Working languages:
Dutch to English
English to Dutch

Geraldine Nesbitt
content that converts

Netherlands
Local time: 21:52 CEST (GMT+2)

Native in: English (Variants: UK, US) Native in English
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is listed as an employee of:
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Voiceover (dubbing), MT post-editing, Transcription, Training, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
AgricultureArt, Arts & Crafts, Painting
Biology (-tech,-chem,micro-)Poetry & Literature
Cinema, Film, TV, DramaBotany
Photography/Imaging (& Graphic Arts)Music
Media / Multimedia
Portfolio Sample translations submitted: 5
Dutch to English: Web conent Erasmus University Rotterdam
General field: Other
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - Dutch
World Economic Forum publiceert nieuwe ranking
van landen naar innovatie- en concurrentiekracht

Nederlandse economie behoort tot de wereldtop:
Nederland stijgt naar de 7e plaats op de mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum

• Wereldtop: Nederland blijft stijgen op de mondiale concurrentie ranglijst

• Omslag naar kenniseconomie: Het Nederlandse onderwijssysteem (8e plaats) vormt de basis van de Nederlandse kenniseconomie. Tevens is de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven sterk verbeterd (8e plaats) en instroom van kenniswerkers is toegenomen.

• Infrastructuur van wereldklasse en efficiënte marktwerking: de blijvende investeringen in kwaliteit van de infrastructuur voor zee (2e plaats), rail (6e plaats) en luchttransport (5e plaats) verbeteren het vestigingsklimaat Tevens heeft de ingezette liberalisering van markten (9e plaats) geleid tot een toenemende bedrijvigheid.

• Stabiele macro-economische omgeving: Ondanks het toegenomen begrotingstekort (5,18 % van het BNP) is de macro-economische omgeving meer stabiel dan dat van vele andere geavanceerde economieën.

• Redelijke innovatieve bedrijven: Nederlandse bedrijven zijn zeer geavanceerd (5e plaats) en redelijk innovatief (12e plaats) en lopen voorop in het toepassen nieuwe technologische toepassingen voor productiviteitsverbetering (5e plaats).
Persbericht: Embargo tot woensdag 7 september 2010, 9:00 uur!

Informatie: Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
• Afdeling Voorlichting: drs. Marianne Schouten (tel.: 06 51586614: [email protected])
• Prof. dr. Henk W. Volberda (tel.: 06-129722333, 010-4082210, e-mail: [email protected], www.rsm.nl/hvolberda), Prof. dr. Frans A.J. van den Bosch (tel.: 31 (0)10-4081955, e-mail: [email protected], www.rsm.nl/fvandenbosch),
• INSCOPE: Research for Innovation, www.inscope.nl; www.rsm.nl
Translation - English
World Economic Forum publishes new ranking of countries
by innovation and competitiveness

Dutch Economy among the world´s top:
The Netherlands climbs to 7th place on the global competitiveness index of the World Economic Forum

• World top: The Netherlands continues to rise in global competitiveness rankings

• Transition to knowledge economy: The Dutch education system (8th place) is the foundation for the Dutch knowledge economy. In addition, the cooperation between knowledge institutions and companies has improved greatly (8th place) and the influx of knowledge workers has increased.

• Top class infrastructure and efficient market forces: the continued investments in the quality of the infrastructure for sea (2nd place, rail (6th place) and air transport (5th place) improve the business location climate. In addition, the implemented liberalization of markets (9th place) has led to an increase in activity.

• Stable macro-economic environment: Despite the increase in budget shortage (5.18 % of the BNP), the macro-economic environment is more stable than that of many other advanced economies.

• Reasonably innovative companies: Dutch businesses are extremely advanced (5th place) and reasonably innovative (12th place) and lead the way in the application of new technological advances for improving productivity (5th place).
Press Release: Embargo until Wednesday 7 September 2010, 9:00 a.m.!

