Working languages:
Slovak to English
English to Slovak

Peter Bognar

London, England, United Kingdom
Local time: 00:54 BST (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Geography

Payment methods accepted Visa
Portfolio Sample translations submitted: 1
Slovak to English: A diploma thesis abstract / Abstrakt ku diplomovej praci
General field: Other
Detailed field: Linguistics
Source text - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť databázu anglicko-slovenských ekvivalentných termínov z oblasti socioekonomickej geografie, ktoré sa vyskytujú najmä v stredoškolských učebniciach a analyzovať lingvistické javy vyskytujúce sa v databáze. Práca je rozdelená do siedmych kapitol. Prvá kapitola je venovaná vzťahu lingvistického znaku a mimojazykovej skutočnosti. Druhá kapitola skúma formy lingvistického znaku a vzťahy medzi nimi. Tretia a štvrtá kapitola zahŕňa teoretickú a praktickú časť javov vyskytujúcich sa v analyzovanom korpuse s ohľadom na etymológiu termínov. Tretia kapitola skúma korpus z pohľadu lexikálnej sémantiky, štvrtá skúma slovotvorbu. Piata kapitola je venovaná analýze korpusu z pohľadu etymológie, teda vplyvu iných jazykov na anglický jazyk. Aspekty a techniky prekladu sú analyzované v šiestej kapitole. Posledná, siedma kapitola je venovaná rozboru anglicko-slovenskej terminológie a vlastnej databáze, ktorá je ťažiskom práce. Databáza bola vytvorená s cieľom slúžiť ako pomôcka najmä pre učiteľov geografie bilingválnych stredných škôl a študentov, ale aj pre tých, u ktorých vznikla potreba zaoberať sa geografickou terminológiou v anglickom jazyku, či už z profesného hľadiska alebo z nadšenia.
Translation - English
The aim of this diploma thesis is to analyze socio-economic geography terminology from a lexical point of view and compile an English-Slovak database of equivalent terms occuring in the grammar school textbooks in this field. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter deals with the analysis of the relation of a linguistic sign and extra-linguistic reality. The second one presents the forms of a linguistic sign with its relations. The third chapter is dedicated to the analysis of the corpus from a lexical semantics point of view, the fourth one is focused on the word-formation issues. The influence of various languages from the view of etymology is illustrated in the fifth chapter. Aspects and techniques of translation are analysed in the sixth chapter. The centre of the thesis, the English-Slovak terminology research and the database itself, is described in the last, seventh, chapter. The purpose of the database was to help not only teachers of Geography who teach at bilingual grammar schools, but also those who deal with the geographic terminology as professionals or as enthusiasts.

Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Oct 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
Bio
No content specified
Keywords: Slovak, English, Geography, Ecology, Environment, translation, edit, Linguistics, Pedagogy


Profile last updated
Nov 1, 2011More translators and interpreters: Slovak to English - English to Slovak   More language pairs