Dynamic content (javascript) disabled in this profile. FAQWorking languages:
English to Latvian
Latvian to English
Russian to English

Freimanis
with the target reader in mind

Local time: 09:12 EEST (GMT+3)

Native in: Latvian 
  • Send message through ProZ.com Yahoo IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
9 positive reviews
This person is a top KudoZ point holder in English to Latvian, Latvian to English
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization
Expertise
Specializes in:
Law: Contract(s)Law (general)
Tourism & TravelHuman Resources
ManagementMarketing / Market Research
Business/Commerce (general)Mechanics / Mech Engineering
Forestry / Wood / TimberFurniture / Household Appliances

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1732, Questions answered: 767, Questions asked: 303
Portfolio Sample translations submitted: 9
Latvian to English: Marketing/Tourist Brochure
Source text - Latvian
Bet pilsētas kultūras dzīve nav tikai pieminekļi un muzeji, tās pozitīvo apriti rāda saistoši pasākumi visa gada garumā, kad atpūsties gribētājs var piedzīvot patīkamās izvēles grūtības — doties uz Bruņinieku turnīru pilī, klasiskās mūzikas koncertiem, vai apmeklēt kādu no Ventspilī tradicionālajiem populārās mūzikas pasākumiem, piemēram, „Eirodziesma” nacionālās atlases koncertu vai dziesmu aptaujas „Muzikālā banka” un „Šlāgeraptauja” noslēguma koncertu. Vai arī vērot Latvijas un starptautiskā mēroga sacensības basketbolā, futbolā, vieglatlētikā un citos sporta veidos, bet dabas mīļotāji var veldzēties Būšnieku ezera jaukajā apkārtnē – peldēties vai vizināties ar laivu, un kur patlaban top arī „Ventspils briežu dārzs”.

Pilsēta atrodas aktīvā starptautiskā apritē, jo Ventspilī aktīvi darbojas pasažieru prāmju osta, kas savieno to ar Lībeku un Rostoku (Vācijā), Nīneshammnu un Karlshamnu (Zviedrijā) un Sāremā salu (Igaunijā). Šeit ir arī starptautisko lidojumu prasībām atbilstoša lidosta.

Vienā dienā ar visu Ventspilī rodamo nevar iepazīties, bet tāpēc jau ir naktsmītnes — komfortablais Piejūras kempings, viesnīcas un viesu nami.

Atpūtas iespējas Ventspilī ir gana daudzveidīgas, lai katram ciemiņam dāvātu ko īpašu – katram savu Ventspili.
Translation - English
The city’s cultural life extends well beyond monuments and museums and is carried into its current agenda of recreational events that span the whole year. So much so that the visitor may face hard and yet exciting choices between visits to the knight’s tournament, a classical concert or a number of pop concerts such as Eurosong, the finals of national pop music polls - the Musical Bank and the Musical Hits. Or watch national and international basketball and football matches, track and field events, and other sports. Back to nature enthusiasts may treat themselves to a relaxing outing with bathing and boating in the surrounds of the Bûðnieki Lake. Or watch wildlife in the Deer Park that is taking shape nearby.

Ventspils is well connected to international transport routes. A number of passenger ferry lines are operated to Lübeck and Rostock in Germany, Nynäshamn and Karlshamn in Sweden and the Saaremaa island in Estonia. The local airport handles international flights.

A day in Ventspils will not be enough to make most of her offerings and you may wish to stay over at one of the city’s comfortable accommodations be it a hotel, a guest house or the seaside camp site.