Information: Rotterdam School of Management, Erasmus University
• Information Department: Marianne Schouten MA (tel.: 06 51586614: [email protected])
• Professor Henk W. Volberda (tel.: 06-129722333, 010-4082210, e-mail: [email protected], www.rsm.nl/hvolberda), Professor Frans A.J. van den Bosch (tel.: 31 (0)10-4081955, e-mail: [email protected], www.rsm.nl/fvandenbosch),
• INSCOPE: Research for Innovation, www.inscope.nl; www.rsm.nl
Dutch to English: Home » Verrassend veel mogelijkheden!
General field: Marketing
Detailed field: Agriculture
Source text - Dutch
U kunt het zo gek niet bedenken: met de Gark ruimt u praktisch alle soorten tuinafval, zoals gemaaid gras, bladeren en ander boomafval, snoeiafval, alle soorten onkruid en verwijderd mos. Met de Gark verwijdert u in een handomdraai afval van het gazon, uit de perken, van de paden, van het grind en zelfs uit de vijver.

In de moestuin rooit u met het grootste gemak aardappelen, knollen en bollen, ontdaan van grond en zonder ze te beschadigen.

Ook voor het rapen van gevallen fruit of noten en het ruimen van dennenappels, kastanjes en eikels biedt de Gark uitkomst.

Het verdelen van bemesting zoals compost over het gazon en
tussen de planten was nog nooit zo gemakkelijk.

Voor paarden- en ponyliefhebbers is de Gark het ideale hulpmiddel bij het uitmesten van de stal en het schoonhouden van de weide.

De Gark is ook uitermate geschikt voor het ruimen van achtergelaten
afval op speelweiden, campings, recreatieterreinen en het strand.
Translation - English
With the Gark you can clear up almost every imaginable type of garden waste such as mown grass, leaves and other tree waste, pruning waste, every type of weed and moss. In the blink of an eye the Gark removes waste from the lawn, from the flower bed, from the path, from gravel and even from the garden pond.No need to keep switching between a fork and a shovel, and bending over. The Gark can do it all in one.

You can dig up potatoes, bulbs and tubers from the vegetable garden with the greatest of ease, stripped of soil and undamaged.

The Gark is the solution for gathering fallen fruit or nuts, and clearing up pine cones, chestnuts and conkers.

Spreading manure, mulch or compost over the lawn and in between plants has never been so easy.

For horse and pony lovers the Gark is the ideal tool for cleaning out the stable and for keeping the pasture clean, without back breaking stooping.

The Gark is also ideally suited to clearing out waste left in playgrounds, camping sites, recreational areas and the beach.


Dutch to English: SBW International Newsletter 2009
General field: Other
Detailed field: Biology (-tech,-chem,micro-)
Source text - Dutch
Wisseling van de wacht bij SBW
Na achttien jaar draagt Alewijn Broere zijn taken als algemeen directeur bij SBW over aan financieel directeur Geert Jan van Leeuwen. Broere neemt de leiding op zich van de vestiging in Brazilië. Van Leeuwen wordt verantwoordelijk voor Europa en Afrika. De nieuwe situatie gaat is per 1 maart ingegaan.

Volgens Broere zit er perspectief in de Latijns-Amerikaanse markt. “Het perspectief moet echter wel worden omgezet in harde orders, goede en betrouwbare kwaliteit en innovatie. SBW do Brasil is niet alleen een productievestiging, maar steeds meer een volwaardig weefselkweekbedrijf. Met een afdeling Marketing & Sales en Planning; een onderzoeksafdeling voor het ontwikkelen van protocollen van nieuwe gewassen, het opschalen van het TIB (eb en vloed) systeem en het onderzoek met somatische embryogenese van koffie en pinus. Dat geheel vraagt om meer leiding dan er nu is. Ook het afharden van de gewassen na de weefselkweek is een belangrijk aandachtspunt. Kortom, er is veel werk te doen. De Latijns-Amerikaanse markt heeft potentie, dus het is wijs om nu te investeren.”Sterke punten

‘Focussen' is het woord dat Van Leeuwen en Broere gebruiken. Focussen op de sterke punten van de vestigingen. Nederland is het kenniscentrum, in Ghana vindt de bulkproductie plaats en in Macedonië de meer complexe productie. Voor Brazilië ligt de nadruk, naast het ontwikkelen van de lokale markt, op innovatie en kennisuitwisseling met Nederland.

