Working languages:
French to English
Romanian to English
Russian to English

Peter Shortall
Legal / Business / Development

Local time: 16:10 GMT (GMT+0)

Native in: English Native in English
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
19 positive reviews
User message
Dictionaries are like watches; the worst is better than none, and the best cannot be expected to go quite true. (Samuel Johnson)
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
ProZ.com Kudoz editor
Affiliations Employer: Avery Language Service
Services Translation
Expertise
Specializes in:
Business/Commerce (general)Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Government / PoliticsInternational Org/Dev/Coop
Law: Contract(s)Law (general)
Linguistics

Project History 1 projects entered    1 positive feedback from outsourcers

Portfolio Sample translations submitted: 3
Romanian to English: Soviet Moldovan historiography
Detailed field: History
Source text - Romanian
Volumul se evidenţia printr-un limbaj extrem de agresiv şi arogant, conţinând o serie de falsuri şi enormităţi ce nu aveau nici o acoperire documentară. Bunăoară, emigraţia populaţiei Basarabiei între cele două războaie mondiale era descrisă în următorii termeni: "Apăsătoarea oprimare economico-socială şi înjosirea naţională, lipsa remuneraţiilor şi imposibilitatea de a-şi întreţine familiile îi forţau pe mulţi dintre locuitorii Basarabiei să fugă peste hotare - în România, în ţările Europei Occidentale, Argentina, Brazilia, S.U.A., Canada, pe insula Madagascar, în coloniile franceze de pe continentul Africii - în cele mai îndepărtate colţuri ale globului. Se împrăştia atât populaţia urbană, precum şi cea rurală a ţinutului. Vânzându-şi la preţuri derizorii bulendrele şi pământul, în unele cazuri lăsându-şi gospodăriile în voia soartei, biruind toate obstacolele, basarabenii se îndreptau fie şi la capătul lumii în căutarea unei bucăţi de pâine, în speranţa de a scăpa de cruzimea insuportabilă şi teroarea ocupanţilor. Părăsindu-şi ţinutul natal şi iubit, locuitorii Basarabiei fugeau în orice altă ţară, unde aveau speranţa de a obţine azil, consolându-se în credinţă că nicăieri nu poate fi mai rău decât sub călcâiul asupritorilor boieri români."

Era tocmai ceea ce N. Enciu consideră a fi "practicarea influenţei şocului" asupra auditorilor şi cititorilor în vederea producerii anumitor reflexe condiţionate, care să funcţioneze prompt la simpla menţiune a perioadei în cauză.
Translation - English
This volume was notable for its extremely aggressive and arrogant language, and contained a string of untruths and exaggerations with no supporting documentary evidence whatsoever. For instance, the emigration of the inhabitants of Bessarabia between the two world wars was described as follows: "The overwhelming socio-economic oppression and national humiliation, together with the lack of paid work and impossibility of supporting their families, forced many of Bessarabia's inhabitants to flee abroad to the furthest-flung corners of the globe: Romania, western Europe, Argentina, Brazil, the USA, Canada, Madagascar, and the French colonies in Africa. The region's urban and rural populations were both scattered. Selling their bric-a-brac and land for barely more than a song, in some cases even abandoning their farms to the mercy of fate, overcoming all obstacles, Bessarabians headed to the ends of the earth if they had to in search of a crust of bread, hoping to escape the unbearable cruelty and terror of the occupiers. Leaving their beloved homeland behind, they fled to any country where they could hope to find refuge, consoling themselves with the belief that nowhere could life be worse than it had been under the heel of their Romanian boyar oppressors."

This was precisely the kind of "shock effect" that N. Enciu believes was used on listeners and readers to instill into them certain conditioned reflexes that would be triggered immediately at the mere mention of the period.
French to English: Wines of Provence
Detailed field: Wine / Oenology / Viticulture
Source text - French
[Name omitted] 2006

Cru Classé de Provence

L'emblème du domaine, un rosé soyeux et élégant issu de cépages
nobles, qui ravira tous les amoureux du soleil et des repas entre amis.

