Working languages:
English to Slovak
Czech to Slovak

Branislav Bajak

Local time: 12:44 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak Native in Slovak
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Desktop publishing, Project management
Expertise
Specializes in:
Engineering (general)Computers (general)
Aerospace / Aviation / SpaceAdvertising / Public Relations
PsychologyMedical: Instruments
Business/Commerce (general)Human Resources
Mechanics / Mech Engineering

Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Slovak: Safety Precautions
General field: Tech/Engineering
Source text - English
Safety Precautions
First Steps to Safe Operation
Read this manual, obey all Warnings and Cautions, and become familiar with the product.
Warnings & Notices used in this manual
The various warnings are out lined below and appear in the text in this format. Warnings and Cautions appear at the appropriate position in the, to which they refer.

Warning: Information that draws attention to the risk of injury or death.

Caution: Information that draws attention to the risk of damage to the product, process or surroundings.

Note: Used to convey or draw attention to, additional information or explanations.

Notes appear after the text to which they refer.
Skill requirements of personnel
Service and maintenance procedures should only be carried out by experienced, qualified engineers, familiar with the procedures and the equipment. Before any intrusive procedures are carried out, ensure that the engine is inhibited and the generator is electrically isolated.
Electrical Equipment
All electrical equipment can be dangerous if not operated correctly. Always service and maintain the generator in accordance with this manual. Always use genuine ‘STAMFORD’ replacement parts.
Warning: Electrical shock can cause injury or death. Ensure that all personnel operating, servicing, maintaining or working near this equipment are fully aware of the emergency procedures in case of accidents.
Before removing the protective covers to carry out service maintenance or repair, ensure that the engine is inhibited and the generator is electrically isolated. The AVR access covers are designed to be removed while the generator is on load.
Lifting
Lift the generator using the points provided with the aid of a spreader and chains. The angle on the chains must be vertical during the lift. Do not lift single bearing generators without the, securely fitted, transit bar. When removing the transit bar just prior to offering the generator up to the engine, be aware that the rotor is not securely held in the generator. Keep the generator in the horizontal plane to when the transit bar is not fitted.
Warning: The lifting points provided are designed for lifting the generator only. Do not lift the Generating Set by the generator’s lifting points.
Translation - Slovak
Bezpečnostné opatrenia
Prvé kroky k bezpečnej prevádzke
Prečítajte si túto príručku, dodržiavajte všetky Výstrahy a Upozornenia a dobre sa oboznámte s výrobkom.
Výstrahy a poznámky použité v tejto príručke
Nižšie sú znázornené rôzne výstrahy a v texte sa objavujú v tomto formáte. Výstrahy a Upozornenia sa nachádzajú na príslušných miestach, ku ktorým sa vzťahujú.

Výstraha: Informácia, ktorá upozorňuje na riziko zranenia alebo smrti.

Upozornenie: Informácia, ktorá upozorňuje na riziko poškodenia výrobku, procesu alebo okolitého prostredia.

Poznámka: Používa sa na oznámenie alebo upozornenie na dodatočné informácie alebo vysvetlenia.

Poznámky sa objavujú za textom, ku ktorému sa vzťahujú.
Požiadavky na kvalifikáciu personálu
Servisné a prevádzkové postupy by mali byť vykonávané jedine skúsenými a kvalifikovanými technikmi, dobre oboznámenými s postupmi a zariadením. Pred vykonaním akýchkoľvek nevyhnutných pracovných zásahov sa uistite, že motor je zablokovaný a generátor je elektricky izolovaný.
Elektrické zariadenie
Všetky elektrické zariadenia môžu byť nebezpečné, ak sa neprevádzkujú správne. Servis a údržbu generátora vykonávajte vždy v súlade s touto príručkou. Vždy používajte originálne náhradné diely „STAMFORD".
Výstraha: Zásah elektrickým prúdom môže viesť k poraneniu alebo smrti. Uistite sa, že všetok personál vykonávajúci obsluhu, servis, údržbu alebo inú prácu pri tomto zariadení je podrobne oboznámený s núdzovými postupmi pre prípad nehody.
Pred odňatím ochranných krytov za účelom vykonávania údržby alebo opráv sa uistite, že motor je zablokovaný a že generátor je odpojený od zdroja elektrickej energie. Prístupové kryty AVR sú navrhnuté tak, aby sa dali odňať, aj keď je generátor pod záťažou.
Zdvíhanie
Generátor zdvíhajte použitím bodov k tomu určených pomocou rozpery a reťazí. Sklon reťazí musí byť počas zdvíhania vertikálny. Nezdvíhajte jednoložiskové generátory bez bezpečne nasadenej prepravnej tyče. Pri odmontovaní prepravnej tyče tesne pred pripojením generátora k motoru majte na pamäti, že rotor nie je v generátore pripevnený bezpečne. Keď nie je prepravná tyč namontovaná, udržiavajte generátor vo vodorovnej polohe.
Výstraha: Poskytnuté zdvíhacie body sú navrhnuté len na zdvíhanie generátora. Sústavu generátora nezdvíhajte za zdvíhacie body generátora.
English to Slovak: THREATS TO COMPUTER SECURITY
General field: Tech/Engineering
Source text - English
THREATS TO COMPUTER SECURITY
There are many different types of threats that can affect your computer. This section gives you a general overview of them:
Worms
This category of malicious programs propagates by exploiting vulnerabilities in the operating system. This group was named because of their ability to tunnel from one computer to another, using networks, email, and other channels. When a worm penetrates a computer, it calculates the IP addresses of other locally accessible computers, and sends copies of itself to these computers.
Viruses
Viruses are programs which infect other files, adding their own code to them to gain control of the infected files when they are opened.
Trojans
Trojans are programs which perform unauthorized actions on infected computers, such as erasing information on hard drives, making the system “freeze”, and stealing confidential information.

