Member since Oct '09

Working languages:
English to Polish
Polish (monolingual)
Polish to English

Availability today:
Available

January 2021
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Adam Jarczyk - "non legitur"
Technical content technically sound!

Zabrze, Slaskie, Poland
Local time: 16:48 CET (GMT+1)

Native in: Polish Native in Polish
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
25 positive reviews
2 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Contest winner This person has won one or more ProZ.com translation contests
TwB volunteer This person has translated 80,030 words for Translators without Borders
What Adam Jarczyk is working on
info
Sep 14, 2020 (posted via ProZ.com):  Working as a recording engineer for musical production; CD mastering and booklet layouting included. ...more, + 64 other entries »
  Display standardized information
User message
MScEE Silesian University of Technology; sysadmin; high precision technical and IT linguist EN>PL & PL>EN.
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
Electronics / Elect EngMechanics / Mech Engineering
Engineering: IndustrialTelecom(munications)
IT (Information Technology)Computers: Systems, Networks
Computers: SoftwareShips, Sailing, Maritime
Automation & RoboticsManufacturing

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 80,030
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 494, Questions answered: 154
Project History 147 projects entered    36 positive feedback from outsourcers    1 positive feedback from colleagues

Blue Board entries made by this user  5 entries

Payment methods accepted Wire transfer, if needed: PayPal, ask for options & conditions!
Company size <3 employees
Currencies accepted Euro (eur), Pounds sterling (gbp), Polish zlotys (pln), U. S. dollars (usd)
Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Polish: The Maximum Data Rate of a Channel -> Maksymalna przepływność kanału
General field: Science
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English

Nyquist proved that if an arbitrary signal has been run through a low-pass filter of bandwidth H, the filtered signal can be completely reconstructed by making only 2H (exact) samples per second. Sampling the line faster than 2H times per second is pointless because the higher frequency components that such sampling could recover have already been filtered out. If the signal consists of V discrete levels, Nyquist's theorem states:

maximum data range = 2H log2 V bits/second

For example, a noiseless 3-kHz channel cannot transmit binary (i.e., two-level) signals at a rate exceeding 6000 bps.

So far we have considered only noiseless channels. If random noise is present, the situation deteriorates rapidly. And there is always random (thermal) noise present due to the motion of the molecules in the system. The amount of thermal noise present is measured by the ratio of the signal power to the noise power, called the signal-to-noise ratio. If we denote the signal power by S and the noise power by N, the signal-to-noise ratio is S/N. Usually, the ratio itself is not quoted; instead, the quantity 10 log10 S/N is given. These units are called decibels (dB). A S/N ratio of 10 is 10 dB, a ratio of 100 is 20 dB, a ratio of 1000 is 30 dB, and so on. The manufacturers of stereo amplifiers often characterize the bandwidth (frequency range) over which their product is linear by giving the 3-dB frequency on each end. These are the points at which the amplification factor has been approximately halved (because log 103 ~= 0.5).

Translation - Polish

Nyquist udowodnił, że jeśli przepuści się dowolny sygnał przez filtr dolnoprzepustowy o szerokości pasma H, odfiltrowany sygnał można całkowicie odtworzyć przez pobieranie jedynie 2H (dokładnie) próbek na sekundę. Próbkowanie sygnału szybsze niż 2H razy na sekundę jest bezcelowe, ponieważ składniki sygnału o wyższych częstotliwościach, które takie próbkowanie pozwoliłoby zarejestrować, zostały już odfiltrowane. Jeśli sygnał składa się z V dyskretnych poziomów, twierdzenie Nyquista mówi, że:

maksymalna przepływność = 2H log2V b/s

Na przykład bezszumowy kanał o szerokości 3 kHz nie może przesyłać sygnałów binarnych (tzn. dwupoziomowych) z szybkością przekraczającą 6000 b/s.