In her diversity of recreational possibilities every guest will find something special – his or her own Ventspils.
English to Latvian: Legal/Disclaimer
Source text - English
Disclaimer
The information and material contained in this web site are provided to you “as is” for your internal informational purposes only, without any representation or warranty of accuracy or completeness of information or other warranty of any kind, including any implied warranty of quality, merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. In no event will XYZ be liable to any party for any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages or any other losses, costs, or expense of any kind for your use or your inability to access and use this web site or reliance upon any information or material accessed via it or any other hyperlinked web site including, but not limited, to damages arising from loss of profits, business interruption, or loss of data, even if XYZ is expressly advised about the possibility of such damages.
Translation - Latvian
Saistību atruna
Šajā tīmekļa vietnē iekļautā informācija un materiāli tiek sniegti „tādi, kādi tie ir” vienīgi jūsu informēšanas nolūkā bez jebkādiem apgalvojumiem vai garantijām par informācijas precizitāti vai pilnīgumu vai jebkādām citām garantijām, ieskaitot netiešu garantiju par kvalitāti, atbilstību pārdošanai, atbilstību konkrētam mērķim vai tiesību nepārkāpšanu. Nekādā gadījumā XYZ nevienai personai nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem, netīšiem, sodošiem, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, izmaksām vai jebkāda veida izdevumiem saistībā ar šī tīmekļa vietnes izmantošanu vai nespēju tai piekļūt un izmantot, vai paļaušanos uz informāciju vai materiāliem, kam iegūta pieeja ar šīs vai ar jebkuras citas, ar hipersaiti tai piesaistītas tīmekļa vietnes palīdzību, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem, kas izriet no zaudētas peļņas, darījumu pārtraukuma vai zaudētiem datiem, pat ja XYZ ir nepārprotami informēts par šādu zaudējumu iespējamību.
German to Latvian: User's Manual/Mechanical/Electrical Engineering
Source text - German
Drehzahl Gebläse 1
Achtung!

Der Drehzahlbereich des Gebläses sollte zwischen 3000 - 4000 U/min liegen.

Für den "Smart Alarm TM“ sollten diese Werte als Minimal- und Maximalwert eingegeben werden. Siehe dazu Kapitel “Eingabe Gebläse min” und "Eingabe Gebläse max".

Werden die Drehzahlgrenzen über-/unterschritten, gibt der Rechner Alarm, z. B. bei Drehzahlüberschreitung: Die Warnmeldung erscheint nach Bestätigen mit der "OK"-Taste alle 10 Sekunden, bis die Gebläsedrehzahl wieder im Sollbereich liegt.
Translation - Latvian
Ventilatora Nr.1 apgriezienu skaits
Uzmanību!

Ventilatoru apgriezienu skaitam jābūt 3000 - 4000 apgr./min. robežās.

Brīdinājuma ierīces "Smart Alarm TM” vajadzībām šīs vērtības ir jāiestata kā minimālā un maksimālā vērtība. Skatīt sadaļu “Eingabe Gebläse min” un "Eingabe Gebläse max". (Ventilatora min. un maks. vērtību iestatīšana)

Ja šie apgriezieni tiek pārsniegti vai netiek sasniegti, dators dod brīdinājuma signālu, Piemēram, pārsniedzot apgriezienu skaitu,
pēc apstiprināšanas ar "OK" taustiņu ik pēc desmit sekundēm parādās brīdinājums, līdz ventilatora apgriezieni atgriežas normas robežās.
Russian to English: Legal/Reinsurance
Source text - Russian
Перестраховщик обязуется за обусловленную договором плату (перестраховочную премию) возместить Перестрахователю на условиях настаящего Договора часть расходов٫ возникших в результате наступления страхового случая по настоящему Договору.

Страхователь и Состраховщики подтверждают٫ что страхование проводится исключительно в отношении указанных выше страховых случаев как они определены в соответствующих пунктах Правил страхования. Другие страховые случаи, которые могут быть предусмотрены правилами страхования, настоящим Полисом не покрываются и претензии по ним Состраховщиками не рассматриваютсяю.

По пунктам 4, 5, и 6 раздела ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ убытки Страхователя компенсируются лишь в том случае, если при точном выполнении соответствующим сотрудником действующих в Банке инструкций, а также других нормативных документов по проверке подлинности принимаемых платежных поручений, ценных бумаг или наличных денег, а также правильном использовании установленных в Банке детекторов подлинности валют и иных приспособлений для проверки подлинности факт подделки не мог быть выявлен.

Translation - English
Under the terms of this Contract the Reinsurer undertakes, for a consideration stipulated herein (reinsurance premium), to indemnify the Reinsured against a portion of losses arising from the occurrence of a contingency specified in this Contract.

