be summarized as follows:
• To a certain extent, the tile impact follows the laws of an elastic impact which generates a high acoustic burst-type structure-borne sound signal between 30 and 150 g in a frequency range of up to 20 kHz and more.
• A special GT-KUES algorithm was developed, which ensures a sensitive detection of these burst signals, even if the operational background noise is up to 30 dB higher than the burst signal itself. The algorithm starts with a frequency analysis (frequency range f = 0 to 20 kHz, time window of FFT dt = 25 msec) in short time intervals of approx. 3 msec. Next, the value of every frequency line of the previously calculated spectra is standardized with its corresponding average value Mi and the variance and a special GT-KUES characteristic value Ki(t) is generated for every time window. The average values Mi for every frequency line i are calculated as floating values for the past approx. 3 sec. This algorithm is continuously implemented “online” by signal processors (DSP) integrated in the AU for each of the eight acceleration signals (for further details, see chapter 4.2.9). Ki(t) thus represents a parameter which describes the intensity of the sought burst signal extracted from the background noise.
• For the monitoring task, six accelerometers are mounted to the guide vane carrier and two accelerometers to the outer shell of the combustion chamber (one at top and bottom each). The sensor signals are processed by the charge amplifiers, digitized by an A/D converter and then transferred to a DSP board which carries out the necessary online calculations in the frequency and time range for all eight channels.
Translation - Slovak
Monitorovací systém detekcie uvoľnených častí je povinný pre primárne okruhy elektrární. Použité princípy merania boli adoptované pre GT-KUES:
Keď voľné, alebo uvoľnené časti zasiahnu povrch konštrukcie, napríklad matice v nádržiach, alebo potrubiach, vzniká typ praskavého nespojitého signálu, ktorý sa prenáša konštrukciou. Signály sa šíria celou konštrukciou rýchlosťou zvuku a môžu byť detekované akcelerometrami, ktoré sú napr. umiestnené na konštrukcii. Šum pozadia pri normálnej prevádzke elektrárne všeobecne prekrýva praskavé nespojité signály. Takýto šum pozadia je klasifikovaný ako stochastický signál s väčšinou konštantnou RMS hodnotou.
Jednoduchý výskum vykonaný na GT-KUES od 2000 do 2002 ukázal, že podobná metóda môže byť použitá na spaľovacie turbíny na detekciu nárazu doštičiek, ktoré sa uvoľnenili vo vnútri spaľovacej komory a zasiahli vnútornú časť vonkajšieho plášťa spaľovacej komory a rozvádzacie lopatky turbíny. Kvôli vysokému šumu na pozadí počas prevádzky turbíny musela byť základná metóda zdokonalená:
Výsledky výskumu vykonaného od 2000 do 2002 môžu byť zhrnuté nasledovne:
• V určitom rozsahu náraz doštičky podlieha zákonom o elastickom dopade, ktorý vytvára vysoké akustické konštrukciou prenášané zvukové signály praskavého typu medzi 30 a 150 g vo frekvenčnom rozsahu do 20 kHz a viac.
• Vyvinutý bol špeciálny GT-KUES algoritmus, ktorý zabezpečuje citlivú detekciu týchto praskavých signálov, dokonca aj keď je šum pozadia do 30 dB vyšší ako je samotný praskavý signál. Algoritmy začínajú frekvenčnou analýzou (frekvenčný rozsah f = 0 do 20 kHz, časové rozpätie FFT dt = 25 msec) v krátkych časových intervaloch cca. 3 msec. Potom je hodnota každej frekvenčnej krivky predtým vypočítaného spektra normalizovaná s jej príslušnou priemernou hodnotou Mi a zmena a špeciálna GT-KUES charakteristická hodnota Ki(t) sa generuje pre každé časové rozpätie. Priemerné hodnoty Mi pre každú frekvenčnú krivku i sú vypočítané ako plávajúce hodnoty pre poslené cca. 3 sek. Tento algoritmus je neustále “online” implementovaný signálovými procesormi (DSP), ktoré sú súčasťou AU pre každý z ôsmych akceleračných signálov (viac detailov nájdete v kapitole 4.2.9). Ki(t) preto reprezentuje parameter, ktorý popisuje intenzitu hľadaného praskavého signálu, ktorý je extrahovaný zo šumu pozadia.
• Za účelom monitorovania je umiestnených šesť akcelerometrov na nosiči rozvádzacích lopatiek a dva akcelerometre na vonkajšom plášti spaľovacej komory (jeden na vrchu, druhý na spodu). Signály snímača sú spracované nábojovými zosilňovačmi, digitalizované A/D meničom a potom prenesené do DSP dosky, ktorá vykonáva potrebné online výpočty vo frekvenčnom a časovom rozsahu pre všetkých osem kanálov.

Glossaries IT, marketing, mechanical
Translation education English language diploma accredited by the State Ex
Experience Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Jun 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English (Profilingua, verified)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, AutoCAD, Frontpage, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Jan Chupac endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
I have been working as a freelance translator since 1998. I own English language diploma accredited by the State Exam Board. I am holder of ATPL (Airline transport pilot license) and ICAO English level 6.

During my professional history I participated in many projects, primarily in the aviation, transportation, automotive, HVAC, mechanical, electrical and civil engineering, power generation, telecommunication, IT, security, military, legal, government, business and finance, as well as in tourism and environment sectors.

I cooperate with other translators in case of time restrictions or large volumes of work.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 289
PRO-level pts: 273


Top languages (PRO)
English to Slovak253
English to Czech16
French to Czech4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering185
Other38
Marketing16
Bus/Financial14
Art/Literary8
Pts in 2 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering32
Electronics / Elect Eng22
Engineering: Industrial20
Energy / Power Generation19
Aerospace / Aviation / Space16
Automotive / Cars & Trucks16
Chemistry; Chem Sci/Eng16
Pts in 20 more flds >

See all points earned >
Keywords: translator, interpreter, slovak, french, english, aviation, power generation, telecommunication, IT, automotive, mechanical, electrical, civil engineering,


Profile last updated
May 6, 2020More translators and interpreters: English to Slovak - French to Slovak - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search