Working languages:
English to Latvian

Evija Rimšāne
Both creative & technical, v/experienced

Latvia
Local time: 04:06 EEST (GMT+3)

Native in: Latvian 
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
15 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in English to Latvian, Russian to Latvian, Latvian to English
User message
Passionate about languages, translating meaning rather than words
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Website localization, Software localization, Copywriting, Transcreation
Expertise
Specializes in:
Automotive / Cars & TrucksElectronics / Elect Eng
Advertising / Public RelationsGovernment / Politics
Law (general)Mechanics / Mech Engineering
Textiles / Clothing / FashionMarketing / Market Research
Business/Commerce (general)IT (Information Technology)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 295, Questions answered: 131, Questions asked: 10
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Latvian: European Union subject matter
General field: Other
Detailed field: Government / Politics
Source text - English
The European Commission has launched a public consultation on the successor to the Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 (CIP). The CIP is the main EU budgetary instrument. Its main priorities are SMEs, access to finance, innovation (including eco-innovation), take-up and use of information and communication technologies (ICT), energy efficiency and renewables. Through the consultation, the public is invited to have its say on what the priorities of future competitiveness and innovation EU funding should be. The consultation will remain open until 4 February.
To complement the consultation, a conference will take place in Brussels on 25 January to give stakeholders an additional opportunity to express their views on the future orientation of a possible EU competitiveness and innovation programme.

© European Union
Translation - Latvian
Eiropas Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu par turpmāko instrumentu, kas aizstās 2007.–2013. gada Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (CIP). CIP ir ES budžeta galvenais instruments, un tā galvenās prioritātes ir MVU, piekļuve finansējumam, inovācijas (tostarp ekoinovācijas), informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) ieviešana un izmantošana, energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi. Sabiedrība tiek aicināta piedalīties šajā apspriešanā un izteikt viedokli par to, kādām turpmāk jābūt ES konkurētspējas un inovāciju finansējuma prioritātēm. Šī apspriešana notiks līdz 4. februārim.
25. janvārī Briselē norisināsies šai apspriešanai veltīta konference, kuras laikā ieinteresētās personas varēs papildināt savu viedokli par iespējamās ES konkurētspējas un inovāciju programmas turpmāko ievirzi.

© Eiropas Savienība
English to Latvian: Market research (Marketing)
General field: Marketing
Detailed field: Marketing / Market Research
Source text - English
Market research is any organized effort to gather information about markets or customers. It is a very important component of business strategy. The term is commonly interchanged with marketing research; however, expert practitioners may wish to draw a distinction, in that marketing research is concerned specifically about marketing processes, while market research is concerned specifically with markets.
Market Research is the key factor to get advantage over competitors. Market research provides important information to identify and analyze the market need, market size and competition.

Market research is for discovering what people want, need, or believe. It can also involve discovering how they act. Questionnaires and focus group discussion surveys are some of the instruments for market research. Once that research is completed, it can be used to determine how to market your product.

For starting up a business, there are some important things:
• Market information
Through Market information one can know the prices of the different commodities in the market, as well as the supply and demand situation.
• Market segmentation
Market segmentation is the division of the market or population into subgroups with similar motivations.
• Market trends
Market trends are the upward or downward movement of a market, during a period of time. The market size is more difficult to estimate if one is starting with something completely new. In this case, you will have to derive the figures from the number of potential customers, or customer segments. Besides information about the target market, one also needs information about one's competitors, customers, products, etc. Lastly, you need to measure marketing effectiveness.
Translation - Latvian
Tirgus izpēte ir plānveida informācijas apkopošana par tirgiem vai patērētājiem, un tā ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības stratēģijas elementiem. Šo jēdzienu parasti jauc ar mārketinga izpēti, tomēr speciālistiem, kuri darbojas šajā nozarē, būtu jānošķir abi jēdzieni: mārketinga izpēte paredzēta mārketinga procesu pētīšanai, turpretī tirgus izpēte attiecas tieši uz tirgiem.
Tirgus izpēte ir galvenais instruments, kuru izmanto, lai pārspētu konkurentus; tā sniedz svarīgu informāciju, ar kuras palīdzību var noskaidrot un analizēt gan tirgus vajadzības un apjomu, gan konkurenci.

