Working languages:
English to Czech
German to Czech
Czech to German

jankaisler
Lawyer and Translator

Local time: 20:57 CET (GMT+1)

Native in: Czech 
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
Blue Board affiliation:
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Law (general)Law: Contract(s)
Law: Patents, Trademarks, CopyrightLaw: Taxation & Customs
Business/Commerce (general)Finance (general)
International Org/Dev/CoopAutomotive / Cars & Trucks
ManufacturingEnvironment & Ecology

Project History 0 projects entered
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Czech: Legal analysis
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English

Legal analysis of AB’s changes to the contractual documentation
We were asked by GGG Development Czech Republic s.r.o. (“GGG”) to analyse (i) the changes that were incorporated in the final draft of the contractual documentation distributed by AB, (ii) our previous comments, which were not accepted by AB, and (iii) the return of deposit paid under the Deposit Agreement. Please find our comments on the individual contracts below.
1 Master Agreement
1.1 Purpose of the Agreement
The Master Agreement governs all relationships between AB and the Purchaser relating to the sale of the Properties. It provides for the execution of the Implementation Agreements.
1.2 General Comment
AB has rejected most of our comments on the Master Agreement (which were already kept, according to previous instruction, to the necessary minimum) which makes the Master Agreement unfavourable to the Purchaser.
1.3 Conclusion of Purchase Contracts (section 2.3)
The individual Purchase Contracts for those Properties that are not encumbered by a pre-emptive right of third parties will be executed on the Closing Day and not after the Closing Day. The Purchase Contracts for Properties with a pre-emptive right of third parties will be executed after Closing for all such Properties with respect to which the pre-emptive right was not exercised or the right of pre-emption has expired by virtue of the respective stipulated time period having elapsed.
1.4 Conclusion of Other Implementation Agreements (section 2.4)
The Lease and Easement Agreements shall be executed not later than 10 business days after the Closing Day.

Please refer to www.xxxx.com/yy for important information on our regulatory position.
1.5 Total Purchase Price (section 3.1)
The Total Purchase Price shall not be subject to any adjustments under the Master Agreement, as previously proposed by AB.
1.6 Escrow Agreement (section 4.4)
AB has not specified the conditions under which the Individual Purchase Price will be released by the escrow agent. According to the wording of the Escrow Agreement, AB is entitled to issue its own vendor’s payment instructions and the escrow agent will be obliged to release the Individual Purchase Price to AB, provided that AB attached to its payment instruction the originals or certified copies of the extracts from the relevant cadastral registries which will contain in their respective sections A (owner) the business name, seat and ID no. of the Purchaser. Our request that such extracts do not contain in their respective sections C (limitation of the ownership right) and D (other records) any records other than those contained in the said extracts as at the Closing Day or those expressly permitted by the Investor and the Purchaser, has not been accepted by AB. We recommend to re-including this in the Escrow Agreement, otherwise new encumbrances of the Properties (such as easements and pre-emptive rights) could be created and registered in the Cadastral Register and the Purchaser could not prevent the release of the full Individual Purchase Price to AB by the escrow agent.
1.7 Contractual Penalty for Failure to Close (section 5)
At our request, AB has included a reciprocal contractual penalty for AB’s failure to execute the Implementation Agreements. Any additional claims from both parties for damages are excluded. Please note that there is a typo in section 5.1. The last sentence should refer to claims of the Vendor, not the Purchaser.
Translation - Czech

Právní rozbor změn provedených AB ve smluvní dokumentaci
Byli jsme požádání GGG Development Czech Republic s.r.o. (“GGG”) o analýzu (i) změn, které byly začleněny do konečného návrhu smluvní dokumentace předkládané společností AB, (ii) našich předchozích komentářů, které nebyly přijaty AB, a (iii) vrácení vkladu zaplaceného na základě Smlouvy o vkladu. Naše komentáře k jednotlivým smlouvám jsou uvedeny níže.
1 Rámcová smlouva
1.1 Účel smlouvy
Rámcová smlouva upravuje veškeré vztahy mezi AB a Kupujícím ohledně prodeje Nemovitostí. Upravuje uzavření Prováděcích smluv.
1.2 Všeobecný komentář
AB zamítla většinu našich komentářů k Rámcové smlouvě (které byly omezeny, v souladu s předchozími pokyny, na nezbytné minimum), což činí Rámcovou smlouvu nevýhodnou pro Kupujícího.
1.3 Uzavření Kupních smluv (Část 2.3)
Individuální Kupní smlouvy na ty Nemovitostí, které nejsou zatíženy předkupním právem třetích osob, budou uzavřeny v Den uzavření a nikoliv po Dni uzavření. Kupní smlouvy na Nemovitostí s předkupním právem třetích osob, budou uzavřeny po Uzavření smluv na všechny takové Nemovitostí, u kterých nebylo předkupní právo uplatněno nebo předkupní právo zaniklo uplynutím příslušné doby, na kterou bylo stanoveno.
1.4 Uzavření ostatních Prováděcích smluv (Část 2.4)
Smlouvy o pronájmu a věcných břemenech musí být uzavřeny nejpozději do 10 pracovních dnů ode Dne uzavření.

