Member since Oct '05

Working languages:
English to Czech
Czech to English
Slovak to English

Pavel STORKAN
Get Technical Docs From Active Engineer

Beroun, Stredocesky Kraj
Local time: 16:26 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
4 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
Materials (Plastics, Ceramics, etc.)Electronics / Elect Eng
Mechanics / Mech EngineeringTransport / Transportation / Shipping
Military / DefenseAerospace / Aviation / Space
Automotive / Cars & TrucksComputers (general)
Computers: HardwareComputers: Software

Rates
English to Czech - Standard rate: 0.05 EUR per word / 15 EUR per hour
Czech to English - Standard rate: 0.05 EUR per word / 15 EUR per hour
Slovak to English - Standard rate: 0.05 EUR per word / 15 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 204, Questions answered: 110
Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Czech: Swimming Pool Heat Pumps Electrical Wiring
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
3.5. Swimming Pool Heat Pumps Electrical Wiring

NOTE: Although the unit heat exchanger is electrically isolated from the rest of the unit, it simply prevents the flow of electricity to or from the pool water. Grounding the unit is still required to protect you against short circuits inside the unit. Bonding is also required.

The unit has a separate molded-in junction box with a standard electrical conduit nipple already in place. Just remove the screws and the front panel, feed your supply lines in through the conduit nipple and wire-nut the electric supply wires to the three connections already in the junction box (four connections if three phase). To complete electrical hookup, connect Heat Pump by electrical conduit, UF cable or other suitable means as specified (as permitted by local electrical authorities) to a dedicated AC power supply branch circuit equipped with the proper circuit breaker, disconnect or time delay fuse protection.

Disconnect - A disconnect means (circuit breaker, fused or un-fused switch) should be located within sight of and readily accessible from the uni, This is common practice on commercial and residential air conditioners and heat pumps. It prevents remotely energizing unattended equipment and permits turning off power at the unit while the unit is being serviced.
Translation - Czech
3.5. Elektrické zapojení tepelných čerpadel pro plavecký bazén

POZNÁMKA: Protože je výměník tepla jednotky elektricky izolován od jejího zbytku, brání průchodu elektrické energie do vody bazénu nebo obráceným směrem. Přesto se však vyžaduje uzemnění jednotky, aby byla zajištěna ochrana před zkratováním uvnitř jednotky. Rovněž se požaduje vodivé pospojování.

Jednotka je vybavena samostatně vylisovanou spojovací skříní s namontovanou standardní průchodkou elektrického kabelového kanálu. Stačí demontovat šrouby a přední panel, protáhnout přívodní kabely kabelovou průchodkou a připojit napájecí vodiče ke třem svorkám umístěným ve spojovací skříni (v případě třífázového zapojení musíte zapojit čtyři vodiče) a dotáhnout matice svorek. Elektrické zapojení dokončíte připojením tepelného čerpadla pomocí elektrického kabelového kanálu, kabelu UF (pro podzemní napájecí vedení) nebo dalších vhodných prostředků k vyhrazenému střídavému napájecímu obvodu, který je vybaven správným jističem, odpojovačem nebo zpožďovací pojistkou.

Odpojovač – odpojovač (jistič, spínač s pojistkami nebo bez nich) by měl být umístěn na dohled od jednotky a to na snadno přístupném místě. To je běžný postup v případě klimatizačních jednotek nebo tepelných čerpadel instalovaných v komerčních nebo rezidenčních prostorách. Toto zařízení brání vzdálenému připojení zařízení, které je bez dozoru, k elektrickému napájení a umožňuje odpojit napájení u jednotky po dobu, kdy je prováděna její údržba.
English to Czech: Impact crusher (from a bit wooblying English)
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
Impact Crusher
The XXX Impact Crusher is used for primary, secondary and fine crushing of all kinds of stones and rocks with compressive strength less than 350 MPa such as granite, marble, and limestone. The Impact Crusher is widely used for sand and rock production in the industry of roads, railways, reservoir, electricity power, building materials and so on.
Features
1. Cubic-shaped end products;
2. Adjustable end products sizes, simple crushing process;
3. The board hammer is made of high chrome and, abrasion-resistant, and with powerful impacting force;
4. Non-key connected, easy to maintain, cost-saving;
5. Sound construction and high efficiency.
Working Principle
The materials are crushed via impact energy produced in the impact crusher. When the materials enter the zone of the board hammer, they are flung into the impact equipments via the high-speed impact of the board hammer. These materials will be re-crushed after rebounding into the scale board. The large materials are crushed into small pieces until it becomes the specified granularities. The end products come out from the base of the impact crusher.