Van Leeuwen: “Wat Nederland betreft richten we ons op innovatie in productie en technieken. Dat biedt meerwaarde voor onze klanten, zoals het TIB-systeem en somatische embryogenese bewijzen. Kostenbesparende en productieverhogende technieken. Met Naktuinbouw hebben we in het verleden voor de sierteelt het Naktuinbouw-Elite® systeem ontwikkeld, om planten zo gezond mogelijk te krijgen.”“SBW legt de lat nu eenmaal erg hoog,” vult Broere aan. “Daarbij hoort ook de hoge kwaliteitseis aan de producten die uiteindelijk de markt op gaan. Het uitgangsmateriaal moet schoon zijn. Dat is tegenwoordig een must! Verder is eind vorig jaar een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, waaruit bleek dat we worden gewaardeerd om onze betrouwbaarheid, goede kwaliteit, goede logistiek en goede communicatie. Daar willen we ons op blijven richten, dat vindt onze klant belangrijk.”Orderportefeuille

Tot slot een vraag over de huidige marktsituatie. Voelt SBW inmiddels ook de consequenties van de kredietcrisis? “De orderportefeuille is nog goed gevuld, er zijn nauwelijks orders komen te vervallen,” stelt Van Leeuwen gerust. Enthousiast vervolgt hij: “Sterker nog, na een bezoek aan onze vestiging in Ghana plaatste een klant recent zelfs een extra order!”


Translation - English
Handing over the reins
After eighteen years Alewijn Broere hands over the reins as Managing Director at SBW to Financiel Director, Geert Jan van Leeuwen. Broere will assume responsibility for running the facility in Brazil. Van Leeuwen will take responsibility for Europe and Africa. This situation came into effect on March 1 st.

There is plenty of potential in the Latin American market, according to Broere. “That potential needs to be turned into definite orders, good, reliable quality and innovation. SBW do Brasil is not only a production company, but increasingly a fully fledged tissue culture laboratory. It has its own Marketing & Sales and Planning departments; a research department for protocol development for new crops, up-scaling of the TIB (ebb and flood) system and research into Somatic embryogenesis for Coffee and Pine. All of that demands more guidance and leadership than there is at the moment. Also weaning off of crops that come out of tissue culture is an important area for attention. In short, there is a lot of work to be done. The Latin American market has potential, therefore we are wise to make that investment now.”Strengths

‘Focus' is the word that Van Leeuwen and Broere use. Focus on the strengths at each facility. The Netherlands houses the expertise, in Ghana bulk production is carried out, and in Macedonia more complex production takes place. Besides development of the local market the emphasis for Brazil the emphasis lies in innovation and exchange of expertise with The Netherlands.

Van Leeuwen: “As far as The Netherlands is concerned, we concentrate on innovation in production and technology. That gives our customers added value, such as the TIB-system en Somatic embryogenesis prove. Cost reduction and production increasing technologies. In the past we developed the Naktuinbouw-Elite® system for ornamental plants with the Naktuinbouw, to produce the healthiest possible plants.”“SBW keeps the bar raised high,” adds Broere. “And that includes the high quality standards for plants that reach the market. The source material must be virus free. A definite must these days! Also, at the end of last year we carried out a customer satisfaction survey; the results showed that we are respected for our reliability, good quality, good logistics and good communication. We want to continue paying attention to those areas that our customers value.”Order portfolio

In conclusion a question about the current market situation. Has SBW felt any of the effects of the current economic crisis? “The order portfolio is still well filled, and almost no orders have been lost,” Van Leeuwen assures. Enthusiastically he continues: “In fact, after a visit to our Ghanaian lab a customer recently placed an additional order!”