Podívejte se prosím na www.xxxx.com/yy ohledně důležitých informací o našem regulačním postavení.
1.5 Celková kupní cena (Část 3.1)
Celková kupní cena nebude předmětem jakýchkoliv úprav podle Rámcové smlouvy, jak bylo dříve navrženo společností AB.
1.6 Smlouva o úschově (Část 4.4)
AB nespecifikovala podmínky, za kterých bude Individuální kupní cena vydána správcem úschovy. Dle Smlouvy o úschově je AB oprávněná dát své vlastní platební pokyny jako prodávající a správce úschovy je povinen vydat Individuální kupní cenu společnosti AB za předpokladu, že AB připojila ke svému platebnímu pokynu originál nebo ověřené kopie výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, které obsahují ve svých příslušných částech A (vlastník) obchodní firmu, sídlo a IČO Kupujícího. Náš požadavek, aby takové výpisy neobsahovaly v jejich příslušných částech C (omezení vlastnického práva) a D (jiné zápisy) žádné zápisy než ty, které jsou obsaženy v uvedených výpisech ke Dni uzavření nebo ty, které byly výslovně povoleny Investorem a Kupujícím, nebyl akceptován společností AB. Doporučujeme opětovné zařazení tohoto ujednání do Smlouvy o úschově, jinak by mohlo dojít k vytvoření nových věcných břemen váznoucích na Nemovitostech (jako nájmy a předkupní práva) a zápisu v katastru nemovitostí a Kupující by nemohl zabránit vydání celé Individuální kupní ceny společnosti AB správcem úschovy.
1.7 Smluvní pokuta za neuzavření (Část 5)
Na naši žádost AB vložila reciproční smluvní pokutu za neuzavření Prováděcích smluv společností AB. Jakékoliv další nároky obou smluvních stran na náhradu škody jsou vyloučeny. Vezměte prosím na vědomí chybu v Části 5.1. Poslední věta se má vztahovat na nároky Prodávajícího, ne Kupujícího.

Pozn. překladatele:

- Escrow Agreement – podmíněná smlouva, jedná se však o smlouvu o (notářské) úschově (složené kupní ceny) – podobně escrow agent – správce úschovy – v úvodu je uvedena však „Deposit Agreement“
- bylo by vhodné vyjasnění s klientem

English to Czech: Confidentiality Agreement
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
HOMECARE CONFIDENTIALITY AGREEMENT


Agreement dated __, 20__, between CCC, LLC (“CCC”) located at OOO Blvd., Suite 000-S, DDD, III, and ______________("Company") located at_______________________.

1. Background. CCC and the Company intend to engage in discussions regarding ____________________________________________(“the Project”). In the course of such discussions it is anticipated that CCC (the "Discloser") may disclose or deliver to Company (the "Recipient") proprietary information for the sole purpose of enabling the Recipients to complete the Project.

2. Proprietary Information. As used in this Agreement, the term "Proprietary Information" shall mean all trade secrets, confidential information and proprietary information of the Discloser (including, without limitation, pricing information, financial statements, cost and expense data, clinical and operations manuals, payor contracts, marketing and customer data, technical and non-technical data, formulae, patterns, compilations, computer programs, software, licenses, drawings, processes, methods, techniques, ideas, supplier data, source code, reference manuals, software updates, improvements, enhancements and releases, computer information, object code, schematic drawings, and research and development information and data).

3. Disclosure of Proprietary Information. The Recipient shall hold in confidence, and shall not disclose to any person outside its organization, any Proprietary Information of the Discloser. The Recipient agrees that the Discloser is and shall remain the exclusive owner of the Discloser's Proprietary Information and all patent, copyright, trade secret, trademark and other intellectual property rights therein.

4. Limitation on Obligations. The obligations of the Recipient specified in Section 3 above shall not apply to any Proprietary Information to the extent that such Proprietary Information: (a) is generally known to the public at the time of disclosure or becomes generally known through no wrongful act on the part of the Recipient; (b) is in the Recipient's possession at the time of disclosure otherwise than as a result of Recipient's breach of any legal obligation; (c) becomes known to the Recipient through disclosure by sources other than the Recipient having the legal right to disclose such Proprietary Information; (d) is independently developed by the Recipient without reference to or reliance upon the Proprietary Information; or (e) is required to be disclosed by the Recipient to comply with applicable laws or governmental regulations, provided that the Recipient provides prior written notice of such disclosure to the Recipient and takes reasonable and lawful actions to avoid and/or minimize the extent of such disclosure.

5. Return of Documents. The Recipient shall, upon the request of the Discloser, return to the Discloser all documents and Proprietary Information received by the Recipient pursuant to this Agreement (and all copies and reproductions thereof, regardless of format or medium).

6. Non-Disclosure of Discussions. (a) No party shall, without the prior written consent of the other party, disclose the existence of the Project to any third party, or make any public statement, or any public announcement, with respect to the Project except as may be necessary, in the opinion of their respective counsel, to comply with the requirements of any law, government order, or regulation, and then only after such announcement or release has been reviewed and approved by the other parties, which approval shall not be unreasonably withheld; (b) Each party agrees that he or it will only discuss the Project with the officers of the other party or their designees.

7. Irreparable Injury. CCC and the Company, agree that damages at law will be insufficient to remedy an aggrieved party hereunder if any term of this Agreement is violated and that an aggrieved part would suffer irreparable damages as a result. Accordingly, an aggrieved party hereunder shall be entitled to injunctive relief (without necessity to post a bond), including, without limitation, its reasonable attorney fees and court costs

8. Term. This Confidentiality Agreement shall remain in effect until either party hereunder notifies the other in writing that this Agreement is terminated. The provisions of this Agreement shall survive for a period of five (5) years following termination of this Agreement.

