Working languages:
Dutch to English

RobertaHardy

Florida, United States
Local time: 23:43 EDT (GMT-4)

Native in: English Native in English
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Transcription
Expertise
Specializes in:
Human ResourcesBotany
Cinema, Film, TV, DramaArchitecture
Computers (general)General / Conversation / Greetings / Letters
Science (general)
Payment methods accepted Dutch ING account
Portfolio Sample translations submitted: 2
Dutch to English: Interaction of radiation with matter (1st page)
General field: Science
Detailed field: Nuclear Eng/Sci
Source text - Dutch
3 Wisselwerking van straling met materie

3.1 INLEIDING
Een goed inzicht in de wisselwerking van straling met materie is onontbeerlijk voor zowel de theoretische als praktische beoefening van de stralingshygiëne. Deze wisselwerking vormt immers de basis voor de stralingsdosimetrie, voor de kwalitatieve en kwantitatieve meting van straling, voor de afscherming van straling en voor de evaluatie van de biologische gevolgen van blootstelling aan straling.

3.1.1 Direct en indirect ioniserende straling
De meest bekende stralingssoorten waar we in de praktijk van de stralingshygiëne mee te maken hebben zijn fotonen (röntgen- en gammastraling), geladen deeltjes (elektronen, protonen, alfadeeltjes) en neutronen. De wijze waarop deze verschillende stralingssoorten met materie wisselwerken, is geheel verschillend. Hierbij is het zinvol om onderscheid te maken tussen direct en indirect ioniserende straling. De aard van de wisselwerking bij indirect en direct ioniserende straling is zo verschillend dat een afzonderlijke behandeling gerechtvaardigd is.
Bij direct ioniserende straling hebben we te maken met snelle geladen deeltjes (elektronen, alfadeeltjes, protonen) die hun energie direct aan de materie (dat wil zeggen aan de atomaire elektronen en/of de atoomkernen) afgeven door veel kleine Coulomb-wisselwerkingen langs de baan van het deeltje. Een Coulomb-wisselwerking is een wisselwerking tussen ladingen, in dit verband een wisselwerking tussen het opvallende geladen deeltje en bijvoorbeeld een atomair elektron. De wisselwerking van direct ioniserende straling kenmerkt zich door veel wisselwerkingen met weinig energieverlies per wisselwerking. Het doordringend vermogen van deze stralingssoort is in het algemeen gering.
Bij indirect ioniserende straling hebben we te maken met ongeladen deeltjes (fotonen, neutronen), die hun energie overdragen aan geladen deeltjes. Deze deeltjes kunnen op hun beurt de energie aan de materie afgeven zoals bij direct ioniserende straling. De wisselwerking van ongeladen deeltjes (indirect ioniserend) kenmerkt zich door weinig wisselwerkingen met een relatief grote energieoverdracht per wisselwerking. Het doordringend vermogen van deze stralingssoort kan aanzienlijk zijn.

3.1.2 Werkzame doorsnede
De wisselwerking tussen straling en materie heeft altijd een statistisch karakter en moet daarom in termen van kansen worden beschreven. Wanneer een deeltje door een homogeen materiaal beweegt is er een bepaalde kans op wisselwerking. Een vorm van wisselwerking is bijvoorbeeld verstrooiing waarbij het deeltje van richting verandert. Een andere wisselwerkingsvorm is absorptie waarbij het deeltje verdwijnt. De kans op wisselwerking hangt af van het soort materiaal en de energie van het deeltje. Het totale aantal wisselwerkingen hangt verder af van het stralingsveld dat met radiometrische grootheden wordt beschreven (zie paragraaf 1.5). Afhankelijk van de soort straling zijn meerdere wisselwerkingsprocessen mogelijk. Over het algemeen beschouwt men de kans dat een bepaald wisselwerkingsproces optreedt. De kans dat een wisselwerkingscentrum (elektron, kern, atoom enzovoort) een bepaalde interactie ondergaat, wordt aangeduid met de werkzame doorsnede σ. Deze grootheid wordt gedefinieerd als:

σ = kans op wisselwerking
--------------------------
deeltjesfluentie (3.1)

De deling door de deeltjesfluentie moet worden gezien als een normering voor de sterkte van het stralingsveld. De werkzame doorsnede (Engels: cross section) kan worden beschouwd als een schijnbare doorsnede van een wisselwerkingcentrum voor een bepaalde wisselwerking met stralingdeeltjes. De werkzame doorsnede heeft de dimensie van oppervlak. De SI-eenheid is dus m2, maar vaker gebruikt me een afgeleide eenheid, de barn.
Translation - English
3 Interaction of radiation with matter

3.1 INTRODUCTION
A good understanding of the interaction of radiation with matter is indispensable for both the theoretical and the practical practice of radiation protection. This interaction forms, after all, the basis for radiation dosimetry, for qualitative and quantitative measurements of radiation, for protection against radiation and for the evaluation of the biological consequences of radiation exposure.