Tirgus izpēte ļauj noteikt cilvēku vajadzības, vēlmes vai pārliecību. Tāpat tā ir noderīga cilvēku rīcības analizēšanai. Tirgus izpētes instrumentos ietilpst, piemēram, aptaujas un fokusa grupu diskusiju apsekojumi. Tiklīdz izpēte ir pabeigta, to var izmantot, lai plānotu preces vai pakalpojuma virzīšanu tirgū.

Lai sāktu uzņēmējdarbību, jānoskaidro daži būtiski jautājumi.
• Tirgus informācija
Apkopojot tirgus informāciju, var noskaidrot cenas dažādām plaša patēriņa precēm tirgū, kā arī situāciju piedāvājuma un pieprasījuma jomā.
• Tirgus segmentācija
Tirgus segmentācija ir tirgus vai iedzīvotāju sadalīšana apakšgrupās pēc līdzīgiem kritērijiem.
• Tirgus tendences
Tirgus tendences ir augšupejoša vai lejupejoša tirgus virzība noteiktā laikposmā. Ja tiek uzsākts pilnīgi jauns uzņēmējdarbības veids, visai grūti ir prognozēt tirgus lielumu. Šajā gadījumā dati jāpamato ar potenciālo patērētāju skaitu vai patērētāju segmentiem. Jāapkopo ne tikai informācija par mērķa tirgu, bet arī par konkurentiem, patērētājiem, precēm/pakalpojumiem utt. Visbeidzot, jānovērtē mārketinga efektivitāte.
English to Latvian: Technical subject field
General field: Tech/Engineering
Source text - English
The Motor is available in two power supply options: 90 – 250V AC/260V AC CB as well as 24V DC. The power plugs are designed differently and cannot be mixed up. The remaining ports and indicators are identical on both motors.

The following main overview of the ports and indicators may be used for both motors.

The subsequent chapters deal in detail with the functions, allocations and setting of the ports and indicators.

Motor frequency range: 50.4 – 60.8.

The remote control has to be teached-in with the motor before the programming of the end positions by means of the Radio Remote Control System can be performed. This can be carried out with the following steps. Please refer to the user manual which is enclosed with every delivered remote control.

Check if the DIP switch setting is correct (Setting according to Chapter 5.8).

Disconnect power supply of the motor for 5 seconds and make sure that the motor will have permanent power supply when reconnected. Typically unplug power lead from motor. Move the curtain with button 1 or 2 on the motor about to the middle position of the two end stops. Position yourself in front of the motor with the remote control in your hand, and open the front cover of the device and press button "P".
Translation - Latvian
Izvēlei pieejami divi motora veidi, kas piemēroti dažādiem barošanas avotiem: 90–250 V maiņstrāvai vai 260 V maiņstrāvai ar jaudas slēdzi un 24 V līdzstrāvai. To barošanas spraudņu uzbūve ir atšķirīga, tāpēc tos nedrīkst mainīt vietām. Toties pārējās pieslēgvietas un indikatorlampiņas abiem motoriem ir vienādas.

Šis vispārīgais pieslēgvietu un indikatorlampiņu kopskats attiecas uz abiem motoriem.

Turpmākajās nodaļās sniegts sīks izklāsts par pieslēgvietu un indikatorlampiņu funkcijām, iedalījumu un iestatījumiem.

Motora frekvences diapazons: 50,4–60,8.

Vispirms tālvadības pults darbība ir jāpieskaņo motoram, tikai pēc tam ar radio tālvadības sistēmas palīdzību var ieprogrammēt gala stāvokļus. Programmēšanu veic tā, kā norādīts turpmāk tekstā. Lūdzu, skatiet arī tālvadības pults lietošanas rokasgrāmatu, kas iekļauta tās komplektācijā.