9. Miscellaneous. (a) This Agreement will be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective heirs, successors and assigns; (b) The provisions of this Agreement are necessary for the protection of the business and goodwill of the parties; (c) If any provision of this Confidentiality Agreement should, under any circumstances, be deemed invalid or inoperative, this Confidentiality Agreement shall be construed with the inoperative portion deleted; (d) This Confidentiality Agreement may be signed on one or more counterparts, all of which shall be read and construed as one and the same document; (e) This CDA shall be governed by the laws of the State of Illinois; and, (f) The obligations expressed in this Agreement shall survive for a period of five (5) years following termination of this Agreement.

EXECUTED as a sealed instrument as of the day and year first set forth above.


CCC, LLL COMPANY

By:
By:

Title:
Title:

Translation - Czech
SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ DUVĚRNOSTI PŘI DOMÁCÍ PÉČI


Smlouva ze dne __, 20__, mezi CCC, LLL (“CCC”) se sídlem OOO Blvd., Suite 000-S, DDD, III, a ______________("Společnost") se sídlem _______________________.

1. Pozadí. CCC a Společnost mají v úmyslu vést diskuzi o ____________________________________________("Projekt"). V průběhu této diskuze se očekává, že CCC ("Oprávněný") může prozradit nebo předat Společnosti ("Příjemce") informace pro vnitřní potřebu pro výhradní účel, aby Příjemce mohl provést Projekt.

Informace pro vnitřní potřebu Jak je použit v této Smlouvě, termín "Informace pro vnitřní potřebu" znamenají veškerá obchodní tajemství, důvěrné informace a informace pro vnitřní potřebu Oprávněný (včetně ale bez omezení na informace o cenách, účetní závěrky, údaje o nákladech a výdajích, klinické a provozní příručky, smlouvy s plátci, marketingové údaje a údaje o zákaznících, technické a netechnické údaje, vzorce, vzory, kompilace, počítačové programy, software, licence, výkresy, postupy, metody, techniky, plány, údaje o dodavatelích, zdrojový kód, referenční manuály, aktualizace software, zlepšení, rozšíření a uvolnění, počítačové informace, kód objektu, skicy a informace a údaje o výzkumu a vývoji).

3. Prozrazení Informací pro vnitřní potřebu. Příjemce je povinen udržovat v tajnosti a neprozradit žádné cizí osobě mimo svoji organizaci žádné Informace pro vnitřní potřebu Oprávněného. Příjemce souhlasí s tím, že Oprávněný je a zůstane výhradním vlastníkem Informací pro vnitřní potřebu Oprávněného a veškerých v tom zahrnutých patentů, autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek a jiných práv z duševního vlastnictví.

4. Omezení závazků. Závazky Příjemce specifikované v článku 3 výše se nevztahují na žádné Informace pro vnitřní potřebu v rozsahu, ve kterém jsou Informace pro vnitřní potřebu: (a) všeobecně známé veřejnosti v době prozrazení nebo se stanou veřejně známými na základě oprávněného jednání na straně Příjemce; (b) jsou v dispozici Příjemce v době prozrazení z jiných důvodů než v důsledku porušení jakéhokoliv právního závazku Příjemce; (c) stanou se pro Příjemce známými prozrazením ze zdroje odlišného od Příjemce se zákonným právem prozradit takové Informace pro vnitřní potřebu; (d) jsou nezávisle dosaženy Příjemcem bez odkazu či využití Informací pro vnitřní potřebu; nebo (e) je požadováno, aby byly prozrazeny Příjemcem za účelem souladu s platnými zákony nebo vládními předpisy, za předpokladu, že Příjemce předloží předchozí písemný souhlas s takovým prozrazením pro Příjemce a učiní přiměřená opatření a právní kroky na zabráněni nebo omezení rozsahu takového prozrazení.

5. Vrácení dokladů. Příjemce je povinen na žádost Oprávněného vrátit Oprávněnému veškeré doklady a Informace pro vnitřní potřebu, které obdržel na základě této Smlouvy (a jejich veškeré kopie a reprodukce, bez ohledu na formu nebo nosič).

6. Neprozrazení diskuze. (a) Žádná ze stran nesmí bez předběžného písemného souhlasu druhé strany prozradit existenci Projektu žádné třetí straně ani učinit jakékoliv veřejné prohlášení ani jakékoliv veřejné oznámení ohledně Projektu s výjimkou, kdy je to nezbytné podle názoru jejího právního zástupce pro dosažení souladu s požadavky zákona, vládního nařízení nebo předpisu a to jen tehdy, kdy takové oznámení bylo přezkoumáno a schváleno ostatními stranami, přičemž toto schválení by nesmí být bezdůvodně odmítnuto; (b) každá ze stran souhlasí s tím, že bude diskutovat o Projektu jen s kompetentními pracovníky druhé strany nebo jejich zmocněnci.

7. Nenapravitelné škody. CRN a Společnost souhlasí s tím, že náhrada škody ze zákona bude nedostačující pro odškodnění poškozené strany podle této Smlouvy, jestliže dojde k porušení kterékoliv podmínky této Smlouvy a poškozená strana utrpí jako následek nenapravitelnou škod. V souladu s tím bude mít poškozená strana nárok na soudní odškodnění (bez nutnosti podání složení kauce), včetně ale bez omezeni přiměřené odměny advokáta a soudních nákladů

8. Doba platnosti. Tato Smlouva o důvěrnosti zůstane účinná až do doby, kdy kterákoliv ze stran této Smlouvy oznámí písemně druhé straně, že je tato Smlouva ukončena. Ustanovení této Smlouvy budou platit po dobu pěti (5) roků po ukončení této Smlouvy.