The following potentially dangerous types of malware have also become widespread:
Adware
Adware comprises programs which are secretly included in a program, usually freeware, to display advertising messages. Frequently, adware programs take other actions: they can gather the users' personal information and send it back to the developer; they can change the web browser's settings (browser's home page, search page, security levels, etc.); they can create traffic that is not controlled by the user. This activity may lead to a security breach and to direct financial losses.
Riskware
Riskware is potentially dangerous software which does not itself perform any malicious functions, but which, since it contains security breaches and errors, can be used by intruders as an auxiliary component of a malicious program. Under some conditions, having such programs on your computer can put your data at risk. These programs include, for instance, some remote administration utilities, keyboard layout toggles, IRC client programs, FTP servers, and some utilities used for stopping or hiding running processes.
Spyware
Spyware obtains unauthorized access to the user's computer, and secretly gathers information about an individual user or organization. It usually provides no clue to its existence, and often escapes detection.
Jokes
Joke software does not inflict direct damage to the computer, but displays messages stating that the damage has already been done, or will be done under certain conditions.
Automatic dialers (PornWare)
Pornware programs make modem connections to various pay-per-visit Internet resources, generally pornographic in nature.
Hack Tools
Hacker tools are programs used by hackers to obtain unauthorized access to your computer. They include illegal vulnerability scanners, password cracking programs, and other types of programs for cracking network resources or penetrating a system.
Other malicious programs
This category includes programs created to implement Denial of Service attacks on remote servers and programs that are part of the development environment for malicious programs.
Translation - Slovak
Ohrozenia poèítaèovej bezpeènosti
Existuje mnoho rôznych druhov hrozieb, ktoré môžu ma vplyv na váš poèítaè. Táto èas vám poskytuje ich všeobecný preh>ad:
Èervy
Táto skupina škodlivých programov sa šíri zneužitím chýb zabezpeèenia v operaènom systéme. Bola takto pomenovaná kvôli svojej schopnosti prechádza z jedného poèítaèa na druhý s využitím sietí, e-mailov a iných kanálov. Keï èerv prenikne do poèítaèa, vypoèíta IP adresy ostatných lokálne dostupných poèítaèov a odošle do nich kópie seba samého.
Vírusy
Vírusy sú programy, ktoré infikujú iné súbory tým, že do nich pridajú svoj vlastný kód za úèelom získania kontroly nad infikovanými súbormi pri ich otvorení.
Trójske kone
Trójske kone sú programy, ktoré vykonávajú neoprávnené akcie v infikovaných poèítaèoch, akými sú mazanie informácií na pevných diskoch, spôsobovanie Îmrznutia" systému a krádež dôverných informácií.