Pārbaudiet, vai DIP jeb divu stāvokļu slēdža iestatījumi ir pareizi (atbilstīgi 5.8. nodaļā norādītajiem iestatījumiem).

Lai pārbaudītu, vai motora barošana ir stabila, uz 5 sekundēm atvienojiet motora barošanu un pēc tam no jauna to pievienojiet. Parasti tas ir paveicams, atvienojot no motora strāvas vadu. Ar 1. vai 2. motora pogas palīdzību pārvietojiet aizkaru tā, lai tas atrastos aptuveni pa vidu abiem gala aizturiem. Nostājieties tieši pretī motoram, turot rokās tālvadības pulti, tad atveriet pults vāciņu un nospiediet pogu „P”.
English to Latvian: CD Burning Software
General field: Other
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English
The Player is the core of AudioAPP.
Besides being CD and digital audio player, it lets you “rip” from audio CDs—copying tracks to your media library as MP3s, WMAs or other popular audio file formats.
From AudioAPP Player you can create your own playlists of tracks from your media library and burn them to disc. You can choose to burn audio to either normal audio CDs, for playing on most home and auto disc players; or audio data discs to maximize the number of tracks on disc for playback on MP3 and WMA-capable players.

Options

Stereo or Mono:
Choose to encode in a single channel or two channels.

Sample Rate:
Set the rate at which the audio source is sampled per second (in KHz).
Higher sample rates generally produce better quality (the source is sampled more frequently).

16 bit samples:
This option, configurable with some encoders, lets you set the sample size to a maximum of 16 bits.
If available, un-check this box to use a lower sample size, thereby reducing file size and potentially compromising sound quality.

Size vs. quality (bitrate/compression):
Set the bitrate for the audio file.
Depending on your personal preference, choose a bitrate based on your desire for smaller file sizes, better quality, or an acceptable compromise between the two.
The default bitrate for MP3 format is 160 kbps, providing near-CD quality sound at acceptable file sizes.
Translation - Latvian
Atskaņotājs ir AudioApp galvenais elements.
Tas ne tikai atskaņo kompaktdiskus un digitālo audio, bet arī veic izvilkšanu no audio kompaktdiskiem — kopē skaņas celiņus multivides bibliotēkā tādos iecienītos audio failu formātos kā MP3, WMA u. c.
No AudioApp atskaņotāja multivides bibliotēkas skaņas celiņiem var izveidot individuālus atskaņošanas sarakstus un ierakstīt tos diskā. Audio failus iespējams ierakstīt divējādi — parastā audio kompaktdiskā, ko atskaņot lielākajā daļā mājas un automobiļu kompaktdisku atskaņotājos, vai arī audio datu kompaktdiskā, kur var ierakstīt ļoti lielu daudzumu skaņas celiņu un atskaņot tos MP3 un WMA atskaņotājos.

Opcijas

Stereo vai mono
Izvēlieties kodēšanu vienā vai divos kanālos.

Iztveršanas ātrums
Iestatiet audio avota iztveršanas ātrumu sekundē (KHz).
Lielāks iztveršanas ātrums parasti nodrošina labāku kvalitāti (avots tiek nolasīts biežāk).

16 bitu iztveršana
Šī opcija, ko dažos kodētājos var konfigurēt, ļauj iestatīt maksimāli 16 bitu lielu iztveršanas ātrumu.
Ja iespējams, izņemiet atzīmi no šīs rūtiņas, lai izmantotu mazāku iztveršanas ātrumu un tādējādi samazinātu faila izmēru, tomēr ņemiet vērā, ka var mazināties skaņas kvalitāte.