The Insured and the Coinsurers confirm that the insurance coverage applies exclusively to the above mentioned insurance cases as defined in the respective paragraphs of the Insurance Regulations. Other contingencies which might be stipulated by insurance regulations shall not be covered by this Policy and the Coinsurers will not consider any ensuing claims.

The Insured shall be reimbursed for losses specified under paragraphs 4, 5 and 6 of the section COVERED RISKS only if, through strict adherence to applicable Bank’s regulations by relevant staff and other rules for checking the authenticity of accepted payment orders, securities or cash, as well as correct use of currency authenticity detectors installed in the Bank and other devices for checking authenticity, forgery was not possible to detect.
English to Latvian: Technical/ IT
Source text - English
1. Edit database
Either using a blank database or using a template, they can be edited. Clicking the Edit button opens a screen to select the section for editing. You may also use the Option Edit from the pull down menu or the Edit button of the Taskbar, to open the screen.
2. Adding a field
From the different options shown, in this example a field will be added, thus select Add a field and then click the OK button to continue.
3. Field order
In this screen select the location of the new field and then click Next to continue.
4. Field properties
Enter the Field Name and select the Data Type. Then click Next, depending on the type selected a new screen displays, in this case assign the number of characters. Click OK to finish.
5. Welcome message
To change the welcome message, click Edit again and select option Change the welcome message and instructions. Click OK to continue.
6. Perform changes
In this section you can change the welcome message, the access instructions, or edit data, after performing the changes click OK to finish.
7. Approval steps
If you wish to edit approval steps, click on Edit button and select option Change Approval steps or Approval rules. Click OK to continue.
Translation - Latvian
1. Rediģēt datu bāzi
Rediģēt var gan datu bāzi, kas izveidota no tukša formāta, gan datu bāzi, kas izmanto veidni. Noklikšķinot uz pogas Edit, atveras ekrāns, kurā var atlasīt rediģējamo sadaļu. Lai atvērtu šo ekrānu, jūs varat arī izmantot opciju Edit no nolaižamās izvēlnes vai pogu Edit uzdevumjoslā.
2. Lauka pievienošana
Šajā piemērā no vairākām parādītajām opcijām pievienošanai tiks atlasīts lauks - tāpēc atlasiet Add a field un tad noklikšķiniet uz pogas OK, lai turpinātu.
3. Lauku kārtība
Šajā ekrāna izvēlieties jaunā lauka atrašanās vietu un noklikšķiniet uz Next, lai turpinātu.
4. Lauka rekvizīti
Ievadiet Lauka nosaukumu un izvēlieties Datu tipu. Tad noklikšķiniet Next - atkarībā no atlasītā tipa parādīsies jauns ekrāns. Šajā gadījumā piešķiriet rakstzīmju skaitu. Lai pabeigtu, noklikšķiniet uz OK.
5. Ievadpaziņojums
Lai nomainītu ievadpaziņojumu, atkal noklikšķiniet uz Edit un atlasiet opciju Change the welcome message and instructions. Lai turpinātu, noklikšķiniet OK.
6. Izdarīt izmaiņas
Šajā sadaļā varat izmainīt ievadpaziņojumu un piekļuves instrukcijas vai rediģēt datus. Pēc izmaiņu veikšanas noklikšķiniet OK, lai pabeigtu.
7. Apstiprinājuma soļi
Ja vēlaties rediģēt apstiprināšanas soļus, noklikšķiniet uz pogas Edit un atlasiet opciju Change Approval steps or Approval rules. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz OK.
Latvian to English: Technical/Telecommunications
Source text - Latvian
CDMA2000 mobilā datu pārraide
CDMA2000 standartam ir vairākas attīstības pakāpes. CDMA2000 1X spēj nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz 153,6 Kb/s. Taču uzlabotais CDMA2000 1xEV (EV – Evolution ) standarts paredz jau plašākas iespējas. CDMA2000 1X EV-DO (DO – Data Only) izmanto dažādas frekvences datu un balss pārraidei, ļauj paaugstināt datu pārraides ātrumu līdz pat 2,45 Mb/s, kā arī nodrošina tādus pakalpojumus kā MP3 failu pārraide un videokonferences.