Cépages: Grenache, Cinsault et Tibouren

Dégustation: Une robe pâle s'offre à vous, un rosé fin et expressif aux arômes d'abricots et de fruits secs. La matière est équilibrée et aromatique en bouche. Un rosé à choisir les yeux fermés. Une belle réussite!

Conseillé avec: Du saumon à l'oseille, des chanterelles sautées à l'ail, de la cuisine chinoise.

Température: 10/12°

Garde: 2 à 3 ans

------------------------------------------------------------------------

[Name omitted] 2005

Cru Classé de Provence

La perfection et l'élégance raviront les amateurs de grands vins blancs. Sec et fruité, ce vin blanc embellira votre bouche.

Cépages: Sémillon et Rolle.

Dégustation: Riche et équilibré, ce vin blanc a tout pour plaire; élevé en fût de chêne (rare pour des vins blancs), cette cuvée apportera des notes de fruits secs grâce au sémillon et des saveurs de miel offertes par le rolle.

Conseillé avec: une lotte au safran, du fromage de chèvre cendré ou en apéritif.

Température: 9/12° C.

Garde: à boire immédiatement ou à garder au plus 2 années.

------------------------------------------------------------------------------

[Name omitted] 2006

Du Rolle et du Sauvignon viennent apporter de l'excellence pour cette cuvée de la maison [name omitted].

Cépages: Rolle et Sauvignon.

Dégustation: De l'élégance et de la délicatesse pour ce blanc fruité
et rond, à la fois puissant et gras, il séduit le palais avec des notes
d'agrumes prononcées et de fleurs blanches. "[Name omitted]" n'est qu'une mince reconnaissance...

Conseillé avec: des filets de saumon et des truites fumées, araignée de mer ou homard.

Température: 9/12° C.

Garde: 3 ans
Translation - English
[Name omitted] 2006

Cru Classé de Provence

The estate's standard-bearer. This silky, elegant rosé crafted from premium grape varieties will delight lovers of sunshine and meals with friends.

Varieties: Grenache, Cinsault and Tibouren

Tasting notes: Pale in colour, this refined and expressive rosé offers a nose of apricots and dried fruit. Round, flavoursome mouthfeel. A rosé you can’t go wrong with – a sure-fire winner!

Perfect with: salmon with sorrel sauce, sautéed chanterelles with garlic, Chinese cuisine.

Store at: 10-12° C

Cellaring time: 2-3 years

------------------------------------------------------------------------

[Name omitted] 2005

Cru Classé de Provence

Lovers of great white wines will adore the perfection and elegance of this dry and fruity white which will dance on your palate.

Varieties: Sémillon and Rolle

Tasting notes: Opulent and balanced, this white has it all. Aged in oak barrels – unusually for a white wine – this vintage reveals notes of dried fruit from the Sémillon and hints of honey from the Rolle.

Perfect with: monkfish with saffron, goat’s cheese with ash, or alternatively as an aperitif.

Store at: 9-12° C

Cellaring time: drink immediately or store for up to two years.

------------------------------------------------------------------------

[Name omitted] 2006

Rolle and Sauvignon grapes bring sheer class to this vintage from the Maison [name omitted].

Varieties: Rolle and Sauvignon

Tasting notes: This fruity, round white characterised by
elegance and delicacy, powerful but mellow, seduces the palate with strong notes of citrus and white flowers. "[Name omitted]" is but a modest description...

Perfect with: fillet of salmon and smoked trout, spider crab or
lobster.

Store at: 9-12° C.

