Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 27 '19 pol>eng Instrukcja Bezpiecznego Prowadzenia Robót Safe Work Method Statement pro closed no
- May 13 '19 pol>eng położyć glazurę Ceramic Tiling Installation pro closed ok
- Jan 28 '19 pol>eng studnia w posadzce floor pit pro open no
- Sep 23 '18 pol>eng ściana wygrodzenia pożarowego Fire barier Wall pro closed ok
- Oct 19 '18 pol>eng nośność śruby na ścinanie Bolt Shear Capacity pro closed no
- Oct 2 '18 pol>eng przejąć (obszar pod budowę) site posession for construction pro closed ok
- Feb 25 '18 pol>eng koryto drogi Road bed pro open no
- Dec 14 '17 pol>eng gniazdo Socket pro closed ok
- Sep 26 '17 pol>eng Strop skrzynkowy waffer Slab pro just_closed no
- Sep 26 '17 pol>eng Elewacja ściany zachodniej West wall elevation view pro closed no
- Jul 12 '17 pol>eng powykonawczo As built pro closed no
- Jun 18 '17 pol>eng ogrzewanie podłogowe Under floor heating pro open no
- Jun 18 '17 pol>eng ukałd pionowy vertical arrangement pro open no
- May 17 '17 pol>eng dzwonek ridge flashing pro closed ok
- May 24 '17 pol>eng technologia płyta - słup slab-column technology pro closed ok
- May 17 '17 pol>eng grunt do wbudowania Fill soil pro closed ok
- May 25 '17 pol>eng projekt roboczy Concept design pro closed ok
- Oct 10 '16 pol>eng pomiar wyrównania posadzki level survey, tolerance of the base course pro open no
- Sep 4 '16 pol>eng podbudowa podatna flexible subbase pro open no
- Sep 6 '16 pol>eng warstwa stropowa podłoża gruntowego top of the subgrade layer pro open no
4 Mar 13 '16 pol>eng mleczko anhydrytowe (calcium sulphate/anhydrite) laitance pro closed no
4 Mar 13 '16 pol>eng teoria wyjścia theory of exit pro closed ok
- Mar 11 '16 pol>eng kwalifikacja wojskowa screening for military suitability pro closed ok
- Mar 11 '16 pol>eng likwidacja szkody częściowej adjustment of partial losses pro closed ok
4 Mar 10 '16 pol>eng Oświadczenie kierownika prac works manager statement pro closed ok
- Mar 8 '16 pol>eng opt. koryt. corridor optic pro closed ok
4 Mar 6 '16 pol>eng zastrzeżenie umowne contractual stipulation pro closed no
4 Mar 3 '16 pol>eng w świetle wykończenia clear height of the finished space pro closed no
- Mar 3 '16 pol>eng tynk cyklinowany scraped texture render/plaster pro closed ok
4 Mar 1 '16 pol>eng zaczep oczkowy towing eye pro closed ok
4 Feb 27 '16 pol>eng klauzula waloryzacyjna vs. klauzula walutowa escalator clause vs. currency escalation clause pro closed no
4 Feb 27 '16 pol>eng powstałe ścieki generated wastewater pro closed ok
- Feb 26 '16 pol>eng klucz powłoki at the apex of the structure pro closed ok
- Feb 14 '16 pol>eng akumulator bytowy deep-cycle battery pro closed ok
4 Feb 14 '16 pol>eng złączka bezpiecznikowa fuse terminal pro closed ok
4 Feb 10 '16 pol>eng w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części on the List of Official Names of Localities and Their Parts pro closed ok
- Feb 3 '16 pol>eng działania związane z artykułem 5 measures under Article 5 pro closed no
- Jan 16 '16 pol>eng dyfraktor (w ekranie akustycznym) diffracting device pro closed ok
- Jan 15 '16 pol>eng diagnostyka przeżyciowa pre-mortem diagnostic pro closed no
- Jan 6 '16 pol>eng księga robót records of the geodetic survey pro closed no
4 Jan 5 '16 pol>eng herbarium herb garden pro closed ok
- Dec 27 '15 pol>eng rzut z inwentaryzacji measured floor plan pro closed ok
4 Dec 21 '15 pol>eng beton szczelny waterproof concrete pro closed no
- Dec 23 '15 pol>eng szkody seryjne serial damages pro just_closed no
NP Dec 6 '15 pol>eng marka (wspornika daszku) embedded plate pro open no
- Nov 11 '15 pol>eng Spółdzielnia Kółek Rolniczych machinery rings cooperative pro closed ok
4 Nov 11 '15 pol>eng Sprężanie metodą kontrolowanego momentu dokręcenia śruby tightening of bolts by the torque control method pro closed no
- Nov 10 '15 pol>eng warszawka "warszawka" (derogatory term for stereotypical inhabitants of Warsaw as a group) pro closed ok
- Nov 10 '15 pol>eng regulaminowe obroty wojskowe drill regulations pro closed no
- Nov 10 '15 pol>eng grunt uszlachetniony improved soil pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last