Nākamajā attīstības pakāpē standarts CDMA2000 1X EV-DV (DV – Data and Voice) nodrošina balss un datu integrāciju vienā frekvenču diapazonā un piedāvā multimediju datu pārraides pakalpojumus ar ātrumu līdz pat 3,09 Mb/s.

Pašlaik pasaulē izveidotie trešās paaudzes CDMA2000 tīkli darbojas vairākās frekvencēs – pārsvarā 800 MHz, 850 MHz un 450 MHz. Eiropas kontinentā daļa no tiem veidota uz jau novecojušās NMT tīklu bāzes, kas darbojas 450 MHz frekvencē, tādēļ arī trešās paaudzes tīkliem tiek izmantota tieši šī frekvence.
Translation - English
CDMA2000 wireless data transfer
The CDMA2000 standard has several evolutionary steps. CDMA2000 1X can provide data transfer rates up to 153.6 Kb/s while the upgraded standard CDMA2000 1xEV (EV – Evolution) offers a wider range of options. CDMA2000 1X EV-DO (DO – Data Only) uses separate frequencies for data and voice transmission and allows to increase data rates up to 2.45 Mb/s, as well as provides services such as MP3 file transfer and video conferencing.

The next evolutionary step is to CDMA2000 1X EV-DV (DV – Data and Voice) which integrates voice and data on the same frequency band and offers multimedia data transfer services at speeds up to 3.09 Mb/s.

The third generation CDMA2000 networks currently deployed in the world operate in several frequency bands – mainly in 800 MHz, 850 MHz and 450 MHz. In continental Europe some of them are based on the outdated NMT network which uses 450 MHz band which is the reason why this particular band is used for third generation networks.
Latvian to English: Event Advertising Leaflet
Source text - Latvian
Client submitted draft

Jūsu uzmanībai un novērtēšanai piedāvājam Remy Martin Dinner. Pirms nolēmām radīt šādu piedāvājumu tika ņemti vērā dažādi faktori un to ietekme, kā jau zinām, ka mūsdienās var atrast ļoti daudz informācijas par plašo alkoholu piedāvājuma klāstu, bet iespēja iegādāties vienlaicīgi selektīvi sastādītu ēdienkarti un “aristrokrātisku” dzērienu ar ieskatu konjaku kultūrā – šādi piedāvājumi faktiski neeksistē.

Remy Matin Dinner - sevī apvieno visus atsevišķos posmus vienā kopumā - konjaka vēsture, tā rituāli un tradīcijas ar atbilsotši pagatavotiem ēdienieniem.
Šādas pusdienas radītas ne tikai, kā lieliska laika pavadīšanas iespēja kvalitatīva dzēriena un ēdienu sabiedrībā, bet tas ir arī veids kā pavisam citā atmosfērā nostiprināt korporatīvās saiknes, iespējams, veidot jaunus kontaktus. Sadarbības partneriem tas sniegs ikdienā “nenopērkama notikuma” efektu.

Translation - English
Client accepted copy

For your senses and palate we are pleased to announce a Remy Martin Dinner. There you will have the rare opportunity to explore the sensorial pleasure of this fine champagne cognac line, which distinguishes itself as an aristocrat among the alcohol genre, and gain insight into the rich heritage of cognacs.

Remy Martin cognacs are steeped in history, traditions and rituals. Their refined yet versatile nature allows them to complement every course of a meal, from appetizers to desserts. Not only is a Remy Martin Dinner a harmonious blend of cognac and food but an ideal venue for building corporate links and forming new contacts in a relaxed and informal ambiance. Such an event for your business partners will stand out as an invaluable experience in their daily business life.
English to Latvian: User's Guide/Mechanical Engineering
Source text - English
VIBRATING PLATE
MANUAL START

1. Open upper cover by pulling it forward.
2. Fill the fuel tank. Tank volume 6.0 lit.
5. Move the choke lever to the left for full choke.
Do not use the choke if the engine is warm or ambient temperature is high.
6. Turn the start button to start the engine.
7. Set the throttle in starting mode, indicated by the forward position of the recess.
8. Pull out the handle slowly to the point where you feel resistance, then pull briskly. Then return the handle to its initial position.
9. When you start the engine, leave it in neutral a few minutes and warm up with no load. The plate begins to move when you apply hydraulic power by giving full throttle.
10. As the engine warms up, gradually move the choke lever to the right to disable choke.
Translation - Latvian
VIBROPLATE
IEDARBINĀŠANA AR ROKU