Do tej pory rozważaliśmy tylko kanały bez zakłóceń. W obecności losowego szumu sytuacja błyskawicznie się pogarsza. A w systemie zawsze jest obecny losowy (termiczny) szum pochodzący od ruchu cząsteczek. Ilość szumu termicznego jest mierzona w postaci stosunku mocy sygnału do mocy szumu zwanej stosunkiem sygnał/szum. Jeśli oznaczymy moc sygnału przez S, a moc szumu przez N, stosunek sygnał/szum wynosi S/N. Zwykle nie podaje się tego stosunku wprost, lecz w postaci 10 log10S/N. Ta jednostka jest zwana decybelem (dB). Stosunek sygnał/szum równy 10 to 10 dB, równy 100 to 20 dB, równy 1000 to inaczej 30 dB i tak dalej. Producenci wzmacniaczy stereo często podają pasmo (zakres częstotliwości), w którym ich urządzenie zachowuje się liniowo, podając częstotliwości 3 dB na obu krańcach zakresu. Są to punkty, w których współczynnik wzmocnienia spada mniej więcej o połowę (ponieważ log103 ~= 0,5).

English to Polish: Induction Voltage Regulators -> Indukcyjne regulatory napięcia
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English

Technical description

The construction of an induction voltage regulator is derived from that of the slip-ring induction motor. The magnetic circuit of rotor and stator is made of the dynamo steel sheets laminations with axial slots around the air gap, uniformly divided on whole the circumference. The input winding is usually (except the regulators with the special XXXXXX connection) embedded in the rotary rotor - for easier supply of input current into the winding (as the input current is usually smaller than the output current). The winding of the induction voltage regulators is mostly two-pole, only exceptionally four-pole winding.

Description of mechanical assembly

a) Double three-phase induction voltage regulators

They are produced in vertical design, every time with separate air ventilation. They consist of two stators, mutually bound with an intermediate stator, and two rotors mounted on a common shaft. The induction voltage regulator stands on the intermediate stator, in which a fan is mounted. On the intermediate stator there is a common terminal board for input and output voltages. On the opposite side there is fitted a terminal board for the servomotor, a fan asynchronous motor and terminals of limit and blocking switches. Into one cover there are mounted the gear mechanism with a hand-wheel and an asynchronous motor, blocking switches and the indicator.

b) Single induction voltage regulators - three-phase and special

Their design is similar to that of double induction voltage regulators. They have only one stator and one rotor.
The regulators are foot-mounted with separate air ventilation. The fan is placed on the cover above the machine. On the same cover there is also the gear mechanism with hand-wheel and indicator. On the stator there is the terminal box for input and output voltages. The auxiliary terminal box for fan motor, servomotor and limit switches is mounted into the second cover. The servomotor is placed on the cover with the gear mechanism on the opposite side of the terminal box. (With older designs the motors for driving the fan and servomotor have their own terminal boards, the same as the blocking switches).

Translation - Polish

Opis techniczny

Konstrukcja indukcyjnego regulatora napięcia wywodzi się z pierścieniowego silnika indukcyjnego. Obwód magnetyczny rotora i statora wykonany jest z blach rdzenia ze stali prądnicowej z osiowymi żłobkami dookoła szczeliny powietrznej, równomiernie rozłożonymi na całym obwodzie. Uzwojenie wejściowe jest zwykle (z wyjątkiem regulatorów ze specjalnym połączeniem XXXXXX) osadzone w obrotowym rotorze aby ułatwić doprowadzanie prądu wejściowego do uzwojenia (ponieważ prąd wejściowy jest zwykle niższy od wyjściowego). Uzwojenia indukcyjnych regulatorów napięcia są w większości dwubiegunowe; tylko w wyjątkowych wypadkach czterobiegunowe.

Opis konstrukcji mechanicznej

a) Podwójne trójfazowe indukcyjne regulatory napięcia

Konstruowane w układzie pionowym, za każdym razem z osobną wentylacją. Składają się z dwóch statorów, połączonych ze sobą statorem pośrednim, oraz dwóch rotorów zamocowanych na wspólnym wale. Indukcyjny regulator napięcia stoi na statorze pośrednim, na którym zamontowany jest wentylator. Na statorze pośrednim zamocowana jest wspólna tabliczka zaciskowa dla napięć wejściowych i wyjściowych. Po przeciwnej stronie zainstalowana jest tabliczka zaciskowa serwomotoru, asynchronicznego silnika wentylatora i złączy wyłączników krańcowych i blokujących. Na jednej pokrywie jest zamocowany mechanizm przekładniowy z kółkiem ręcznym oraz silnik asynchroniczny, wyłączniki blokujące i wskaźnik.