Izmērs un kvalitāte (bitu pārraides ātrums / saspiešana)
Iestatiet audio failam bitu pārraides ātrumu.
Pēc saviem ieskatiem atlasiet bitu pārraides ātrumu atkarībā no tā, vai vēlaties mazāka izmēra failus, labākas kvalitātes skaņu vai arī samērīgu izmēra un kvalitātes apvienojumu.
MP3 formāta bitu pārraides noklusējuma ātrums ir 160 kb/s, kas ļauj maza formāta failos saglabāt kompaktdiska kvalitātes skaņu.

Experience Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Jan 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Latvian (Ventspils University College)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Verifika, Powerpoint, SDL TRADOS, XTM
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Evija Rimšāne endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Experienced Latvian translator and transcreator with a demonstrated history of working in the translation and localisation industry. My core values are reliability, accuracy, consistency, impeccable language style and grammar, high quality service, and professional approach to everything I do, as well as providing invaluable knowledge and expertise in the translation industry.

One of my key aspects is my versatility and being an all-rounder:

 • Creative translation or transcreation: I combine my creativity and sound language style in a perfect mix to create high quality marketing texts, headlines, taglines, TVC, promotional material, etc.
 • Technical or non-creative translation: technical accuracy, research, sound terminology and impeccable language style, as well as expertise and knowledge in different technical subject areas allow me to provide a high quality, consistent, accurate and sensible translations. This also includes the highly specialised European Union (EU) related subject matters.

 • I translate exclusively into my mother tongue and always strive for perfection: I will research the terminology where necessary, provide consistency thorough the text, guarantee an impeccable language style and grammar, and will make sure a target reader gets a feeling the text is written by a native speaker rather than translated.
  Both creative and technical translations are equally demanding and require thorough research and sound language skills, as well as experience and accuracy.

  My specialisation areas include but are not limited to:
 • Marketing, Advertising, Creative, SEO, SEM
 • Fashion
 • European Union (EU) affairs, Government, Politics, Environment, Ecology
 • Technical (Mechanical, Electronic, Digital, Manuals)
 • Automotive
 • Business, Economics, Management, Finance
 • IT, Software, Computers, Apps, Website Localisation
 • Travel, Leisure, Hospitality
 • Games and Gaming
 • Subtitles of movies, documentaries, promotional videos
 • Contracts, EULAs

 • Moreover, I lived in London for nearly 4 years and immersed in the English language and culture, thus grasping the subtle nuances of English, my source language.

  I worked as a project manager twice — at a translation agency in Latvia and at a creative translation, voice-over and print production company in London — which has provided me with a better understanding of the industry as a whole, and broadened my horizons and improved my skills, expertise, knowledge and personal development even further.

  I'm an experienced user of CAT tools. I own a licence of SDL Trados Studio 2017, but I can use virtually any CAT tool upon request.

  My CV is available upon request.

  Please contact me if you would like to know more about what I can do for you.

  This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

  Total pts earned: 299
  PRO-level pts: 295


  Top languages (PRO)
  English to Latvian248
  Latvian to English43
  Russian to Latvian4
  Top general fields (PRO)
  Tech/Engineering90
  Other52
  Medical44
  Bus/Financial42
  Law/Patents32
  Pts in 4 more flds >
  Top specific fields (PRO)
  Medical (general)24
  Finance (general)23
  Engineering (general)20
  IT (Information Technology)20
  Mechanics / Mech Engineering16
  General / Conversation / Greetings / Letters16
  Other16
  Pts in 27 more flds >

  See all points earned >
  Keywords: english to latvian translator, english to latvian translation, english latvian, english, latvian, native latvian translator, translation, translator, technical, tools, consumer electronics, automotive, it, software, computers, building, construction, marketing, business, pr, ads, advertising, copywriting, advertisement, management, manuals, eu, ep, ec, european parliament, european commission, european union, eu affairs, european union affairs, government, politics, trados, sdlx, transit


  Profile last updated
  Dec 20, 2020  More translators and interpreters: English to Latvian   More language pairs  Your current localization setting

  English

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search