1. Atveriet augšējo pārsegu, pavelkot to uz priekšu.
2. Uzpildiet degvielas tvertni. Tvertnes tilpums ir 6,0 litri.
5. Lai atvērtu droseli, pabīdiet droseles sviru pa kreisi.
Droseli nevajag izmantot, ja motors ir uzsilis vai apkārtējā gaisa temperatūra ir augsta.
6. Lai iedarbinātu motoru, pagrieziet iedarbināšanas pogu.
7. Iestatiet droseļvārstu iedarbināšanas režīmā, uz ko norāda iedobes priekšējā pozīcija.
8. Lēnām velciet rokturi uz āru, līdz sajūtat pretestību, un tad spēcīgi pavelciet. Pēc tam atgrieziet rokturi sākotnējā stāvoklī.
9. Kad motors iedarbināts, ļaujiet, lai tas dažas minūtes darbojas brīvgaitā un uzsilst bez darba slodzes. Vibroplate sāk kustēties, kad, pilnībā atverot droseļvārstu, jūs iedarbināt hidrauliku.
10. Motoram uzsilstot, pakāpeniski virziet droseles sviru pa labi, lai pārtrauktu droseļvārsta darbību.

English to Latvian: Mobile Phone Leaflet - Editing
Source text - English
The vivacity of life.
Passionate. Dramatic. Compelling.

See the vibrant hues of your imagination appear with clarity on its striking display. Born with vision, the Nokia 8800 phone incorporates modern technologies and production techniques to bring you brilliant resolution. Its fine-pitched screen delivers a density of up to 175 dpi – the equivalent of a laptop’s display. For maximum radiance, its backlight is created with advanced LED technology. Best of all, the specially reinforced glass over its screen is designed for toughness and scratch-resistance. The Nokia 8800 phone truly goes all out to make a stunning impression.
Translation - Latvian
Submitted Translation

Dzīvīguma pilns.
Kaislīgs. Dramatisks. Neatvairāms.

Iedomājieties, ka tālruņa atraktīvajā displejā skaidri parādās vibrācijas. Tālrunis Nokia 8800, kas radīts ar iztēli, apvieno modernās tehnoloģijas un izgatavošanas paņēmienus, lai sniegtu Jums izcilu rezultātu. Augstvērtīgā ekrāna izšķirtspēja ir līdz 175 dpi, kas ir līdzvērtīga klēpjdatora displejam. Pilnvērtīgam mirdzumam aizmugures gaisma ir veidota, izmantojot progresīvās LED tehnoloģijas. Turklāt īpaši augstas izturības stikls priekšējam displejam piešķir papildu stiprību un izturību pret skrāpējumiem. Tālrunis Nokia 8800 patiesi iziet apgrozībā, lai radītu vienreizēju iespaidu.

Proofread/Edited Translation

Dzīves spraigums.
Kaislīgs. Iespaidīgs. Neatvairāms.

Tālruņa atraktīvais displejs ar nepieredzētu dzidrumu parāda jūsu iztēles visspilgtākās krāsas. Radīts ar iedvesmu, tālrunis Nokia 8800 apvieno sevī modernās tehnoloģijas un ražošanas metodes, lai nodrošinātu izcilu izšķirtspēju. Ekrāna izšķirtspēja sasniedz 175 dp - tā ir līdzvērtīga klēpjdatora displeja izšķirtspējai. Lai panāktu pilnvērtīgu mirdzumu, fona gaisma ir veidota, izmantojot progresīvās LED tehnoloģijas. Turklāt īpaši augstas izturības stikls piešķir ekrānam papildu stiprību un izturību pret skrāpējumiem. Tālrunis Nokia 8800 paver visas iespējas, lai atstātu vienreizēju iespaidu.

