Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 29 eng>mac cryptocurrency Криптовалута pro open no
4 Aug 14 eng>mac Voltage surge пренапон pro closed ok
- Apr 3 mac>eng delovoden broj reference/ref.no pro open no
- Apr 3 mac>eng Zakon za ednosaltereski sistem Law on (the) one stop shop system pro open no
4 Jan 2 eng>mac box wrench ѕвездаст клуч pro closed ok
- Oct 8 '18 eng>mac corporate tax law закон за корпоративен данок на доход pro closed no
- Oct 5 '18 eng>mac application design применлив/апликативен дизајн pro closed no
- Oct 4 '18 eng>mac ordinary partnership обично партнерство pro closed no
- Oct 3 '18 eng>mac settlement of works завршување (комплетирање) на работите pro closed ok
- Oct 3 '18 eng>mac provisional (temporary) acceptance условно (времено/привремено) прифаќање pro closed no
- Sep 18 '18 eng>mac tee fitting Т-спојница/спојка pro closed ok
4 Jun 1 '18 eng>mac adverse issue несакан (непожелен) проблем pro closed ok
- May 16 '18 eng>mac rolling audit флексибилна/(про)менлива ревизија pro closed ok
- Apr 12 '18 mac>eng za naplata na FZOM at the expense of the Health Insurance Fund of Macedonia pro closed no
4 Apr 12 '18 mac>eng presmetka calculation pro closed no
- Apr 12 '18 mac>eng upat referral pro closed no
4 Feb 25 '18 mac>eng Папочник? Umbilical cord pro closed ok
4 Feb 22 '18 eng>mac sliding support поддршка против лизгање (свлекување) pro closed ok
- Feb 22 '18 eng>mac pin игличка/пин pro closed ok
4 Feb 22 '18 eng>mac snug-tighted цврсто (добро/соодветно) затегнати pro closed ok
- Jan 20 '18 eng>mac severability Издвојување на одредби од договорот (салваторна клаузула) pro open no
- Jan 4 '18 eng>mac assent прифаќање pro closed ok
4 Dec 26 '17 eng>mac Least Squares Fitting Метод на најмали квадрати (вклопување/совпаѓање на најмали квадрати) pro closed ok
4 Dec 26 '17 eng>mac ponding пондирање pro closed ok
1 Dec 23 '17 eng>mac extension bolt анкер завртка pro closed ok
- Dec 23 '17 eng>mac live wire жица под напон pro just_closed ok
2 Dec 23 '17 eng>mac water trap задршка (задржување) на вода pro closed ok
4 Dec 3 '17 eng>mac tension steel еластичен челик pro closed ok
1 Nov 26 '17 eng>mac base shear максимална (очекувана) странична/бочна сила при сеизмичко придвижување на основата pro closed no
4 Nov 26 '17 eng>mac response spectrum спектар на (сеизмички) одговор/реакција pro closed ok
- Nov 26 '17 eng>mac clear cover конкретно (непосредно) растојание pro open no
- Nov 19 '17 eng>mac unfactored loads непроменливи (постојани/константни/предодредени) оптоварувања pro closed ok
4 Nov 19 '17 eng>mac point forces точкасти сили/сили со дејство на/врз една точка (со насоченост врз една точка) pro closed ok
4 Nov 19 '17 eng>mac ultimate bearing limit state гранична состојба на носивост pro closed ok
4 Nov 19 '17 eng>mac Partial Safety Factors фактори на/за делумна безбедност (коефициенти/индекси на (делумно) оптоварување) pro closed ok
- Nov 19 '17 eng>mac vertical joint springs пружини на вертикални споеви / вертикално (вертикални) споени пружини pro open no
4 Nov 18 '17 eng>mac Storey Drift (коефициент/количник/индекс/сооднос на) изместување/отклонување/отстапување на спрат/кат pro closed ok
4 Nov 18 '17 eng>mac Mass Source извор на маса pro closed ok
4 Nov 18 '17 eng>mac Wind Design дизајн/проектирање за отпорност на ветар/ветер pro closed ok
4 Nov 18 '17 eng>mac framing type (со) рамковна структура/конструкција pro closed ok
4 Nov 16 '17 eng>mac Аqueous phase Водена фаза pro closed ok
3 Nov 15 '17 mac>eng Стаж на осигурување Years of service pro closed no
4 Nov 15 '17 eng>mac cap sheet (битуменска-и) покривна/кровна фолија/покривен материјал pro closed ok
4 Nov 11 '17 eng>mac fourth power (резултат од/на) четврти степен pro closed ok
4 Nov 11 '17 eng>mac dipping flow cups чашки/шољи за (тестирање на/проверка на) проток со потопување/спуштање pro closed ok
4 Nov 11 '17 eng>mac near-Newtonian блиски до Њутновите/ (со) речиси Њутнови pro closed ok
- Oct 31 '17 eng>mac stud испакнат дел/столбче/откриен дел на шраф/шајка/копче pro closed ok
- Oct 31 '17 eng>mac work size работна величина/големина/димензија pro closed ok
- Oct 25 '17 eng>mac deflecting plate електрода за/на отклон (плоча за/на отклон) pro closed ok
4 Oct 25 '17 eng>mac pressure seal заптивка (затворач) за споеви (контактни површини) со/под висок притисок pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search