Member since Nov '07

Working languages:
English to Romanian
Romanian to English
French to Romanian
Romanian to French

Availability today:
Partially available

March 2021
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Elena Perianu
1/3 century in the translation world

Buzau, Romania
Local time: 19:19 EET (GMT+2)

Native in: Romanian Native in Romanian
  • Send message through ProZ.com Yahoo IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
User message
"Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning." Benjamin Franklin
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling
Expertise
Specializes in:
AccountingFinance (general)
Business/Commerce (general)Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Law: Contract(s)Economics
International Org/Dev/CoopMechanics / Mech Engineering
Medical (general)Engineering: Industrial

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 170, Questions answered: 99, Questions asked: 1
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Romanian: Loan Contract
General field: Bus/Financial
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - English
X, in its capacity as a principal shareholder of Y will lend a sum of € xxx to Y to be used as working capital and under the following terms and conditions :

1. The loan will be disbursed by the lender in the tranches convenient to and asked for by the borrower after the approval by BNR - Banca Nationala a Romaniei (to be arranged by the borrower). The amounts will be remitted to the bank acount of the borrower open with Banca yyy, branch z, IBAN ooooooo.

2. The loan carries a simple interest of 7% per annum payable quarterly and if in arrears such arrears will also carry the same amount of interest( Basis of calculation 30 days/360 days- a quarter is three months). No other charges or commissions, by whatever name called, can be charged by the lender to the borrower.

3. It is repayable upon the expiry of thirteen months from the date of receipt of the loan, failing which upon demand anytime thereafter. In other words if the loan is received on 1st November 2004 it will repaid on 1st December 2005 failing which upon demand any day thereafter. Both the principal and interest have to be repaid in Euro.
Translation - Romanian
X, in calitatea sa de acţionar principal al Y, va împrumuta suma de xxx € către Y pentru a fi folosită ca şi capital de lucru în conformitate cu următoarele clauze şi condiţii :

1. Creditul va fi livrat de către creditor în tranşe avantajoase pentru debitor şi după cum sunt solicitate de către acesta, dupa aprobarea de BNR - Banca Naţională a României (în sarcina debitorului). Sumele vor fi remise în contul bancar al debitorului deschis la Banca yyy, filiala z, IBAN ooooooo .


2. Creditul poartă o dobânda simplă de 7 % pe an, plătibilă trimestrial, iar dacă apar restanţe de plată, aceste restanţe vor purta şi ele aceeaşi dobandă (baza de calcul 30 zile/360 zile - un trimestru are trei luni). Nici un alt fel de speze sau comisioane, oricum s-ar numi acestea, nu vor fi cerute debitorului de către creditor.

