Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 30 pol>eng profil studiów programme profile pro closed no
- Oct 29 pol>eng wagon napędowy power car pro open no
- Oct 27 pol>eng łukowania rozjazdu slewing a turnout pro closed ok
- Oct 25 pol>eng mieć pomysł na siebie envision oneself pro open no
- Oct 25 pol>eng odmowa wszczęcia śledztwa refusal to initiate inquiry pro closed no
- Aug 20 pol>eng nadano rygor natychmiastowej wykonalności. was granted the order immediate enforceability pro closed no
- Aug 9 pol>eng drugostronne zobowiązanie członka spółdzielni tenant's (mutual) obligation to the housing cooperative society pro open no
- Aug 3 pol>eng elementy kostne kręgosłupa bony segments of the spine pro open no
- Aug 2 pol>eng ZMIANA ROZDZIAŁU I § 3 UST. 1 - status - jednostki redakcyjne amendment to chapter and paragraph 3 (1) pro open no
- Aug 2 pol>eng sekwestrująca donogowo (de)sequestrating caudally pro open no
- Jul 31 pol>eng podejmuje (wypłatę) undertakes (to pay) pro closed no
- Jul 30 pol>eng ludzie zabawy swingers pro closed ok
2 Jul 30 pol>eng dekretacja allocation pro closed ok
- Jul 21 pol>eng Podwieszany zbiornik gaśniczy Suspended fire extinguisher pro open no
- Jul 20 pol>eng zwrócić tytuł wykonawczy to reinstate the writ of execution pro closed ok
- Jul 18 pol>eng utraci prawo na rzecz his ownership title shall be terminated for the benefit of pro closed no
- Jul 12 pol>eng Zastrzeżenia Prawnie zobowiązujące effective disclaimer pro closed ok
- Jul 12 pol>eng Wyciąg range (ventilation/vent) hood pro closed no
- Jul 12 pol>eng zastrzeżenie stipulation pro closed no
4 Jul 8 pol>eng komplementarne do dwóch niezależnych fragmentów complementary to two independent fragments pro closed ok
- Jul 7 pol>eng manipulator manipulator pro closed no
- Jul 7 pol>eng wyczuwalna zapadka perceptible/palpable catch/ratch pro open no
- Jul 2 pol>eng oddział zewnętrzny (remote affiliate) branch pro closed ok
- Jun 29 pol>eng kontrola dostępu do pomieszczeń biurowych access control to offices pro open no
- Jun 29 pol>eng amplituda szczytowo-siodłowa peak-to-saddle amplitude pro closed no
- Jun 28 pol>eng zniesienie lokalu wear and tear of the premises pro closed no
4 Jun 24 pol>eng na poziomie specyfikowania szczegółowej linii Faktury at the level of specifying a detailed line of the invoice pro closed ok
- Jun 23 pol>eng oferta nadania dispatch offer pro closed no
- Jun 22 pol>eng ze zmniejszoną rezerwą objętościową with a reduced volumetric reserve pro closed ok
- Jun 22 pol>eng Macierz okrojona truncated array pro closed ok
- Jun 19 pol>eng trzon nadnercza body of adrenal gland pro open no
- Jun 17 pol>eng serwis contentowy content platform pro open no
- Jun 14 pol>eng świadczenia i ciężary contributions and charges pro open no
- Jun 13 pol>eng świadczenia rzeczowe na rzecz obrony benefits in kind for the defense pro closed no
4 Jun 11 pol>eng roczników igieł needle year class pro closed ok
4 Jun 11 pol>eng taksatorów appraisers pro closed ok
- Jun 11 pol>eng o przeważającym utkaniu dlugowiązkowym, plecionkowym with predominantly long fascicular, braid pro open no
- Jun 10 pol>eng Minister doprowadził do zmian prawnych, z których korzystają... The Minister has procured/brought about legal amendments enjoyed by pro closed no
- Jun 9 pol>eng atrakcyjność żerowa feedibility pro closed ok
- Jun 9 pol>eng profilometr bezślizgaczowy stationary profile measurement gauge pro closed ok
4 Jun 9 pol>eng celowy purposeful pro closed ok
4 Jun 8 pol>eng naroże ostrza skrawającego corner/quoin of the machining/slicing blade/edge pro closed ok
- Jun 8 pol>eng na obwodzie circumferentially pro closed no
- Jun 4 pol>eng wezwanie do odbioru urządzeń Summons to Collect Devices pro closed ok
- Jun 3 pol>eng koszty zastępstwa egzekucyjnego costs of substitution in enforcement procedure pro closed ok
4 Jun 3 pol>eng zaliczka komornicza (court) bailiff's/debt collector's advance (payment) pro closed ok
- May 30 pol>eng płuczka wash bottle pro closed ok
- May 29 pol>eng z oderwaniem części wewnętrznego brzegu typu języczka with sprain fracture of inner portion of the uvula-type border pro open no
- May 24 pol>eng mózgoczaszka brain case pro closed no
- May 23 pol>eng piecewise constant hazards przy równym stopniu zagrożeń pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last