Nasledovné potenciálne nebezpeèné typy škodlivého softvéru sa takisto stali rozšírenými:
Adware (program, ktorý zobrazuje reklamu)
Adware zahUòa programy, ktoré sú skrytou súèasou programu, obyèajne bezplatného softvéru, slúžiace na zobrazovanie reklamných hlásení. Programy typu adware èasto vykonávajú ïalšie akcie: môžu zhromažïova osobné údaje používate>a a odosiela ich spä k vývojárovi; môžu zmeni nastavenia webového preh>adávaèa (domovskú stránku preh>adávaèa, vyh>adávaciu stránku, úrovne zabezpeèenia atï.); môžu vytvori prenos, ktorý nie je riadený používate>om. Táto aktivita môže vies k porušeniu bezpeènosti a k priamym finanèným stratám.Riskware
Riskware je potenciálne nebezpeèný softvér, ktorý sám o sebe nevykonáva žiadne škodlivé èinnosti, ale pretože obsahuje bezpeènostné trhliny a chyby, môže by votrelcami zneužitý ako pomocná súèas škodlivého programu. Za urèitých okolností môže výskyt takýchto programov vo vašom poèítaèi ohrozi bezpeènos vašich údajov. Tieto programy zahUòajú napríklad niektoré nástroje vzdialenej správy, prepínaèe usporiadania klávesnice, programy IRC klientov (forma okamžitej komunikácie cez Internet), FTP servery a niektoré nástroje používané na zastavenie a skrytie prebiehajúcich procesov v operaènom systéme. Spyware
Spyware získava neoprávnený prístup k poèítaèu používate>a a skryte zhromažïuje informácie o samostatnom používate>ovi alebo organizácii. Obyèajne neposkytuje žiadne stopy svojej existencie a èasto uniká odhaleniu.
Jokes (žartovné programy)
Joke softvér nespôsobuje poèítaèu priame škody, ale zobrazuje hlásenia oznamujúce, že škoda už bola spôsobená alebo bude spôsobená za urèitých podmienok.
Automatické vytáèanie (PornWare)
Programy Pornware vytvárajú pripojenia modemu k rôznym internetovým zdrojom typu zapla-za-návštevu, väèšinou pornografického charakteru.
Hackovacie nástroje
Hackovacie nástroje sú programy používané hackermi na získanie neoprávneného prístupu k vášmu poèítaèu. ZahUòajú nelegálne skenery nedostatkov zabezpeèenia, programy crackujúce heslá a iné druhy programov na crackovanie sieových zdrojov alebo na preniknutie do systému. Ïalšie škodlivé programy
Táto skupina zahUòa programy vytvorené pre uskutoènenie útokov zahltením servera služby (DoS) na vzdialené servery a programy, ktoré sú súèasou vývojového prostredia škodlivých programov.
English to Slovak: Fabric Filter
General field: Tech/Engineering
Source text - English
HTE Fabric Filter
Before start, perform the following for each individual filter line:

1. Check that no work is in progress in the filters and that all inspection doors and covers are properly closed.

2. Calibrate SO2 transmitter HNA24 CQ001.

3. From the Operator Station, start the Fabric Filter Hopper Heaters e.g. HTE11 AH001 at least 24 hours before starting the boiler

4. Check that the pulse control units EFFIC is switched on.

5. Remedy potential leakage’s from the cleaning pulse air valves.

6. Check that the air pressure gauges on the pulse air tanks shows normal values (see Appendix 3 “Parameter Set-point list”).

7. Check that the fabric filter hopper is filled with product for re-circulation (i. e. end product or hydrated lime or calcium carbonate). The approximate volume is 42 m3 per fabric filter.
If the fabric filter hopper is not full, it must be filled. See “Filling fabric filter hopper” in the “SPECIAL MEASURES” section.

8. If the filter bags are new or additionally cleaned by the fabric filter cleaning systems they need to be pre-coated prior start. See “Pre-coating of fabric filter bags” in the “SPECIAL MEASURES” section.
Translation - Slovak
Tkaninový filter HTE
Pred spustením vykonajte pre každú jednotlivú líniu filtra nasledovné:

1. Skontrolujte, èi vo filtroch neprebieha žiadna práca a èi sú všetky kontrolné otvory a kryty riadne uzatvorené.

2. Kalibrujte SO2 snímaè HNA24 CQ001.

3. Z Operátorského stanoviska spustite Ohrievaè výsypky tkaninového filtra, napr. HTE11 AH001, najmenej 24 hodín pred spustením kotla.

4. Skontrolujte, èi sú impulzné riadiace jednotky EFFIC zapnuté.

5. Zabráòte možným únikom z èistiacich ventilov impulzného vzduchu.

6. Skontrolujte, èi manometre vzduchu na zásobníkoch impulzného vzduchu zobrazujú normálne hodnoty (pozri Príloha 3 ÎZoznam vyžadovaných hodnôt velièín“).

7. Skontrolujte, èi je výsypka tkaninového filtra naplnená produktom pre recirkuláciu (t.j. koneèný produkt alebo hydroxid vápenatý alebo uhlièitan vápenatý). Približný objem je 42 m3 na tkaninový filter.
Ak nie je výsypka tkaninového filtra plná, musí by naplnená. Pozri ÎNap:òanie výsypky tkaninového filtra“ v èasti ÎZVLÁŠTNE OPATRENIA“.

8. Ak sú vrecia filtra nové alebo dodatoène èistené èistiacimi systémami tkaninového filtra, musia by pred spustením pred-natreté. Pozri ÎPred-natieranie vriec tkaninového filtra“ v èasti ÎZVLÁŠTNE OPATRENIA“.

Experience Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Feb 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, AutoCAD, Dreamweaver, FrameMaker, Idiom, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Corel Ventura, Pagemaker, Powerpoint, QuarkXPress, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit
Bio
No content specified


Profile last updated
Sep 18, 2019More translators and interpreters: English to Slovak - Czech to Slovak   More language pairs