9. Různé. (a) Tato Smlouva je závazná a platná ke prospěchu stran této Smlouvy a jejich příslušných dědiců, nástupců a postupníkům; (b) ustanovení této Smlouvy jsou nezbytná na ochranu podnikání a pověsti stran; (c) jestliže kterékoliv ustanovení této Smlouvy o důvěrnosti bude za jakýchkoliv okolností považováno za neplatné nebo neúčinné zůstane tato Smlouvy o důvěrnosti v platnosti s vypuštěním neúčinné části; (d) tato Smlouva o důvěrnosti může být podepsána jednou nebo více protistranami, přičemž bude všemi uzavřen jeden totožný dokument; (e) Tato Smlouva o důvěrnosti (CDA) se bude řídit právním řádem státu III; a (f) závazky uvedené v této Smlouvě budou platit po dobu pěti (5) roků po ukončení této Smlouvy.

PODEPSÁNO jako pečetěný dokument v den a rok uvedený výše.


CCC, LLK SPOLEČNOST

Podepsáno:
Podepsáno:

Funkce:
Funkce:

German to Czech: Leistungsbeschreibung
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - German

1 Leistungsbeschreibung
1.1 Einleitung
Mit diesem Leistungsschein überträgt BBB dem Provider die Bearbeitung und den Ausgleich der Reisekosten, welche im Zusammenhang von Dienst- und Geschäftsreisen von Mitarbeitern von BBB angefallen sind. Mitarbeiter können Arbeiter und Angestellte von BBB sowie Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen, Leiharbeitnehmer, freie Mitarbeiter, Studenten und Schüleraushilfen sein. Der Geltungsbereich dieses Leistungsscheins ist auf die BBB GmbH
Translation - Czech


1 Popis výkonů
1.1 Úvod
Tímto výkazem výkonů převádí BBB na Poskytovatele zpracování a vyplacení cestovních nákladů, které vznikly v souvislosti se služebními a obchodními cestami zaměstnanců BBB. Zaměstnanci můžou být dělníci a úředníci BBB, jakož i pracovníci pracovních agentur, zapůjčení pracovníci, externí pracovníci, studenti a žáci-brigádníci. Tento výkaz výkonů platí jen pro BBB GmbH
Czech to German: Kontokorrentkreditvertrag
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Czech
2.7 V případě mimořádné tržní situace, kdy podíl maximální a minimální ze všech kótovaných hodnot PRIBOR v daném dni je větší než 1,5 anebo se některá z hodnot PRIBOR nekótovala, je Banka oprávněna změnit konstrukci úrokové sazby z PRIBOR na KRS XX nebo RS XX v Měně úvěru. O provedené změně bude Banka Klienta neprodleně písemně informovat. Banka je oprávněna změnit konstrukci na původní tržní sazbu po skončení mimořádné tržní situace definované v předcházející větě.
2.8 Banka je oprávněna s okamžitou účinnosti snížit na dobu ji stanovenou úrokovou sazbu z Kontokorentního úvěru. Banka bude Klienta o snížení úrokové sazby z Kontokorentního úvěru písemně informovat.
2.9 Banka bude účtovat k tíži Běžného účtu Klienta úroky z Kontokorentního úvěru měsíčně, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který jsou úroky účtovány. Klient výslovně souhlasí s právem Banky upravit s ohledem na vývoj tržní sazby KRS XX, případně RS XX v Měně úvěru, pokud je tato sjednána,
2.10 Výpočet úroků z jistiny Kontokorentního úvěruje prováděn metodou skutečnost/365dnů.
Klient a Banka se dohodli, že po dobu trvání kontokorentního Úvěru poskytovaného Klientovi podle této Smlouvy se pro účely výpočtu kreditních úroků na Běžném účtu Klienta použije rovněž úroková metoda skutečný počet dnů/365 dnů.
3. Ceny za kontokorentní úvěr
3.1 Klient a Banka se dohodli, že Klient zaplatí Bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,10 % p. a. z nečerpaného Kontokorentního úvěru. Nečerpaným Kontokorentním úvěrem se rozumi denní výše rozdílu mezi stanoveným Limitem a skutečně čerpaným Kontokorentním úvěrem. Pro účely výpočtu ceny za rezervaci zdrojů se použije úroková metoda s využitím počtu dnů 365/365. Vypočtená cena v Měně úvěru se zaokrouhluje na celé jednotky podle obecných pravidel.
3.2 Cena za rezervací zdrojů se zúčtovává měsíčně od data uzavření Smlouvy nejpozději do 5 Obchodních dnů po skončení kalendářního měsíce, kterého se cena za rezervaci zdrojů týká.
3.3 Klient a Banka se dohodli, že Klient počínaje měsícem, ve kterém splní Odkládací podmínky Čerpání, bude Bance platit cenu za spravování Kontokorentního úvěru ve výši 450,00 způsobem podle Sazebníku.
3.4 Klient se zavazuje uhradit Bance cenu za realizaci Kontokorentního úvěru podle této Smlouvy a to ve výši Kč 30 000,00;
4. Nepovolený debet
4.1 Nepovolený debet je:
a) před Konečným dnem splatnosti debetní zůstatek na Běžném účtu v rozsahu převyšujícím Limit;
b) po Konečném dni splatnosti celý debetní zůstatek na Běžném účtu (dále jen „Nepovolený debet").