Glossaries Freimanis
Translation education Master's degree - Latvia University
Experience Years of experience: 31. Registered at ProZ.com: Aug 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Latvian to English (University of Lativa BA English language and lit, verified)
English (University of Lativa BA English language and lit, verified)
Latvian to English (University of Lativa MA Philology, verified)
English to Latvian (University of Lativa BA English language and lit, verified)
English to Latvian (University of Lativa MA English Philology, verified)


Memberships N/A
TeamsNative Translations, Latvian localization
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, Excel, Illustrator, Trados Studio 2011, Word MS, Wordfast, Other CAT tool, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
Website http://nativetranslations.net
CV/Resume CV/Resume (DOC)
Professional practices Freimanis endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.0).
Bio
My experience spans over two decades of linguistic and extra-linguistic exposure to the Latvian, English, Russian and German speaking world in areas such as business and management, sales and marketing, economic and management consultancy, telecommunications, forestry, aviation, building and construction, commercial law, consumer protection law, property management (condominiums), mechanical and electrical engineering, sheep farming and medicine.

As a translator, proof-reader and reviser, I do not claim utmost perfection, competence, and knowledge in any of these areas. Instead I offer real world translations backed by sound academic background (BA, MA, MBA with distinction – University of Latvia, University of Leeds, UK), informed by a range of hands-on experience from various fields and capacities (staff translator turned business manager for international companies turned freelance translator) and assisted by thorough research (where knowledge and experience lacks).

So with me every translation is an inch towards greater perfection, competence and knowledge to deliver what I believe the client needs: a linguistic product that effectively operates in the target language and environment. The mechanics of translation – crossing the t’s and dotting the i’s – is also in place. All work is performed and thoroughly checked by me, a native Latvian speaker. For translations into English I enlist the help of my partner, a native English speaker and former medical rep. We ensure uncompromised reliability and availability – all inquiries are answered promptly and, once committed, your project will be unfailingly delivered by the deadline specified.

Here are some details of my work by language pair in the last five years or so:

LV-EN
Technical regulations for the European Commission (under the 98/34 procedure), competition law (telecoms), consumer protection law, calls for tenders, annual reports, divorce cases, maintenance and custody claims, social benefit claims, property management disputes, birth, death, marriage divorce, medical and academic certificates, discharge summaries, medical trials, informed consents, back-translations of medical questionnaires.

EN-LV
Promotional texts for renown IT, internet, Hi Tech and automotive brands, EU citizenship and citizen rights, EU aviation regulations, industrial relations (European Works Council), human resources and trade unions, summaries of product characteristics (SPC’s), patient information leaflets (PIL’s), general medical texts, patient surveys, user manuals for automotive, medical, power generation and electrical equipment, brand checks.

DE-LV
Owner manuals and maintenance procedures for trucks, wood working, gardening, agricultural, forestry and road construction equipment, oriented strand board production plant and equipment, industrial relations (European Works Council).

RU-EN
Commercial contracts, general legal texts, annual reports, birth, death, marriage and divorce certificates.


This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1732
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Latvian1502
Latvian to English161
German to Latvian45
Russian to Latvian12
Russian to English8
Pts in 1 more pair >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering593
Law/Patents395
Other233
Bus/Financial201
Art/Literary128
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law (general)266
Mechanics / Mech Engineering179
General / Conversation / Greetings / Letters104
Other75
Engineering: Industrial72
Engineering (general)67
Government / Politics67
Pts in 53 more flds >

See all points earned >
Keywords: Latvian, English, Russian, German, translations, translating, interpreting, proofreading, proofs, revising, editing, legal, business and management, marketing and technical, Contracts and agreements, laws, rules, regulations, articles of incorporation, by-laws, insurance, underwriters, guarantees, warranties, disclaimers. Business plans, proposals, tenders, annual reports, financial management, project management, quality management, crisis management, real estate, property management, organisational development, human resources, team building, training manuals, language training, international business and trade, export development, inward investment, retail and wholesale. Websites, internet, intranet, extranet, localisation, user manuals, instructions, guides, aerospace, commercial aviation, timber, forestry and furniture, clothing and textiles, building and construction, mechanical and electrical engineering, printing, pre-press, post-press, bakery. Promotional literature, promotions, advertising, tourist brochures, tourism, PR, leaflets, product sheets, fast moving consumer goods (FMCG), over the counter pharmaceuticals (OTC), market intelligence, marketing plans, event organizing..
Profile last updated
Jan 27