Dutch to English: Box3 - magazine article
General field: Marketing
Detailed field: Media / Multimedia
Source text - Dutch
“Kleuren en trends spotten werd een tweede natuur”
Al na enkele minuten in het gezelschap
van Hilde Francq valt op dat
deze dame bijzonder goed weet
waarover ze het heeft. Nochtans heeft
ze nooit een echte designopleiding
gevolgd. Na haar studies economie
rolde ze geleidelijk aan en veeleer
toevallig in de wereld van de kleuren.
“Ik startte mijn carrière een twintigtal
jaar geleden in de fietssector, maar
het viel me op dat de meeste fietsen
er vrij saai uitzagen. Daar probeerde
ik iets aan te doen, bij de kinderfietsen
bijvoorbeeld met behulp van
licenties van Disney en Studio 100. Zo
ben ik me steeds meer in kleur gaan
verdiepen en specialiseren, in functie
van een marketingconcept.”
Hilde Francq had de kleurmicrobe
stevig te pakken en richtte later ‘Box
3’ op, haar eigen bedrijf dat kleuren
combineert en voorspelt. Fietsproducenten
maken vandaag nog steeds een
belangrijk deel uit van het klantenbestand
van het bureau, maar in de loop
der jaren is het bureau steeds breder
gaan werken. De naam van het bureau
is in dat opzicht niet toevallig gekozen.
“Een doos is als een rechthoek met
vier zijden”, legt Hilde uit. “Daar halen
we er een van weg, om te laten zien
dat we zonder problemen ‘outside the
box’ kunnen denken.”
Het bureau voegt de daad bij het
woord. Vandaag werkt Box 3 onder
meer voor producenten van brilmonturen
en zitzakken, maar Hilde en
haar team passen deze inzichten ook
toe op interieurs en decoratie. De
manier van werken voor de verschillende
sectoren vertoont echter
overeenkomsten. “Het is telkens
onze taak om de juiste kleuren uit
te kiezen voor de juiste doelgroep,
ook al past natuurlijk niet elke kleur
bij elk product”, vertelt de zaakvoerster.
“Bovendien zijn kleurtrends
ook steeds gelinkt aan sociale en
maatschappelijke trends. Het feit
dat we voor zoveel verschillende
bedrijven werken, zorgt ook voor een
interessante kruisbestuiving. Uit de
ene sector leren we ook zaken bij die
we bij andere opdrachten kunnen
toepassen.” Onder de klanten van
Box 3 vinden we onder meer klinkende
namen als Beaulieu, Wildspirit
en Arte.
Evolutie, geen revolutie
Twee keer per jaar publiceert Box 3
een lijvig ‘Color Trends’ rapport, waarin
het bureau haar inzichten en bevindingen
bundelt. “Daar werken we
maar liefst zes maanden aan”, aldus
Hilde Francq. “We reizen de wereld
rond, bezoeken overal beurzen en kijken
goed om ons heen in onder meer
steden en musea. Dat ‘trendspotten’
wordt zo haast een tweede natuur,
een zesde zintuig bijna. Wij kijken in
zekere zin anders naar de wereld dan
de meeste mensen.” Hilde haalt haar
inspiratie letterlijk overal vandaan. Zo
baseerde Box 3 zich voor een nieuwe
collectie tafellinnen van Serax op
de retrotrend die we tegenwoordig
overal zien. Het kleurenpalet was
gebaseerd op ‘vergeten groenten’ als
postelein, kardoen en rode biet die
opnieuw in zijn. Bij de presentatie van
de kleurcollectie kwamen ook deze
groenten prominent in beeld.
Translation - English
“Spotting colors and trends has become second nature”

In Decostyle, just for once, we will not introduce you to a designer in the traditional sense of the word. But the job of ‘trend forecaster’, Hilde Francq, is just as interesting as that of designer. With her company, ‘Box 3’, she forecasts the most important trends and shifts in the area of color combinations, materials and textures. And Box3 does that for companies from many different industries.