4.2 Nepovolený debet je splatný okamžikem jeho vzniku.
4.3 Nepovolený debet podle článku 4.1 pism. a) převede Banka nejpozději 11. Obchodní den na Zvláštní účet. Částka Nepovoleného debetu bude přepočtena na Kč Kurzem devíza prodej ke dni převodu.
4.4 Nepovolený debet podle článku 4.1 pism. b) převede Banka na Zvláštní účet nejpozději 6. Obchodní den po jeho vzniku. Částka Nepovoleného debetu bude přepočtena na Kč Kurzem deviza prodej ke dni převodu.
4.5 Nepovolený debet na Běžném účtu (do doby převodu na Zvláštní účet) je úročen úrokovou sazbou vyhlašovanou Bankou pro Nepovolený debet na běžném účtu,
Zvláštní účet
5.1 Pohledávky z Nepovoleného debetu bude Banka evidovat počínaje dnem převodu Nepovoleného debetu na Zvláštním účtu pod evidenčním číslem Zvláštního účtu, které bude Klientovi písemně sděleno. Nepovolený debet se po připsání na Zvláštní účet úročí úrokem podle článku 2.5 a úrokem z prodlení podle článku 10 této Smlouvy,
5.2 Klient je povinen směrovat prostředky k úhradě svých závazků z titulu Nepovoleného debetu na Zvláštní účet.
5.3 Dojdou-li na Běžný účet Klienta prostředky, Banka z nich přednostně provede úhradu svých pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu. Pokud Klient má plnit Bance více splatných závazků, postupuje se podle Pravidel.
Pokud nebude možné provést úhradu pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu způsobem podle článku 5.3, je
5.4 Klient povinen uhradit Bance Nepovolený debet jakýmkoli jiným způsobem.
5.5 V případě, že na Zvláštní účet dojdou platby převyšující pohledávku Banky evidovanou na Zvláštním účtu, Banka použije zbylou část prostředků na úhradu svých dalších již splatných pohledávek za Klientem a převede případně zbylé prostředky na Běžný účet.
5.6 Banka informuje Klienta o stavu pohledávek Banky evidovaných na Zvláštním účtu samostatnou zprávou o zúčtování po každém pohybu na Zvláštním účtu a tyto zprávy doručuje Klientovi způsobem dohodnutým ve Smlouvě o běžném účtu.
6. Měna plateb na zvláštním účtu, kurzové rozdíly
6.1 Klient a Banka se dohodli, že pokud Klient provede úhradu pohledávek evidovaných na Zvláštnim účtu prostředky v cizí méně, Banka provede přepočet cizí měny na Kč Kurzem devíza nákup v případě úhrady převodem z účtu Klienta u Banky nebo Kurzem valuta nákup v případě, že Klient vloží prostředky na Zvláštní účet v hotovosti. Pří stanovení Kurzu valuta nákup se vychází z Kurzu platného v den složeni hotovosti. Při stanovení Kurzu deviza nákup se vychází z Kurzu platného v den odepsání prostředků z účtu Klienta u Banky.
6.2 Při úhradě provedené převodem z účtů vedených u jiných bank nebo vkladem hotovosti u jiných bank je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu u Banky, na který bude taková úhrada směrována,
6.3 Přepočet měny, kterou Banka obdrží podle článku 6.2 na Kč bude proveden způsobem podle článku 6.4 pro bezhotovostní platby. Přepočet bude proveden Kurzem platným v den, ke kterému byla úhrada připsána na účet Banky vedený u zahraniční banky nebo na účet zahraniční banky vedený u Banky.
6.4 Případný přepočet cizí měny na Kč u jiné banky je dán jejími obchodními podmínkami {např. kurzy pro přepočet, poplatky, odměnami apod.). Na úhradu závazku Klienta bude použita částka, kterou Banka od jiné banky obdrží, přičemž Banka neodpovídá za to, jakým kurzem a za jakých podmínek je přepočet u jiné banky proveden.
7. Úhrada pohledávek po splatnosti, plnění více závazků
7.1 Klient je povinen zajistit dostatečné množství prostředků na svých účtech u Banky v době splatností příslušných úroků, jistiny, splátek a dalších peněžitých závazků Klienta v souladu se Smlouvou. Klient a Banka se dohodli, že Banka je oprávněna zatížit bez příkazu (souhlasu) Klienta jeho účty u Banky platbami uvedenými v předchozí věté, nebude-li dohodnuto jinak. Klient se nezbavuje své odpovědnosti za závazky ze Smlouvy a ani se jeho závazky ze Smlouvy nesníží, pokud Banka neprovede danou platbu k tíží některého účtu Klienta u Banky v příslušný Den splatností. Výpis z účetních knih Banky je považován za dostatečný důkaz o závazku vyplývajícím ze Smlouvy, kromě případů zřejmé chyby.
7.2 Je-li Klient povinen plnit zároveň několik splatných závazků ze Smlouvy, případně spiatných závazků z jiných závazkových vztahů vůči Bance, a poskytnuté plnění nestačí ke splnéní všech splatných závazků Klienta vůči Bance, je plnění poskytnuté Klientem použito na úhradu závazku Klienta vůči Bance určeného podle Pravidel. V případě, že dojde k realizaci zajištění, použije Banka prostředky takto získané na úhradu zajištěných pohledávek v pořadí podle Pravidel.
7.3 Veškeré platby, které Klient uskuteční podle Smlouvy, musí být prosty všech srážek. Pokud zákon ukládá Klientovi srážky z jakékoliv takové platby, je Klient povinen zvýšit předmětnou částku tak, aby po odečtení srážek Banka obdržela částku rovnající se té, kterou mela obdržet podle Smlouvy.
8. Zajištění pohledávek ze smlouvy
8.1 Letter oř Comfort vystavený společnosti CCC AG, SSS, Spolková republika Německo zajišťující pohledávky vyplývající z této Smlouvy do výše 30 000 000,00 Kč.

