Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 11 eng>pol value równowartość pro closed no
2 Jul 30 pol>eng dekretacja allocation pro closed ok
- Jun 28 eng>pol balancing invoice faktura zbilansowana pro closed ok
- Jun 23 pol>eng oferta nadania dispatch offer pro closed no
- Jun 3 eng>pol vulture capitalism drapieżny kapitalizm pro open no
- May 17 pol>eng odpis na sprawy sądowe a write-off incurred in litigation pro closed ok
- May 5 eng>pol tu: fringes związane z pro closed no
- May 5 eng>pol tu: fringes związane z/towarzyszące pro closed no
- Apr 26 eng>pol Pandemic Management Guidelines Zasady Zarządzania w (Kryzysie) Pandemii pro closed ok
4 Apr 6 eng>pol rework invoice faktura za poprawki/poprawkę pro closed ok
- Apr 6 eng>pol book the copper on the account zaksięgować miedź/,,glinę" pro just_closed no
- Apr 6 eng>pol taxable costs koszty podlegające opodatkowaniu pro closed no
- Apr 6 eng>pol bonds are being penalized obligacje są karane pro open no
- Apr 5 eng>pol inclusive sourcing pozyskiwanie na zasadzie niedyskryminacji pro open no
4 Apr 5 eng>pol what the breach of obligations consists of czego dotyczy/na czym polega niedopełnienie zobowiązań pro closed ok
- Mar 29 eng>pol forward point adjustment różnica stóp procentowych między dwiema porównywanymi walutami w kontrakcie forward pro open no
- Mar 22 pol>eng koszty składowe compound costs pro closed ok
- Mar 22 pol>eng jesteśmy na największym ekonomicznym zakręcie we are stuck in the worst economic rut pro closed ok
- Mar 10 eng>pol accommodation porozumienia/kompromisu pro closed ok
- Mar 10 eng>pol permitted loan dozwolony kredyt pro closed ok
- Mar 7 pol>eng psuć rynek upset the (existing) market (structure) pro closed ok
- Mar 2 eng>pol associated rights prawa pokrewne pro closed no
- Feb 28 eng>pol tax credits vs income tax reductions ulgi podatkowe vs. obniżenia podatków pro open no
- Feb 19 eng>pol bill designation nazwa weksla pro just_closed no
4 Jan 18 eng>pol under full release of przy (całkowitym) zwolnieniu/odblokowaniu/przekazaniu pro closed ok
4 Jan 16 eng>pol Carve-out company część spółki/spółka wyodrębniona pro closed no
- Dec 27 '19 pol>eng Rozchód odchyleń disbursement of imbalances pro closed ok
- Dec 26 '19 pol>eng Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów Substancial mark-to-market write-downs on the remaining assets pro closed ok
4 Dec 26 '19 pol>eng Powiązania składników aktywów w bilansie Links between assets in the balance sheet pro closed ok
4 Nov 28 '19 eng>pol ruling requests wnioski o interpretacje indywidualne pro closed ok
- Nov 28 '19 eng>pol distraint proceeding postępowanie egzekucyjne pro just_closed no
- Nov 23 '19 eng>pol with the profit level indicator full cost mark-up ze wskaźnikiem poziomu zysków wobec całkowitych kosztów pro open no
4 Nov 23 '19 eng>pol bank or other account may be applied może być użyty/zastosowany rachunek bankowy lub inny rachunek pro closed ok
- Nov 23 '19 pol>eng budżet się nie domyka/ nie spina there is an uncovered budget gap pro closed ok
- Nov 22 '19 eng>pol mortgage advance zaliczka z tytułu hipoteki (ustanowionej...) pro closed ok
- Nov 21 '19 eng>pol combination (tutaj) złożona/wielowątkowa/wielowymiarowa informacja pro open no
- Oct 27 '19 eng>pol estate majątek pro open no
- Oct 14 '19 eng>pol services of use usługi przydatne pro closed no
- Oct 14 '19 eng>pol reference (jako) punkt odniesienia pro closed no
- Oct 11 '19 eng>pol equal principal payment raty równe pro open no
4 Oct 7 '19 eng>pol determination of company oznaczenie spółki pro closed ok
4 Oct 7 '19 eng>pol Stock Option Exercise Fee opłata za zrealizowanie opcji na akcje pro closed ok
4 Sep 25 '19 pol>eng odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) write-off from Social Insurance Fund pro closed ok
- Sep 25 '19 pol>eng należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek dues on account of incurred costs of collection and pursuit of premiums pro closed ok
- Sep 25 '19 pol>eng dogadać się ponad naszymi głowami make a deal (about sth) behind our backs pro closed ok
- Sep 15 '19 pol>eng serwiser portfeli wierzytelności debt portfolio manager pro closed ok
- Sep 5 '19 eng>pol provisioning allowances udzielanie świadczeń pro open no
3 Aug 28 '19 pol>eng bilansowanie salda account balancing pro closed ok
- Aug 24 '19 eng>pol fit-out retention deposit zaliczka na wyposażenie i utrzymanie pro closed no
4 Aug 24 '19 eng>pol Re-letting reserve rezerwa tytułem podnajmu pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next