Iron Ore Crushing Plant
Most useful metal in the world, Iron, is extracted from iron ore. It is the rock from which metallic iron can be economically extracted. Iron ore is a mineral substance which, when heated in the presence of a reductant, will yield metallic iron (Fe). The iron ore, usually, very rich in iron oxides (Fe3O4 and Fe2O3). Iron ores are mostly dark grey to rusty red in color and high specific gravity.
Translation - Czech
Odrazový drtič
Odrazový drtič XXXX je určen pro drcení všech typu kamení a hornin na hrubou, středně hrubou a jemnou frakci, které mají pevnost v tlaku nižší než 350 MPa, například žula, mramor a vápenec. Odrazový drtič Impact Crusher je určen k širokému použití pro zpracování kamene a hornin při výstavbě silnic, železnic, nádrží, elektráren, k výrobě stavebních materiálů atd.
Vlastnosti
1. Krychlově tvarovaný konečný produkt;
2. Nastavitelné rozměry konečného produktu, jednoduchý proces drcení;
3. Drticí deska je zhotovena z oceli s vysokým obsahem chromu, odolné proti otěru. Vyznačuje se vysokou rázovou silou;
4. Drtič nevyužívá k propojení součástí pohonu systém pero-drážka, snadno se udržuje a jeho provoz je levný;
5. Robustní konstrukce a vysoká účinnost.

Princip funkce
Materiál je drcen rázovou energií vytvářenou odrazovým drtičem. Když materiál vstoupí do prostoru drticí desky, je jejím nárazem prudce vhozen vysokou rychlostí do odrazového systému. Tento materiál je znovu rozdrcen po odrazu na třídicí desku. Velké kusy materiálu jsou drceny na menší, až je dosaženo stanovené zrnitosti produktu. Výsledný produkt je dopravován ze základny odrazového drtiče.

Drticí stroj železné rudy
Železo, nejužitečnější kov na světě, se získává ze železné rudy. To je hornina, ze které lze železo vyrábět ekonomickým způsobem. Železná ruda je minerální látka, která po zahřátí v peci v přítomnosti redukčního činidla poskytuje železo (Fe). Železná ruda má obvykle velmi vysoký obsah oxidů železa (Fe3O4 a Fe2O3). Železné rudy jsou obvykle tmavě šedé až rezavě červené a mají vysokou hustotu.

English to Czech: Backing the files up
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Computers (general)
Source text - English
Backing up your information

Recovery after a system failure is as good as your most recent backup. You should create system repair media and your initial backup immediately after initial system setup. As you add new software and data files, you should continue to back up your system on a regular basis to maintain a reasonably current backup. The system repair media is used to start up (boot) the computer and repair the operating system in case of system instability or failure. Your initial and subsequent backups allow you to restore your data and settings if a failure occurs.


From the Start screen, type backup, click Settings, and then select Save backup copies of your files with File History.
You can back up your information to an optional external hard drive, or a network drive. Note the following when backing up:
● Store personal files in the Documents library, and back it up regularly.

● Back up templates that are stored in their associated programs.

● Save customized settings that appear in a window, toolbar, or menu bar by taking a screen shot of your settings. The screen shot can be a time-saver if you have to reset your preferences.