Translation - German
2. Kontokorrentkredit
2.1 Die Bank verpflichtet sich, dem Klienten den Kontokorrentkredit bis zur Höhe des Limits von 30.000.000,- CZK zu gewähren.
2.2 Die Bank wird dem Klienten den Kontokorrentkredit nur nach der Erfüllung der Aufschiebenden Bedingungen der Kreditschöpfung gewähren.
2.3 Der Klient ist verpflichtet, den Kontokorrentkredit ausschließlich für den folgenden Zweck zu benutzen:
■ Finanzierung der kurzfristigen Forderungen bis zur Fälligkeitsfrist,
der Klient ist verpflichtet, jederzeit auf die Aufforderung der Bank nachzuweisen, dass er den Kontokorrentkredit zum angeführten Zweck benutzte bzw. benutzt.
2.4 Der Klient kann den Kontokorrentkredit jederzeit zurückzahlen, spätestens jedoch bis zum Endgültigen Tag der Fälligkeit. Der Klient ist berechtigt, den Kontokorrentkredit vor dem Endgültigen Tag der Fälligkeit auch wiederholt zu schöpfen, die ausstehende Summe des Kontokorrentkredits darf jedoch das aktuelle Limit nicht überschreiten. Der Endgültige Tag der Fälligkeit des Kontokorrentkredits ist der 00.00.2000.
2.5 Die Seiten haben vereinbart, dass der Kontokorrentkredit mit dem flexiblen Zinssatz verzinst wird, der sich aus dem O/N PRIBOR und der festen Abweichung in der Höhe von 0,30 % p. a. zusammensetzt■
2.6 Im Fall des Verstoßes ist die Bank berechtigt, die vereinbarte feste Abweichung um 15,00 Prozentpunkte zu erhöhen.

2.7 Im Fall einer außergewöhnlichen Marktsituation, wenn der Anteil der maximalen und minimalen von allen kotierten Werte PRIBOR am gegebenen Tag größer als v 1,5 ist oder einer der Werte PRIBOR nicht kotiert hatte, ist die Bank berechtigt, die Konstruktion des Zinssatzes von PRIBOR auf KRS KB oder RS KB in der Kreditwährung zu ändern. Über die durchgeführte Änderung wird die Bank den Klienten unverzüglich schriftlich informieren. Die Bank ist berechtigt, die Konstruktion in den ursprünglichen Marktzinssatz nach der Beendigung der im vorherigen Satz definierten außergewöhnlichen Marktsituation zu ändern.
2.8 Die Bank ist berechtigt, mit sofortiger Wirkung für die von ihr festgelegte Dauer den Zinssatz auf den Kontokorrentkredit herabzusetzen. Die Bank wird den Klienten über die Herabsetzung des Zinssatzes auf den Kontokorrentkredit schriftlich informieren.
2.9 Die Bank wird zur Last des Kontokorrentkontos des Klienten den Zins vom Kontokorrentkonto monatlich anrechnen, und zwar zum letzten Tag des Kalendermonats, für den der Zins angerechnet wird. Der Klient stimmt ausdrücklich dem Recht der Bank zu, mit Rücksicht auf die Entwicklung des Marktzinssatzes KRS KB, bzw. RS KB in der Kreditwährung zu ändern, falls dies vereinbart wurde.
2.10 Die Zinsberechnung aus dem Kapital des Kontokorrentkredits wird mit der Methode Ist-Stand/365 Tage ausgeführt.
Der Klient und die Bank haben vereinbart, dass für die Dauer des Bestehens des Kontokorrentkredits, der dem Klienten gemäß dieses Vertrages gewährt wird, für den Zweck der Berechnung des Kreditzinses auf dem Kontokorrentkonto des Klienten ebenfalls die Zinsmethode Tatsächliche Tagesanzahl /365 Tage benutzt wird.
3. Preise für den Kontokorrentkredit
3.1 Der Klient und die Bank haben vereinbart, dass der Klient der Bank den Preis für die Reservierung der Finanzmittel in der Höhe von 0,10 % p. a. aus dem nicht geschöpften Kontokorrentkredit bezahlen wird. Als nicht geschöpfter Kontokorrentkredit versteht sich die tägliche Differenz zwischen dem festgesetzten Limit und dem tatsächlich geschöpften Kontokorrentkredit. Für den Zweck der Berechnung des Preises für die Reservierung der Finanzmittel wird die Zinsmethode mit Benutzung der Tagesanzahl 365/365 benutzt. Der Berechnete Preis in der Kreditwährung wird auf ganze Einheiten gemäß der allgemeinen Regel abgerundet.
3.2 Der Preis für die Reservierung der Finanzmittel wird monatlich ab Datum der Vertragsschließung spätestens 5 Handelstage nach dem Ende des Kalendermonats, den der Preis für die Reservierung der Finanzmittel betrifft, angerechnet.
3.3 Der Klient und die Bank haben vereinbart, dass der Klient beginnend mit dem Monat, in dem er die aufschiebenden Bedingungen der Kreditschöpfung erfüllt, der Bank den Preis für die Verwaltung des Kontokorrentkredits in der Höhe von 450,00 CZK auf die Art gem. Tarif bezahlen wird.
3.4 Der Klient verpflichtet sich, der Bank den Preis für Realisation des Kontokorrentkredits gemäß dieses Vertrages, und zwar in der Höhe von 30.000,00 CZK zu bezahlen
4. Unerlaubtes Debet
4.1 Das Unerlaubte Debet ist:
a) vor dem Endgültigen Tag der Fälligkeit des Debetrestbetrags auf dem Kontokorrentkonto im Umfang, der das Limit übersteigt;
b) nach dem Endgültigen Tag der Fälligkeit der ganze Debetrestbetrag auf dem Kontokorrentkonto (weiter nur „ Unerlaubtes Debet ").