3.1.1 Direct and indirect ionizing radiation
The most familiar types of radiation with which we are concerned in the practice of radiation protection are those related to photons (X-rays and gamma radiation), charged particles (electrons, protons, alpha particles) and neutrons. The means by which these various types of radiation interact with matter are entirely different. In this respect it is useful to make a distinction between direct and indirect ionizing radiation. The nature of the interaction differs so greatly between direct and indirect ionizing radiation that they are rightly treated as separate subjects.
With direct ionizing radiation we deal with fast charged particles (electrons, alpha particles, protons) that release their energy directly into the matter (that is, transfer their energy to the atomic electrons and/or the atomic nuclei) by very small coulomb interactions along the trajectory of the particle. A coulomb interaction is an interaction between charges, in this context an interaction between the incident charged particle and, for example, an atomic electron. The interaction of direct ionizing radiation is characterized by many interactions with little energy loss per interaction. The penetrating power of this type of radiation is generally small.
With indirect ionizing radiation, we deal with uncharged particles (photons, neutrons), that transfer their energy to charged particles. These particles can in turn deposit the energy into matter as with direct ionizing radiation. The interaction of uncharged particles (indirect ionizing) is characterized by few interactions with a relatively high energy transfer per interaction. The penetrating power of this type of radiation can be considerable.

3.1.2 Cross section
The interaction between radiation and matter has always been statistical in nature and must therefore be described in terms of probability. When a particle moves through a homogeneous material, there is a given probability of interaction. Interaction can, for example, take the form of scattering, in which the particle changes direction. Another form of interaction is absorption, in which the particle disappears. The probability of interaction depends on the type of material and the energy of the particle. The total number of interactions also depends on the radiation field that is described in radiometric quantities (see Section 1.5). Irrespective of the type of radiation, several interaction processes are possible. In general, one considers the probability that a particular interaction process will occur. The probability that an interaction center (e.g., electron, nucleus, atom) undergoes a particular interaction is indicated by the cross section σ. This quantity is defined as:

σ = probability of interaction
----------------------------
fluence (3.1)

The division by the fluence must be seen as a normalization for the strength of the radiation field. The cross section can be regarded as an apparent cross section of an interaction center for a given interaction with radiation particles. The cross section has the dimension of area. The SI-unit is therefore m2, but one more often uses a derived unit, the barn.
Dutch to English: Gaming Landschap in Nederland (2537 words, excerpt given here)
Source text - Dutch
Gaming Landschap in Nederland
woensdag 4 februari 2009, geactualiseerd 25 november 2009
Aan: Prof. xxx (decaan TBM); Prof. xxx; Prof. xxx
Van: xxx

Algemene opmerkingen
1. Gaming is een jong en zeer multidisciplinair onderzoeks- en toepassingsgebied dat vanuit veel wetenschappelijke disciplines bestudeerd kan worden.
2. Het Gaming landschap in Nederland is heterogeen en versnipperd over verschillende wetenschappelijke onderzoeksgroepen, die uiteenlopende vormen van onderzoek doen naar verschillende soorten games en gaming. In veel gevallen gaat het om enkele individuen of kleine groepen die onderzoek doen naar games. In een enkel geval om een groter onderzoeksverband of een NWO programma.
3. Het wetenschappelijk onderzoek naar games varieert van onderzoek naar popu-laire cultuur rondom entertainment (video) games bijvoorbeeld vanuit de lette-ren, media en cultuurwetenschappen; onderzoek naar artificiële intelligentie en virtual reality door de computerwetenschappen en onderzoek naar spelsimulaties en serious games voor (professioneel) leren, interventie en onderwijs, vooral door de sociale wetenschappen (de -kundes).
4. Onderzoekers uit de verschillende disciplines ontmoeten elkaar in verschillende verbanden en platforms. In Nederland zijn dat vooral Saganet en DIGRA Dutch Chapter. Internationaal zijn dat de Isaga (sinds 1970), de Digra (sinds 2003) en een groot aantal serious game initiatives, al dan niet op specifieke terrei-nen zoals Defensie of Health Care. Ook Internationale communities zoals IEEE hebben toenemende belangstelling voor (serious) gaming.
5. Veel aandacht in het game onderzoek gaat nog steeds uit naar de harde informa-tica en ontwerpkant, of naar de zachte kant, namelijk de populaire cultuur rond video games. De toepassing van gaming voor leren, onderwijs en training is vooral vanuit een psychologische invalshoek sterk in opkomst.
6. De belangstelling voor het gebruik van gaming voor professioneel leren, interventie, organisatie en beleidsvraagstukken bijvoorbeeld in relatie tot complexe, sociaal technische systemen is op dit moment een onderzoekslacune
7. Wat je met gaming in een maatschappelijke context kunt en tot wat voor inzichten dat leidt, krijgt veel minder aandacht. Dat vraagt inderdaad om een ‘inhoudelijke’ en ‘theoretische benadering’ en een combinatie van meerdere –kundes waaronder bestuurs-, beleids- en bedrijfskunde met aandacht voor leer- en interventietheorieën.
8. In het onderstaande geef ik een korte beschrijving van het gaming landschap – ik beperk me tot de academische key players in Nederland. Onderzoek door een wildgroei aan adviesbureaus, gamebedrijven en denk tanks enz., laat ik gezien de doelstelling van deze notitie buiten beschouwing.
9. Het gaming landschap Internationaal laat zich niet in een paar A4tje uiteenzetten. Een interessant initiatief (benchmark, peer) is bijvoorbeeld het Serious Games Initiative (SIG) van de universiteit en verschillende bedrijven in Coven-try (UK). Het SIG wordt geleid door o.a. prof xxx.
Translation - English
The Gaming Landscape in the Netherlands
Wednesday, 4 February 2009, updated 25 November 2009
To: Prof. xxx (Dean TPM); Prof. xxx; Prof xxx
From: Dr. xxx