Cellaring time: 3 years
Russian to English: History of Russian education policy
Detailed field: History
Source text - Russian
Политика правительства во второй четверти XIX в. не привела, в конечном итоге, к унификации образовательной системы в пределах всей Российской империи. Что касается вопроса о взглядах графа С.С. Уваров на развитие просвещения именно на национальных окраинах, мы вынуждены также признать, что при наличии общей программы, как у него лично, так и у правительства в целом, отсутствовал какой-либо единый план действий в этом направлении. Невозможность его оформления обусловлена религиозными, политическими и культурными особенностями различных регионов российского государства, определявших и условия практических шагов, осуществляемых центральной властью, в том числе и в данной области. В частности, политика в отношении народов, населяющих восточные и южные окраины империи, во многом отличалась от действий правительства, и конкретно министерства просвещения, возглавляемого Уваровым, в Западном крае и Прибалтике. При этом было бы неверно абсолютизировать существовавшие стремления Уварова к культурной ассимиляции населяющих империю народов, включению их в русское культурное пространство, также как невозможно дать единую оценку методам их реализации. Несомненно, что определенные действия согласно указанным установкам осуществлялись министром просвещения по отношению практически ко всему нерусскому населению. Главным образом это касалось более внимательного отношения центральной власти к изучению русского языка в учебных заведениях, расположенных на национальных окраинах. При этом особое внимание данному вопросу уделялось не только в западных и северо-западных губерниях. Так, представленный в 1835 г. на имя императора новый проект Положения о закавказских училищах имел одно из главных отличий от предшествующего ему нормативного документа, утвержденного в 1829 г., в заметном распространении русского языка, на котором должны были также преподаваться и все остальные предметы в Тифлисской гимназии (за исключением двух низших классов). Начальство гимназии, в свою очередь, обязывалось следить за тем, чтобы ученики в свободное от занятий время продолжали общаться именно на русском языке. Однако эти и другие мероприятия министерства в восточных регионах империи нельзя безоговорочно определить как часть политики, направленной на культурно-языковую русификацию коренного населения.
Translation - English
Government policy in the second quarter of the 19th century did not ultimately lead to harmonisation of the education system across the whole of the Russian Empire. As to Count S. S. Uvarov's views on the development of education in ethnic non-Russian regions, we must also recognise that while he and the government as a whole did share a common programme, there was in fact no single plan of action to put it into effect. The reason why one could not be formulated lay in the religious, political and cultural differences between the various regions of Russia, which also shaped the environment in which practical measures were taken by the central authorities in the field of education and other sectors. In particular, local policy on the inhabitants of the eastern and southern provinces of the Empire was very much at odds with the activity of the government, and specifically the Ministry of Education headed by Uvarov, in the western and Baltic regions. However, it would be wrong to view Uvarov’s efforts to assimilate the peoples inhabiting the Empire culturally and integrate them into the Russian cultural sphere in absolute terms, just as one cannot make a generalised assessment of the methods used to achieve these ends. It is beyond doubt that certain measures affecting virtually the entire non-Russian population were indeed taken by the Minister of Education in accordance with these principles: in particular, these included more attentiveness on the part of the central authorities to the study of Russian at academic institutions in regions inhabited by ethnic non-Russians. It was not only in the western and north-western provinces that particular attention was paid to this aspect. One of the main differences between the new initiative known as the Law on Transcaucasian Schools proposed in 1835 in the name of the Emperor and the command paper that preceded it, which was passed in 1829, was that the former envisioned the active spreading of the Russian language, in which all other subjects were to be taught at the Tbilisi gymnasium (except to the two lowest years). The gymnasium authorities were in turn obliged to ensure that pupils continued to speak Russian outside classes. Nevertheless, these and the other measures taken in the eastern regions of the Empire should not unconditionally be regarded as forming part of a policy of cultural and linguistic Russification of the indigenous populace.

Glossaries French Ice Skating Terms, Random Romanian Words, Romanian Architecture Glossary, Romanian Legal Glossary, Romanian Linguistics Terms, Romanian Locks/Furniture Terms, Romanian Office Supplies/Stationery Terms
Translation education Master's degree - University of Oxford
Experience Years of translation experience: 14. Registered at ProZ.com: Oct 2005. Became a member: Mar 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Romanian to English (Institute of Translation and Interpreting, verified)
French to English (Chartered Institute of Linguists, verified)
Russian to English (Chartered Institute of Linguists, verified)
French to English (University of Birmingham, verified)
Russian to English (University of Birmingham, verified)


Memberships ITI, CIOL
Software Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word
Articles
CV/Resume CV available upon request
Bio

Education & accreditation

M.St. (Distinction) General Linguistics & Comparative Philology University of Oxford (Keble)