3. Este rambursabil la expirarea a treisprezece luni de la data primirii creditului, după aceea rambursarea putând fi facută oricând la cerere. Cu alte cuvinte dacă imprumutul este primit pe 1 Noiembrie 2004 va fi rambursat pe 1 Decembrie 2005 după aceea rambursarea putând fi facută oricand la cerere. Atât creditul cât şi dobanda trebuie plătite in Euro.
Romanian to English: Mortgage Contract / Contract ipotecă
General field: Bus/Financial
Detailed field: Finance (general)
Source text - Romanian
8 Obligaţiile Debitorului Ipotecar
8.1 Obligaţii pozitive
Debitorul Ipotecar se angajează prin prezentul Contract:
(a) să respecte toate obligaţiile prevăzute în prezentul Contract;
(b) să-şi îndeplinească toate obligaţiile decurgând din sau în legătură cu orice contract care se referă la Proprietatea Grevată;
(c) să apere şi să menţină valabile drepturile Creditorului Ipotecar în baza prezentului Contract împotriva pretenţiilor şi cererilor oricărui terţ, şi, de îndată ce ia cunoştinţă de asemenea pretenţii şi cereri, să comunice Creditorului Ipotecar în scris:
i. orice litigiu, acţiune, investigaţie sau procedură iniţiată împotriva Debitorului Ipotecar, sau în legătură cu Proprietatea Grevată, pentru motive de orice natură, precum şi
ii. orice ameninţare că acestea ar putea fi iniţiate de orice persoană, sau autoritate de stat sau locală sau agenţie de reglementare sau altă autoritate guvernamentală, inclusiv pentru neplata contribuţiilor fiscale şi sociale, precum şi
iii. alte pretenţii formulate către autorităţi publice care ar putea avea un efect negativ asupra capacităţii Debitorului Ipotecar de a-şi respecta obligaţiile în baza oricărui Document de Finanţare sau asupra valabilităţii sau punerii în executare a acestora;
(d) să plătească la timp şi în mod corespunzător oricare şi toate taxele, impozitele, spezele şi obligaţiile de plată (inclusiv taxele de timbru) ce trebuie plătite în legătură cu Proprietatea Grevată cu excepţia situaţiilor în care plata respectivelor taxe, impozite, speze şi obligaţii de plată a fost amânată în mod expres sau a fost supusă unor alte modalităţi de îndeplinire sau achitare de către autorităţile relevante, şi să furnizeze de îndată Creditorului Ipotecar orice documente care pot fi solicitate în mod rezonabil pentru a dovedi o astfel de plată, înţelegându-se că Creditorul Ipotecar nu va suporta nici un cost în baza Ipotecii constituite prin prezentul Contract, iar orice taxe, impozite, deduceri, reţineri la sursă sau alte costuri născute în legătură cu prezenta Ipotecă, prezente şi/sau viitoare, vor fi plătite de Debitorul Ipotecar;
(e) să notifice imediat Creditorului Ipotecar orice acţiune sau inacţiune care ar putea reduce valoarea Proprietăţii Grevate sau a oricărei părţi a acesteia şi să nu se angajeze în nici o astfel de acţiune sau inacţiune fără a avea acordul scris prealabil al Creditorului Ipotecar;
(f) să asigure Creditorului Ipotecar accesul la Proprietatea Grevată, în baza unei notificări scrise prealabile a Creditorului Ipotecar, ori de câte ori acesta este solicitat de către Creditorul Ipotecar, în timpul programului de lucru al Debitorului Ipotecar, în scopul inspectării Proprietăţii Grevate şi să coopereze în totalitate în cursul acestei inspecţii;
(g) să obţină, să respecte şi să menţină în vigoare şi efect toate autorizaţiile, acordurile, avizele şi licenţele necesare în legătură cu Proprietatea Grevată şi cu prezentul Contract;
(h) să tină o evidenţă corectă a Proprietăţii Grevate şi a veniturilor înregistrate în legătură cu aceasta şi cu privire la bunurile înlocuite sau rezultate având legătură cu acestea, dacă există;
(i) în 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data cererii Creditorului Ipotecar să semneze valabil şi să transmită Creditorului Ipotecar oricare şi toate instrumentele şi documentele, ca de exemplu orice înregistrări, formulare, notificări, înregistrări, acte notariale, sau orice altă dovadă, pe care Creditorul Ipotecar le poate solicita pentru a se bucura de toate drepturile şi puterile acordate prin prezentul Contract, inclusiv orice înregistrări care pot fi necesare pentru a menţine sau păstra Ipoteca asupra dobânzilor, potrivit Articolului 1785 din Codul Civil Român; şi
(j) să întreprindă toate acţiunile care sunt necesare pentru a asigura, menţine şi păstra valabilitatea, caracterul executoriu, perfectarea sau prioritatea Ipotecii din prezentul Contract într-o formă şi cu conţinutul satisfăcătoare pentru Creditorul Ipotecar şi în conformitate cu legile române.
Translation - English
8 Mortgagor’s undertakings
8.1 Affirmative undertakings
The Mortgagor hereby undertakes:
(a) to comply with all the obligations set forth in this Agreement;
(b) to fulfil all its obligations under or in connection with any agreement relating to the Charged Property;
(c) to defend and maintain the Mortgagee’s rights hereunder against the claims and demands of any third party, and, promptly upon becoming aware of the same to inform the Mortgagee in writing of:
i. any litigation, action, investigation or proceeding commenced against the Mortgagor, or in relation to the Charged Property for any reason whatsoever, and of
ii. any threat by any person or state or local authority or regulatory agency or other governmental authority to commence the same, including for the non-payment of the fiscal and social contributions, and of
iii. other claims to public authorities which may have an adverse effect on the Mortgagor’s ability to comply with its obligations under any Finance Document or on the validity or enforceability thereof;