General remarks
1. Gaming is a young and extremely multidisciplinary research and application area that can be studied from within many scientific disciplines.
2. The Gaming landscape in the Netherlands is heterogeneous and scattered over various scientific research groups that conduct diverse forms of research into various sorts of games and gaming. In many cases, it consists of a few individuals or small groups doing research into games. Occasionally there is a larger research relationship or an NWA programme.
3. The scientific research into games varies from research into popular culture around entertainment (video) games, for example, in the context of humanities, media and cultural science; research into artificial intelligence and virtual reality by the computer sciences and research into simulation games and serious games for (professional) teaching, intervention and education, particularly by the social sciences (the soft sciences).
4. Researchers from the various disciplines meet one another in various contexts and platforms. In the Netherlands these are primarily Saganet and DIGRA Dutch Chapter. Internationally they are the Isaga (since 1970), the DIGRA (since 2003) and a large number of serious game initiatives, although not in specific domains such as Defence or Health Care. International communities such as IEEE have also shown increasing interest in (serious) gaming.
5. Much of the attention in game research is still focused on the hard computer science and design side, or on the soft side, namely the popular culture surrounding video games. The application of gaming for learning, education and training is, especially from a psychology approach, strongly on the rise.
6. The interest in the use of gaming for professional teaching, intervention, organisation and policy questions, for example, in relation to complex, social technical systems, currently constitutes a gap in the research.
7. What you can do with gaming in a social context and what insights it yields is receiving much less attention. That, of course, demands a ‘scientific’ and ‘theoretical approach’ and a combination of several soft sciences, including management, policy and business with attention to learning and intervention theories.
8. Below I give a short description of the gaming landscape – I am limiting myself to the academic key players in the Netherlands. Research by an explosion of consultancies, game companies, think tanks, etc., are not dealt with here given the purpose of this memorandum.
9. The international gaming landscape cannot be covered in a few pages. An example of an interesting initiative (benchmark, peer) is the Serious Games Initiative (SIG) of the university and various companies in Coventry (UK). The SIG is headed by Prof. xxx and others.

Experience Years of experience: 25. Registered at ProZ.com: Apr 2010.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Word
Website http://www.hardytexts.net
Bio
I am a native speaker of English. In the U.S., I have worked as an editor and a writing tutor at the university level. After 1994 I studied Dutch as a foreign language and lived in the Netherlands for 12 years, which led me to my current career as an editor and translator. I gladly translate nearly any subject matter, but I have focused on technical and academic texts. My past translations have dealt with a range of topics, including nuclear research, biotechnology, architecture, hydraulic engineering, orthodontia, surgery, information technology, university education and legal documents. Besides the usual dictionaries and online sources, I make use of a large personal network of Dutch, British and American subject experts to determine the correct translation of technical terms.
Since 2009, I have operated my business from the U.S., but my clientele is still largely European. Because my business is located in the U.S., I am not required to charge VAT tax, which means a savings of 21% for my Dutch clients (something to bear in mind when comparing my rates). I maintain a bank account in the Netherlands to simplify payment.
I would welcome the opportunity to translate your text!
Keywords: translator, translation, Dutch, Engels, vertalen, vertaling, technology, technical, scientific, academic, wetenschappelijke, technische, onderwijs, native speaker


Profile last updated
Dec 9, 2015More translators and interpreters: Dutch to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search