BA French & Russian (Class I) University of Birmingham

Level 3 Certificate in Law and Practice (Civil Litigation) Chartered Institute of Legal Executives (CILEx)

IoL Diploma in Translation (French-English) Chartered Institute of Linguists

IoL Diploma in Translation (Russian-English) Chartered Institute of Linguists

ITI Qualified Membership Examination for Translators (Romanian-English) Institute of Translation and Interpreting

Member (MCIL) of the Chartered Institute of Linguists
Member (MITI) of the Institute of Translation and Interpreting
Affiliate Member of the Chartered Institute of Legal Executives (CILEx)

For my Master of Studies degree course I read Linguistic Theory, Theory of Translation and Romanian linguistics. My BA degree included a module on Romanian language and short stories.

Main working fields & interests

Legal - legislation, court judgments, family law cases, ECHR cases, civil litigation, criminal law, ICC arbitration, witness statements, legal/privacy notices, legal correspondence. I hold the Level 3 Certificate in Law and Practice (Civil Litigation) awarded by the Chartered Institute of Legal Executives (CILEx) and am currently studying for the Level 3 Professional Diploma in Law and Practice.                      

Business - terms and conditions, articles of association, contracts, contract notices, tender documentation, annual reports, audit reports, AGM minutes, press releases, corporate finance, acquisitions & mergers

International Development - UNESCO, GAVI, GFATM, HIV/AIDS/TB/malaria prevention, immunisation, literacy, famine early warning systems, decentralised cooperation

EU - agricultural nitrate pollution, agricultural payment systems, milk quotas, carbon emission allowance trading, pensions, rural development, film preservation, electricity markets, tender procedures, pressure equipment, vehicle pollution taxes, audit strategies, import licences, French Presidency, construction and demolition waste, fire safety, railway accidents, State aid, national accounts, European Parliament petitions/questions, draft technical regulations

Pharmaceutical - patient questionnaires (including linguistic validation) and some experience of translating clinical trial documentation

History/Archaeology - especially cathedrals and castles. I am a keen fan of Time Team (Channel 4) and have an AS Level in Archaeology. My course focused on religion and ritual in prehistoric Europe (Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, Bronze Age, Iron Age) and archaeological skills/methods.

Sport - figure skating (1992 British Primary Champion and a former judge at club level), football, tennis, athletics


Experience

Translation: One of my most prestigious projects was the translation of several papers written by Russian historians for an international cultural conference held in 2006 at Kymenlaakso Summer University, Finland, entitled "Research and Identity: Non-Russian Peoples in the Russian Empire". I regularly translated articles on a wide range of subjects for an international news website and legal documents for a human rights NGO for several years. To date, I have translated over half a million words for EU institutions. I have also acted as a translation tutor for a student enrolled on Cardiff University's MA Translation Studies programme.

CAT software: I work with MemoQ 2015, which is interoperable with Trados and many other CAT tools.

Other: For three years I worked for the Refugee Council, where I interpreted for a year before becoming a Dispersal Clerk and then a Project Worker. As a Project Worker, I advised refugees and asylum-seekers on their entitlements to housing and financial support and helped them to apply to the National Asylum Support Service (NASS), besides giving advice on access to healthcare, education and legal services and liaising on clients' behalf with the social services, solicitors, the immigration authorities, community organisations and accommodation providers.

I have also worked as a corporate finance researcher at a financial service company, which involved maintaining a database of corporate finance deals (mergers, acquisitions, IPOs etc.) in eastern Europe and former Soviet republics using information taken from stock exchange websites and business news publications. For five years I worked part-time as a customer assistant for a large UK retailer.

To see some sample translations, click on the "Portfolio" tab above.

PLEASE NOTE: I do not provide references from other clients as my relationships with clients are confidential and I am an independent contractor, not a job applicant. Translation of documents is the only service I offer, I do not offer proofreading/editing/post-editing/revision/transcription/audio translation services and do not work with sound files or machine-translated material. Please also note that I do not participate in EU or other translation tender procedures.

Keywords: EU, business, legal, human rights, international development, UNESCO, ECHR, journalism, news, history, archaeology, sport, linguistics, ice skating


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search