b) Pojedyncze trójfazowe indukcyjne regulatory napięcia - trójfazowe i specjalne

Ich konstrukcja jest podobna do podwójnych indukcyjnych regulatorów napięcia. Mają tylko jeden stator i jeden rotor.
Regulatory są montowane na stopie z odrębną wentylacją powietrza. Wentylator jest umieszczony na pokrywie nad maszyną. Na tej samej pokrywie znajduje się mechanizm przekładniowy z kółkiem ręcznym oraz wskaźnik. Na statorze znajduje się skrzynka zaciskowa dla napięć wejściowych i wyjściowych. Pomocnicza skrzynka zaciskowa dla silnika wentylatora, serwomotoru i wyłączników krańcowych zamocowana jest na drugiej pokrywie. Serwomotor umieszczony jest na pokrywie z mechanizmem przekładniowym po przeciwnej stronie skrzynki zaciskowej. (W starszych konstrukcjach silniki napędzające wentylator i serwomotor mają własne tabliczki zaciskowe, te same co wyłączniki blokujące).

English to Polish: Sero te amavi
General field: Art/Literary
Detailed field: Religion
Source text - English

Far too late have I begun to love you, beauty, how old you are, and at the same time how new, far too late have I begun to love you.

You were inside me, I was outside, and I searched you, a seeing blind, far from myself, spilt like water, I ran away from you and got lost among so much beauty that is not you.

Then you called and shouted, you broke apart my deafness. Eye-blinding you appeared for to chase my blindness to flight. Fragrantly you came and I took breath, and still I grasp for breath and for you.

I tasted you and since then have been thirsty and hungry for you. I, having been slightly touched, was lit by your light. And now I am aflame towards you, towards peace.

(Text by Huub Oosterhuis, in translation by Monika Fahrnberger, after St. Augustine, Confessions, X.27 - "sero te amavi" © Monika Fahrnberger, 2006.)

Thanks go to Stichting Leerhuis & Liturgie, Amsterdam, for their permission to use the German text version as text of the composition in 2006.

Translation - Polish

O wiele za późno zacząłem kochać cię, piękności, jak dawna jesteś, a zarazem jak nowa, o wiele za późno zacząłem kochać cię.

Byłaś we mnie, ja byłem na zewnątrz, szukałem cię, widzący ślepiec, z dala od siebie samego, rozlany jak woda, uciekałem od ciebie i zatraciłem się wśród takiego mnóstwa piękna które nie jest tobą.

Wtedy zawołałaś i krzyknęłaś, przełamałaś moją głuchotę. Oślepiająca dla oczu pojawiłaś się, aby przegnać moją ślepotę. Pachnąco nadeszłaś i nabrałem oddechu i nadal sięgam po oddech i po ciebie.

Skosztowałem ciebie i odtąd byłem spragniony i zgłodniały ciebie. Ja, lekko dotknięty, zostałem rozświetlony przez twoje światło. I teraz płonę ku tobie, ku pokojowi.

Tekst Huuba Oosterhuisa według Św. Augustyna, Wyznania, X.27 - "sero te amavi", przekład z języka angielskiego © Adam Jarczyk, 2008

Podziękowania należą się Stichting Leerhuis & Liturgie, Amsterdam, za udzielenie zezwolenia na wykorzystanie niemieckiej wersji tekstu do kompozycji w roku 2006.


Standards / Certification(s) SDL Certified
Experience Years of experience: 25. Registered at ProZ.com: Oct 2009. Became a member: Oct 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Polish (Silesian Technical University)
English to Polish (proZ.com PRO status)
English to Polish (SDL Trados certification)
Polish to English (SDL Trados certification)
Memberships N/A
TeamsPolish-Greek tandem
Software Adobe Acrobat, Indesign, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, OmegaT, Finale 2012, GIMP 2, Microsoft Access, Microsoft Works, Poedit, Scribus 1.5.2, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
Forum posts 35 forum posts
Website http://www.adartemmusicae.com/adam_jarczyk_translations/
CV/Resume CV available upon request.
Events and training
Conferences attended
Contests won 2014 annual ProZ.com translation contest: English to Polish
Professional practices "non legitur" endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Adam Jarczyk (MScEE), high precision linguist (technical and IT texts, website localization), EN>PL, PL monolingual:

No nonsensical phrases without any technical understanding of the processes being described in your texts, manuals, instructions: Contract the premium work of a high level technical professional - and you'll get your project right at the first attempt! Inquire and book your slot here!