(d) to duly and promptly pay any and all taxes, imposts, levies and duties (including stamp duty) payable in respect of the Charged Property unless payment of those taxes, imposts, levies and duties has been specifically deferred or subjected to an alternative means of settlement or discharge by the appropriate authorities and promptly deliver to the Mortgagee any documents it may reasonably request to prove such payment, it being understood that the Mortgagee shall not incur any costs pursuant to the Mortgage created hereunder and any present and/or future taxes, duties, deductions, withholdings or other charges arising in connection with this Mortgage shall be paid by the Mortgagor
(e) to immediately notify the Mortgagee of any act or omission that could reduce the value of the Charged Property or of any part thereof and not to undertake any such act or omission without the prior written consent of the Mortgagee;
(f) to ensure that the Mortgagee has access to the Charged Property, upon prior written notice by the Mortgagee whenever requested by the Mortgagee, during working hours of the Mortgagor, for the purpose of inspecting the Charged Property and to fully cooperate at any such inspection;
(g) to obtain, comply with and maintain in full force and effect all authorisations, consents, approvals and licences required in connection with the Charged Property or this Agreement;
(h) to keep accurate evidence of the Charged Property and of the proceeds thereof, and of the assets in replacement or arising in connection therewith, if any
(i) within 5 (five) Business Days from the date of the request of the Mortgagee to duly execute and deliver to the Mortgagee any and all such further instruments and documents, e.g. any recording, filing, notification, registration, notarisation or other evidence, as the Mortgagee may require in obtaining all the benefits under this Agreement and of the rights and powers herein granted, including any registrations that may be necessary to maintain or preserve the Mortgage over the interest pursuant to Article 1785 of the Civil Code; and
(j) to take such actions as necessary to ensure, maintain and preserve the validity, enforceability, perfection or priority of the Mortgage herein in form and substance satisfactory to the Mortgagee and in accordance with Romanian law.
English to Romanian: General Manual / Use Manual
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Engineering: Industrial
Source text - English
1.1 Programmability
The CAREL pCO sistema controllers can be programmed using the EasyTools development system, with the following advantages
• transfer of the software to different types of CAREL hardware. The applications developed for the pCO can simply and quickly transferred from one hardware
platform to another (and vice-versa), simply adapting only the inputs and the outputs;
• rapid development, at competitive costs, of custom programs;
• reliability guaranteed by the use of standard routines, tested in the field.
The use of EasyTools, moreover, ensures the customer the maximum level of privacy and self-management when developing new programs on their own. The possibility to use the same hardware for different applications allows standardisation, with the clear advantages of being able to feature in-circuit and functional testing and burn-in procedures on all of the products and consequently reach a high level of reliability, both overall and in terms of the individual electronic components EasyTools exclusive CAREL development software, easy to use, for the programming, simulation, supervision and definition of pLAN networks using CAREL terminals and pCO programmable controllers.
1.1.1 Applications
The programmability of the pCO sistema controllers ensures the absolute flexibility of the applications. The same standard hardware can be used to control:
• chillers and heat pumps;
• roof-top units;
• air-conditioners;
• small/medium air handling units (upon request);
• showcases (upon request and to specifications);
• cold rooms (upon request and to specifications);
• seasoning rooms;
• compressor packs;
• universal circuit-closing switches.
Other types of programs can be developed to specific customer requirements.
Translation - Romanian
1.1 Programabilitate
Aparatele de control ale sistemului CAREL pCO pot fi programate utilizând sistemul de dezvoltare EasyTools, cu următoarele avantaje:
• transfer al software-ului la diferite tipuri de hardware CAREL. Aplicaţiile dezvoltate pentru pCO pot fi transferate simplu şi rapid de la o platformă hardware la alta (şi invers), adaptând doar mărimile de intrare şi de ieşire;
• dezvoltare rapidă, la costuri competitive, a programelor pentru clienţi ;
• fiabilitate garantată de utilizare a rutinelor standard, testată pe teren.
Utilizarea EasyTools, în plus, asigură clientului nivelul maxim de protecţie şi self-management când dezvoltă noi programe pe cont propriu. Posibilitatea utilizării aceluiaşi hardware pentru aplicaţii diferite permite standardizarea, cu avantajele clare ale capacităţii de a putea realiza testări în circuit şi funcţionale şi proceduri de ardere (imprimare) pe toate produsele şi atingerea, în consecinţă, a unui nivel înalt de fiabilitate, atât generală cât şi în termenii componentelor electronice individuale. Easy Tools : software de dezvoltare exclusiv CAREL, uşor de utilizat, pentru programarea, simularea, supervizarea şi definirea reţelelor pLAN utilizând terminale CAREL şi aparate de comandă pCO programabile.