To create a backup using Backup and Restore:

NOTE: Be sure that the computer is connected to AC power before you start the backup process. NOTE: The backup process may take over an hour, depending on file size and the speed of the computer.
1. From the Start screen, type backup, click Settings, and then select from the list of displayed options.
2. Follow the on-screen instructions to set up your backup, create a system image, or create a system repair media.
Translation - Czech
Zálohování informací

Obnovení systému po havárii je jenom tak dobré, jak dobře připravená je vaše poslední záloha. Ihned po počátečním nastavení systému byste si měli vytvořit médium pro opravu systému a počáteční zálohu. Jak budete postupně přidávat nový software a datové soubory, měli byste pokračovat v pravidelném vytváření záloh systému, abyste zálohy udrželi v přiměřeně aktuálním stavu. Médium pro opravu systému se používá ke spuštění (zavedení) operačního systému počítače a jeho opravu v případě, že dojde k nestabilitě systému nebo jeho havárii. Vaše počáteční a následné zálohy vám umožňují obnovit data a nastavení v případě havárie.


V dialogovém okně Start (Spustit) zadejte příkaz backup, klikněte na možnost Settings (Nastavení) a pak vyberte možnost Save backup copies of your files with File History (Uložit záložní kopie souborů s historií).
Informace můžete zálohovat na volitelný externí pevný disk nebo na síťový disk. Při zálohování mějte za paměti následující pokyny:
• Ukládejte osobní soubory do knihovny Documents (Dokumenty) a pravidelně ji zálohujte.
• Zálohujte šablony, které jsou uloženy v souvisejících programech.
• Ukládejte přizpůsobená nastavení dialogových oken, panelů nástrojů nebo panelů nabídek tím, že si zhotovíte snímek obrazovky s vašimi nastaveními. Jakmile budete chtít své předvolby obnovit, může vám snímek obrazovky uspořit mnoho času.

Vytvoření zálohy pomocí nástroje Backup and Restore (Zálohování a obnovení):
POZNÁMKA: Před započetím procesu zálohování zkontrolujte, zda je počítač připojen k síťovému napájení. POZNÁMKA: V závislosti na velikosti souboru a rychlosti počítače může proces zálohování trvat více než hodinu.
1. V dialogovém okně Start (Spustit) zadejte příkaz backup, klikněte na nabídku Settings (Nastavení) a poté vyberte některou možnost ze zobrazeného seznamu.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte parametry zálohy, vytvořte bitovou kopii systému nebo médium pro opravu systému.

Translation education Master's degree - Czech Technical University Prague
Experience Years of experience: 26. Registered at ProZ.com: Nov 2000. Became a member: Oct 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, AutoCAD, Catalyst, Idiom, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Access 2000, LabView, Other CAT tool, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit, Wordfast
Website http://Alderan.Tripod.com
CV/Resume English (PDF)
Training sessions attended Trainings
Bio
Mechanical Engineering, Electromechanical Engineering, Electronics, Computers, Telecommunication Technology, Patent Applications, Hardware, Software, Documentation, Manuals, Localization

Few latest samples of my work:
* BAE Systems/SAAB JAS-39 Gripen - Technical Documentation, in preparation for bid to the Czech Goverment, ENG->CZE
* PairView Telecommunication Measurement System - User Manual, ENG->CZE
* MicroGADS Power Plant Efficiency Evaluation Software - User Manual, ENG->CZE
* The Quixtar Revolution - A book by Coy Barefoot about Internet and marketing strategy, Prima Publishing, ENG->CZE
* ASR - Minimization of Alkali-silica reaction, Concrete Society Technical Report No.30, END->CZE
Keywords: mechanical, electromechanical, electronics, engineering, computer, telecommunications, technology, patent, hardware, software, manual, documentation, localization, operating system, applications, device, driver, book, technical, science, unix, linux, windows, pcs html, language, programs, application, telecom mobile, cellular, communication, bluetooth interface, gsm, wireless, radio, czech, english, text, guide, brochure, leaflet, information, technology, technologies, pdf, doc, web, www prague, czech republic, czechoslovakia, central, eastern europe, localize, localisation
Profile last updated
Apr 10More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search