After only a couple of minutes in the company of Hilde Francq it is obvious that this lady really knows what she is talking about. However, she had never had a proper design training. After completing her studies in Economics she gradually and rather coincidentally rolled into the world of colours. “I started my career about twenty years ago in the bicycle industry, but it struck me that most bicycles looked pretty boring. I tried to do something about that, with children’s bikes for example, using licences from Disney and Studio 100. So I began to look more deeply into and to specialize in color, as a feature of a marketing concept.”

Hilde Francq had seriously caught the color bug and later established her own company, ‘Box 3’, that combines and forecasts color. Today, bicycle manufacturers are still an important part of the company’s client base but over the years the company has broadened its work area. In that context, the name of the company was not chosen by accident. “A box is like a rectangle with four sides,” Hilde explains. “We take one of them away to show that we have no problem thinking ‘outside the box’.”

The company puts its words into actions. Nowadays, Box 3 works for manufacturers of eyewear and beanbags, among others, but Hilde and her team also apply these insights to interiors and decor. The working methods for the different industries do have similarities. “It is always our job to choose the right colors for the right target group even though not every color is suited to every product,’’ says the business manager. “Furthermore, color trends are always linked to social and societal trends. The fact that we work for so many different companies also makes for interesting cross-breeding. Also, we can learn things from one sector that we can apply to other assignments.” Among the Box 3 customers we find resounding names such as Beaulieu, Wildspirit and Arte.

Evolution, not revolution
Twice a year, Box 3 publishes a weighty ‘Color Trends’ report, where the company bundles its insights and findings. “We like to work for at least six months on it,” says Hilde Francq. “We travel all over the world to visit trade fairs and take a good look around us in cities and museums everywhere. That ‘trend spotting’ has become almost second nature, practically a sixth sense. To a certain extent, we view the world differently from most people.” Hilde literally takes her inspiration from everywhere. Thus, for the new collection of table linen from Serax, Box 3 turned to the retro-trend that we are seeing everywhere right now. The color palette is based on ‘forgotten vegetables’ such as purslane, cardoon and beetroot that are ‘in’ again. At the presentation of the color collection, these vegetables were prominently in the picture.

Dutch to English: Avifauna Brochure
General field: Other
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Dutch
GASTVRIJHEID IN EEN BIJZONDERE AMBIANCE

Van der Valk Avifauna beschikt over een viersterrenhotel, restaurant, bar, rondvaartboten, een casino, een partycentrum en een vogelpark met grote speeltuin. Ideaal voor een korte vakantie of zakelijk verblijf.

Hotelfaciliteiten
* Gratis parkeren
* Gratis WiFi internet
* Gratis toegang vogelpark
* Sfeervolle hotelbar
* Vergaderfaciliteiten
* À la carte restaurant
* Live Cooking Buffet
* Rondvaarten
* Casino
* Korting op de entree van het
naastgelegen zwembad
Kamers
Avifauna beschikt over 94 comfortabele kamers, waaronder standaardkamers, comfort kamers, familiekamers en een drietal prachtige suites. Alle kamers zijn voorzien van bad en/of douche, toilet, televisie, telefoon en gratis WiFi internet.

Tekstinzetje:
ONTDEK VOGELS UIT DE HELE WERELD IN HET PRACHTIGE VOGELPARK

Culinair genieten
Geniet van een drankje in de sfeervolle hotelbar of een heerlijk driegangendiner in het à la carte restaurant. In het weekend ziet u de koks live in actie tijdens het Live Cooking Buffet.

Tekstinzetje:
MAAK EEN ONTSPANNEN RONDVAART MET REDERIJ AVIFAUNA

Midden in het Groene Hart
Avifauna ligt midden in het Groene Hart van Zuid-Holland op circa 30 minuten rijden van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam en op 20 minuten afstand van Schiphol. Een perfecte uitvalsbasis voor de mooiste fiets,- wandel- en vaartochten en een centrale locatie voor uw zakelijke bijeenkomsten.