4.2 Das Unerlaubte Debet ist am Tag seines Entstehens fällig.
4.3 Das Unerlaubte Debet gem. Artikel 4.1 Buchst. a) übernimmt die Bank spätestens am 11. Handelstag auf ein Sonderkonto. Der Betrag des Unerlaubten Debets wird in CKZ mit dem Wechselkurs CZK Devisenverkauf am Tag der Überweisung umgerechnet.
4.4 Das Unerlaubte Debet gem. Artikel 4.1 Buchst. b) überweist die Bank auf ein Sonderkonto spätestens am 6. Handelstag nach seiner Entstehung. Der Betrag des Unerlaubten Debets wird in CKZ mit dem Wechselkurs CZK Devisenverkauf am Tag der Überweisung umgerechnet.
4.5 Das Unerlaubte Debet auf dem Kontokorrentkonto (bis zum Zeitpunkt der Überweisung auf ein Sonderkonto) wird mit dem von der Bank bekannt gegebenen Zinssatz für das Unerlaubte Debet auf dem Kontokorrentkonto verzinst.
5. Sonderkonto
5.1 Die Forderungen aus dem Unerlaubten Debet wird die Bank beginnend mit dem Tag der Überweisung des Unerlaubten Debets auf dem Sonderkonto unter der Registriernummer des Sonderkontos registrieren, die dem Klienten schriftlich mitgeteilt wird. Das Unerlaubte Debet wird nach der Überschreibung auf das Sonderkonto mit dem Zinssatz gem. Artikel 2.5 und mit dem Verzugszins gem. Artikel 10 dieses Vertrages verzinst.
5.2 Der Klient ist verpflichtet, die Finanzmittel zur Begleichung seiner Verbindlichkeiten aufgrund des Unerlaubten Debets auf das Sonderkonto zu richten.
5.3 Falls dem Kontokorrentkonto des Klienten Finanzmittel gutgeschrieben werden, wird die Bank vorrangig die Anrechnung auf ihre auf dem Sonderkonto registrierten Forderungen durchführen. Falls der Klient mehrere fällige Forderungen der Bank erfüllen soll, wird gemäß der Regel vorgegangen.
5.4 Falls es nicht möglich wird, die Begleichung der auf dem Sonderkonto registrierten Forderungen auf die Art gem. Artikel 5.3 durchzuführen, ist der Klient verpflichtet, der Bank das Unerlaubte Debet auf jegliche andere Weise zu begleichen.
5.5 In dem Fall, dass dem Sonderkonto Zahlungen, die die auf dem Sonderkonto registrierte Forderung übersteigen, gutgeschrieben werden, wird die Bank den übrig bleibenden Teil der Finanzmittel zur Begleichung ihrer weiteren schon fälligen Forderungen dem Klienten gegenüber benutzen und wird die eventuellen Restfinanzmittel auf das Kontokorrentkonto überweisen.
5.6 Die Bank wird den Klienten über den Stand der auf dem Abrechnung registrierten Forderungen mit einem Sonderbericht über die Abrechnung jeder Bewegung und diese Mitteilungen wird sie dem Klienten auf die Art, die in dem Vertrag über das Kontokorrentkonto vereinbart ist, zustellen.
6. Die Währung der Zahlungen auf dem Sonderkonto, Wechselkursdifferenzen
6.1 Der Klient und die Bank haben vereinbart, dass falls der Klient die Begleichung der auf dem Sonderkonto registrierten Forderungen mit den Finanzmitteln in einer fremden Währung durchführt, wird die Bank die Umrechnung der Fremdwährung in CZK mit dem Kurs Devisen-Einkauf in dem Fall der Begleichung mittels Überweisung von dem Konto des Klienten bei der Bank oder mit dem Kurs Valuta-Einkauf in dem Fall, dass der Klient die Finanzmittel auf das Sonderkonto die Finanzmittel in Bar einzahlt, durchführen. Bei der Bestimmung des Kurses Valuta-Einkauf wird von dem Kurs, der am Tag der Bareinzahlung gilt, ausgegangen. Bei der Bestimmung des Kurses Devisen-Einkauf wird von dem Kurs, der am Tag der Belastung durch die Finanzmittel des Kontos des Klienten bei der Bank gilt, ausgegangen.
6.2 Bei der Begleichung durch Überweisung von den Konti bei anderen Banken oder bei der Bareinzahlung bei anderen Banken ist der Klient verpflichtet, im voraus mit der Bank die Identifikation des Kontos bei der Bank, auf das eine solche Begleichung gerichtet wird, zu vereinbaren.
6.3 Die Umrechnung der Währung, die die Bank gem. Artikel 6.2 auf die CZK erhält, wird auf die Art gem. Artikel 6.4 über bargeldlose Zahlungen durchgeführt. Die Umrechnung wird mit dem Kurs durchgeführt, der am Tag gilt, an dem die Bezahlung auf das bei einer ausländischen Bank geführte Konto der Bank oder auf das Konto einer ausländischen Bank, geführt bei der Bank, gutgeschrieben wird.
6.4 Die eventuelle Umrechnung der fremden Währung auf die CZK bei einer anderen Bank ist durch ihre Geschäftsbedingungen gegeben (z. B. Kurse für die Umrechnung, Gebühren, Provisionen u. ä.). Für die Begleichung der Verpflichtung des Klienten wird der Betrag benutzt, den die Bank von einer anderen Bank erhält, wobei die Bank nicht dafür verantwortlich ist, mit welchem Kurs und unter welchen Bedingungen die Umrechnung bei einer anderen Bank durchgeführt wird.
7. Die Begleichung der Forderungen nach der Fälligkeit, Erfüllung mehreren Verpflichtungen
7.1 Der Klient ist verpflichtet, genügende Menge der Finanzmittel auf seinen Konti bei der Bank zum Zeitpunkt der Fälligkeit der entsprechenden Zinsen, Kapitals, Ratenzahlungen und weiterer Geldforderungen des Klienten im Einklang mit dem Vertrag zu sichern. Der Klient und die Bank haben vereinbart, dass die Bank berechtig ist, ohne Auftrag (Zustimmung) des Klienten seine Konti bei der Bank mit den in dem vorherigen Satz angeführten Zahlungen zu belasten, falls nicht anders vereinbart. Der Klient befreit sich nicht von seiner Verantwortung für die Verpflichtungen aus dem Vertrag und seine Verpflichtungen werden auch nicht niedriger, falls die Bank die Zahlung zur Last eines Kontos des Klienten bei der Bank am entsprechenden Fälligkeitstag nicht durchführt. Der Auszug aus den Rechnungsbüchern der Bank wird als ausreichender Beweis über die aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung, betrachtet, mit Ausnahme der Fälle eines offensichtlichen Fehlers.
7.2 Falls der Klient verpflichtet ist, zugleich mehrere fällige Verpflichtungen aus dem Vertrag, bzw. mehrerer verbundener Verpflichtungen aus anderen Verbindlichkeiten der Bank gegenüber zu erfüllen, und die gewährte Leistung zur Erfüllung sämtlicher fälliger Verpflichtungen des Klienten der Bank gegenüber nicht reicht, wird die durch den Klienten gewährte Leistung für die Begleichung der Verpflichtung des Klienten der Bank gegenüber, die gemäß der Regeln bestimmt wird, benutzt. In dem Fall, dass die Sicherung realisiert wird, wird die Bank auf diese Weise gewonnene Finanzmittel für die Begleichung der gesicherten Forderungen in der Reihenfolge gemäß der Regeln benutzen.
7.3 Sämtlichen Zahlungen, die der Klient gemäß dem Vertrag durchführt, müssen frei von jeglichen Abzügen sein. Falls das Gesetz dem Klienten Abzüge von irgendeiner solchen Zahlung auferlegt, ist der Klient verpflichtet, den betreffenden Betrag so zu erhöhen, dass nach dem Abzug der Abschläge die Bank einen Betrag erhält, den sie gemäß dem Vertrag erhalten sollte.
8. Absicherung der Forderungen aus dem Vertrag
8.1 Letter of Comfort ausgestellt von der Gesellschaft DDDD AG, AAAA, Bundesrepublik Deutschland sichernd die Forderungen, die aus diesem Vertrag resultieren bis zur 30.000.000,00 CZK.Translation education Other - Charles University, Law Faculty, Prague, Czech Republic, 1964-1970, JUDr. 1972
Experience Years of experience: 47. Registered at ProZ.com: Jun 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Czech (Státní jazyková škola Praha)
German to Czech (Inlingua Sprachschule Konstanz)
Czech to German (Inlingua Sprachschule Konstanz)
Memberships Czech Bar Association (Česká advokátní komora)
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS Studio 2011, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
Website http://www.kaisler.de
CV/Resume CV available upon request
Bio
I am Czech lawyer (member of Czech Bar Association) and translator living alternately in Germany and Czech Republic.