I am an experienced technical and IT translator (more than 3 dozen books translated in IT alone which all successfully went to print!) with 24 years of experience and regular clients in Poland and - nowadays mostly - abroad.
See a listing of my published translations available in the catalogue of the Polish National Library!

I am most experienced in working with technology-related source texts:

 • hardware
 • software localization
 • industrial production lines
 • manuals
 • training materials
 • safety at work brochures
 • tender specifications
 • marketing materials
 • etc.

Highly knowledgeable with website localization, will work with HTML and graphics and can accept many unusual or complicated source file formats.

I work with pdf-files and can offer to generate this format for your translation from source material of any kind.

Most often I choose to translate with SDL Trados Studio, but am ready to accept tasks for memoQ,
OmegaT, Poedit, and other CAT-tools.


For my clients I am willing to go the extra mile which can mean things as diverse as quicker-than-normal turnaround, jobs occasionally also accepted over weekends, service during holidays (for regular clients), research work, work from paper sources and other necessary extra services. Any job accepted will undergo my quality control process which includes thorough text analysis ahead of translation start, terminology and other research as required, several stages of editing, checking and proofreading.

I pride myself rather to turn down an assignment than to accept any work beyond my expertise - you can be sure to receive a document that will completely meet your requirements. See what my content customers shared in terms of our cooperation!


Education:

 • I earned my Masters Degree in Electronics and Telecommunications, specialty field: Electronic Systems, from Silesian Technical University and have also taught at this institution and served as a Systems Administrator in their IT Department.
 • In addition to language tuition at secondary school and university level I also had the chance to be fully immersed in my "other" language, English, through numerous travels and months spent abroad as well as my international professional contacts and partners with whom English is the main language of (written and spoken) exchange.
 • I am officially SDL certified (all available levels).
 • And last, but no way least: I am a member of the proZ.com PRO network according to the EN15038 quality standard for my primary language pair EN>PL.

Certified PROs.jpg


Volunteer work:

 • Main localizer of a large translation platform into Polish - more information available upon request.
 • Gladly supporting Translators without Borders as a translator and senior reviewer for Polish:

English to Polish volunteer translator
English to Polish senior reviewer & volunteer translator


Please, also see my professional website Adam Jarczyk, professional translations, where you can find further background information, testimonials, pricing ideas, expertise and more.

25 years of experience, IT and technical specialist, high precision linguist, more than 65,000 pages translated, including full books!

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 494
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Polish434
Polish to English60
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering422
Other36
Science12
Medical8
Bus/Financial8
Pts in 2 more flds >
Top specific fields (PRO)
Electronics / Elect Eng66
Engineering (general)58
Mechanics / Mech Engineering47
IT (Information Technology)40
Automotive / Cars & Trucks36
Energy / Power Generation31
Construction / Civil Engineering24
Pts in 23 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects147
With client feedback36
Corroborated36
100% positive (36 entries)
positive36
neutral0
negative0