Tekstinzetje:
AVIFAUNA IS EEN BIJZONDERE, EXOTISCHE LOCATIE VOOR UW FEEST, HUWELIJK, DINER, VERGADERING OF CONGRES TOT 1000 PERSONEN
Zakelijk verblijf
Avifauna is een uitstekende locatie voor uw vergadering, congres, seminar of bedrijfspresentatie. Hiervoor heeft u de keuze uit 11 vergaderzalen, waarvan 7 midden in het vogelpark gelegen zijn. Wissel werk af met ontspanning door een bezoek aan het vogelpark of een rondvaart over de Zuid-Hollandse plassen.

Kijk op www.avifauna.nl/hotel voor als onze arrangementen!

Van der Valk Avifauna
Hoorn 65
2404 HG Alphen aan den Rijn
0172-48 75 75
[email protected]
www.avifauna.nl
Translation - English
HOSPITALITY IN A SPECIAL AMBIANCE

Van der Valk Avifauna has a four star hotel, restaurant, bar, tour boats, a casino a party centre and a bird park with a large playground. Ideal for a short break or business stay.

Hotel facilities
* Free parking
* Free Wi-Fi internet
* Free access to bird park
* Charming hotel bar
* Meeting facilities
* À la carte restaurant
* Live Cooking Buffet
* Boat tour
* Casino
* Discount on entry to the adjacent swimming pool
Rooms
Avifauna has over 94 comfortable rooms, which include standard rooms, comfort rooms, family rooms and three beautiful suites. All rooms have bath and/or shower, toilet, television and free Wi-Fi internet.

Text block:
DISCOVER BIRDS FROM ALL OVER THE WORLD IN THIS BEAUTIFUL BIRD PARK

Culinary enjoyment
Enjoy a drink in the charming hotel bar or a delicious three course meal in the à la carte restaurant. See the chefs live in action every weekend during the Live Cooking Buffet.

Text block:
TAKE A RELAXED TOUR ON ONE OF THE AVIFAUNA BOATS

In the middle of the Green Heart
Avifauna is situated in the middle of the Green Heart of South Holland, about a 30 minute drive from Amsterdam, The Hague, Utrecht and Rotterdam and about a 20 minute drive from Schiphol. A perfect base for the most beautiful cycling, hiking and sailing trips and a central location for your business meetings.

Text block:
AVIFAUNA IS A VERY SPECIAL, EXOTIC LOCATION FOR YOUR PARTY, WEDDING, MEAL, MEETING OR CONFERENCE FOR UP TO 1000 PEOPLE
Business stay
Avifauna is an excellent location for your meeting, conference, seminar or business presentation. There is a choice of 11 meeting rooms, 7 of which are in situated in the middle of the bird park. Take a break from work and relax with a visit to the bird park or a boat tour on the waterways of South Holland.

See www.avifauna.nl/hotel for all our packages!

Van der Valk Avifauna
Hoorn 65
2404 HG Alphen aan den Rijn
0172-48 75 75
[email protected]
www.avifauna.nl

Experience Years of experience: 35. Registered at ProZ.com: Sep 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Frontpage, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Powerpoint, SDL TRADOS
Website http://www.writeaway.nl
CV/Resume These days I use my linked In profile instead of a CV.
Bio
Geraldine Nesbitt is Write Away, Text and Design and her creative approach is what makes Write Away, Text and Design unique. Her creative writing and painting ventures have developed her sharp eye for detail and widened her area of vision creating an ability to think ‘outside the box’. She believes in authenticity and that is reflected in all her activities. Moving from employment to self-employment Geraldine set up Write Away, Text and Design. She believes in the perfect first impression and uses her skills as a writer and creative thinker to help companies develop the optimum profile at home and abroad. Geraldine has 25 years experience in business in The Netherlands, and has worked for various sectors and in a wide variety of positions. Her professional jargon ranges from financial, to sales and marketing. Her area of expertise includes pharmaceutical, agricultural and legal texts. Her design skills were developed on the job as a DTPer and web content manager.
She is a native English speaker, fluent in Dutch. Her writing and translation experience in Dutch and English spans 25 years.
Keywords: English, Dutch, localization, writing, editing, web content, design


Profile last updated
Jun 19, 2020More translators and interpreters: Dutch to English - English to Dutch   More language pairs