Fields of my specialization as a translator:

Legal texts: Law (Civil, Business and Company Law, Contracts, Documents)

Technical texts (Machinery, Automotive, Construction and Agricultural machinery - Handbooks)
Business & Finance (Banking, Insurance, Investments, Marketing)
Environment Protection

My sample translations are anonymized.

References: www.kaisler.de (in English and German)
e. g. Skoda VW Group, Lindauer Dornier, Opel, Volkswagen, Kienzle, Trumpf, AEG, GM, Red Bull, Siemens, Samsung, International Criminal Court in Haag, Black&Decker, RIM, ADM - ArcherDanielsMidland, Pfizer, Biogen, Kimberly Clark, Lloyd`s etc.

Standard price: 0,90 €/normline with 55 keystrokes
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 11504
PRO-level pts: 11238


Top languages (PRO)
German to Czech5774
English to Czech3557
Czech to German1233
Czech to English674
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering4327
Law/Patents3053
Bus/Financial1781
Other972
Medical325
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering1938
Law (general)1868
Law: Contract(s)1260
Finance (general)632
Construction / Civil Engineering552
Automotive / Cars & Trucks392
Business/Commerce (general)261
Pts in 86 more flds >

See all points earned >
Keywords: Czech lawyer, legal translations, contracts, patents, automotive technology, machinery, real estate, insurance, finance, member of Czech Bar Association, living alternately in Germany and Czech Republic


Profile last updated
Feb 25, 2018More translators and interpreters: English to Czech - German to Czech - Czech to German   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search