1.1.1 Aplicaţii
Programabilitatea aparatelor de comandă ale sistemului pCO asigură flexibilitatea absolută a aplicaţiilor.
Acelaşi hardware standard poate fi utilizat pentru a controla:
• aparatele frigorifice şi pompele de căldură;
• unităţile amplasate pe acoperiş ;
• aparatele de aer condiţionat ;
• unităţile mici/medii de tratare a aerului (la cerere)
• camere frigorifice (la cerere şi conform specificaţiei)
• camere de aclimatizare
• compresoare ;
• comutatoare universale pentru închiderea circuitelor.

Alte tipuri de programe pot fi dezvoltate conform cerinţelor specifice ale clienţilor.
Romanian to French: Contract / Contrat
General field: Bus/Financial
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - Romanian
1.1 Termeni în General. In scopurile prezentului Contract, cu exceptia unor dispozitii contrare exprese sau dacà nu este prevàzut altfel în context:

(a) Termenii definiti în acest Contract au întelesul conferit în acest Contract si includ atât pluralul cât si singularul, iar folosirea unui gen include si celalalt gen;
(b) Titlurile folosite în acest Contract sunt inserate doar în mod conventional si nu vor fi folosite pentru a descrie, interpreta, defini sau limita obiectul acestui Contract sau orice dispozitie a acestuia;

(c) Cuvintele "din prezentul", "al prezentului", "în baza prezentului" sau alte cuvinte similare se referà la prezentul Contract ca întreg si nu la o dispozitie anume;

(d) Termenul "includ" sau "incluzând" înseamnà fàrà a se limita într-o enumerare si nu va fi interpretat restrictiv;

(e) Orice referinta la un "articol" al prezentului Contract va include toate subarticolele ale respectivului articol;

(f) Fiecare din Anexe este inclusà si face parte integrantà din acest Contract în toate scopurile;
(g) Orice referintà la "în scris" sau "scris(a)" include orice comunicare scrisà de mânà, tehnoredactatà sau imprimatà, inclusiv faxurile si e-mail-urile trimise in conformitate cu articolul 8.4. de mai jos

Translation - French
1.2. Termes en Général. Aux fins du présent Contrat, sauf dispositions contraires expresses ou si le contexte n’en dispose pas autrement:

a) Les termes définis dans ce Contrat ont le sens qui leur est donné dans ce Contrat et incluent tant le pluriel que le singulier, et l’usage d’un genre inclut aussi l’autre genre;
b) Les titres utilisés dans ce Contrat sont insérés uniquement de manière conventionnelle et ne seront pas utilisés pour décrire, interpréter, définir ou limiter l’objet de ce Contrat ou toute disposition de celui-ci;