Job type
Translation119
Editing/proofreading14
Website localization5
Desktop publishing3
2
Transcreation1
Training session1
Vendor management1
DTP/Formatting1
Language pairs
English to Polish117
Polish to English12
Polish11
English9
3
Specialty fields
IT (Information Technology)56
Computers: Systems, Networks27
Internet, e-Commerce21
Electronics / Elect Eng20
Computers: Software17
Marketing / Market Research15
Mechanics / Mech Engineering14
Human Resources12
Music10
Advertising / Public Relations8
Energy / Power Generation7
Engineering: Industrial7
Materials (Plastics, Ceramics, etc.)6
Education / Pedagogy6
Engineering (general)6
Other5
Construction / Civil Engineering5
Tourism & Travel4
Manufacturing4
Computers: Hardware4
Transport / Transportation / Shipping4
Science (general)4
Games / Video Games / Gaming / Casino4
Computers (general)3
Environment & Ecology2
Furniture / Household Appliances2
Mining & Minerals / Gems2
Religion2
Automotive / Cars & Trucks2
Food & Drink2
Aerospace / Aviation / Space2
Ships, Sailing, Maritime2
Surveying2
Poetry & Literature1
Paper / Paper Manufacturing1
Metallurgy / Casting1
Telecom(munications)1
Linguistics1
Media / Multimedia1
General / Conversation / Greetings / Letters1
Printing & Publishing1
Retail1
Other fields
Medical: Health Care7
International Org/Dev/Coop2
Management2
Metrology2
Chemistry; Chem Sci/Eng2
Finance (general)1
Sports / Fitness / Recreation1
Keywords: <b>Polish<>English</b>, engineering degree, translations, <b>IT, technical, mechanical engineering, industrial engineering</b>, mining, safety, machines, <b>manuals, software, hardware, networks, automation, documentation, handbooks, telecommunications</b>, SDL TRADOS certified, transportation, EN>PL, PL>EN, monolingual Polish, PL>PL, work safety, automotive, shipping, transport, transportation, music, photography, <b>website localization, electrical engineering, electronics</b>, proofreading, editing, copy-editing, research, transcreation, translation, terminology, translation memories, text creation, adiustacja, adiustator, doświadczenie praktyczne, doświadczony tłumacz, duże doświadczenie zawodowe, korekta, korekta techniczna, korektor, korektor techniczny, magister inżynier, politechnika, przygotowanie do druku, redakcja, redakcja techniczna, redaktor, redaktor techniczny, specjalista, specjalizacja, tłumacz angielskiego, tłumacz en-pl, tłumacz języka angielskiego, tłumacz specjalista, tłumacz techniczny, tłumacz techniczny z angielskiego, tłumaczenia en-pl, tłumaczenia książek informatycznych, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia z angielskiego, tłumaczenia z informatyki, biuletyny informacyjne, dokumentacja badawczo-rozwojowa, dokumentacja fabryczna, dokumentacja konstrukcyjna, dokumentacja maszyn, dokumentacja naukowo-techniczna, dokumentacja techniczna, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja technologiczna, dokumentacja urządzeń, dokumenty marketingowe, dokumenty techniczne, dtr, foldery, foldery reklamowe, informatory, instrukcja obsługi, instrukcje obsługi, karta charakterystyki, karty charakterystyki, katalogi, książki informatyczne, książki it, lokalizacja oprogramowania, lokalizacja stron internetowych, lokalizacja www, normy, oferta przetargowa, oferty przetargowe, podręcznik instalacji, podręcznik użytkownika, podręczniki instalacji, podręczniki użytkownika, poradniki, prace normatywne, publikacje informatyczne, publikacje it, publikacje naukowe, rysunki techniczne, agd, automatyka, automatyka przemysłowa, automatyzacja, automatyzacja procesów, bezpieczeństwo ruchu kolejowego, bhp, elektroenergetyka, elektronarzędzia, elektronika, elektronika użytkowa, elektryka, elementy elektroniczne, energetyka, informatyka, inżynieria, it, kolej, kolejnictwo, linie produkcyjne, maszyny, maszyny górnicze, maszyny rolnicze, motoryzacja, narzędzia, narzędzia profesjonalne, obróbka, obróbka mechaniczna, obróbka skrawaniem, oprogramowanie, podzespoły elektroniczne, produkcja, przemysł okrętowy, przetwornice impulsowe, robotyka, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, spawalnictwo, spawanie, sprzęt, technika, telekomunikacja, transport, układy elektroniczne, ups, urządzenia agd, urządzenia elektroniczne, urządzenia kolejowe, zasilanie, book translator, cat tools, copyediting, copyeditor, english to polish translations, english to polish translator, en-pl translations, en-pl translator, it translations, it translator, proofreader, proofreading, technical documentation, technical translations, technical translator, blueprints, brochures, business proposals, e-learning modules, end-user manual, end-user manuals, engineering specifications, installation guides, instruction manuals, it maintenance guides, marketing documentation, material safety data sheets, msds, operation and maintenance manuals, repair manuals, research papers, safety data sheets, safety datasheets, software localization, tutorials, user manuals, whitepapers, automation, automotive industry, civil engineering, computer networks, consumer electronics, electric engineering, electric power industry, electronic appliances, electronic assemblies, electronic components, electronic devices, electronic engineering, electronic manufacturing, electronics, engineering, hardware, health and safety at work, household appliances, industrial automation, information technology, infrastructure, machinery, manufacturing, maritime industry, mining equipment, pc hardware, pc software, power converters, power generation, power tools, process automation, professional tools, railroads, railway equipment, railway safety, railways, robotics, software, solar power, telecomm, telecommunications, transportation, wi-fi, wireless


Profile last updated
Oct 15, 2020Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search