(c) Les mots "dans les présentes", "aux présentes”, "en vertu des présentes" ou d’autres mots similaires se réfèrent au présent Contrat dans son ensemble et non pas à une certaine disposition;

(d) Le terme "en incluant" ou "y inclus" signifie sans s’y limiter en raison d’une énumération et ne sera pas interprété de manière restrictive;

(e) Toute référence à un "article" du présent Contrat inclura tous les sous-articles dudit article;

(f) Chacune des Annexes est incluse et fait partie intégrante de ce Contrat à toutes fins ;
(g) Toute référence à „par écrit” ou „écrit(e)” inclut toute communication écrite à la main, dactylographiée ou imprimée, y compris les fax et emails envoyés selon l’article 8.4. ci-dessous


Glossaries lia/gloss
Translation education Graduate diploma - Center for Awarding Translator License
Experience Years of experience: 38. Registered at ProZ.com: Nov 2005. Became a member: Nov 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Romanian (Ministry of Justice)
French to Romanian (Ministry of Justice)
Romanian to English (Ministry of Justice)
Romanian to French (Ministry of Justice)
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Alchemy Publisher, Microsoft Excel, Microsoft Word, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
Events and training
Conferences attended
Professional practices Elena Perianu endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
I'm a Romanian native speaker qualified as a professional translator for English and French in 1983, when I was awarded the license for technical – industrial translations, for both languages.

I’ve been improving my skills ever since, by translating in various fields and interpreting on numerous occasions.

In 2002 I renewed my license issued by the Romanian Ministry of Justice, for legal translations from/into English and French.

I have 30+ years of experience in translation and interpretation, mainly in the technical area. This comes with an insight into the fields in which I received formal training. I strive for quality in everything I do.

I also translated many legal/accountancy/financial/audit documents, as they were necessary for the companies I work/worked with as well as for the documents I translated/interpreted for the various lawyers/solicitors/notaries I co-operate with.

I consider myself to be very ambitious, competent, with good command of both English and French languages, with excellent oral and written skills.

I am very confident in the work I am carrying out, with a sound background of working as an interpreter and translator. I consider my translations to be efficient and accurate.

I translated contracts, operation manuals, instructions manuals, standard conditions and contract specifications, orders, know-how documents, due diligence checklists, audit documents, patents, balance sheets, clinical trials, etc., etc.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 197
PRO-level pts: 170


Top languages (PRO)
English to Romanian86
Romanian to English56
French to English12
English to French8
French to Romanian8
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering40
Other39
Bus/Financial36
Medical23
Law/Patents20
Pts in 2 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law (general)16
Medical (general)12
Mechanics / Mech Engineering12
Engineering (general)12
Finance (general)12
Management8
Education / Pedagogy8
Pts in 21 more flds >

See all points earned >
Keywords: Technical, Translations, Language translation, Software, Localization/localisation, Website localization/localisation, Language, Languages, Romania, Romanian, English, French, Native translators, Interpreters, Accountancy, Advertising, Agriculture, Audit, Automotive, Banking and Financial, Business Administration and Management, Business General, Business Marketing, Civil Engineering, Computer and Information Sciences, Data Communications, Data Processing, Economics, Education, Engineering, Entrepreneurship, Finance, Fire Protection, Firefighting, Forensic Science, General, Geography, Health, Heating + Air Conditioning + Refrigeration, History, Humanities and Humanistic Studies, Information Sciences and Systems, Journalism and Mass Communication, Law and Legal, Linguistics, Mechanical Engineering, Medicine (General), Medicine, Medical Technology, Pharmacology, Medicine - Public Health Education and Promotion, Metallurgical Engineering, Military Technologies, Mining and Mineral Engineering, Patent Translation, Physical Education Teaching and Coaching, Police issues, Political Science, Railways, Science (General), Sports and Fitness, Taxation, Telecommunications, Textiles, Tourism and Travel, Transportation,
Profile last updated
Sep 7, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search